Magazín

Kedy vám môže policajt prehľadať auto? A smie otvoriť aj batožinu a tašky?

Policajti stojaci na autobusovej zastávke pripravení na kontrolu dopravných prostriedkov. Ilustračná fotografia po grafickej úprave.

Na našej Facebook stránke auto motor a šport - AUTOVINY.sk pozorujeme zvýšený záujem o príspevky venujúce polícii, či štátnej, tak aj tej obecnej. Niekoľko čitateľov sa nás v komentároch pýtalo, či môže policajt prehľadávať interiér automobilu počas rutinnej kontroly a ak áno, čo vlastne môže prehľadávať, preto sme sa rozhodli odpovedi na tieto otázky venovať samostatný článok.

Ešte predtým, ako si prečítate tento príspevok, zvážte aj prečítanie nášho podrobného článku o kompetenciách obecnej a mestskej polície.

„Môže mi policajt spraviť prehliadku auta?“

Rutinné policajné kontroly poznajú asi všetci motoristi, či už vodiči automobilov, tak aj motocyklisti.

Pri takejto rutinnej kontrole motorista službukonajúcemu policajtovi predkladá svoje identifikačné dokumenty, predovšetkým občiansky preukaz a vodičský preukaz, ďalej osvedčenie o evidencii Časť I (takzvaný malý techničák) a doklad o platnom povinnom zmluvnom poistení (PZP) na dané vozidlo.

Pri takejto kontrole môže policajt požiadať motoristu o vykonanie dychovej skúšky na alkohol a takisto môže kontrolovať vozidlo, či je technicky spôsobilé na prevádzku a či sa jeho reálny stav zhoduje s údajmi uvedenými v osvedčení o evidencii.

Takisto nie je nič výnimočné, keď policajná hliadka zastaví cyklistu a podrobí ho napríklad dychovej skúške na zistenie prípadného požitia alkoholu, vtedy si však policajt od cyklistu nežiada doklady týkajúce sa bicykla.

Teda odpoveď na otázku, či vám môže policajt kontrolovať auto, znie: áno. Má to svoj význam, napríklad priaznivci vylepšovania automobilov častokrát nespĺňajú zákonom stavenovené kritériá, čo je adekvátny dôvod na zadržanie tabuliek s evidenčným číslom (TEČ) a zadržianie osvedčenia o evidencii vozidla. Tejto téme sme sa už tiež podrobne venovali v článku Za čo môže policajt odobrať značky?

Prečítajte si aj:


Kompetenciám policajta pri cestnej kontrole sa venuje Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z.z. v 4. hlave v § 69:

(1) Policajt je oprávnený

 • a) zakázať vodičovi jazdu na nevyhnutne potrebný čas alebo mu prikázať smer jazdy, ak to vyžaduje bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky,
 • b) zakázať vodičovi jazdu po diaľnici a vyzvať ho, aby opustil diaľnicu na najbližšom výjazde alebo vozidlo odstavil na parkovisku, ak vozidlo nedosahuje rýchlosť podľa § 35; o zákaze vydá policajt potvrdenie,
 • c) požadovať od vodiča predloženie dokladov ustanovených na vedenie a premávku vozidla a na dopravu osôb a nákladu; ak nebudú predložené, požadovať od vodiča oznámenie údajov o vozidle a jeho držiteľovi podľa § 111 ods. 2 písm. a), b), e) a f),
 • d) vyzvať vodiča, aby sa podrobil vyšetreniu, či nie je ovplyvnený alkoholom alebo inou návykovou látkou, alebo liekmi, ktoré môžu znížiť jeho schopnosť bezpečne viesť vozidlo,
 • e) kontrolovať technickú spôsobilosť vozidla a úplnosť jeho výstroja a výbavy alebo vyzvať vodiča, aby sa podrobil takejto kontrole, ako aj porovnať údaje uvádzané v osvedčení o evidencii časti I alebo časti II, evidenčnom doklade vydanom v cudzine alebo technickom osvedčení vozidla s údajmi na vozidle,
 • f) merať36a) rozmery a hmotnosti vozidla,
 • g) kontrolovať dodržiavanie povinností účastníka cestnej premávky alebo iných osôb podľa tohto zákona,
 • h) použiť technické prostriedky na zabránenie odjazdu vozidla do času preukázateľného uhradenia pokuty podľa § 72a ods. 1 alebo peňažnej záruky podľa § 72a ods.

„Môže mi policajt prehľadať vnútro auta?“

Zatiaľ čo kontrola vozidla môže prebehnúť aj v rámci bežnej cestnej kontroly, prehliadku dopravného prostriedku a jeho batožiny upresňuje Zákon o Policajnom zbore č. 171/1993 Z.z., konkrétne v paragrafe 23.

Z jeho znenia vyplýva, že policajt môže vykonať prehliadku dopravného prostriedku (teda auta, motocykla, bicykla, autobusu, atď.), ale aj vecí, batožiny a nákladu - to však za predpokladu, že je podozrenie, že používaním dopravného prostriedku, na dopravnom prostriedku alebo v súvislosti s dopravným prostriedkom bol spáchaný trestný čin. Dôležité je práve uvedenie podozrenia na spáchanie trestného činy a nie priestupku, v čom je podstatný rozdiel. Napríklad prejazd na červenú na semafore nie je trestný čin, rovnako tak nesprávne parkovanie alebo nedanie prednosti v jazde inému vozidlu.

Naopak, podozrenie na trestný čin oprávňuje policajta vykonať prehliadku vozidla a jeho batožiny, a trestným činom je napríklad predaj či preprava nelegálnych drog, ale aj neposkytnutie prvej pomoci po autonehode.

Policajt môže mať podozrenie zo spáchanie trestného činu aj vtedy, keď sa odmietate podrobiť kontrole alebo sa snažíte utiecť.

Ďalšou situáciou, kedy policajt podľa zákona o Policajnom zbore môže vykonať prehliadku dopravného prostriedku a jeho batožiny, je pri pátraní po hľadanej alebo nezvestnej osobe, zbraniach či veciach súvisiacich s trestnou činnosťou. Plné znenie predmetného paragrafu prikladáme nižšie:

§ 23 Oprávnenie na zastavovanie a prehliadku dopravného prostriedku
(1) Pri plnení úloh vyplývajúcich z tohto zákona je policajt oprávnený dávať pokyny na zastavenie dopravného prostriedku, zakázať jazdu, plavbu alebo let na nevyhnutne potrebný čas alebo prikázať smer dopravného prostriedku.
(2) Policajt je oprávnený vykonať prehliadku dopravného prostriedku, vecí, batožiny a nákladu, ktoré sa v ňom prepravujú, alebo elektronickú kontrolu vozidla prepojením kontrolovaného vozidla so zariadením určeným na kontrolu identifikačných údajov vozidla,

 • a) ak je podozrenie, že používaním dopravného prostriedku, na dopravnom prostriedku alebo v súvislosti s dopravným prostriedkom bol spáchaný trestný čin,
 • b) pri pátraní po hľadanej alebo nezvestnej osobe, zbraniach, strelive, výbušninách, omamných latkách, psychotropných látkach, jedoch, prekurzoroch, jadrových alebo iných rádioaktívnych materiáloch, vysokorizikových chemických látkach a vysoko rizikových biologických agensoch a toxínoch a veciach pochádzajúcich z trestnej činnosti alebo súvisiacich s trestnou činnosťou,
 • c) pri odhaľovaní neoprávneného prechodu štátnej hranice alebo neoprávneného pobytu.

Prečítajte si aj:


Môže vás mestský policajt zadržať? A čo všetko si môže dovoliť? Právomoci mestskej a obecnej polície musíte poznať spamäti!

ERIK STRÍŽ


Pri neustálom vylepšovaní motorov je nevyhnutné inovovať aj palivá

Koniec dohadom: Kto a kedy nemusí používať bezpečnostné pásy v aute?

ERIK STRÍŽ