Zrýchľujete, keď vidíte, ako vás iný predchádza? A viete, že tak porušujete zákon?

Pri priestupkoch proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky možno uložiť blokovú pokutu až do výšky 1000 €.
Vydané  Text: 
Na cestách sa niekedy stretávame so situáciou, že akonáhle začneme vodiča iného motorového vozidla predchádzať zľava, všimne si nás a namiesto toho, aby nám umožnil bezpečné predchádzanie, začne zrýchľovať. V horšom prípade aktívne bráni nášmu manévru, na čo v konečnom dôsledku musíme reagovať prudkým zrýchlením a vzdialením sa od daného vozidla alebo pribrzdením a zaradením sa späť za neho.

Čo niektorí vodiči nevedia, je, že takéto konanie, hoci aj keď sa jedná o obyčajné zrýchlenie, je protizákonné. Takúto dopravnú situáciu rieši Zákon o cestnej premávke č. 8/2009, a to v 15. paragrafe:

§ 15 Predchádzanie
(4) Vodič predchádzaného vozidla nesmie zvyšovať rýchlosť jazdy ani inak brániť predchádzaniu.  

Rýchlejšieho musíte pustiť

Z praxe tiež poznáme situáciu, keď sa pred vozidlo v už začatom predbiehacom manévri zaradí ďalšie vozidlo a obmedzí ho svojou nižšou rýchlosťou:

(5) Vodič nesmie predchádzať,
i) ak by pri predchádzaní svojou výrazne nižšou rýchlosťou obmedzil za ním idúce vozidlo, ktoré začalo úkon predchádzania skôr,

Dôležité je tiež pripomenúť, že priestupku sa môžete dopustiť aj tým, že sa nenecháte predbehnúť vozidlom, ktoré ide za vami v ľavom jazdnom pruhu. Keď je zjavné, že za vami ide auto rýchlejšie, zo zákona máte povinnosť ho pustiť aj v prípade, že vy už jazdíte maximálnou povolenou rýchlosťou.

Dôvod je prozaický – vy predsa nemôžete nahradiť policajnú hliadku a sledovať, kto ako rýchlo jazdí, navyše nemáte vedomosť o tom, prečo tak vodič jazdí. Možno má v aute na zadnom sedadle rodiacu manželku.

§ 10 Jazda v jazdných pruhoch
(5) Ak by vozidlá idúce v obci súčasne vo všetkých jazdných pruhoch bránili v jazde rýchlejšie idúcemu vozidlu, vodič, ktorý jazdí v ľavom jazdnom pruhu, je povinný ho čo najskôr uvoľniť; to neplatí, ak vodič používa ľavý jazdný pruh na obchádzanie, odbočovanie, otáčanie alebo predchádzanie.
(9) V obci sa nepovažuje za predchádzanie, keď vozidlá v jednom jazdnom pruhu idú rýchlejšie ako v inom jazdnom pruhu.   Podľa Ministerstva vnútra SR sa priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sa dopustí ten, kto
l) iným spôsobom ako uvedeným v písmenách a) až i) sa dopustí porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom podľa osobitného predpisu,
(pokuta od 60 eur do 300 eur a zákaz činnosti do dvoch rokov) (Blokové/rozkazné konanie – do 150 eur)
m) iným konaním, ako sa uvádza v písmenách a) až l), poruší všeobecne záväzný právny predpis o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
(pokuta do 100 eur) (Blokové/rozkazné konanie – do 50 eur).

Z uvedeného rozumieme, že v prípade obyčajného zrýchlenia s cieľom zamedziť druhému vozidlu, aby nás predbehlo, môžeme počítať s blokovou pokutou vo výške do 50 eur. Ak by sme ale v takejto aktivite pokračovali a vyvíjali na predbiehané vozidlo aktívny odpor, mali by sme počítať už s pokutou do 300 eur a zákazom činnosti do dvoch rokov, prípadne s ťažšími postihmi v prípade, že by incident dospel k nehode alebo inej vážnej udalosti.

Pripomíname, že podľa Slovensko.sk priestupok možno vybaviť aj napomenutím, ak zaň nemožno uložiť zákaz činnosti alebo prepadnutie veci. Napomenutie sa nepovažuje za sankciu. Proti blokovému konaniu sa nemožno odvolať, nemožno ho obnoviť ani preskúmať mimo odvolacieho konania. Na mieste vám za priestupok môže byť vo všeobecnosti uložená bloková pokuta do výšky 33 €. Avšak pri priestupkoch proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky možno uložiť blokovú pokutu až do výšky 1000 €.  

Čo o predchádzaní hovorí Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z.?

§ 15 Predchádzanie
(1) Predchádza sa vľavo. Vpravo sa predchádza vozidlo, ktoré mení smer jazdy vľavo a ak už nie je pochybnosť o ďalšom smere jeho jazdy. Pri jazde v pripájacom jazdnom pruhu alebo v odbočovacom jazdnom pruhu sa smie vpravo predchádzať aj vozidlo idúce v priebežnom jazdnom pruhu.
(2) Vodič, ktorý pri predchádzaní vybočuje zo smeru svojej jazdy, je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy, pričom nesmie ohroziť vodičov jazdiacich za ním.
(3) Vodič nesmie pri predchádzaní ohroziť ani obmedziť vodiča vozidla, pred ktoré sa po predídení zaraďuje; pritom je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy. Pri predchádzaní musí zachovávať dostatočný bočný odstup od predchádzaného vozidla osobitne od cyklistu a chodca.
(4) Vodič predchádzaného vozidla nesmie zvyšovať rýchlosť jazdy ani inak brániť predchádzaniu.
(5) Vodič nesmie predchádzať,
a) ak nemá pred sebou rozhľad na takú vzdialenosť, ktorá je potrebná na bezpečné predchádzanie,
b) ak by sa nemohol bezpečne zaradiť pred vozidlo alebo pred vozidlá, ktoré chce predísť,
c) ak by ohrozil alebo obmedzil vodiča jazdiaceho v protismere, alebo ohrozil iného účastníka cestnej premávky,
d) ak vodič pred ním idúceho vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy vľavo a ak ho nemožno predísť vpravo podľa odseku 1, prípadne ak ho nemožno predísť v ďalšom voľnom jazdnom pruhu vyznačenom na vozovke v tom istom smere jazdy,
e) cez pripájací alebo odbočovací jazdný pruh; to neplatí pre prípad uvedený v odseku 1,
f) po krajnici; to neplatí pri predchádzaní vpravo podľa odseku 1, pritom nesmie ohroziť ani obmedziť chodca idúceho po krajnici a cyklistu alebo vodiča malého motocykla jazdiaceho po krajnici,
g) pri jazde cez križovatku a v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie je dostatočná na bezpečné dokončenie predchádzania pred úrovňou križovatky; to neplatí pri predchádzaní motocykla bez postranného vozíka alebo nemotorového vozidla,
h) pri jazde cez železničné priecestie,
i) ak by pri predchádzaní svojou výrazne nižšou rýchlosťou obmedzil za ním idúce vozidlo, ktoré začalo úkon predchádzania skôr,
j) na priechode pre chodcov, priechode pre cyklistov a bezprostredne pred nimi.

ODPORÚČANÉInzercia

Inzercia

Advertisement