Platí značka zákaz zastavenia aj na chodníku? Dopravná poradňa

Na internete nájdete rôzne riešenia, správne je však iba to, ktoré definuje zákon

Keď sa s niekým dostanete do sporu, argumentujte preto správne
Zákon je v tejto otázke celkom jednoznačný
Vydané  Text: 

DOPRAVNÁ PORADŇA – Motoristi, ktorí potrebujú zaparkovať svoje vozidlá, obyčajne hľadajú v okolí svojho cieľa voľné parkovacie miesta. Podľa zákona by mal motorista používať v prvom rade parkovisko, ale ak v blízkom okolí žiadne nie je, prípadne ak je obsadené, zákon umožňuje aj parkovanie na ceste samotnej, ak tým nie je ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky, a až do konca septembra 2023 aj parkovanie vozidiel na chodníkoch.

Spravidla platí, že ak na chodníku ostane voľná šírka chodníka aspoň 1,5 metra a chodník sa nenachádza v zóne so zákazom zastavenia/státia, motorista na ňom parkovať môže. Paradoxne môže situáciu komplikovať práve zvislá dopravná značka Zákaz státia. Vysvetľujeme, prečo je to tak.

Na internete dnes môžete nájsť viaceré odborné príspevky, ktoré sa venujú odpovediam na otázku, či platí značka Zákaz státia aj na prihľahlom chodníku. Odpovede sa pritom, prekvapivo, líšia. Dôvody môžu spočívať v nesprávnej interpretácii zákonov, ale aj v dobe, kedy boli tieto príspevky vydané.

Inzercia

Advertisement

Postupnou novelizáciou relevantných zákonov sa totiž menili aj definície dopravných značiek. Najvýznamnejšie zmeny nastali v roku 2009, keď začal platiť Zákon o cestnej premávke č. 8/2009, a rok 2020, kedy do platnosti vstúpila Vyhláška o dopravnom značení č. 30/2020. Motoristi sa dnes musia riadiť práve týmito legislatívnymi reguláciami a nebrať už do úvahy, aké boli reálie v minulosti.

Čo je vlastne cesta? V tomto prípade však o ňu vôbec nejde

Aj skúsený motorista sa môže domnievať, že dopravné značky určené pre motorové vozidlá platia na ceste. Ide o predpoklad, ktorého správnosť potvdzuje aj vyhláška č. 30/2020, ktorá sa venuje práve dopravnému značeniu. V zmysle § 3 ods. 1) platí, že zvislá značka platí v smere premávky, oproti ktorému je orientovaná, ak z významu značky nevyplýva inak. Zákon zmieňuje pojem premávka, ktorý si môžeme vyložiť aj ako cestu, keďže podľa iného zákona č. 8/2009 (Zákon o cestnej premávke) je za cestnú premávku považované užívanie diaľnic, ciest, miestnych komunikácií a účelových komunikácií (§ 2 ods. 1) – avšak na tomto mieste musíme spozornieť, pretože za cestu sa v tomto kontexte rozumie to, čo používajú vodiči vozidiel a chodci. Cestou sa teda v danom kontexte môže rozumieť vozovka aj chodník. Evidentne je tu rozpor medzi zaužívanými výrazmi a tým, čo definuje zákon, čo vytvára priestor na rôzne interpretácie alebo dokonca dezintepretácie. Toto však nie je témou nášho príspevku.

 

Správne riešenie

Vyhláška č. 30/2020 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 13. februára 2020 o dopravnom značení obsahuje celkovo sedem príloh, pričom v prílohe č. 3 „Regulačné značky“ nachádzame celkom jednoznačnú odpoveď na otázku, či platí značka Zákaz státia aj na prihľahlom chodníku.

Dopravné značky Zákaz zastavenia (č. 270) a Zákaz státia (č. 271) majú priamo v popise informáciu, že zákaz platí aj na priľahlý chodník.

Inzercia

Inzercia

Výber z Prílohy č. 3 Vyhlášky o dopravnom značení č. 30/2020 – značky Zákaz zastavenia a Zákaz státia

Podľa sadzobníka pokút ukladaných v blokovom konaní (verzia platná od 1.8.2022) sa za porušenie zákazu zastavenia a státia na chodníku ukladá pokuta vo výške 40 €.

Zhrnuté: Dopravné značky Zákaz státia a Zákaz zastavenia sú platné aj pre priľahlý chodník, takže parkovať na chodníku za takouto značkou nesmiete.

Parkovanie na chodníku za značkou Zákaz zastavenia je podľa aktuálnej legislatívy zakázané (foto: E. Stríž)

 

Môžu parkovať pred mojím domom cudzie autá? Musím mať pozemok riadne označený?

Zaparkovali ste na ceste pred domom a jeho majiteľ vás posiela preč?

Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


ODPORÚČANÉInzercia

Advertisement