Poznáte odpoveď na tento „chyták“? Odpovede odhalili, že Slováci majú problém vyriešiť jednoduchú dopravnú úlohu

PORADŇA – Ako sa má jazdiť na kruhovom objazde? Prečítajte si, čo uvádza zákon a naše vysvetlenie, ktorému zaručene porozumiete aj bez znalosti právnických pojmov.
Vydané  Text: 
Slovenskí motoristi sú naďalej nepripravení riešiť celkom banálne situácie na cestách. Dôkazom tohto tvrdenia sú nikdy nekončiace diskusie na Facebooku pod každou fotkou, ktorá vyzýva na riešenie dopravnej situácie na ilustrácii alebo fotografii. Kruhové objazdy existujú v zahraničí od nepamäti, ale na našom území v minulosti až tak obvyklé neboli. S rastúcou dopravnou infraštruktúrou sa začali budovať aj v Slovenskej republike a dnes ich nachádzame už aj tam, kde nenachádzajú praktické opodstatnenie. Vo svojej podstate je kruhový objazd obyčajnou križovatkou, v ktorej sa prednosť v jazde upravuje príslušnými dopravnými značkami alebo platí pravidlo pravej ruky – teda prednosť má ten, kto ide z pravej strany. **Čo sa dozviete v tomto článku**: * **kto má na kruhovom objazde prednosť a prečo**; * **ako sa na kruhovom objazde používajú smerovky**; * **ako sa na kruhovom objazde predbieha**; * **kto má prednosť pri prechádzaní do druhého pruhu, ak ich má kruhový objazd viac**.
### Kto má prednosť pri vjazde na kruhový objazd? Slovenskí motoristi často nezvládajú správne odpovedať na otázku, kto má prednosť pri vjazde na kruhový objazd vyobrazený na ilustrácii na začiatku článku. **Odpovedajú inštinktívne** na základe každodennej skúsenosti a **neberú do úvahy dopravné značky**, ktoré sú v zodpovedaní danej otázky kľúčové.
Značka C7 informuje o tom, že sa blíži kruhový objazd. Značka P 7 informuje o blížiacej sa okružnej križovatke. Z hľadiska prednosti v jazde sú si tieto značky rovnocenné, teda prednosti v jazde NEUPRAVUJÚ = platí pravidlo pravej ruky = prednosť má ten, kto ide sprava
Ak je pred kruhovým objazdom iba značka C7 alebo P7 informujúca o tom, že blíži sa kruhový objazd (kruhová križovatka), vtedy **platí prednosť sprava**! To znamená, že **prednosť má ten, kto do kruhového objazdu práve vchádza**! Ak je na ceste vedúcej do kruhového objazdu príkazová značka *P1 Daj prednosť v jazde*, **v takom prípade má prednosť vodič, ktorý už je na kruhovom objazde**! Takže správna odpoveď na otázku uvedenú v titulnej fotke tohto článku je, že vodič v zelenom pruhu dáva prednosť vodičovi v červenom pruhu. Platia nasledovné odseky Zákona č. 8/2009 Z. z. (Zákon o cestnej premávke): **§ 20 Jazda cez križovatku** (1) Vodič, ktorý prichádza do križovatky po vedľajšej ceste označenej dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde“ alebo „Stoj, daj prednosť v jazde“, je povinný dať prednosť v jazde vozidlám a ostatným účastníkom cestnej premávky prichádzajúcim po hlavnej ceste okrem chodcov, ktorí neprechádzajú cez križovatku v organizovanom útvare. (2) Ak prednosť v jazde nevyplýva z odseku 1, vodič je povinný dať prednosť v jazde vozidlu prichádzajúcemu sprava. (5) Ak je kruhový objazd označený dopravnou značkou „Kruhový objazd“ spolu s dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde!“ alebo „Stoj, daj prednosť v jazde!“, vodič v kruhovom objazde má prednosť. **POZOR!** Mnohí slovenskí motoristi tvrdia, že v praxi sa nestretávajú s kruhovými objazdmi, v ktorých platí pravidlo pravej ruky. **Nie je to pravda**, pretože minimálne každý nový kruhový objazdy využíva pravidlo pravej ruky až do chvíle, kým nie je osadený dopravnými značkami určujúcimi prednosť v jazde!
### Používanie smerových svetiel Niektorí neoblomne tvrdia, že smerovku treba používať aj počas jazdy na kruhovom objazde, iní sa bijú za to, že pri prejazde kruháčom nemožno používať smerovky nikdy. **Pravdu pritom nemá ani prvá, ani druhá skupina**! Používanie smeroviek pritom určuje zákon nasledovne: **§ 30 Znamenie o zmene smeru jazdy** (5) Znamenie o zmene smeru jazdy vodič nedáva pri vjazde do kruhového objazdu. Pri jazde po kruhovom objazde vodič dáva znamenie **o zmene smeru jazdy**, ak z takej križovatky vychádza, a v prípadoch podľa § 10 ods. 6. Pri vjazde na kruhový objazd sa teda smerovky nepoužívajú, pretože je zrejmé, ktorým smerom sa auto vydá – na Slovensku je to vždy doprava. Smerovky sa nepoužívajú ani pri jazde po kruhovom objazde, pretože jazda po ňom sa považuje za priamu. Smerovky sa zapínajú iba pred výjazdom a počas výjazdu z kruhového objazdu tak, aby vodiči áut, ktorí chcú na kruhový objazd vojsť, vedeli, že ich už vychádzajúce auto nemôže ohroziť. Druhým prípadom, kedy musíme dávať znamenie o zmene smeru jazdy, je **pri prechádzaní medzi pruhmi vo viacpruhovom objazde**. Ak má kruhový objazd viac pruhov, dodržiavajte jednoduché pravidlo: Do pravého jazdného pruhu, ktorý je mimo kruhového objazdu, sa radia vozidlá opúšťajúce objazd prvou odbočkou, do vnútorného jazdného pruhu (ľavého) sa zaraďujú automobily opúšťajúce objazd poslednou odbočkou. Vždy sledujte aj vodorovné dopravné značenie, teda čiary na ceste.
### Predbiehanie na kruhovom objazde Na kruhovom objazde platia rovnaké pravidlá predbiehania ako v prípade „rovnej cesty“. Teda ak sú medzi pruhmi plné čiary, predbiehanie je zakázané. Ak sú čiary prerušované, možno predbiehať z ľavej strany, nikdy nie z pravej. Vzhľadom na kruhový charakter tejto cesty je ale potrebné dbať na zvýšenú bezpečnosť.

Kto má prednosť? Dopravná hádanka z praxe má podľa zákona jednoznačné riešenie

Pokračujeme ďalšou „dopravnou hádankou“ v našej poradni. Ak máte návrhy na vlastné témy, napíšte priamo autorovi tohto článku na striz@imotormedia.sk.

### Má prednosť ten v ľavom či pravom pruhu na kruhovom objazde? Kruhové objazdy s dvomi a viac pruhmi nie sú výnimočné ani na Slovensku. Majú zmysel všade tam, kde sú veľké kruhové križovatky, kde existuje predpoklad intenzívnejšej dopravy a kde sú početnejšie výjazdy z kruhovej križovatky. Platí, že pri preraďovaní má prednosť ten vodič, ktorý ide vo svojom pruhu rovno. **§ 10 Jazda v jazdných pruhoch** (6) Vodič pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi jazdiacemu v jazdnom pruhu, do ktorého prechádza; pritom je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy. Tam, kde sa dva jazdné pruhy zbiehajú do jedného jazdného pruhu tak, že nie je zrejmé, ktorý z nich je priebežný, vodič jazdiaci v ľavom jazdnom pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi v pravom jazdnom pruhu; to neplatí pri súbežnej jazde, keď vodič idúci v pravom jazdnom pruhu je povinný umožniť vodičovi prvého vozidla v ľavom jazdnom pruhu zaradenie sa do kolóny idúcich vozidiel, ak ten dáva znamenie o zmene smeru jazdy vpravo. Vodič jazdiaci v ľavom jazdnom pruhu pri zaraďovaní sa do kolóny idúcich vozidiel pritom nesmie ohroziť vodiča jazdiaceho v pravom jazdnom pruhu. (7) Na ceste s troma jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy je vodič prechádzajúci z ľavého jazdného pruhu do stredného jazdného pruhu povinný dať prednosť v jazde vodičovi prechádzajúcemu do stredného jazdného pruhu z pravého jazdného pruhu; takýto postup sa vzťahuje primerane pri prechádzaní z ľavých jazdných pruhov do stredných jazdných pruhov na ceste so štyrmi alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy. (8) Ak je na zaraďovanie do priebežného jazdného pruhu zriadený pripájací pruh, je vodič povinný pred zaradením sa do priebežného jazdného pruhu použiť tento pruh. Vodič pri zaraďovaní z pripájacieho pruhu do priebežného pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi idúcemu v priebežnom pruhu.
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


ODPORÚČANÉInzercia

Advertisement

Inzercia