Kedy vám môže policajt prehľadať auto? A smie otvoriť aj batožinu a tašky?

Kompetenciám policajta sa venuje Zákon o cestnej premávke aj Zákon o Policajnom zbore.
Vydané  Text: 
Na našej [Facebook stránke auto motor a šport – AUTOVINY.sk](https://www.facebook.com/automotorasport) pozorujeme zvýšený záujem o príspevky venujúce polícii, či štátnej, tak aj tej obecnej. Niekoľko čitateľov sa nás v komentároch pýtalo, či môže policajt prehľadávať interiér automobilu počas rutinnej kontroly a ak áno, čo vlastne môže prehľadávať, preto sme sa rozhodli odpovedi na tieto otázky venovať samostatný článok. Ešte predtým, ako si prečítate tento príspevok, zvážte aj prečítanie nášho podrobného článku [o kompetenciách obecnej a mestskej polície](https://www.autoviny.sk/novinky/122359/moze-vas-mestsky-policajt-zadrzat-a-co-vsetko-si-moze-dovolit-pravomoci-mestskej-a-obecnej-policie-musite-poznat-spamati). ### „Môže mi policajt spraviť prehliadku auta?“ Rutinné policajné kontroly poznajú asi všetci motoristi, či už vodiči automobilov, tak aj motocyklisti. Pri takejto rutinnej kontrole motorista službukonajúcemu policajtovi predkladá svoje **identifikačné dokumenty**, predovšetkým občiansky preukaz a vodičský preukaz, ďalej **osvedčenie o evidencii Časť I** (takzvaný malý techničák) a **doklad o platnom povinnom zmluvnom poistení** (PZP) na dané vozidlo. Pri takejto kontrole môže policajt požiadať motoristu o **vykonanie dychovej skúšky na alkohol** a takisto môže **kontrolovať vozidlo, či je technicky spôsobilé na prevádzku** a či sa jeho reálny stav zhoduje s údajmi uvedenými v osvedčení o evidencii. Takisto nie je nič výnimočné, keď **policajná hliadka zastaví cyklistu** a podrobí ho napríklad dychovej skúške na zistenie prípadného požitia alkoholu, vtedy si však policajt od cyklistu nežiada doklady týkajúce sa bicykla. Teda odpoveď na otázku, či vám môže policajt kontrolovať auto, znie: áno. Má to svoj význam, napríklad priaznivci vylepšovania automobilov častokrát nespĺňajú zákonom stavenovené kritériá, čo je **adekvátny dôvod na zadržanie tabuliek s evidenčným číslom** (TEČ) a **zadržianie osvedčenia o evidencii vozidla**. Tejto téme sme sa už tiež podrobne venovali v článku [Za čo môže policajt odobrať značky?](https://www.autoviny.sk/reportaze/122477/policajt-z-motorky-vylomil-tabulku-s-ecv-moze-to-spravit-a-za-co-moze-policajt-odobrat-znacky)

Pokrytectvo v priamom prenose! Ekologicky zmýšľajúca ministerka potajomky vymenila elektromobil za spaľovacie auto kvôli krátkemu dojazdu

Len nedávno sme vás [informovali](https://www.autoviny.sk/reportaze/122506/rozhoduju-o-emisnych-normach-no-bez-lietadla-nezvladnu-ani-cestu-ako-z-bratislavy-do-kosic) o tom, ako britský premiér, Boris Johnson, uprednostnil na krátku služobnú cestu vládny špeciál pred vlakom alebo inou ekologickou alternatívou. Na približne 400 kilometrov dlhú cestu, ktorá sa za bežných okolností dá zvládnuť autom či vlakom, si Boris Johnson vybral azda najmenej ekologickú formu dopravy. Na tom by nebolo nič... Prečítať celé

Kompetenciám policajta pri cestnej kontrole sa venuje Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z.z. v 4. hlave v § 69: **(1) Policajt je oprávnený** * a) zakázať vodičovi jazdu na nevyhnutne potrebný čas alebo mu prikázať smer jazdy, ak to vyžaduje bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky, * b) zakázať vodičovi jazdu po diaľnici a vyzvať ho, aby opustil diaľnicu na najbližšom výjazde alebo vozidlo odstavil na parkovisku, ak vozidlo nedosahuje rýchlosť podľa § 35; o zákaze vydá policajt potvrdenie, * c) požadovať od vodiča predloženie dokladov ustanovených na vedenie a premávku vozidla a na dopravu osôb a nákladu; ak nebudú predložené, požadovať od vodiča oznámenie údajov o vozidle a jeho držiteľovi podľa § 111 ods. 2 písm. a), b), e) a f), * d) vyzvať vodiča, aby sa podrobil vyšetreniu, či nie je ovplyvnený alkoholom alebo inou návykovou látkou, alebo liekmi, ktoré môžu znížiť jeho schopnosť bezpečne viesť vozidlo, * e) kontrolovať technickú spôsobilosť vozidla a úplnosť jeho výstroja a výbavy alebo vyzvať vodiča, aby sa podrobil takejto kontrole, ako aj porovnať údaje uvádzané v osvedčení o evidencii časti I alebo časti II, evidenčnom doklade vydanom v cudzine alebo technickom osvedčení vozidla s údajmi na vozidle, * f) merať36a) rozmery a hmotnosti vozidla, * g) kontrolovať dodržiavanie povinností účastníka cestnej premávky alebo iných osôb podľa tohto zákona, * h) použiť technické prostriedky na zabránenie odjazdu vozidla do času preukázateľného uhradenia pokuty podľa § 72a ods. 1 alebo peňažnej záruky podľa § 72a ods. ### „Môže mi policajt prehľadať vnútro auta?“ Zatiaľ čo kontrola vozidla môže prebehnúť aj v rámci bežnej cestnej kontroly, prehliadku dopravného prostriedku a jeho batožiny upresňuje Zákon o Policajnom zbore č. 171/1993 Z.z., konkrétne v paragrafe 23. Z jeho znenia vyplýva, že policajt môže vykonať prehliadku dopravného prostriedku (teda auta, motocykla, bicykla, autobusu, atď.), ale aj vecí, batožiny a nákladu – to však za predpokladu, že je podozrenie, že používaním dopravného prostriedku, na dopravnom prostriedku alebo v súvislosti s dopravným prostriedkom bol spáchaný trestný čin. Dôležité je práve uvedenie podozrenia na spáchanie trestného činy a nie priestupku, v čom je podstatný rozdiel. Napríklad prejazd na červenú na semafore nie je trestný čin, rovnako tak nesprávne parkovanie alebo nedanie prednosti v jazde inému vozidlu. Naopak, podozrenie na trestný čin oprávňuje policajta vykonať prehliadku vozidla a jeho batožiny, a trestným činom je napríklad predaj či preprava nelegálnych drog, ale aj neposkytnutie prvej pomoci po autonehode. Policajt môže mať podozrenie zo spáchanie trestného činu aj vtedy, keď sa odmietate podrobiť kontrole alebo sa snažíte utiecť. Ďalšou situáciou, kedy policajt podľa zákona o Policajnom zbore môže vykonať prehliadku dopravného prostriedku a jeho batožiny, je pri pátraní po hľadanej alebo nezvestnej osobe, zbraniach či veciach súvisiacich s trestnou činnosťou. Plné znenie predmetného paragrafu prikladáme nižšie: **§ 23 Oprávnenie na zastavovanie a prehliadku dopravného prostriedku**
(1) Pri plnení úloh vyplývajúcich z tohto zákona je policajt oprávnený dávať pokyny na zastavenie dopravného prostriedku, zakázať jazdu, plavbu alebo let na nevyhnutne potrebný čas alebo prikázať smer dopravného prostriedku.
(2) Policajt je oprávnený vykonať prehliadku dopravného prostriedku, vecí, batožiny a nákladu, ktoré sa v ňom prepravujú, alebo elektronickú kontrolu vozidla prepojením kontrolovaného vozidla so zariadením určeným na kontrolu identifikačných údajov vozidla, * a) ak je podozrenie, že používaním dopravného prostriedku, na dopravnom prostriedku alebo v súvislosti s dopravným prostriedkom bol spáchaný trestný čin, * b) pri pátraní po hľadanej alebo nezvestnej osobe, zbraniach, strelive, výbušninách, omamných latkách, psychotropných látkach, jedoch, prekurzoroch, jadrových alebo iných rádioaktívnych materiáloch, vysokorizikových chemických látkach a vysoko rizikových biologických agensoch a toxínoch a veciach pochádzajúcich z trestnej činnosti alebo súvisiacich s trestnou činnosťou, * c) pri odhaľovaní neoprávneného prechodu štátnej hranice alebo neoprávneného pobytu.

Pri neustálom vylepšovaní motorov je nevyhnutné inovovať aj palivá

Ako vo všetkých technologických odvetviach, aj v oblasti palív pre spaľovacie motory prebieha neustály vývoj. Špecialisti zo spoločnosti OMV v spolupráci s poprednými výrobcami áut, výskumnými centrami a univerzitami neustále pracujú na inováciách.

ODPORÚČANÉ