Magazín

Vyhláška potichu zrušila často používanú dopravnú značku, pamätáte si jej význam?

Azda každý slovenský motorista, ktorý sleduje dianie v oblasti legislatívy, zaregistroval menšie zmeny, ktoré nastali pred dvomi rokmi v dopravnom značení. Bežný motorista si ale tiež mohol všimnúť, že sa mierne zmenila grafika niektorých dopravných značiek, písmo alebo niekedy aj ich farebná schéma.

Všetky dopravné značky majú význam definovaný v prílohách k Vyhláške 30/2020 Z. z. o dopravnom značení.

Zaujímavosťou je, že z nich v roku 2020 vypadla značka Odporúčaná rýchlosť, ktorá mala v Zákone č. 9/2009 označenie IP5. Táto dopravná značka bola zrušená zrejme preto, lebo sa vizuálne príliš podobá na značku č. 350, čo je číslo cesty I. alebo II. triedy. Mali síce rozdielne veľkosti, ale podobný tvar, štýl aj farebnú schému. Mohli tak predstavovať eventuálny problém napríklad pre automobily, ktoré dokážu kamerou čítať dopravné značky a podať tak vodičovi nesprávnu informáciu.

Význam dopravnej značky Odporúčaná rýchlosť však nie je možné celkom zanedbať. Pre mnohých vodičov táto značka predstavuje apel na to, aby boli na danom úseku obozretnejší. V súčasnosti stále môžeme na cestách tieto dopravné značky nájsť a je rozumné sa nimi riadiť.

Informatívna značka IP5 Odporúčaná rýchlosť
Význam: Značka vydáva motoristovi odporúčanie, akou rýchlosťou môže na danom úseku cesty jazdiť.
Použitie: Napríklad v zákrutách, kde je síce iná najvyššia dovolená rýchlosť, ale s ohľadom na reálne vyhotovenie úseku cesty sa odporúča jazda nižšou rýchlosťou.
Poznámka: Táto dopravná značka sa už v prílohe k Vyhláške č. 30/2020 nevyskytuje, ale na cestách ju ešte stále môžete nájsť.Pripomeňme si tiež ďalšie dve dopravné značky, ktoré sa týkajú rýchlosti a majú modro-bielu farebnú schému:

Regulačná značka č. 250 Najnižšia dovolená rýchlosť
Význam: Značka prikazuje jazdiť rýchlosťou nie nižšou ako vyznačenou rýchlosťou v kilometroch za hodinu; to neplatí, ak je to potrebné z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
Použitie: Na niektorých úsekoch ciest, v ktorých by jazda nižšou rýchlosťou mohla spôsobiť dopravnú nehodu alebo zhoršiť plynulosť premávky.Orientačná značka č. 350 Číslo cesty I. alebo II. triedy
Význam: Značka informuje o čísle cesty I. triedy alebo o čísle cesty II. triedy.
Použitie: Tieto značky sa nachádzajú na kraji cesty a v porovnaní s vizuálne podobou značkou Odporúčaná rýchlosť majú podstatne menšie rozmery. Tieto značky sa objavujú aj na mapách.Objasňovaniu dopravných otázok sa pravidelne venujeme v našej Poradni. V nedávnych príspevkoch sme sa zaoberali odpoveďami na otázky ako napríklad: