DOPRAVNÁ PORADŇA

Končí prechodné ustanovenie o dopravnom značení, zmenia sa pravidlá pre plné a žlté čiary, aj platnosť zvislých značiek

Nové dopravné predpisy na Slovensku začnú platiť z jedného dňa na druhý.

Legislatívne zmeny boli avizované v dostatočnom predstihu, tento rok končia prechodné ustanovenia.
Zmeny sa týkajú platnosti regulačných značiek, platnosti plnej čiary a tiež žltých čiar.
Vydané  Text: 

Slovenskí motoristi vstupom do roku 2024 nemusia študovať zákony súvisiace s dopravou, pretože v januári nie je naplánovaná novelizácia ani Zákona o cestnej premávke č. 8/2009, ani Vyhlášky o dopravnom značení č. 30/2020. Majú len povinnosti súvisiace s výmenou starých vodičských preukazov za nové, ak to nestihli v minulom roku.

V prvej polovici tohto roka však nadobudne účinnosť novela Vyhlášky o dopravnom značení, ktorá ruší takzvané prechodné ustanovenia týkajúce sa dopravného značenia.

V zmysle § 30 ods. 2 platia až do 31. marca 2024 nasledujúce prechodné ustanovenia:

a) najvyššia dovolená rýchlosť vyplývajúca zo značky umiestnenej pri okraji cesty platí najďalej po vzdialenejšiu hranicu križovatky, ak nie je ukončená alebo zopakovaná za križovatkou podľa § 7 ods. 5, alebo po začiatok obce,

b) zákaz predchádzania alebo zákaz predchádzania pre nákladné vozidlá vyplývajúci zo značky umiestnenej pri okraji cesty platí najďalej po vzdialenejšiu hranicu križovatky, ak nie je ukončený alebo zopakovaný za križovatkou podľa § 7 ods. 5,

c) regulácia vyplývajúca z regulačnej značky vyobrazenej na pruhovej značke modrej alebo žltej farby platí najďalej po vzdialenejšiu hranicu križovatky, ak nie je ukončená alebo zopakovaná za križovatkou podľa § 7 ods. 5, alebo po pruhovú značku modrej alebo žltej farby bez vyobrazenej regulačnej značky,

d) pozdĺžnu súvislú čiaru možno prechádzať alebo nákladom presahovať aj vtedy, ak je to potrebné na odbočovanie na pozemok ležiaci vedľa cesty, do areálu s obmedzeným prístupom, oploteného objektu, garáže, na parkovisko, do obratiska električiek a podobných miest, na odbočovanie na poľnú cestu, lesnú cestu, cestičku pre cyklistov alebo na vchádzanie na cestu,

e) pozdĺžna súvislá čiara žltej farby vyznačuje zákaz zastavenia a státia z oboch strán čiary

f) pozdĺžna prerušovaná čiara žltej farby vyznačuje zákaz státia z oboch strán čiary.

a podľa odseku 5) platí:

Dopravné značky a dopravné zariadenia podľa vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení účinnom do 31. marca 2020 možno umiestňovať a vyznačovať aj po 1. apríli 2020, ak bolo ich použitie určené do 31. marca 2020. Priecestné zabezpečovacie zariadenia s červenými striedavo prerušovanými svetlami možno umiestňovať aj po 1. apríli 2020, ak bolo ich použitie určené do 31. marca 2024. Priecestné zabezpečovacie zariadenia s červenými striedavo prerušovanými svetlami možno umiestňovať ako náhradu za takéto zariadenia do 31. marca 2024.

Vyššie uvedené dopravné predpisy platia do 31. marca 2024 vrátane a od 1. apríla 2024 sa už budú uplatňovať nové.

Čo to znamená v praxi?

Najvyššia dovolená rýchlosť, Zákaz predchádzania nákladných vozidiel a iné predpisy vyobrazené na tzv. pruhových značkách

Prvé tri písmená uvedeného odseku sa týkajú regulačných dopravných značiek Najvyššia dovolená rýchlosť, Zákaz predchádzania nákladných vozidiel a iných regulácií vyobrazených na tzv. pruhových značkách, teda napríklad na tých, ktoré obmedzujú rýchlosť pre konkrétny jazdný pruh.

Od 1. apríla 2024  sa bude uplatňovať dopravný predpis podľa § 7 ods. 5, ktorý už v platnosti je, teda:

Regulácia vyplývajúca z regulačnej značky podľa odseku 4 platí po značku, ktorá ju ukončuje, ak z významu značky nevyplýva inak alebo ak v odseku 6 nie je ustanovené inak. Ak má regulácia vyplývajúca z regulačnej značky podľa odseku 4 platiť aj za križovatkou, musí byť regulačná značka znovu umiestnená vo vhodnej vzdialenosti za križovatkou, inak musí byť vo vhodnej vzdialenosti za križovatkou umiestnená značka, ktorá ju ukončuje.

Zmieňované odseky 4 a 6 sa týkajú značiek o Regulácii vyplývajúcej z inej regulačnej značky a platnosti výstražných značiek 100 metrov za uplynutím nebezpečenstva.

Dodajme, že dopravná značka č. 253 (Najvyššia dovolená rýchlosť) zároveň ukončuje platnosť predchádzajúcej značky Najvyššia dovolená rýchlosť.

Cez plnú čiaru sa nebude môcť prechádzať na pozemok

V súčasnosti je v prílohe k Vyhláške o dopravnom značení č. 30/2020 o vodorovnom značení uvedené, že ak značka pozdĺžna súvislá čiara (č. 601) vyznačuje jazdný pruh, je zakázané ju prechádzať alebo nákladom presahovať, ak to nie je potrebné na obchádzanie prekážky cestnej premávky. Až do 31. marca 2024 platí, že túto čiaru môžeme prechádzať aj vtedy, keď sa potrebujeme dostať na pozemok ležiaci vedľa cesty.

Je potrebné dodať, že do apríla môže dôjsť k úprave znenia zákona tak, že takáto výnimka bude motoristom umožnená, v súčasnosti vyhláška s takouto možnosťou po 31. marci nepočíta.

Z pohľadu aktuálnej legislatívy už nie je rozdiel medzi jednou a dvojitou plnou čiarou. Od apríla 2024 však už nebudeme môcť cez ňu prejsť ani vtedy, keď sa chceme dostať na pozemok na druhej strane cesty – ak to nebude dovtedy definované inak.

Žlté čiary pre zákaz státia a zastavenia končia

Až do 31. marca 2024 vrátane platí, že žlté čiary označujú zákaz zastavenia a zákaz státia z oboch strán čiary. Konkrétne súvislá žltá čiara znamená zákaz zastavenia aj státia, prerušovaná žltá čiara zákaz státia.

Od 1. apríla 2024 bude platiť dopravný predpis, že žltou farbou budú kreslené iba dočasné vodorovné dopravné značenia podľa § 11 ods. 1.:

Dočasná vodorovná značka je žltej farby; vyznačuje sa len vtedy, ak sa má dočasne zmeniť už existujúce vodorovné značenie, napríklad z dôvodu prác na ceste alebo obchádzky. Dočasná vodorovná značka je nadradená inej vodorovnej značke. Ak by súčasné použitie trvalej a dočasnej vodorovnej značky neposkytovalo jasný a jednoznačný výklad alebo ak ide o dlhodobú dočasnú zmenu vodorovného značenia, trvalú vodorovnú značku je potrebné odstrániť; dočasná vodorovná značka sa v takom prípade vyznačí bielou farbou.

Takáto žltá prerušovaná čiara do 31. marca 2024 znamená zákaz státia, od 1. apríla 2024 už platiť nebude.

 
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk
ODPORÚČANÉSsangYong Torres EVX: Odvážne vpred!

  • SsangYong napreduje míľovými krokmi. Medzi prvými sme si mohli vyskúšať elektrickú verziu modelu Torres, ktorá prináša viac noviniek, než iba elektrický pohon.