Čo robiť, ak ste na parkovisku poškriabali auto? Najhoršie, čo môžete spraviť, je len tak odísť

Nezáleží na tom, či ste auto nabúrali na takzvanú totálku alebo iba trochu „šuchli“ blatník – udalosť je potrebné riešiť zodpovedne, dospelo a bez stresu.
Vydané  Text: 
Pred niekoľkými rokmi som pri parkovaní pred obchodným domom neúmyselne šuchol už zaparkované auto. Ani moje, ani druhé auto nemali žiadne vážne poškodenia, iba veľmi plytké odreniny laku. Pozrel som sa na to, čo som spravil, svoje auto som zaparkoval a rovno som išiel na informácie do obchodného domu, aby cez rozhlas zavolali majiteľa poškodeného auta. Stretol som sa však s nečakanou reakciou, že sa veľmi čudujú, že s takýmto niečím otravujem. Že ostatní skrátka sadnú do auta a idú domov. Bol som prekvapený, pretože sa predsa nejedná o nič, čo by nepokrylo poistenie PZP. Aj táto skúsenosť mi však dáva možnosť nahliadnuť na to, ako to funguje v praxi. Ľudia sa boja priznať, pretože sa obávajú problémov – pritom odídením z miesta nehody si môžu spôsobiť nepomerne väčšie problémy. V tomto článku sa preto budem venovať tomu, ako postupovať, keď ste z akéhokoľvek dôvodu niekde na parkovisku poškodili iné auto či motorku. Na začiatok si pripomeňme, že škoda do výšky 3 990 eur za považovaná škodovú udalosť, nad túto sumu už hovoríme o dopravnej nehode. Určuje to Zákon o cestnej premávke ako 1,5-násobok takzvanej väčšej škody, ktorú stanovuje Trestný zákon v § 125. Či ide o dopravnú nehodu alebo škodovú udalosť je pritom kľúčové pri výmere trestu osobe, ktorá z miesta incidentu odišla. ### #1: Žiadny stres Drobné nehody sa stávajú každý deň a iba hlupák z toho bude robiť drámu. Auto je iba vec, ale keďže pomerne drahá, všetci si platíme PZP (povinné zmluvné poistenie), aby bolo možné jednoducho vyriešiť spory a opravy poškodení. Ak ste si istý, že ste druhé auto poškodili vy, tak svoje auto zaparkujte hneď vedľa poškodeného vozidla, prípadne čo najbližšie, kde sa dá. Ak je to na ceste a vy nemáte kde inde zaparkovať, nezabudnite na cestu vyložiť výstražný trojuholník, ktorý upozorní ostatných vodičov, že tam máte odstavené auto. ### #2: Vyhľadajte majiteľa auta Vyhľadať majiteľa auta je kľúčové. Lístoček s vaším kontaktom za stieračom nestačí, ale ak sa práve vydávate do obchodného domu na informácie, aby ste majiteľa nechali vyvolať, pre istotu tam ten papierik s kontaktom predsa len umiestnite. To pre prípad, že by medzičasom prišiel a nevedel, že ho zháňate. Ak sa incident odohral niekde na parkovisku na sídlisku alebo kdekoľvek popri ceste a vy neviete, kde by majiteľ mohol byť, najlepšie bude zavolať na políciu na číslo 158. Na túto linku sa má volať v prípade ohrozenia, no v tomto prípade vás operátor prepojí ďalej. Vy do telefónu objasníte, čo sa stalo, nadiktujete evidenčné číslo poškodeného vozidla a polícia majiteľa dohľadá. Obyčajne je to dosť rýchlo. Volať k malým nehodám políciu nie je potrebné do škody 3 990 eur, ale ani zakázané. ### #3: Vypíšte potrebné papiere Ak sa dopátrate k majiteľovi vozidla a zhodnotete sa na tom, že bude potrebné vykonať opravu, spíšte s ním štandardný formulár Správu o nehode. Dostali ste ju k svojej zmluve o uzatvorení PZP, ale môžete si stiahnuť kdekoľvek na internete. Tento dokument nie je súčasťou povinnej výbavy, čo je prekvapujúce, no odporúčame, aby ste ho vždy mali v aute v dvoch vyhotoveniach – jednu pre vás, druhú pre účastníka nehody.
Nenechajte sa nachytať na reči, že treba vec vyriešiť inak, mimo poisťovne, napríklad vyplatením hotovosti. **Presne pre takéto prípady si platíte PZP!** Ak na vás majiteľ poškodeného vozidla tlačí, že nechce vec riešiť cez poisťovňu, ale inak, nebojte sa a zavolajte políciu. Vy nemáte povinnosť sa s ním doťahovať o samozrejmosti. ### #4: Vymeňte si kontakty a ohláste poistnú udalosť svojej poisťovni Ak ste sa s majiteľom poškdeného vozidla rozišli s vedomím, že vec doriešite cez svoje poisťovne, nezabudnite si ešte vymeniť kontakty – meno a telefónne číslo. Ostatne, údaje o vás, o ňom a o vozidlách budú uvedené aj v správe o nehode. Vy ako osoba, ktorá spôsobila škodu, máte povinnosť nahlásiť škodovú udalosť svojej poisťovni do 15 dní. Spravte to ale hneď. Vinník nehody musí konať ako prvý. Opravu škôd bude preplácať vaša poisťovňa z vášho poistenia. ### Určite neodíďte z miesta nehody Ak odídete z miesta nehody, môže byť tento váš odchod považovaný za útek z miesta nehody, resp. škodovej udalosti, ktorý zákon posudzuje pomerne tvrdo. Nenechajte sa oklamať tým, že stačí, keď necháte poškodenému autu za stieračom odkaz s kontaktmi, pretože ten predsa môže kedykoľvek odletieť, znehodnotiť sa dažďom či ho môže niekto vziať. Tiež môžete stretnúť unudeného človeka, ktorý bude mať záujem tráviť čas doťahovaním sa s vami na súde s tým, že ste utiekli z miesta nehody. Buďte teda zodpovední radšej vy. Pokuta za útek z miesta nehody sa v minulosti pohybovala vo výške od 300 € až 1 300 € a hrozil zákaz vedenia motorového vozidla na dobu jeden až päť rokov. Od decembra 2019 sa zákony zmiernili, **za odídenie z miesta škodovej udalosti dostanete pokutu 200 až 1 000 eur a hrozí vám zákaz vedenia motorového vozidla do päť rokov.** ### Nebojte sa zvýšenia poistného, ide o malé čiastky Častá obava ľudí, ktorí spôsobili škody, je, že im po priznanej škodovej udalosti neúmerne zvýšia poistné. Je to pravda iba čiastočne, zvýšenie bude ročne predstavovať iba zopár eur, teda položku, ktorá nestojí za reč. Vždy je to oveľa menej ako platiť poškodenému špekulantovi peniaze za opravu na ruku, mimo poisťovne. Najlepšie je overiť si to v niektorej online PZP kalkulačke, formulár sa vás bude spravidla pýtať, či ste mali v uplynulých rokoch vami zavinenú dopravnú nehodu alebo škodovú udalosť. V prípade, že zaškrtnete možnosť áno, ročné poistné stúpne asi o 30 až 50 eur – teda stále menej, než by ste museli zaplatiť poškodenému v hotovosti. ### Čo hovorí Zákon o cestnej premávke č. 8/2009? Nižšie uvádzame plné znenie príslušných paragrafov zo Zákona o cestnej premávke, ktoré sa týkajú dopravných nehôd a škodových udalostí. Škrabanec na parkovisku považujeme za škodovú udalosť a nej vyplývajúce povinnosti sú uvedené v paragrafe 66 v odsekoch 5) a 6). **§ 64 Dopravná nehoda** (1) Dopravná nehoda je udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej * a) sa usmrtí alebo zraní osoba, * b) sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie, * c) uniknú nebezpečné veci24)alebo * d) na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona.31) (2) Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť podľa odseku 3, ak * a) nie je splnená niektorá z povinností podľa § 66 ods. 6, * b) je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky alebo sa odmietol podrobiť vyšetreniu na zistenie ich požitia alebo * c) sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení. (3) Ostatné udalosti v cestnej premávke, pri ktorých vznikla škoda v priamej súvislosti s premávkou vozidla, sa na účely tohto zákona nepovažujú za dopravnú nehodu. Takéto udalosti sú škodovou udalosťou. **§ 65 Povinnosti vodiča pri dopravnej nehode** Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, je povinný a) bezodkladne zastaviť vozidlo, b) zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú látku. **§ 66 Povinnosti účastníka dopravnej nehody a škodovej udalosti** (1) Účastník dopravnej nehody je osoba, ktorá sa priamo aktívne alebo pasívne zúčastnila na dopravnej nehode. (2) Účastník dopravnej nehody je povinný * a) ohlásiť dopravnú nehodu policajtovi, * b) poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe prvú pomoc a bezodkladne privolať záchrannú zdravotnú službu, * c) urobiť potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného dopravnou nehodou, * d) zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody, * e) zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody, najmä premiestnenia vozidiel, * f) urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody, * g) umožniť obnovenie cestnej premávky, najmä premávky vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb, * h) preukázať svoju totožnosť na požiadanie iného účastníka dopravnej nehody, * i) bezodkladne upovedomiť osobu, ktorá nie je účastníkom dopravnej nehody, o hmotnej škode, ktorá jej bola spôsobená dopravnou nehodou, a oznámiť jej svoje osobné údaje; ak to nie je možné, upovedomenie a oznámenie zabezpečí prostredníctvom Policajného zboru. (3)Ak je to nevyhnutné na uvoľnenie alebo na ošetrenie zranenej osoby alebo na obnovenie cestnej premávky, účastník dopravnej nehody môže premiestniť vozidlá, pritom je však povinný vyznačiť postavenie vozidiel po dopravnej nehode, situáciu a stopy. (4)Účastník dopravnej nehody je povinný poskytnúť orgánu Policajného zboru potrebnú súčinnosť pri objasňovaní dopravnej nehody vrátane predloženia dokladov, ktoré s tým súvisia. (5) Účastník škodovej udalosti je osoba, ktorá sa priamo aktívne alebo pasívne zúčastnila na škodovej udalosti. (6) Účastník škodovej udalosti je povinný bezodkladne zastaviť vozidlo, preukázať svoju totožnosť inému účastníkovi škodovej udalosti, poskytnúť údaje o poistení vozidla, vyplniť a podpísať tlačivo zavedené na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody podľa osobitného predpisu,31a) zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky a urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky. Ak účastník škodovej udalosti spôsobil hmotnú škodu osobe, ktorá nie je účastníkom škodovej udalosti, je povinný o tom túto osobu bezodkladne upovedomiť a vyplniť s ňou a podpísať tlačivo zavedené na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody podľa osobitného predpisu.31a)
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


ODPORÚČANÉInzercia

Advertisement