Poradňa

Preplácanie cestovných nákladov 35 až 200 eur mesačne. Októbrová aktualizácia od Ústredia práce

Ľudia si nechávajú cestovné s lístky s tým, že im ich niekto preplatí. Kto to vlastne robí a do akej výšky?

Čo uvádzajú Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a Finančná správa?
Vydané Text: 

Zberači cestovných lístkov

Stretli ste sa niekedy s ľuďmi, ktorí si starostlivo odkladali pokladničné bloky za tankovanie paliva do svojho vozidla alebo cestovné lístky na vlak a autobusy s tým, že im ich „majú preplatiť“? Títo ľudia niekedy ochotne vezmú aj lístky od ostatných cestujúcich v domnení, že na nich možno ešte zarobia.

Pri dopytovaní sa na to, kto by ich mal preplácať, ste sa mohli dočkať neurčitých odpovedí. To, že na Slovensku niekto prepláca náklady vynaložené na cestovanie do zamestnania, je do určitej miery mestská legenda – počul o tom azda každý, ale koho sa táto vec priamo netýka, spravidla nedohľadá podrobnosti.

V tomto príspevku sa zaoberáme tým, kto, prečo a kedy prepláca cestovné výdavky na Slovensku.

Inzercia


Advertisement
 • Kto prepláca náklady na cestovanie na pracovné pohovory?
 • Kto prepláca náklady na cestovanie do zamestnania?
 • Musí zamestnávateľ preplácať cestovné náklady svojho zamestnanca?
 • Môžu si živnostníci započítať do nákladov aj náklady na cestovanie do práce?
 • pre info: Zákon o službách zamestnanosti č. 5/2004 § 53 a § 32 

Preplatenie cestovných nákladov na hľadanie novej práce: do 35 eur

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 19. októbra 2023 aktualizoval informácie na podstránke venujúcej sa preplácaniu časti cestovných nákladov pre uchádzačov o zamestnanie.

Úrad poskytuje uchádzačovi o zamestnanie náhradu časti cestovných výdavkov, ktoré súvisia s absolvovaním vstupného pohovoru alebo výberového konania u zamestnávateľa alebo s účasťou na skupinovom sprostredkovaní zamestnania, ktoré organizuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny alebo úrad práce.

Táto podpora sa poskytuje v prípade, ak sú cestovné výdavky vyššie ako štyri eurá, a to vo výške 70 % z preukázaných cestovných výdavkov, najviac v sume 35 eur v úhrne za všetky cesty uskutočnené v kalendárnom mesiaci.

Inzercia

Cestovnými výdavkami sa rozumejú výdavky na dopravu hromadnými dopravnými prostriedkami z miesta trvalého/obvyklého pobytu alebo z miesta prechodného pobytu, a ak z miesta trvalého/obvyklého pobytu alebo z miesta prechodného pobytu nepremávajú hromadné dopravné prostriedky, z miesta s dostupnosťou k hromadným dopravným prostriedkom do miesta konania vstupného pohovoru, výberového konania alebo skupinového sprostredkovania zamestnania, ktoré organizuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny alebo úrad práce.

Žiadosť uchádzača je možné zaslať elektronicky pomocou formulára zverejneného na portáli slovensko.sk (Elektronická služba Žiadosť uchádzača o zamestnanie o náhradu časti cestovných výdavkov) alebo je možné podať listinne (poštou alebo osobne) na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého evidencii uchádzačov o zamestnanie je uchádzač o zamestnanie vedený. K žiadosti uchádzača o zamestnanie o náhradu časti cestovných výdavkov je potrebné priložiť potvrdenie o absolvovaní vstupného pohovoru alebo výberového konania.

Inzercia

Žiadosť o náhradu časti cestovných výdavkov predkladá uchádzač o zamestnanie najneskôr do desiatich pracovných dní po ukončení kalendárneho mesiaca, v ktorom mu vznikol nárok na poskytnutie náhrady časti cestovných výdavkov.

Súbory na stiahnutie:

Inzercia

Preplatenie cestovných nákladov na dopravu do novej práce: do 200 eur

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje mesačne príspevok na dochádzku za prácou na úhradu časti cestovných výdavkov na dochádzku z miesta trvalého pobytu alebo z miesta prechodného pobytu do miesta výkonu zamestnania uvedeného v pracovnej zmluve a späť zamestnancovi, ktorý:

 • bol uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace
 • a ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu vzniku pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu
 • okrem pracovnoprávneho vzťahu založeného dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Ak počas poskytovania príspevku zamestnanec nastúpi do ďalšieho zamestnania bezprostredne nadväzujúceho na predchádzajúce zamestnanie, v poskytovaní príspevku sa pokračuje. Príspevok na dochádzku za prácou sa môže opätovne poskytnúť po uplynutí jedného roka od ukončenia obdobia jeho poskytovania.

Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a zamestnancom.

Príspevok sa poskytuje najviac počas šiestich mesiacov. Zamestnancovi, ktorý bol pred získaním zamestnania znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie, sa príspevok poskytuje aj počas ďalších najviac šiestich mesiacov.

Príspevok na dochádzku za prácou sa poskytuje najviac v sume 200 eur mesačne a jeho výška sa odvíja od nasledujúcich skutočností:

 • vzdialenosti miesta výkonu zamestnania od miesta trvalého pobytu alebo od miesta prechodného pobytu zamestnanca,
 • od počtu odpracovaných dní v mesiaci.

Príspevok na dochádzku za prácou poskytuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého evidencii uchádzačov o zamestnanie bol zamestnanec vedený, do 30 kalendárnych dní od preukázania trvania zamestnania. Pozor, tento príspevok nie je automatický: o príspevok na dochádzku za prácou musí uchádzač písomne požiadať najneskôr do jedného mesiaca od nástupu do zamestnania.

Súbory na stiahnutie: 

Náhrada preukázaných cestovných výdavkov zamestnávateľom

Ako uvádza Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, aj zamestnávatelia preplácajú svojim zamestnancom náklady spojené s cestovaním súvisiacim s výkonom povolania, avšak v mierne odlišnom kontexte, než sme v tomto príspevku uvádzali doteraz.

Cestovné výdavky sú výdavky zamestnanca, ktoré vynaložil v súvislosti s uskutočnenou zahraničnou pracovnou cestou na dopravu, a to :

 • výdavky za cestovné lístky,
 • letenky,
 • ležadlá,
 • lôžka,
 • taxi (pozor – v praxi sa často výdavok za taxi považuje ne­správne za potrebný vedľajších výdavok),
 • miestnou pravidelnou verejnou dopravou.

Pri uznávaní cestovných výdavkov treba vždy vychádzať z toho, aký spôsob a druh dopravy bol pred vyslaním zamestnanca na zahraničnú pracovnú cestu určený zamestnávateľom v podmienkach tuzemskej pracovnej cesty.

Cestovné výdavky preukazuje zamestnanec dokladom z konkrétne určeného druhu a spôsobu dopravy. Všetky doklady z časového aj vecného hľadiska musia byť správne, t. j. doklady musia byť časovo a vecne v súlade s časom a miestom konania zahraničnej pracovnej cesty.

V prípade, že zamestnanec cestovné výdavky nepreukáže (napr. z dôvodu straty), zamestnávateľ môže uznať tieto výdavky aj bez preukázania (§ 35 ods.1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách) – a to vo výške s prihliadnutím na spôsob dopravy, ktorý zamestnancovi určil v podmienkach zahraničnej pracovnej cesty.

Problémom mnohých pracujúcich Slovákov je, že vyššie uvedené paragrafy sa na nich nevzťahujú, pretože musia alebo sa dobrovoľne rozhodli pracovať ako živnostníci, teda SZČO.

Živnostníci a zahrnutie cestovných výdavkov do nákladov?

» Pokračujte na druhú stranu príspevku


Stránky: 1 2Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk

Pokračujte na ďalší príspevok »FOTOGALÉRIA

V Bratislave dnes odštartovala výroba nového Superbu, pozrite sa do zákulisia výroby závode VW Slovakia

 • Nový Superb Combi sa vyrába súčasne s VW Passat Combi, neskôr sa do programu produkcie pridá aj Superb vo verzii liftback.

   Závod Volkswagen Slovakia sa pre spustenie výroby dôležitých modelov výrazne modernizoval, investícia do projektu Beta+ obnáša stovky miliónov eur. V rámci prípravy na sériovú produkciu sa vyrobilo až do dvetisíc kusov nového Superbu Combi.
 • Nabitá ponuka

  Slovenský Mercedes prišiel s neodolateľnou ponukou. Do ceny elektromobilov zahrnul nabíjací kredit, poistenie, financovanie aj nabíjací set

 • Poistenie na 2 roky, flexibilný systém nabíjania Pro, kredit na nabíjanie, predĺženú záruku na 6 rokov alebo do 90 000 km a zvýhodnené financovanie sú teraz v cene každého avizovaného elektromobilu.

   Kredit na nabíjanie je až do 6000 eur! Ponuka platí pre vozidlá k priamemu odberu, aj pre vozidlá zadané do výroby, dodané do 31. 12. 2023.