Čo hrozí za dvojité predchádzanie a ako riskantný manéver vidí zákon o cestnej premávke?

Môžu dve autá predchádzať tretie vozidlo naraz?
Vydané  Text: 
* **V tomto príspevku sa venujeme téme dvojitého predchádzania z pohľadu zákona**. * **Zaujíma nás, či ho zákon rozpoznáva, či je dovolené alebo zakázané a ak áno, za akých okolností, tiež nás zaujímali prípadné pokuty**. * **V príspevku objasňujeme o čo vlastne ide, keď sa bavíme o dvojitom predchádzaní, odvolávame sa pritom na Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 a vysvetľujeme obsah jednotlivých predpisov, ktoré s témou priamo súvisia**. ### Situácia z praxe Na ceste s dvomi pruhmi, každým pre jeden smer jazdy, s max. povolenou rýchlosťou 90 km/h ide nákladiak rýchlosťou 75 km/h. Vodiči dvoch vozidiel idúcich za ním ho chcú predísť a keďže je pred nimi dostatočne dlhá rovinka a majú dobrý výhľad, rozhodnú sa nákladiak predísť obaja súčasne. Je toto dovolené? Ak nie, aká motoristom hrozí pokuta? ### O čo ide? Napriek tomu, že intuitívne vieme, čo znamená **dvojité predchádzanie**, resp. **dvojité predbiehanie**, zákon takéto pojmy nepozná. Hovoríme o situácii, keď dve vozidlá naraz predchádzajú iné vozidlo na ceste. Obyčajne pritom nemáme na mysli jazdu v ľavom pruhu na diaľnici, hoci aj ten (či už druhý alebo tretí sprava) je tiež určený iba na predchádzanie a nie na priebežnú jazdu. Zákon o cestnej premávke ([č. 8/2009](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/8/#paragraf-15)) sa venuje predchádzaniu ako takému najmä v paragrafe 15, z ktorého logicky vyplýva aj (ne)možnosť dvojitého predchádzania. Paragraf 15 nepodlieha novelám zákona o cestnej premávke naplánovaným na január a február 2023, takže naďalej ostáva v platnosti jeho aktuálne znenie:
**§ 15 Predchádzanie** 1. Predchádza sa vľavo. Vpravo sa predchádza vozidlo, ktoré mení smer jazdy vľavo a ak už nie je pochybnosť o ďalšom smere jeho jazdy. Pri jazde v pripájacom jazdnom pruhu alebo v odbočovacom jazdnom pruhu sa smie vpravo predchádzať aj vozidlo idúce v priebežnom jazdnom pruhu. 2. Vodič, ktorý pri predchádzaní vybočuje zo smeru svojej jazdy, je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy, pričom nesmie ohroziť vodičov jazdiacich za ním. 3. Vodič nesmie pri predchádzaní ohroziť ani obmedziť vodiča vozidla, pred ktoré sa po predídení zaraďuje; pritom je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy. Pri predchádzaní musí vodič zachovávať dostatočný bočný odstup od predchádzaného vozidla; pritom je povinný prihliadať najmä na rýchlosť, druh svojho i predchádzaného vozidla, poveternostné podmienky a stav a povahu vozovky. Dostatočný bočný odstup pri predchádzaní vodiča malého motocykla, cyklistu alebo chodca je spravidla najmenej 1 m pri najvyššej dovolenej rýchlosti do 50 km . h-1 a 1,5 m v ostatných prípadoch. 4. Vodič predchádzaného vozidla nesmie zvyšovať rýchlosť jazdy ani inak brániť predchádzaniu. 5. Vodič nesmie predchádzať, * a) ak nemá pred sebou rozhľad na takú vzdialenosť, ktorá je potrebná na bezpečné predchádzanie, * b) ak by sa nemohol bezpečne zaradiť pred vozidlo alebo pred vozidlá, ktoré chce predísť, * c) ak by ohrozil alebo obmedzil vodiča jazdiaceho v protismere, alebo ohrozil iného účastníka cestnej premávky, * d) ak vodič pred ním idúceho vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy vľavo a ak ho nemožno predísť vpravo podľa odseku 1, prípadne ak ho nemožno predísť v ďalšom voľnom jazdnom pruhu vyznačenom na vozovke v tom istom smere jazdy, * e) cez pripájací alebo odbočovací jazdný pruh; to neplatí pre prípad uvedený v odseku 1, * f) po krajnici; to neplatí pri predchádzaní vpravo podľa odseku 1, pritom nesmie ohroziť ani obmedziť chodca idúceho po krajnici a cyklistu alebo vodiča malého motocykla jazdiaceho po krajnici, * g) pri jazde cez križovatku a v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie je dostatočná na bezpečné dokončenie predchádzania pred úrovňou križovatky; to neplatí pri predchádzaní motocykla bez postranného vozíka alebo nemotorového vozidla, * h) pri jazde cez železničné priecestie, * i) ak by pri predchádzaní svojou výrazne nižšou rýchlosťou obmedzil za ním idúce vozidlo, ktoré začalo úkon predchádzania skôr, * j) na priechode pre chodcov, priechode pre cyklistov a bezprostredne pred nimi.
### Vysvetlenie Predpisy síce nepoznajú pojem dvojité predchádzanie, avšak zo znenia jednotlivých odsekov vyplýva, že dovolené nie je. V prvom rade je tu § 15 ods. 5 písm. d) hovoriaci o tom, že **nesmiem predchádzať, keď už vozidlo predo mnou začalo manéver predchádzania** tým, že zaplo smerové svetlo. Rovnako nemôžem začať predchádzať alebo odbočovať vľavo, ak znamenie o zmene smeru jazdy zaplo vozidlo za mnou. Potom je tu § 15 ods. 5 písm. b), ktorý hovorí, že **nemôžem predchádzať, ak nemám istotu, že sa viem zaradiť pred prechádzané vozidlo**. Totiž, ja neviem, či sa prvé predchádzajúce vozidlo zaradí pred predchádzané s dostatočným odstupom. Ak by odstup nebol dostatočný, musel by som predchádzať dve vozidlá, čo môže už prebiehať v čase, keď budem ohrozovať iných účastníkov premávky alebo nebudem mať dostatočný rozhľad. To ale neznamená, že za dvojité predchádzanie dostanete automaticky pokutu alebo iný trest, čítajte ďalej. ### Pokuty Keďže zákon nepozná pojem dvojité predchádzanie, nefiguruje ani v **[sadzobníku pokút ukladaných v blokovom konaní](https://www.autoviny.sk/reportaze/122251/na-stiahnutie-aktualny-sadzobnik-pokut-ukladanych-policiou-v-blokovom-konani-2020-2021-2022)**. Pokuty ukladané v blovom konaní (teda priamo na mieste od policajta) sa pohybujú v rozpätí 20 až 150 eur, v prípade dopravnej nehody sa vec postupuje vyššie a rastie aj výška sankcií. Ak vás policajná hliadka uvidí predchádzať v závese za prvým vozidlom, nemusí vám dať pokutu kvôli samotnému manévru, avšak kvôli okolnostiam už áno. Príklady: * Jazda v protismernej časti cesty v neprehľadnej časti cesty je sankcionovaná sumou 100 €; * Jazda v protismernej časti cesty, ak dôjde k bezprostrednému ohrozeniu bezpečnosti alebo plynulosti cestnej premávky je za 150 €; * Vodič, ktorý pri predchádzaní vybočuje zo smeru svojej jazdy a ohrozuje vodičov jazdiacich za ním, dostane pokutu 50 €; * Bránenie v predchádzaní, najmä zvyšovaním rýchlosti jazdy alebo iným spôsobom, je za 50 €; * Predchádzanie iného vozidla v mieste, kde je to zakázané, je za 100 – 150 €. Nezabúdajme, že pri predchádzani obyčajne prekračujeme maximálnu dovolenú rýchlosť, na čo sa tiež vzťahujú pokutu, a to buď blokovým konaním priamo na mieste, alebo dodatočne, keď vám domov do schránky príde pokuta s dôkazom o porušení predpisov. Za určitých okolností môže byť takéto moje konanie považované za jazdu v protismernej časti cesty podľa § 137 ods. 2 písm. l., čo je **porušenie pravidiel závažným spôsobom, na čo sa vzťahuje pravidlo trikrát a dosť**.

Vzájomné predchádzanie nákladných áut na diaľnici: Je to povolené alebo ide o porušenie zákona?

Na slovenských diaľniciach sa časatokrát môžeme stretnúť s nepríjemným fenoménom, kedy sa začnú vzájomne predchádzať dve nákladné autá. Takéto počínanie je nebezpečné a ani zákon ho nepodporuje.
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


ODPORÚČANÉ