DOPRAVNÁ PORADŇA | POKUTY

798 eur za prekročenie rýchlosti o 10 km/h máme aj v zákone o cestnej premávke. Pokuta platí na vybraných úsekoch

Pokuta za preťaženie vozidla sa líši podľa toho, či ide o pokutu ukladanú v blokovom konaní alebo dodatočne prostredníctvom adresovania sankcie vlastníkovi vozidla.

Súvislosť s prekročením rýchlosti o 10 km/h sa týka práve merania hmotnosti vozidla a/alebo jazdnej súpravy.
Vydané  Text: 

Pre vodičov motorových vozidiel platí predpis, ktorý iba málokedy berú do úvahy. Ide o nosnosť ich vozidiel, ktorá v podstate je rozdielom medzi celkovou hmotnosťou vozidla a pohotovostnou/prevádzkovou hmotnosťou. Každý osobný automobil má predpísané maximálne zaťaženie na každú z náprav, tento údaj motoristi nájdu v osvedčení o evidencii daného vozidla.

Napríklad v Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC SUV pripadá na prednú nápravu hmotnosť max. 1465 kg, zatiaľ čo na zadnú 1600 kg – súčet týchto hodnôt dáva celkovú maximálnu hmotnosť vozidla 3095 kg, ktorú motorista nesmie prekročiť. Respektíve, jedna špecifická výnimka tu je, a tou je dovolená hmotnosť celej jazdnej súpravy. Aj hmotnosť prípojného vozidla je pritom definovaná v osvedčení o evidencii na riadkoch O.1 a O.2 – v prípade zmieneného Mercedesu je to 1800 kg pri brzdenom prívese a 750 kg pri nebrzdenom prívese.

Vodiči obyčajne neriešia, či zaťažujú svoje vozidlo v súlade s údajmi uvedenými v osvedčení o evidencii, hoci je pravdou, že užitočnú hmotnosť vozidla spravidla iba málokedy dosiahnu.

Môže sa to stať napríklad vtedy, keď sa vo vozidle prevážajú osoby s vyššou telesnou hmotnosťou – ak je dovolená nosnosť vozidla 400 kg a v aute sedí päť osôb s telesnou hmotnosťou 100 kg, ide o porušenie zákona. K takémuto preťaženiu vozidla alebo zadnej nápravy môže dôjsť aj v prípade, že vodič v kufri preváža stavebný materiál, ktorého hmotnosť si vopred neoveril alebo ju nesprávne odhadol.

Samotný automobil zvyčajne zvládne prevoz nákladu, ktorý po formálnej stránke prevyšuje jeho schopnosti. Z pohľadu zákona však ide o porušenie predpisov, ktoré môže byť v prípade odhalenia sankcionované.

Sadzobník pokút ukladaných v blokovom konaní (verzia platná od 8/2022) uvádza nasledovné pokuty za preťaženie vozidla:

Inzercia

Inzercia

§ 51 Preprava nákladu

ods. 1 Prekročenie najväčšej prípustnej hmotnosti

do 10 % 50 €
nad 10% do 15% 90 €
nad 15% do 20% 170 €
nad 20% do 25% 280 €
nad 25% do 30% 390 €
nad 30% do 35% 500 €
o viac ako 35% 650 €
ods. 2) Nesprávne umiestnenie, rozloženie a nedostatočné upevnenie prepravovaného
nákladu, čím by bola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky
50 €

Vyššie sankcie pritom avizuje Zákon o cestnej premávke (§ 139a ods. 9):

do 10 % 99 €
nad 10% do 15% 231 €
nad 15% do 20% 342 €
nad 20% do 25% 450 €
nad 25% do 30% 570 €
nad 30% do 35% 681 €
o viac ako 35% 798 €

Pokuta 798 eur za prekročenie rýchlosti o 10 km/h a súvislosť s hmotnosťou vozidla

Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 ďalej zmieňuje aj ďalšiu pokutu ukladanú v súvislosti s hmotnosťou vozidla alebo jazdnej súpravy, hoci nepriamo.

Na mieste, kde prebieha meranie hmotnosti vozidla, je obmedzená rýchlosť meraných vozidiel – ak túto rýchlosť motorista prekročí o 10 km/h alebo viac, je mu v zmysle § 139a ods. 2) uložená pokuta vo výške 798 eur:

Inzercia

Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. b), orgán Policajného zboru uloží pokutu vo výške 798 eur, ak bola prekročená rýchlosť o viac ako 10 km h-1 v mieste merania hmotnosti podľa § 6a písm. g) označenom dopravnou značkou alebo dopravným zariadením.

Dodajme, že v zmysle § 139 ods. 2)  pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa orgán príslušný uložiť pokutu dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do piatich rokov, keď k porušeniu povinnosti došlo. Pokuta je potom splatná do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť.




Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


ODPORÚČANÉ