Za čo na Slovensku NAOZAJ prídete o vodičák? Medzi odobratím VO a zákazom činnosti je veľký rozdiel!

Nepleťme si pojmy, poznajme svoje povinnosti i práva. V dnešnej poradni sa venujeme vodičským oprávneniam.
Vydané  Text: 
Pri príprave tohto článku sme vychádzali zo znenia nasledovných zákonov: * [č. 372/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/372/20191201) (týka sa zákazu činnosti za priestupky, max. na 5 rokov) * [č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/300/20201101) (týka sa zákazu činnosti za trestné činy, max. doživotne) * [č. 8/2009 Z.z. Zákon o cestnej premávke](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/8/20200409) (týka sa odobratia vodičského oprávnenia) Medzi slovenskými motoristami kolujú mnohé falošné domnienky a mýty o čom, za čo môže byť vodičovi odobraté vodičské oprávnenie. Často motoristi ľudovo hovoria o „odobratí vodičáku“, v skutočnosti zákony rozlišujú medzi viacerými variantmi takejto sankcie. Dokonca sa nemusí vždy jednať o sankciu, ale prirodzený výsledok zmeny zdravotného stavu vodiča. Čítajte náš článok ďalej.
### Môže to byť trest, ale aj nemusí Keď sa vodič na Slovensku dopustí závažných skutkov v cestnej premávke, môže byť výsledkom vyvodenia jeho zodpovednosti zákaz činnosti viesť motorové vozidlá alebo odobratie vodičského oprávnenia. Sú to dve rozdielne veci, pričom tá druhá nemusí byť vždy trestom. Ak sa vodičovi zmení zdravotný stav natoľko, že fakticky vylučuje šoférovanie, bude musieť akceptovať odobratie vodičského oprávenia. Teda ak o niekom viete, že mu bolo formálne odobraté vodičské oprávnenie podľa § 92 odseku 2, nemali by ste automaticky predpokladať, že sa dopustil trestného činu. ### Nepleťme si pojmy! **Odobratie vodičského preukazu je nesprávny pojem**. Slovenská legislatíva uvádza pojmy **zadržanie vodičského preukazu**, a to v rovnakej funkcii, akú má napríklad zadržanie osvedčenia o evidencii. Platia nasledovné vysvetlenia pojmov: * **obmedzenie vodičského oprávnenia** znamená, že vodič môže prísť o možnosť šoférovať vozidlá nad 3,5 tony, ale vozidlá do 3,5 tony riadiť môže. Podľa § 92 odseku 1 platí, že *Obmedzenie vodičského oprávnenia sa vyznačí vo vodičskom preukaze vo forme kódu. Vyznačením obmedzenia vodičského oprávnenia sa jeho držiteľovi zakazuje viesť motorové vozidlo, ak nie sú splnené podmienky, pre ktoré mu bolo vodičské oprávnenie obmedzené*. * **odobratie vodičkého oprávenia** znamená, že vodič prichádza o možnosť šoférovať/riadiť motorové vozidlá, a to všetky druhy a typy. K tomuto sa pristupuje buď vtedy, keď sa to vodičovi nedovoľuje zdravotný stav (podľa § 92 odseku 2) alebo sa dopustil prehreškov v cestnej premávke podľa § 92 odseku 3 (ich zoznam uvádzame nižšie) * **zadržanie vodičského preukazu** znamená, že policajt **dočasne** zadržal vodičský preukaz vodiča, ktorý odmietne alebo nemôže na mieste zaplatiť pokutu alebo dokonca aj vtedy, keď vodič v čase kontroly pri sebe nemá vodičský preukaz – v takom prípade mu policajt vydá potvrdenie o tom, že mu vodičák zadržiava (podľa § 70 a § 71 zákona o cestnej premávke); * **zákaz činnosti viesť motorové vozidlo** je trest za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, vydáva sa maximálne päť rokov, u mladistvého najviac na jeden rok. Zvyčajne sa spoločne so zákazom činnosti vodičovi udeľujú aj pokuty vo výške od 60 do 1 300 eur, to podľa zákona č. 372/1990 § 22. ### Za čo u nás „prídete o vodičák“ Keď hovoríme o tom, že vodič „príde o vodičák“, máme tým na mysli **zákaz činnosti viesť motorové vozidlo** a/alebo **odobratie vodičského oprávenia**. Zatiaľ čo zákaz je dočasný (max. 5 rokov za priestupky a max. doživotne za trestné činy) a na ten čas definitívny a nezvratný, odobratie VO je definitívne tiež, no môže sa vrátiť po absolvovaní doškoľovacieho kurzu či po preskúmaní psychickej, zdravotnej alebo odbornej spôsobilosti alebo ak pominuli dôvody na jeho odobratie. O tom, za akých okolností môže byť slovenskému vodičovi udelený zákaz činnosti kvôli priestupkom viesť motorové vozidlo, hovorí [č. 372/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/372/20191201).

**Zákaz činnosti v rôznom trvaní do max. 5 rokov hrozí tomu, kto**:
a) ako vodič vozidla sa odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie požitia alkoholu alebo inej návykovej látky spôsobom ustanoveným osobitným predpisom, hoci by také vyšetrenie nebolo spojené s nebezpečenstvom pre jeho zdravie,
b) ako vodič vozidla, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, bezodkladne nezastavil vozidlo, nezdržal sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú látku, alebo nezotrval na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne nevrátil po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody,
1. ak ide o dopravnú nehodu podľa osobitného predpisu,
2. ak ide o škodovú udalosť, ktorá sa považuje za dopravnú nehodu podľa osobitného predpisu,
c) vedie motorové vozidlo
1. bez príslušného vodičského oprávnenia, bez osoby spolujazdca, ak prítomnosť spolujazdca vyžaduje osobitný predpis3ba) alebo počas zadržania vodičského preukazu okrem prípadu, ak vedie motorové vozidlo autoškoly v kurze podľa osobitného predpisu,3bb) vedie motorové vozidlo v kurze základnej kvalifikácie,3bc) podrobuje sa skúške z odbornej spôsobilosti alebo preskúšaniu odbornej spôsobilosti z vedenia motorového vozidla alebo má v čase zadržania vodičského preukazu povolenú jazdu,
2.akejkoľvek skupiny počas trvania trestu zákazu činnosti spočívajúceho v zákaze vedenia motorových vozidiel alebo počas trvania sankcie zákazu činnosti spočívajúcej v zákaze vedenia motorových vozidiel,
d) vedie motorové vozidlo v stave vylučujúcom spôsobilosť viesť motorové vozidlo, ktorý si privodil požitím alkoholu,
e) ako vodič počas vedenia vozidla požije alkohol alebo vedie vozidlo v takom čase po jeho požití, keď sa na základe vykonaného vyšetrenia podľa osobitného predpisu alkohol ešte nachádza v jeho organizme, okrem cyklistu, vodiča kolobežky s pomocným motorčekom a vodiča samovyvažovacieho vozidla jazdiacich v obci a cyklistu, vodiča kolobežky s pomocným motorčekom a vodiča samovyvažovacieho vozidla jazdiacich po cestičke pre cyklistov, ak množstvo alkoholu v jeho organizme nepresiahne hodnotu 0,24 miligramu etanolu na liter vydýchnutého vzduchu pri vyšetrení dychovou skúškou prístrojom alebo 0,5 gramu etanolu na kilogram hmotnosti vyšetrovanej osoby pri lekárskom vyšetrení zo vzorky krvi plynovou chromatografiou,
f) ako vodič počas vedenia vozidla požije inú návykovú látku alebo vedie vozidlo v takom čase po jej požití, keď sa na základe vykonaného vyšetrenia podľa osobitného predpisu) návyková látka ešte nachádza v jeho organizme,
g) poruší všeobecne záväzný právny predpis o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, v ktorého dôsledku vznikne dopravná nehoda, pri ktorej inému ublíži na zdraví alebo inému spôsobí škodu na majetku,
h) ako vodič motorového vozidla prekročí rýchlosť ustanovenú v osobitnom predpise3c) alebo prekročí rýchlosť ustanovenú dopravnou značkou alebo dopravným zariadením 3. v obci o viac ako 50 km h-1 alebo mimo obce o viac ako 60 km h-1,
i) použije vozidlo, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla, najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy,
l) iným spôsobom ako uvedeným v písmenách a) až i) sa dopustí porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom podľa osobitného predpisu,

Podľa [Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. ](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/300/20201101) § 61 **platia dlhšie trvanie zákazu činností**, konkrétne:

(2) Trest zákazu činnosti môže súd uložiť na jeden rok až desať rokov, ak sa páchateľ dopustil trestného činu v súvislosti s touto činnosťou.
(3) Ak súd odsudzuje páchateľa za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289, ktorého sa dopustil ako vodič dopravného prostriedku, ktorý už bol za taký trestný čin alebo za trestný čin usmrtenia podľa § 149 ods. 4 alebo 5, ktorých sa dopustil ako vodič dopravného prostriedku, odsúdený, uloží mu trest zákazu činnosti v hornej polovici trestnej sadzby uvedenej v odseku 2.
(5) Súd uloží trest zákazu činnosti na doživotie, ak odsudzuje páchateľa za trestný čin
a) ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289, ktorého sa dopustil ako vodič dopravného prostriedku, hoci už bol za taký trestný čin, ktorého sa dopustil ako vodič dopravného prostriedku, dvakrát odsúdený, alebo
b) usmrtenia podľa § 149 ods. 4 alebo 5, ktorého sa dopustil ako vodič dopravného prostriedku.
(*pre mladistvých platia a môžu platiť samostatné pravidlá*)
O tom, za akých okolností môže byť slovenskému vodičovi **odobraté vodičské oprávnenie**, hovorí [Zákon č. 8/2009 Z.z. – Zákon o cestnej premávke](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/8/20200409), konkrétne v § 92:

(2) Vodičské oprávnenie sa odoberie tomu, kto
a) nie je spôsobilý viesť motorové vozidlo pre stratu odbornej spôsobilosti,
b) nie je spôsobilý viesť motorové vozidlo pre stratu zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti,
c) sa nepodrobil nariadenému preskúšaniu odbornej spôsobilosti alebo preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti,
d)osvedčením43b) vydaným autoškolou nepreukázal, že sa v určenom rozsahu a v určenej lehote podrobil doškoľovaciemu kurzu,
e) sa nepodrobil nariadenému preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva alebo odbornému poradenstvu,
f) v čase jeho udelenia nespĺňal niektorú z podmienok na jeho udelenie.
(3) Vodičské oprávnenie sa odoberie aj tomu, kto ako vodič motorového vozidla
a) v priebehu posledných piatich rokov trikrát poruší pravidlá cestnej premávky, v ktorého dôsledku vznikne dopravná nehoda s následkom na živote alebo zdraví,
b) v priebehu posledných piatich rokov dvakrát poruší pravidlá cestnej premávky požitím alkoholu alebo inej návykovej látky alebo sa odmietne podrobiť vyšetreniu na ich zistenie alebo
c) v lehote podľa § 91a ods. 1 a po spáchaní dvoch skutkov podľa § 91a ods. 1 sa dopustí ďalšieho porušenia pravidla cestnej premávky závažným spôsobom alebo prekročenia rýchlosti jazdy vozidiel ustanovenej týmto zákonom alebo vyplývajúcej z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia.
### Zhrnutie Príliš vysoká rýchlosť v obci či mimo nej, priestupky proti plynulosti cestnej premávky, trestné činy, ale aj zmeny v odbornej spôsobilosti a v zdravotnom stave. To všetko môže byť dôvodom, pre ktorý bude slovenskému vodičovi obmedzené či odobrané vodičské oprávnenie alebo udelený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá. Platí pravidlo trikrát a dosť v prípade porušenia pravidiel cestnej premávky s následkom smrti či zdravotnej ujmy, či dvakrát a dosť v prípade šoférovania pod vplyvom drog (a teda aj alkoholu).

Elektrické kolobežky a alkohol: Tolerancia, pokuty a čo hovoria zákony

Myslíte si, že keď si večer s priateľmi vypijete niekoľko pív, môžete sa jednoducho postaviť na elektrickú kolobežku a dopraviť sa cez mesto domov? Omyl, kolobežky majú veľmi podobné pravidlá požívania alkoholu ako tie pre cyklistov.
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


ODPORÚČANÉInzercia

Advertisement