Dopravná poradňa

Dopravný chyták na vodičov! Na takomto objazde dáva prednosť ten, kto je už v ňom

Kto má prednosť na kruhovom objazde? Prekvapivo nie je prednosť toho, čo je vnútri, všeobecným pravidlom.

Prečítajte si, čo uvádza zákon a naše vysvetlenie, ktorému zaručene porozumiete aj bez znalosti právnických pojmov.
Vydané  Text: 

Je nepochybné, že kruhové objazdy prispeli k bezpečnosti cestnej premávky. S rastúcou dopravnou infraštruktúrou sa začali budovať vo veľkom a dnes ich nachádzame už aj tam, kde nenachádzajú praktické opodstatnenie a skôr premávku zdržiavajú.

Vo svojej podstate je kruhový objazd obyčajnou križovatkou, v ktorej sa prednosť v jazde upravuje príslušnými dopravnými značkami alebo uplatňuje  pravidlo pravej ruky – teda prednosť má ten, kto ide z pravej strany.

Na kruhových objazdoch a okružných križovatkách je spravidla umiestnené dopravné značenie tak, že kto vchádza do objazdu, ten dáva prednosť vozidlám už idúcim po objazde. Lenže neplatí to ako univerzálne pravidlo, a to je predmetom tohto príspevku našej dopravnej poradne.

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Prečo má zmysel zaoberať sa týmito témami? V prvom rade pre lepšiu informovať vodičov o dopravných predpisoch a tiež preto, lebo keď dôjde k dopravnej nehode, vyvodenie zodpovednosti je kľúčové.

Kto má prednosť pri vjazde na kruhový objazd?

Motoristi často nezvládajú správne odpovedať na otázku, kto má prednosť pri vjazde na kruhový objazd vyobrazený na vizualizácii nižšie.

Odpovedajú inštinktívne na základe každodennej skúsenosti a neberú do úvahy dopravné značky, ktoré sú v zodpovedaní danej otázky kľúčové. Dôkazom sú početné nesprávne odpovede pri prakticky každej dopravnej hádanke zverejnenej na našej Facebook stránke.

Inzercia

Inzercia

Kruhový objazd bez určenia predností v jazde. V takomto prípade mi dáva prednosť vodič hnedého vozidla. Ide o fotografiu po úprave zodpovedajúcu stavu, v ktorom bol pre motoristov sprístupnený kruhový objazd pri Bratislave na Odeskej ulici počas niekoľkých týždňov.

Vyhláška z roku 2020 nezmenila prednosť v jazde na objazdoch, označenia značiek áno

Až do apríla 2020 platili dopravné značky s označeniami C7 a P7, ktoré sa priamo týkali kruhových objazdov a okružných križovatiek.

Značka C7 informovala o tom, že sa blíži kruhový objazd. Značka P 7 informuje o blížiacej sa okružnej križovatke.

Tieto dopravné značky sa používajú dodnes s tým rozdielom, že namiesto označenia C7 sa od roku 2020 používa označenie č. 213 Kruhový objazd a značka P7 v takejto podobe z príloh vyhlášky o dopravnom značení č. 30/2020 vypadla.

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Z hľadiska prednosti v jazde sú si tieto značky rovnocenné, pretože neupravujú prednosť v jazde, ale iba smer jazdy.

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Na okružnej križovatke a kruhovom objazde, pred ktorými sú tieto značky bez stanovenia prednosti v jazde, preto platí pravidlo pravej ruky = prednosť má ten, kto ide sprava.

To znamená, že na takomto kruhovom objazde má prednosť ten vodič, ktorý do kruhového objazdu práve vchádza!

Znie to neintuitívne a zdanlivo odporujúco každodennej skúsenosti. Lenže iba do chvíle, kým si uvedomíme, že pred ostatnými kruhovými objazdmi sú obyčajne regulačné značky č. 201 Daj prednosť v jazde, zatiaľ čo vnútri platí informačná značka č. 302 Hlavná cesta.

Kruhový objazd na Odeskej ulici pri Bratislave je dnes „riadne označený“ značkami upravujúcimi prednosť v jazde – zvonka aj vnútri. Motorista vie, že pred vjazdom na kruhový objazd musí dať prednosť vozidlám, ktoré sa v ňom už nachádzajú a motorista vnútri vie, že má prednosť v jazde práve on.

Nie sú to len teoretické dopravné situácie

Motoristi môžu tvrdiť, že v praxi sa nestretávajú s kruhovými objazdmi, v ktorých sa uplatňuje pravidlo pravej ruky.

Nemajú však pravdu, pretože v praxi sa často stretávame s novo vybudovaným kruhovými objazdmi, ktoré ešte nie sú vybavené dopravným značením o prednosti v jazde. Až kým sa tak nestane, uplatňuje sa pravidlo pravej ruky.

Dobrou praxou je pri prejazde cez takýto objazd dbať na bezpečnosť viac ako zvyčajne – totiž nikdy nemôžete vedieť, či aj vodič vozidla idúci po objazde pochopil, že musí dávať prednosť sprava.

Zhrnuté, ak pred kruhovým objazdom nie je explicitne uvedené dopravnou značkou, že máte dať prednosť v jazde, vtedy sa uplatňujú nasledovné ustanovenia Zákona o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z. :

§ 20 Jazda cez križovatku (znenie k 20.3.20204)

(1) Vodič, ktorý prichádza do križovatky po vedľajšej ceste označenej dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde“ alebo „Stoj, daj prednosť v jazde“, je povinný dať prednosť v jazde vozidlám a ostatným účastníkom cestnej premávky prichádzajúcim po hlavnej ceste vrátane cyklistov idúcich súbežne s hlavnou cestou.

(2) Ak prednosť v jazde nevyplýva z odseku 1, vodič je povinný dať prednosť v jazde vozidlu prichádzajúcemu sprava.

(5) Ak je kruhový objazd označený dopravnou značkou „Kruhový objazd“ spolu s dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde!“ alebo „Stoj, daj prednosť v jazde!“, vodič v kruhovom objazde má prednosť.

Môžeme parkovať aspoň dvomi kolesami na obrubníku? A čo minútové zastavenie na vyloženie nákladu?

Kto má prednosť na parkovisku pred obchodným centrom? Túto značku ignoruje väčšina motoristov

Nečakaná zmena v novele vyhlášky o dopravnom značení. Pôvodná novela by komplikovala život, tvrdí rezort vnútra

Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk

Pokračujte na ďalší príspevok »