Povinná výbava cyklistov? Zákon poľavuje, ale bezpečnosť má byť na prvom mieste!

Zimy sa skracujú, čo neteší deti, ktoré čakajú na sneh, ale pre vodičov áut, motoriek a aj pre cyklistov to znamená možnosť jazdiť bezpečnejšie. Špeciálne cyklisti by však mali venovať najmä v jesennom a zimnom období ešte väčší dôraz na technický stav svojich bicyklov a bezpečnostnú výbavu. Zatiaľ čo zákon medzičasom mierne poľavil z povinností cyklistov, je stále na každom jednom človeku dôrazne zvážiť, čo by si predsa len mal na cesty vziať. Prilba už dávno nie je hanba, vesta je dôkazom zodpovednosti a zamyslieť sa nad nepovinnou výbavou tiež má zmysel.
Vydané  Text: 
Článok je pripravený v spolupráci s BECEP

Čo vyžaduje zákon?

Na prvom mieste je zákon a každý cyklista by mal vedieť, čo sa ho vlastne týka. Nájde to v paragrafe 55 Zákona o cestnej premávke č. 8/2009 Z.z., ktorý uvádzame v plnom znení na konci tohto článku a v nasledovných bodoch sumarizujeme to najpodstatnejšie:
  • jazdí sa predovšetkým po cestičke pre cyklistov vpravo a ak nie je, tak za sebou pri pravom okraji vozovky; ak sa neohrozia chodci, tak smie jazdiť po pravej krajnici;
  • cyklista môže obchádzať stojace vozidlo aj sprava;
  • cyklista mladší ako 15 rokov je povinný počas jazdy na bicykli chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou;
  • deti mladšie ako 10 rokov vrátane smú jazdiť po chodníku a s výnimkou cestičky pre cyklistov, poľnej cesty, lesnej cesty a obytnej zóny iba pod dohľadom osoby staršej ako 15 rokov.
Zákon medzičasom vypustil povinnosť cyklistu nosiť prilbu a reflexné prvky mimo obce, ak má viac ako 15 rokov. BECEP však dôrazne odporúča, aby všetci cyklisti používali prilby počas jazdy v obci aj mimo nej, pretože sa jedná o ich jediný ochranný prvok. Cyklista je obyčajne najzraniteľnejší účastník cestnej premávky, čo vyplýva nielen zo samotnej konštrukcie bicykla, ale aj výraznej absencii ochranných prvkov, ktoré cyklisti používajú. Jediné, čím si môže cyklista chrániť zdravie a život v prípade nehody, je práve prilba, eventuálne ďalšie ochranné pomôcky na tele.

Samotný bicykel musí byť podľa aktuálnej vyhlášky MDV SR č. 134/2018 Z. z. v platnom znení (§ 30) počas jazdy za zníženej viditeľnosti vybavený ako reflexnými prvkami, tak aj osvetlením vpredu a vzadu! To platí v obci aj mimo nej a zákon uvádza aj takú drobnosť, ako je zdroj elektrickej energie napájajúci svetlá. Ten musí vydržať aspoň jeden a pol hodiny.

Cyklisti a alkohol

Od januára 2017 na Slovensku platí, že cyklisti môžu pred jazdou na bicykli požívať alkoholické nápoje. Ak na kontrole nafúkajú menej ako 0,5 promile (0,24 mg/l ), policajti to nebudú považovať za porušenie dopravných predpisov. Platí to však iba v zastavanom území obce a na cestičke pre cyklistov – mimo týchto zón sa alkohol u cyklistov netoleruje!


V praxi to znamená, že ak cyklista s hmotnosťou približne 80 kilogramov vypije jedno veľké pivo, pri prípadnej kontrole by mu policajti namerali okolo 0,34 ‰, čo je ešte pod hranicou uvedenou v zákone. Lenže každý cyklista by mal vedieť sám posúdiť, či je schopný zodpovedne viesť bicykel po jednom či dvoch pivách – mnohí o sebe vieme, že bezprostredne po vypití „jedného veľkého“ cítime, že na nás alkohol predsa len vplýva. V takomto prípade je lepšie s bicyklovaním ešte pol hodinku počkať.


Netreba zabúdať, že čas odbúravania alkoholu z organizmu je veľmi individuálny a záleží od mnohých aktuálnych faktorov a kondície jednotlivca, myslite preto na zostatkový alkohol aj na bicykli,“ hovorí vedúci oddelenia BECEP na ministerstve dopravy, JUDr. Roman Török.

Podľa aktuálneho sadzobníka pokút (platný od 1.4.2020) je pokuta za alkohol nameraný v dychu na nemotorovom vozidle menej ako 0,48 mg etanolu na liter vydýchnutého vzduchu rovných 20 eur. Samozrejme, že ak vám policajt nameria 0,24 mg/l a viac, tak už e-kolobežku alebo bicykel riadiť ďalej nesmiete.

Ak policajt pri kontrole zistí vodičovi 0,48 mg/l a viac, teda jedno promile a viac, sadzobník pokút uvádza iba povinnosť policajta „predložiť správu o výsledku objasňovania priestupku príslušnému správnemu orgánu“. V praxi to znamená, že okrem pokuty budete ďalej posudzovaný ako vodič, ktorý riadil vozidlo pod vplyvom alkoholu.

Cyklisti a mobilné telefóny

V posledných rokoch sa veľmi populárnymi stávajú akčné kamery a mobilné telefóny namontované na prilbe alebo riadidlách. Nech sú dôvody montáže akékoľvek, je potrebné myslieť na to, že ovládať kameru či mobil počas jazdy môže byť nebezpečné a nezodpovedné, preto by ste ich mali obsluhovať výlučne vtedy, keď s bicyklom zastavíte na bezpečnom mieste.

Výnimku zo zákona majú systémy voľných rúk, teda handsfee. Ak máte mobil prepojený cez kábel alebo bezdrôtovo so slúchadlami, môžete telefonovať aj počas jazdy na bicykli. BECEP však v tomto prípade upozorňuje, že telefonovanie cez handsfree alebo počúvanie hudby cez slúchadlá počas jazdy na bicykli odpútava pozornosť od vnímania cestnej premávky a počúvanie hudby môže spôsobiť, že nebudete počuť blížiace sa auto alebo iný dopravný prostriedok.

Odporúčaná výbava podľa BECEP

Ako bolo vyššie spomenuté, do povinnej výbavy bicykla patrí okrem jeho technických náležitostí aj predné a zadné osvetlenie v prípade, že sa s bicyklom jazdí za zníženej viditeľnosti. Z každodennej praxe ale vyplývajú aj ďalšie položky, ktoré by ste mali považovať za veľmi dôležité.

BECEP pripomína napríklad to, že hoci to zákon nevyžaduje, je vhodné mať počas jazdy na bicykli pri sebe aj doplnkovú výbavu, ktorá nachádza využitie v každodennej praxi. Jedná sa napríklad o zvonček, prenosnú lekárničku, sadu na lepenie defektu, vrátane ručnej pumpy a nástrojov potrebných k demontáži a montáži pneumatiky. Nič nepokazíte ani tým, keď si na bicykel namontujete spätné zrkadielko, držiak na fľašu s vodou či uzatvárateľnú tašku s rezervnými batériami a svetlami, reflexnými páskami, prípadne skrutkovačom pre opravu prípadných porúch.

Samozrejme, rozsah doplnkovej, nepovinnej výbavy bicykla treba logicky zvážiť podľa toho, na akú dlhú cestu a do akého terénu sa s bicyklom vydáte.

   
Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z.z.
Cyklisti a alkohol
§ 4 Povinnosti vodiča (2) Vodič nesmie d) viesť vozidlo v takom čase po požití alkoholu alebo inej návykovej látky, keď sa alkohol alebo iná návyková látka ešte môžu nachádzať v jeho organizme; toto neplatí pre cyklistu, vodiča kolobežky s pomocným motorčekom a vodiča samovyvažovacieho vozidla jazdiaceho v obci a pre cyklistu, vodiča kolobežky s pomocným motorčekom a vodiča samovyvažovacieho vozidla jazdiaceho po cestičke pre cyklistov, ak množstvo alkoholu v jeho organizme nepresiahne hodnotu 0,24 miligramu etanolu na liter vydýchnutého vzduchu pri vyšetrení dychovou skúškou prístrojom alebo 0,5 gramu etanolu na kilogram hmotnosti vyšetrovanej osoby pri lekárskom vyšetrení zo vzorky krvi plynovou chromatografiou,
m) počas vedenia vozidla držať v ruke alebo iným spôsobom obsluhovať telefónny prístroj alebo iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo obdobné zariadenie okrem použitia systému „voľné ruky“ alebo vykonávať inú obdobnú činnosť, ktorá nesúvisí s vedením vozidla; to neplatí pre vodiča vozidla ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily“), ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície, obecnej polície, Hasičského a záchranného zboru, ostatných hasičských jednotiek, Horskej záchrannej služby, záchrannej zdravotnej služby, banskej záchrannej služby, Vojenského spravodajstva a Slovenskej informačnej služby pri plnení svojich úloh,


§ 55 Osobitné ustanovenia o cyklistoch
(1) Na bicykli sa jazdí predovšetkým po cestičke pre cyklistov. Po cestičke pre cyklistov sa jazdí vpravo. Kde cestička pre cyklistov nie je alebo nie je zjazdná, jazdí sa pri pravom okraji vozovky. Ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, smie sa jazdiť po pravej krajnici. Osoby mladšie ako desať rokov smú jazdiť po chodníku.
(2) Cyklisti smú jazdiť len jednotlivo za sebou; to neplatí pri jazde po cestičke pre cyklistov, kde smú jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba, ak tým neobmedzujú a neohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky. Cyklista nesmie jazdiť bez držania riadidiel, držať sa iného vozidla, viesť počas jazdy druhý bicykel, ručný vozík, psa ani iné zviera a voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie bicykla alebo ohrozovali iných účastníkov cestnej premávky. Pri jazde musí mať cyklista nohy na pedáloch, to neplatí, ak ide o bicykel, ktorého pohon nezabezpečujú pedále.
(3) Na jednomiestnom bicykli nie je dovolená jazda viacerým osobám. Osoba staršia ako 15 rokov môže viezť osobu mladšiu ako 10 rokov
a) na pomocnom sedadle na prepravu dieťaťa s pevnými opierkami na nohy,
b) v prívesnom vozíku určenom na prepravu detí,
c) na detskom bicykli pevne spojeným tyčou s vodiacim bicyklom.
(4) Osoba mladšia ako 10 rokov smie na ceste s výnimkou cestičky pre cyklistov, poľnej cesty, lesnej cesty a obytnej zóny jazdiť na bicykli len pod dohľadom osoby staršej ako 15 rokov, ktorá je dostatočne spôsobilá, aby na ňu riadne dozerala, a ktorá zodpovedá za dodržiavanie povinností podľa tohto zákona touto osobou.
(5) Pomaly idúce alebo stojace vozidlo môže cyklista idúci rovnakým smerom predchádzať aj po pravej strane vozovky alebo krajnici, pritom je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť; to neplatí, ak vodič takého vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy doprava.
(6) Ak je zriadená cestička pre chodcov a cyklistov označená príslušnou dopravnou značkou, cyklista nesmie ohroziť chodca. Ak cestička pre chodcov a cyklistov má oddelené pruhy pre chodcov a cyklistov, sú chodci a cyklisti povinní použiť len pruh pre nich určený; to neplatí pri obchádzaní, predchádzaní, odbočovaní, otáčaní, pri vchádzaní na cestičku pre chodcov a cyklistov a vychádzaní z nej, pričom sa nesmú vzájomne ohroziť.
(7) Cestičku pre cyklistov môže použiť aj osoba pohybujúca sa na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom vybavení, ak tým neobmedzí ani neohrozí cyklistov.
(8) Pred vjazdom na priechod pre cyklistov sa cyklista musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva. Cyklista môže prechádzať cez vozovku, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonúti ich vodičov k zmene smeru alebo rýchlosti jazdy. Na priechode pre cyklistov sa jazdí vpravo.
(9) Cyklista mladší ako 15 rokov je povinný počas jazdy na bicykli chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou; táto povinnosť sa vzťahuje aj na prepravované osoby podľa odseku 3 písm. a) a c).


Povinná výbava bicykla podľa vyhlášky MDV SR č. 134/2018 Z. z.
§ 30 Bicykel
(1) Bicykel musí byť vybavený na prevádzku v cestnej premávke
a) dvomi od seba nezávislými účinnými brzdami s odstupňovateľným ovládaním brzdného účinku; bicykle pre deti predškolského veku vybavené voľnobežným nábojom s protišliapacou brzdou nemusia byť vybavené prednou brzdou,
b) spoľahlivo zaslepenými voľnými koncami rúrok riadidiel, najmä zátkami, rukoväťou,
c) zakončením ovládacích páčok bŕzd a voľných koncov riadidiel, ktoré musia mať hrany obalené materiálom pohlcujúcim energiu,
d) zadným odrazovým sklom červenej farby,44) pričom toto odrazové sklo môže byť kombinované so zadným svietidlom s červeným svetlom45) alebo nahradenými odrazovými materiálmi podobných vlastností, odrazové sklo musí byť pevne umiestnené v pozdĺžnej strednej rovine bicykla alebo na ľavej strane čo najbližšie k tejto rovine alebo na chrbte cyklistu; zadné odrazové sklo môže byť nahradené odrazovými materiálmi umiestnenými na odeve alebo obuvi cyklistu,46)
e) predným odrazovým sklom bielej farby,44) odrazové sklo musí byť umiestnené v pozdĺžnej rovine nad povrchom pneumatiky predného kolesa, ak ide o stojace koleso alebo na prednej časti cyklistu; predné odrazové sklo môže byť nahradené odrazovými materiálmi umiestnenými na odeve alebo obuvi cyklistu,46)
f) odrazovými sklami oranžovej farby44) na oboch stranách pedálov, tieto odrazové sklá môžu byť nahradené odrazovými materiálmi umiestnenými na obuvi alebo v ich blízkosti,46)
g) na lúčoch predného a zadného kolesa najmenej jedným bočným odrazovým sklom oranžovej farby44) na každej strane kolesa; tieto odrazové sklá môžu byť nahradené odrazovými materiálmi na bokoch kolesa alebo na bokoch plášťov pneumatík, či na koncoch blatníkov, alebo bočných častiach odevu cyklistu.46)
(2) Bicykel počas jazdy za zníženej viditeľnosti musí byť vybavený týmito zariadeniami na svetelnú signalizáciu a osvetlenie:
a) svietidlom svietiacim dopredu bielym svetlom;45) svietidlo musí byť nastavené a upravené trvalo tak, aby referenčná os svetelného toku pretínala rovinu cesty vo vzdialenosti najviac 20 m od svietidla a aby sa toto nastavenie nemohlo samovoľne meniť,
b) svietidlom svietiacim dozadu červeným svetlom,45) pričom podmienky na umiestnenie tohto svietidla sú zhodné s podmienkami na umiestnenie a upevnenie zadného odrazového skla podľa odseku 1 písm. d); zadné svietidlo s červeným svetlom môže byť kombinované so zadným odrazovým sklom červenej farby podľa odseku 1 písm. d) a môže byť nahradené svietidlom s prerušovaným svetlom červenej farby so zhodnými fotometrickými vlastnosťami,
c) zdrojom elektrického prúdu, ak ide o zdroj so zásobou energie, ktorý musí svojou kapacitou zabezpečiť svietivosť svietidiel podľa písmen a) a b) po dobu najmenej 1,5 hodiny bez prerušenia.
(3) Za bicykel sa môže pripojiť prívesný vozík, ktorý nie je širší ako 1100 mm, je vybavený zadným odrazovým sklom červenej farby podľa odseku 1 písm. d) čo najbližšie k bočným obrysom prívesného vozíka a je spojený s bicyklom pevným spájacím zariadením. Prívesný vozík musí byť vybavený na lúčoch kolesa najmenej jedným bočným odrazovým sklom oranžovej farby podľa odseku 1 písm. g) na každej strane kolesa. Ak prívesný vozík alebo jeho náklad zakrýva za zníženej viditeľnosti zariadenia pre svetelnú signalizáciu a osvetlenie bicykla, musí sa prívesný vozík opatriť vľavo svietidlom svietiacim dozadu červeným svetlom podľa odseku 2 písm. b). Prívesný vozík za bicykel musí spĺňať technické požiadavky pre bezpečnostné požiadavky na konštrukciu podľa technickej normy47) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.
(4) Svetlo svietidla podľa odseku 2 musí byť vpredu a vzadu viditeľné v noci bez atmosférických porúch na vzdialenosť najmenej 150 m.
(5) Ak je bicykel vybavený pomocným sedadlom na prepravu dieťaťa, sedadlo musí byť pevne pripevnené a vybavené pevnými podperami nôh dieťaťa. Sedadlo a podpery musia byť vyhotovené a umiestnené tak, aby sa počas jazdy dieťa nemohlo zraniť ani nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti jazdy. Sedadlo na prepravu dieťaťa musí spĺňať technické požiadavky na bezpečnostné požiadavky na konštrukciu podľa technickej normy48) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.
(6) Ak je bicykel vybavený nosičom batožín, nosič musí byť riadne a spoľahlivo pripevnený a nemôže ovplyvňovať bezpečnosť jazdy.
(7) Pneumatiky a ráfiky nemôžu vykazovať trhliny, praskliny a iné zjavné deformácie, ktoré by zjavne narúšali bezpečnosť jazdy.
(8) Vonkajší povrch bicykla nemôže mať špicaté alebo ostré výčnelky smerujúce von, ktoré by svojím tvarom, rozmermi alebo tvrdosťou spôsobili nebezpečenstvo poranenia osôb.
(9) Bicykel môže byť dodatočne vybavený pomocným motorčekom, pričom musí spĺňať technické požiadavky podľa § 31.
(10) Bicyklom sa rozumie aj trojkolka, viackolka a viacsedadlové bicykle, napríklad tandemy poháňané ľudskou silou.


§ 31 Bicykel s pomocným motorčekom
(1) Bicykel s pomocným motorčekom musí spĺňať technické požiadavky podľa § 30 a technické požiadavky na konštrukciu bicyklov na elektrický pohon podľa technickej normy49) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.
(2) Montáž pohonného systému, ako sú najmä motor alebo akumulátor, nesmie vyžadovať zásah do nosných konštrukcií bicykla.
(3) Najväčší menovitý výkon pomocného motorčeka nesmie presiahnuť 0,25 kW, jeho výkon sa progresívne musí znižovať a nakoniec prerušiť vtedy, keď bicykel s pomocným motorčekom dosiahne rýchlosť 25 km · h-1 alebo aj skôr, ak cyklista prestane šliapať do pedálov.
(4) Za bicykel s pomocným motorčekom sa nepovažuje vozidlo, ktoré je možné zaradiť do kategórie L.
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


ODPORÚČANÉ