Platnou emisnou ste nič nevyhrali. Policajt môže nariadiť novú na vaše náklady (kedy, ako, prečo?)

Úplatky a známosti už druhýkrát nepomôžu.
Vydané  Text: 
Emisná kontrola je strašiakom každého majiteľa automobilu, a to nielen staršieho. Problémy na emisných kontrolách môžu mať aj relatívne nové štvorročné vozidlá, ak ich prevádzka nebola v súlade s odporúčaniami výrobcu alebo ak boli na vozidle vykonané dodatočné úpravy, ako odstránenie filtra pevných častíc. Majitelia starších vozidiel, ktorí kupovali ako jazdenky, majú stres z emisnej o to väčší, že nemôžu predvídať výsledok kontroly. Napriek tomu, že jazdia primerane a nevykonávajú žiadne montáže, ktoré by nepriaznivo ovplyvnili výsledky meraní, často si na výstupe kontroly prečítajú na papieri „červené čísla“ o nameraných emisiách spalín alebo oxidu uhličitého. Tentokrát sa ale zameriavame na majiteľov vozidiel, ktorí prešli emisnou kontrolou v zmysle štvrtej hlavy zákona č. 106/2018 Z. z. s hraničnými hodnotami, prípadne si k úspešnej kontrole pomohli úplatkom alebo cez známosti. Ani platný dokument o úspešnom absolvovaní emisnou kontrolou neznamená, že ste vyhrali a máte na ďalšie dva roky pokoj. Prakticky ktorýkoľvek policajt má právomoc odporučiť vaše vozidlo na nariadenie novej emisnej kontroly, a to podľa § 118 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke.  

Čo to znamená v praxi?

Ak počas bežnej cestnej kontroly službukonajúci príslušník PZ zistí, že je vaše vozidlo v technickom stave, ktorý evidentne nezodpovedá výsledkom poslednej vykonanej technickej a emisnej kontroly, má právomoc poslať vás na takéto kontroly znova.

V prípade emisnej kontroly uvažujme nad situáciou, že vás policajná hliadka zastaví pre viditeľný dym unikajúci z výfuku. Staršie vozidlá, predovšetkým s naftovým motorom a bez filtra pevných častíc, môžu dymiť nápadne a pritom úspešne prechádzať emisnými kontrolami. Policajti obyčajne takéto javy ignorujú, ale aj dymovosť má ale svoje hranice. Je potrebné uvedomiť si, že predovšetkým staré naftové motory sú fakticky stroje na rakovinu a keď sa s takýmto vozidlom pravidelne pohybujete na rovnakých miestach, sebe aj ľuďom okolo seba rozhodne neprospievate.

Polícia má v takomto prípade právomoc odporučiť nariadenie novej emisnej kontroly, čo následne zabezpečí príslušný schvaľovací orgán vykonávacím právnym predpisom v zmysle § 136 ods. 3 písm. h). Pokiaľ sa jedná o pozastavenie prevádzky motorového vozidla, § 47 Pozastavenie prevádzky vozidla (citácia nižšie) hovorí iba o pozastavení v prípadoch pravidelných kontrol, opakových kontrol a pravidelných kontrol mimo ustanovených lehôt po havárii – teda nezmieňuje sa o prípade, ak vám novú emisnú alebo technickú kontrolu nariadi polícia, respektíve príslušný schvaľovací orgán. POZOR: V zmysle § 116 zákona č. 106/2018 ods. 2 bod e) má polícia právo vykonať aj emisnú kontrolu vykonávanú v rámci cestnej technickej kontroly, teda priamo na ulici – toto sa však nevzťahuje na vozidlá kategórie M1.  

Úplatky a známosti už druhýkrát nepomôžu

Takto opakovaná emisná kontrola nie je pre motoristu vôbec jednoduchý úkon. Za prvé platí, že ak sa preukáže, že pôvodná kontrola bola vykonaná korektne, motorista si náklady na kontrolu musí uhradiť sám. Naopak, sa preukáže, že samotná kontrola neprebehla korektne, náklady na toto opakovanie znáša oprávnená osoba emisnej kontroly, rozumejme konkrétny pracovník PEK (?).

Za druhé platí, že príslušný schvaľovací orgán môže nariadiť, aby sa pri danej kontrole nachádzala aj poverená osoba, ktorá bude na vec dohliadať. Teda na úplatky a kamarátske prižmúrenie očí už nie sú možné. Za tretie je nevýhodou aj to, že príslušný schvaľovací orgán si lehotu a miesto kontroly stanovuje sám a vy ako motorista sa musíte zariadiť.

Emisné kontroly 2020: Čo si priniesť na kontrolu a čo všetko sa meria?

PORADŇA - Prinášame vám rozsiahly materiál o emisnej kontrole v roku 2020. Dozviete sa všetko, čo vás môže v súvislosti s emisnou kontrolou vozidla zaujímať.

 

Čo ak druhýkrát neprejdem?

Ak motorové vozidlo po tejto nariadenej emisnej (alebo technickej) kontrole ľudovo povedané „neprejde“, môže dostať možnosť odstrániť ľahké chyby v prípade, že výsledky ovplyvnili práve oni. Ak sú nedostatky závažné, vozidlo je označené ako nespôsobilé na prevádzku, na čo sa vzťahuje ďalší paragraf:

§ 121 Nespôsobilé vozidlo pri emisnej kontrole (1) Ak sa pri emisnej kontrole zistia nebezpečné chyby a vozidlo je hodnotené ako „nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“, prevádzka vozidla sa pozastaví podľa § 47. (2) Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla podľa odseku 1 je povinný na vlastné náklady zabezpečiť odtiahnutie vozidla z pracoviska emisnej kontroly.

Pokuty nemusíte platiť v plnej výške! Poznajte svoje práva!

Ak vám prišla pokuta do schránky, máte šancu zaplatiť o celú tretinu menej. Môžete tak ušetriť stovky eur.

 

Čo hovorí zákon

§ 116 Druhy emisnej kontroly (1) Základným druhom emisnej kontroly je emisná kontrola pravidelná. Na základe udeleného oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly pravidelnej podľa odseku 2 písm. a) môže oprávnená osoba vykonávať aj emisnú kontrolu podľa odseku 2 písm. b) až e). (2) Emisná kontrola sa člení na a) emisnú kontrolu pravidelnú, b) emisnú kontrolu zvláštnu, c) emisnú kontrolu administratívnu, d) opakovanú emisnú kontrolu, e) emisnú kontrolu vykonávanú v rámci cestnej technickej kontroly.   § 118 Nariadenie o podrobení vozidla emisnej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt (1) Ak nastane prípad ustanovený vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. h), príslušný schvaľovací orgán bezodkladne bez ďalšieho konania rozhodne o nariadení podrobiť vozidlo emisnej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt (ďalej len „nariadenie emisnej kontroly“). (2) Prevádzkovateľ vozidla je povinný v ustanovenej lehote na vlastné náklady podrobiť vozidlo nariadenej emisnej kontrole okrem prípadu, keď bola emisná kontrola nariadená z dôvodu zjavne nesprávne vykonanej emisnej kontroly. Ak bola podľa prvej vety nesprávne vykonaná emisná kontrola, náklady s vykonaním emisnej kontroly znáša oprávnená osoba emisnej kontroly. (3) Ak nastanú okolnosti odseku 1, schvaľovací orgán vydá rozkaz o nariadení emisnej kontroly. V rozkaze môže príslušný schvaľovací orgán uložiť prevádzkovateľovi vozidla povinnosť vykonať túto kontrolu aj za prítomnosti poverenej osoby vykonávajúcej odborný dozor a vopred si určiť čas a miesto vykonania kontroly v určenej lehote. (4) Na nariadenie emisnej kontroly sa vzťahuje § 109 ods. 4 až 11 primerane.   § 47 Pozastavenie prevádzky vozidla (3) Pozastavenie prevádzky vozidla je účinné do doby, kým sa vozidlo nepodrobí a) technickej kontrole opakovanej alebo technickej kontrole pravidelnej, ak nastali okolnosti podľa odseku 2 písm. a), b) emisnej kontrole opakovanej alebo emisnej kontrole pravidelnej, ak nastali okolnosti podľa odseku 2 písm. b), alebo c) odstráneniu chýb vzniknutých pri dopravnej nehode alebo škodovej udalosti v certifikovanom mieste opravy a technickej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt podľa § 45 ods. 1 písm. d), ak nastali okolnosti podľa odseku 2 písm. c).   § 119 Hodnotenie vozidla pri emisnej kontrole (1) Pri emisnej kontrole sa emisný stav motorového vozidla alebo funkcia a činnosti jednotlivých systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch vozidla, hodnotia trojstupňovou klasifikáciou. Vozidlo sa hodnotí podľa zoznamu možných chýb a úrovne ich závažnosti. Chybami sa rozumejú technické poruchy a iné prípady nesúladu zistené počas emisnej kontroly. (2) Na základe výsledku hodnotenia podľa odseku 1 je motorové vozidlo podľa úrovne závažnosti vyhodnotené ako a) spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke, b) dočasne spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke alebo c) nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke. (3) Motorové vozidlo je spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke, ak sa emisnou kontrolou nezistili žiadne chyby alebo sa zistili len ľahké chyby. Ak sa emisnou kontrolou zistili ľahké chyby, prevádzkovateľ vozidla je povinný ich odstrániť.

Tisíce motoristov zúria: Prichádzajú im takmer trojročné pokuty po 150 eur za prejazd krátkym úsekom diaľnice

Možno by ste mali obálku s nepríjemnými správami očakávať aj vy. Stačilo, ak ste v roku 2017 prehliadli značku pri bratislavskom nákupnom centre Bory Mall.

Inzercia

Advertisement
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


ODPORÚČANÉInzercia

Advertisement