Štatút reklamnej a propagačnej súťaže LACOSTE L.12.12 NOIR – auto motor a šport č. 7/2024

PREAMBULA Tento Štatút propagačnej a reklamnej súťaže LACOSTE L.12.12 NOIR – auto motor a šport“ (ďalej len „Súťaž“) je záväzným dokumentom, ktorý upravuje pravidlá Súťaže a presne určuje podmienky riadneho priebehu Súťaže (ďalej len „Štatút“). Článok I VYHLASOVATEĽ A PARTNER SÚŤAŽE 1.1 Vyhlasovateľom Súťaže je spoločnosť Motor Media CS s.r.o., sídlo: Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava – mestská… Prečítať celé

Vydané  Text: 

PREAMBULA

Tento Štatút propagačnej a reklamnej súťaže LACOSTE L.12.12 NOIR – auto motor a šport“ (ďalej len „Súťaž“) je záväzným dokumentom, ktorý upravuje pravidlá Súťaže a presne určuje podmienky riadneho priebehu Súťaže (ďalej len „Štatút“).

Článok I
VYHLASOVATEĽ A PARTNER SÚŤAŽE

Inzercia

Advertisement

1.1 Vyhlasovateľom Súťaže je spoločnosť Motor Media CS s.r.o., sídlo: Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 17 331 404, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 1583/B (ďalej len „Vyhlasovateľ“).

1.2 Partnerom Súťaže je spoločnosť Glamour Slovakia, a.s. , sídlo: Sládkovičova 43, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 024 244, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, vložka č. 453/S (ďalej len „Partner“).

Článok II
CIEĽ SÚŤAŽE

2.1 Cieľom Súťaže je:
– reklama a podpora predaja motoristického časopisu AUTO MOTOR A ŠPORT, ktorého vydavateľom je Vyhlasovateľ,
– reklama a podpora predaja produktov Partnera.

2.2 Súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v platnom znení a nie je hazardnou hrou.

Článok III
TERMÍN KONANIA SÚŤAŽE

3.1 Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky v období od 17.6.2024 (10:00:01) do 2.7.2024 (23:59:59) pre výhry uvedené v čl. VI ods. 6.1 tohto Štatútu.

Inzercia

Článok IV
OSOBY OPRÁVNENÉ ZÚČASTNIŤ SA SÚŤAŽE

4.1 Právo zúčastniť sa Súťaže má každá fyzická osoba s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá najneskôr v deň jeho účasti na Súťaži dovŕši 18 rokov.

4.2 Z účasti v Súťaži sú vylúčené právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia.

4.3 Z účasti v Súťaži sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k Vyhlasovateľovi alebo Partnerovi, alebo sú osobami ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s organizovaním súťaže a osoby blízke v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Z. občiansky zákonníka (ďalej len „OZ“) všetkým osobám uvedené v tomto ustanovení Štatútu.

4.4 V prípade, že sa výhercom stane osoba vylúčená podľa ods. 4.2 alebo 4.3 tohto článku Štatútu, takejto vylúčenej osobe nevzniká nárok na výhru. Výhra takejto osobe nebude odovzdaná a v prípade, že výhra jej bola odovzdaná, je táto osoba povinná výhru vrátiť Vyhlasovateľovi bezodkladne na základe písomnej výzvy Vyhlasovateľovi, resp. nahradiť Vyhlasovateľovi plnú hodnotu príslušnej výhry. Výhra vylúčeného účastníka súťaže nebude predmetom ďalšieho žrebovania a bude z tejto Súťaže vyradená.

Článok V
PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

5.1 Účastníkom Súťaže sa môže stať každý v zmysle článku IV tohto Štatútu, kto v období konania Súťaže podľa článku III zašle na adresu sídla Vyhlasovateľa súťaže uvedenú v článku I ods. 1.1 tohto Štatútu súťažný kupón LACOSTE L.12.12 NOIR ,ktorý je umiestnený v motoristickom časopise AUTO MOTOR A ŠPORT číslo 7/2024 a uvedie kontaktné údaje (meno, priezvisko adresa na doručovanie).

5.2 Každý účastník sa môže, za splnenia podmienok uvedených v Štatúte, zúčastniť Súťaže aj opakovane.

Článok VI
CENY V SÚŤAŽI

6.1 Cenami v Súťaži sú: 5 kusov vône LACOSTE L.12.12 NOIR
6.2 Ceny do Súťaže podľa ods. 6.1 tohto článku Štatútu poskytuje Partner.

Článok VII
ŽREBOVANIE CIEN V SÚŤAŽI

7.1 Žrebovanie cien v Súťaži sa uskutoční pre výhry uvedené v článku VI ods. 6.1 tohto Štatútu v jedného mesiaca od skončenia Súťaže podľa článku III ods. 3.1.

7.2 Zo všetkých účastníkov Súťaže, ktorí splnili podmienky uvedené v tomto Štatúte, vyžrebuje Vyhlasovateľ prostredníctvom ním poverenej osoby 5 výhercov cien.

7.3 Každý účastník súťaže môže získať len jednu cenu. Účastník súťaže, ktorý už získal jednu z cien bude z ďalšieho žrebovania vylúčený, t.j., v prípade, že bude vyžrebovaný pri niektorej z ďalších cien, bude táto cena žrebovaná znova.

7.4 Účastníkom Súťaže nevzniká nárok na výhru len samotnou ich účasťou v Súťaži podľa tohto Štatútu. Ceny z tejto Súťaže nemožno podľa § 845 OZ vymáhať súdnou cestou. Výhry nemôžu byť poskytnuté alternatívne, napr. peňažnou formou.

Článok VIII
OZNÁMENIE VÝSLEDKOV SÚŤAŽE A PRIHLÁSENIE SA O VÝHRU

8.1 Výhercovia súťaže budú o výhre upovedomení Vyhlasovateľom na ktoromkoľvek z kontaktných údajov uvádzaných účastníkom Súťaže (článok V ods. 5.1 tohto Štatútu).

8.2 Výsledky žrebovania budú zverejnené v
asopise auto motor a šport č. 7/2024 (expedícia 17.6.2024) uvedením mena a priezviska a to po dobu minimálne 30 dní odo dňa nasledujúceho po žrebovaní cien.

8.3 Ak sa nepodarí skontaktovať s ktorýmkoľvek výhercom na ktoromkoľvek z výhercov uvádzaných kontaktných údajov uvádzaných účastníkom Súťaže (článok V ods. 5.1 tohto Štatútu) do uplynutia lehoty uvedenej v článku VIII ods. 8.2 tohto Štatútu nárok výhercu na výhru zaniká a Vyhlasovateľ takúto výhru z tejto Súťaže vyradí a odovzdá ju Partnerovi.

Článok IX
SPÔSOB ODOVZDANIA VÝHRY

9.1 Výhercovi ceny uvedenej v článku VI ods. 6.1 tohto Štatútu bude cena odovzdaná – doručená prostredníctvom doporučenej zásielky, doručovanej Slovenskou poštou alebo kuriérskou službou, a to najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po oznámení o výhre podľa článku VIII. bod 8.1 štatútu. Termín odovzdania – doručenia výhry prostredníctvom poštovej alebo kuriérskej služby bude určený v písomnom oznámení v zmysle článku VIII. ods. 8.1 tohto Štatútu.

9.2 V prípade, že sa výhercovi cien uvedených v článku VI ods. 6.1 tohto Štatútu nepodarí doručiť zásielku na adresu uvedenú v zaslaných kontaktných údajoch a výherca sa neprihlási u Vyhlasovateľa o výhru do 18 dní do dňa márneho uplynutia odbernej lehoty alebo neúspešného doručenia zásielky na adresu uvedenú v zaslaných kontaktných údajoch, stráca takýto výherca nárok výhercu a Vyhlasovateľ takúto výhru z tejto Súťaže vyradí a odovzdá ju Partnerovi.

9.3 Vyhlasovateľ nezodpovedá za prípadnú stratu, poškodenie, zničenie alebo odcudzenie výhry, ku ktorej došlo po odovzdaní výhry kuriérskej službe alebo Slovenskej pošte na doručenie výhercovi.

9.5 Výherca nemá právo na výhru previesť na tretiu osobu.

9.6 Vyhlasovateľ a Partner informujú touto cestou výhercov cien na účely § 8 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, že hodnota jednej ceny podľa článku VI ods. 1 je v hodnote do 50,00 EUR.

9.7 Vyhlasovateľ súťaže má právo výhru výhercovi neodovzdať v prípade, že výherca preukázateľne porušil niektoré z ustanovení tohto štatútu, nesplnil podmienky účasti v súťaži, alebo svojím konaním poškodil dobré obchodné meno Vyhlasovateľa alebo Partnera.

Článok X
OSOBNÉ ÚDAJE

10.1 Osobné údaje účastníkov súťaže v rozsahu uvedenom v článku V ods. 5.1 tohto Štatútu (ďalej len „Osobné údaje“) budú spracované za účelom organizácie Súťaže, čo zahŕňa: identifikáciu účastníkov uvedením mena a priezviska, poštovej adresy, emailového kontaktu, telefonického kontaktu, zaradenie do databázy účastníkov Súťaže, organizáciu a vyhodnotenie Súťaže, komunikáciu so výhercami, odovzdanie výhier výhercom, vyhlásenie výhercov podľa článku VIII ods. 8.2 toto Štatútu, ochrana práv a právom chránených záujmov Vyhlasovateľa a Partnera, ako aj ostatných súťažiacich, v súvislosti s organizáciou tejto Súťaže.

10.2 V nadväznosti na vyššie uvedené účely spracovania Osobných údajov bude Vyhlasovateľ Osobné údaje spracovávať na základe týchto právnych titulov:
– plnenie práv a povinností vedúcich k naplneniu verejného prísľubu (t.j. Súťaže) a prijali opatrenia pred vyhlásením verejného prísľubu v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie (EÚ) 2016/679 ( „GDPR“),
dodržanie právneho záväzku, ktorá sa na Vyhlasovateľa v súvislosti s týmto verejným prísľubom (t.j. Súťaží) vzťahuje v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. c) GDPR a
uplatnenie oprávneného záujmu na ochrane vlastníctva a podnikania vrátane ochrany a presadzovania právnych nárokov usporiadateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. (f) GDPR, ak dôjde k sporu v súvislosti s verejným prísľubom (t.j. Súťažou).

10.3 Doba spracovania Osobných údajov je doba trvania Súťaže a ďalej po dobu jedného roka po jej skončení. Po uplynutí tejto doby uchovania, môže Vyhlasovateľ spracovávať Osobné údaje len vtedy, ak bude ich dlhšie uchovanie odôvodnené zákonom či účelom oprávnených záujmov Vyhlasovateľa, najmä ochranou právnych nárokov Vyhlasovateľa.

10.4 Poskytnutie Osobných údajov účastníkmi Súťaže na účely organizovania Súťaže je dobrovoľné, avšak je nevyhnutnou podmienkou pre účasť účastníkov v Súťaži a bez toho nie je možné sa tejto súťaže zúčastniť.

10.5 Správcom Osobných údajov poskytnutých účastníkmi Súťaže je Vyhlasovateľ. Osobné údaje poskytnuté účastníkmi Súťaže môžu okrem Vyhlasovateľa spracovávať ako spracovatelia subjekty poverené Vyhlasovateľom, a to podľa jeho pokynov a za rovnakým účelom ako Vyhlasovateľ, najmä Partner, doručovateľské spoločnosti, dodávatelia IT služieb a účtovné, daňoví a právni poradcovia.

10.6 Práva účastníkov Súťaže je možné uplatniť na kontakte Vyhlasovateľa uvedený v článku I ods. 1.1 tohto Štatútu. V prípade pochybností o dodržiavaní práv sa môže účastník Súťaže obrátiť na Vyhlasovateľa na jeho poštovej adrese uvedenej v článku I ods. 1.1 tohto Štatútu, kde môže účastník Súťaže podať k Vyhlasovateľovi námietky, žiadosti, sťažnosti či iné otázky.

10.7 Účastník Súťaže má práva podľa príslušnej právnej úpravy, tj. hlavne má právo
na prístup ku svojím Osobným údajom,
na opravu Osobných údajov,
na obmedzenie spracovania Osobných údajov,
na výmaz Osobných údajov,
vzniesť námietku proti spracovaniu Osobných údajov,
na prenositeľnosť Osobných údajov,
odvolať súhlas so spracovaním Osobných údajov písomne na adresu Vyhlasovateľa uvedenej v článku I ods. 1.1 tohto Štatútu,
podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, sídlo: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, email: statny.dozor@pdp.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3214 v prípade, že sa súťažiaci domnieva, že bolo porušené jeho na ochranu Osobných údajov. Viac informácií je možné nájsť na webovej stránke www.dataprotection.gov.sk

Každá žiadosť o výkon práva dotknutej osoby, ktorá bude doručená Vyhlasovateľovi bude individuálne a kompetentne posúdená, pričom o výsledku bude dotknutá osoba vždy informovaná najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Proces vybavenie žiadosti spojenej s výkonom práva dotknutej osoby podľa GDPR je bezplatné. V prípade, ak by žiadosť o výkon práva dotknutej osoby nebola vybavená v súlade s GDPR má účastník Súťaže možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu (www.dataprotection.gov.sk) alebo uplatniť súdny prostriedok nápravy priamo na príslušnom súde.

Spracovanie Osobných údajov účastníkov Súťaže nebude predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní, ktoré by pre neho malo právne účinky alebo sa ho obdobne významne dotýkalo.

10.8 Vyhlasovateľ vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany Osobných údajov účastníkov Súťaže. Vyhlasovateľ vyhlasuje, že k Osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

10.9 Účastník účasťou v Súťaži vyslovil slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný súhlas, že bude v prípade výhry jeho meno a prvé písmeno jeho priezviska bezplatne zverejnené v bezprostredne nasledujúcom vydaní magazínu auto motor a šport, v ktorom súťaž prebehla, , v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR na základe udeleného súhlasu so spracovaním Osobných údajov. Osobné údaje podľa tohto ustanovenia budú spracovávané dovtedy, kým účastník svoj súhlas neodvolá alebo po dobu nevyhnutnú k naplneniu účelu spracovania. Účastník môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať a takéto odvolanie nebude mať žiadny negatívny vplyv na účasť účastníka v súťaži. Súhlas možno odvolať prostredníctvom žiadosti zaslanej adresu Vyhlasovateľa uvedenú v článku I ods. 1.1 tohto Štatútu. Odvolanie súhlasu však nebude mať vplyv na spracovanie Osobných údajov na základe iných právnych titulov, a to po dobu nevyhnutne nutnú k naplneniu účelu takéhoto spracovania.

Článok XI
PRÁVO VYHLASOVATEĽA SÚŤAŽE MENIŤ ŠTATÚT SÚŤAŽE

11.1 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pred aj počas trvania Súťaže pozmeniť alebo upraviť tento Štatút, vrátane zmeny výhier, ako aj právo Súťaž predĺžiť, skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrad. Zmenu alebo úpravu pravidiel alebo podmienok súťaže sa Vyhlasovateľ zaväzuje zverejniť na internetovej stránke www.autoviny.sk/sutaz.

 

Článok XII
OSOBITNÉ USTANOVENIA

12.1 Vyhlasovateľ ani Partner nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré účastníkom prípadne vznikli v súvislosti s účasťou v Súťaži či v súvislosti s použitím výhier.

12.2 Vyhlasovateľ nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži alebo získaním výhry.

12.3 Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú všetci účastníci svoj súhlas s podmienkami tohto Štatútu.

12.4 Vyhlasovateľ vylúči zo súťaže účastníka, ktorý nesúhlasí so svojou účasťou v Súťaži a požiada o to Vyhlasovateľa.

Článok XIII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1 Tento Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Vyhlasovateľom a účinnosť dňom vyhlásenia Súťaže.

14.2 V prípade nejasností na propagačných materiáloch týkajúcich sa Súťaže, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia tohto Štatútu, ak by to nebolo možné tak bude rozhodovať stanovisko Vyhlasovateľa.

14.3 Vyhlasovateľ a jednotliví účastníci, sa zaväzujú v prípade vzniku sporu riešiť akékoľvek spory vzájomnými rokovaniami a dohodou.

14.4 Vyhlasovateľ svojim podpisom na tomto Štatúte potvrdzuje, že tento Štatút vydal slobodne a prejavuje svoju vôľu byť ním v Súťaži viazaný.

 

 

V Bratislave, dňa 17.6.2024
Motor Media CS s.r.o.
Ladislav Ležanský, konateľ

ODPORÚČANÉInzercia

Advertisement