Motoristi, pozor! Od dnes platia nové registračné poplatky na základe emisnej normy!

V článku sa dozviete, aké sú nové podmienky pre vypočítanie registračného poplatku pri evidencii vozidla.

Pozrite si aktuálnu tabuľku registračných poplatkov na základe emisnej normy (júl 2023).
Vydané Text: 

S účinnosťou od 1.7.2023 sa mení zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, ktorý upravuje výšku registračného poplatku za zmenu majiteľa vozidla. Registračný poplatok sa bude odteraz určovať aj podľa emisnej triedy vozidla, čím sa berie do úvahy environmentálny dopad používania motorových vozidiel.

Tieto zmeny predstavujú zrušenie koeficientu zostatkovej hodnoty vozidla podľa veku a jeho náhradu ekologickým koeficientom vozidla, čo ovplyvnilo aj celkový spôsob výpočtu. Nové právne predpisy stanovujú, že hodnota koeficientu závisí od emisnej triedy vozidla. Ak vozidlo nemá priradenú emisnú triedu, rozhodujúci bude dátum jeho prvej registrácie. Registračný poplatok bude naďalej povinný pri každom prepise auta.

Zdôvodnenie tohto návrhu vyplýva zo skutočnosti, že súčasný výpočet správneho poplatku za registráciu vozidla bol založený predovšetkým na výkone motora. Nebral však do úvahy rôzne dodatočné faktory spojené s používaním týchto vozidiel, vrátane emisií, opotrebovania vozovky, opráv a iných súvisiacich aspektov. Tieto faktory prispievajú k finančnej záťaži štátu pri riešení dôsledkov takéhoto využívania, a preto bolo potrebné revidovať štruktúru poplatkov.

ÚČINNOSŤ OD 1.JÚLA

Zmeny registračných poplatkov, ktoré nadobudnú účinnosť 1. júla 2023, sa dotknú väčšiny majiteľov motorových vozidiel len minimálne. Platí to najmä pre vozidlá spadajúce do najnižšej výkonnostnej kategórie, konkrétne s výkonom do 80 kW. Pre tieto vozidlá zostáva registračný správny poplatok v nízkej sadzbe 33 eur, pričom sa nezohľadňuje dátum prvej registrácie vozidla ani emisná trieda.

Revidované registračné poplatky sa negatívne nedotknú ani starších automobilov nad 40 rokov bez ohľadu na typ použitého paliva. Podľa nedávno schválených predpisov (účinných od 1. júla 2023) sa na tieto vozidlá vzťahuje ekologický koeficient 0,1, pričom existuje možnosť zníženia poplatku najmenej na 33 eur.

Napriek tomu staršie vozidlá, ktoré sa vekom ešte nekvalifikujú do kategórie veteránov, majú vyšší výkon a boli pôvodne zaregistrované po roku 1994, budú spoplatnené podľa emisnej normy.

Prehľad správnych poplatkov podľa oddielu VI. Doprava bod 65 písmeno a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch:

Výkon motora v kW Sadzba poplatku v eurách
nad do
80 vrátane 33
80 90 vrátane 60
90 100 vrátane 90
100 110 vrátane 120
110 125 vrátane 200
125 140 vrátane 300
140 155 vrátane 500
155 170 vrátane 700
170 210 vrátane 900
210 a viac 1 000

 

Druh vozidla vzhľadom na druh paliva* Ekologický koeficient vozidla
1. Vozidlo staršie ako 40 rokov od dátumu prvej evidencie (bez rozdielu druhu paliva) 0,10
2.

Vozidlo s druhom paliva: H2, kombinácia akéhokoľvek paliva + PHEV (Plug-In hybrid)

Vozidlo s iným druhom paliva, ako v riadku 1 a 2 alebo ako v písmene c)

0,20
3. Vozidlo s iným druhom paliva ako v riadku 1 a 2 alebo iné vozidlo ako v písmene c)
Emisná norma Dátum prvej evidencie**
Vozidlo Euro 1/I Do 31.12.1996 1,00
Vozidlo Euro 2/II Od 1.1.1997 do 31.13.2001 0,80
Vozidlo Euro E/III Od 1.1.2002 do 31.12.2006 0,70
Vozidlo Euro 4/IV Od 1.1.2007 do 31.12.2011 0,60
Vozidlo Euro 5/V/EEV Od 1.1.2012 do 31.8.2016 0,50
Vozidlo Euro 6a,b,c/VIA,B,C Od 1.9.2016 do 31.8.2020 0,45
Vozidlo Euro 6d/VID a novšie Od 1.9.2020 0,40

Poplatok sa vzhľadom na ekologický koeficient zníži najviac na 33 eur.

* Druh paliva sa určí z položky 18 Osvedčenia o evidencii časť II „Druh paliva/zdroj energie“.

** Kritériá časového rozmedzenia dátumu prvej evidencie sa použijú len, ak sa pre motorové vozidla nedá určiť emisná norma Euro.
Automobilový priemysel čelí najťažšej skúške od samotného vzniku. Vysporiadať sa musí nielen s novými technológiami, reguláciou či elektrickou revolúciou, ale aj s čoraz častejším prehodnocovaním významu a dôležitosti automobilov v našich životoch. Ako to celé nakoniec dopadne, zatiaľ nie je známe. Transformácia sa však ešte len začína a budem veľmi rád, keď sa na túto cestu vyberiete spolu so mnou. Držte si klobúky!
ODPORÚČANÉ


ZO SVETA

Nové 100 % clo na elektromobily z Číny bude realitou! A to je len začiatok

  • Americký automobilový priemysel a regulačné orgány sa obávajú, že ak sa čínske elektrické vozidlá dostanú do Spojených štátov, domáce značky im nebudú schopné konkurovať. Bidenova administratíva však údajne dospela k tomu, čo považuje za riešenie: Na čínske elektrické vozidlá zavedie plné 100-percentné dovozné clo.