Porovnajte si ceny PZP cez túto online kalkulačku!

Ponúkli vám lacnejšie PZP – môžete odstúpiť od aktuálnej zmluvy? Môžu vás pokutovať?

Pri výpovedi PZP treba dodržať stanovené pravidlá. Aké sú ďalšie možnosti ukončenia zákonného poistenia? Hrozia za zrušenie poistenia pokuty?

Vydané  Text:  Netfinancie

Prečítajte si všetky články našej poradne o PZP:

Zmluva povinného zmluvného poistenia sa uzatvára na dobu neurčitú, pričom poistné obdobie je stanovené na jeden rok. Mnohí klienti nevedia, aký je rozdiel medzi poistnou dobou a poistným obdobím. Poistná doba je termín, ktorý označuje dobu, na ktor bolo PZP dojednané.

Poistné obdobie predstavuje časový interval, za ktorý poistník uhrádza poistné. Ak je v poistnej zmluve dohodnutá neurčitá poistná doba, to isté zákonné poistenie môžete mať platné pokojne dva, tri, päť či aj desať rokov. Poistné obdobie môže byť v poistnej zmluve dohodnuté rôzne, najčastejšie na jeden rok alebo na pol či štvrť roka. Podľa toho poistník platí poistné.

Poznať rozdiel medzi týmito pojmami je dôležité, pretože podľa poistného obdobia sa musíte orientovať, ak chcete zmluvu poistenia auta zrušiť.

Pri výpovedi PZP treba dodržať stanovené pravidlá

Poistník môže poistnú zmluvu poistenia auta vypovedať najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia, používa sa aj pomenovanie výročie zmluvy. Zároveň platí, že poisťovňa je povinná v dostatočnom časovom predstihu zaslať informáciu o výške poistného na nadchádzajúce poistné obdobie. Ak poisťovňa upraví výšku poistného predpis s informáciou o novej cene nezašle najneskôr 10 týždňov pred výročím poistnej zmluvy, výpoveď PZP môže byť podaná kedykoľvek.

Ako vidíte, pri zrušení poistnej zmluvy je potrebné dodržať stanovené pravidlá a nedá sa povedať, že zákonné poistenie môžete vypovedať len tak.

Inzercia

Inzercia

Samozrejme, je možné ukončiť PZP aj predčasne z týchto dôvodov:

  • predaj vozidla,
  • krádež vozidla,
  • vyradenie vozidla z evidencie,
  • úmrtie poistníka.

V prípade predčasného ukončenia poistnej zmluvy je potrebné k výpovedi doložiť aj doklad dokazujúci vzniknutú situáciu, napríklad kópiu technického preukazu s vyznačeným odhlásením. Poisťovňa následne PZP ukončí a poistníkovi vráti nespotrebované poistné.

Inzercia

Ďalšie možnosti ukončenia zákonného poistenia

Podľa Občianskeho zákonníka je poistenie možné ukončiť ďalšími dvomi spôsobmi:

  • Podaním výpovede v lehote do 2 mesiacov odo dňa, kedy bola poistka uzatvorená. V tomto prípade nie je potrebné uvádzať dôvod vypovedania poistnej zmluvy. Po zaevidovaní výpovede poisťovňou začne plynúť 8-dňová výpovedná lehota. Poistníkovi bude vrátené poistné, pričom bude odpočítaná alikvotná čiastka za čas, počas ktorého bola poistka platná.
  • Neuhradením poistného do dátumu splatnosti. Ak klient cenu poistenia neuhradí, poisťovňa mu doručí výzvu na zaplatenie. V prípade, že na ňu nebude reagovať, poistenie bude zrušené. Poisťovne by mali výzvu na zaplatenie klientovi zaslať najneskôr do 1 mesiaca. Niektoré môžu mať túto dobu v poistných podmienkach uvedenú inú, maximálne však môže byť stanovená na 3 mesiace.

Pokuty za zrušenie poistenia

Za podanie výpovede poistky, či už k dátumu uplynutia poistnej doby, alebo pri predčasnom ukončení PZP, nedostanete žiadnu pokutu. Samozrejme, je potrebné dodržať všetky stanovené podmienky.

Za čo vám však hrozí vysoká sankcia je jazdenie na vozidle, ktoré nemá uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Tá sa môže vyšplhať až do výšky 3 320 eur. O konečnej výške pokuty rozhodne viacero faktorov, napríklad, ako dlho vodič jazdí bez PZP, či spôsobil dopravnú nehodu a pod..

POZOR! Majte na pamäti, že ak na aute, ktoré nemá platné zákonné poistenie, spôsobíte niekomu inému škodu alebo dopravnú nehodu, vzniknuté výdavky budete musieť zaplatiť z vlastných úspor.

Zákonné poistenie vás nemusí stáť veľa

Na PZP sa vždy dá ušetriť. Ale nie tak, že si ho neuzatvoríte. Keď chcete na vašom aute jazdiť po cestách, musíte sa zmieriť s tým, že povinné zmluvné poistenie mať musíte. Vyhnúť sa však môžete tomu, aby ste platili zbytočne drahú poistku. Ponuka zákonného poistenia je na Slovensku naozaj široká a určite si vyberú aj náročnejší vodiči. Odporúčame, aby ste v rámci ochrany vášho auta zvážili aj havarijné poistenie. Ak sa pre vaše auto už nemusí cenovo oplatiť, uzatvorte si PZP s nejakými pripoisteniami. Na výber máte napríklad pripoistenie čelného skla, výtlku, stretu so zverou či rozšírenej asistencie.

Vyskúšajte online kalkulačku PZP, ktorá vám porovná ceny všetkých poisťovní na Slovensku. Vďaka nej si nové poistenie auta môžete uzatvoriť pohodlne, rýchlo a za tú najlepšiu cenu.

Porovnajte si ceny PZP online!

ODPORÚČANÉ