6 dopravných chytákov a otázok, ktoré ste si už kládli, no nemali ste odpovede. Toto sú ich riešenia

Otázky od čitateľa. Môžem predbiehať cyklistu cez plnú čiaru, ako je to s prednosťou taxíkov vo vyhradenom BUS pruhu, platí znamenie pre trolejbusy aj pre ostatných v rovnakom pruhu? Ponúkame odpovede na tieto a ďalšie otázky.
Vydané  Text: 
Náš čitateľ Lukáš nám pred týždňom zaslal niekoľko otázok o dopravných situáciách, ku ktorých riešeniu sa nevedel dopátrať na internete. Jedná sa o tak zaujímavé situácie a otázky, že sme sa rozhodli vydať ich v kompletnej podobe aj s našimi odpoveďami v rámci našej poradne. * Pri hľadaní odpovedí bol využitý [Zákon č. 8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov](https://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-8) v aktuálnom znení účinný od 09.04.2020. ### Svetelná signalizácia pre BUS pruh **1) Ako by cez križovatku (ne)prešli za sebou stojací cyklista, TAXI a trolejbus na červenú? Ostane cyklista blokovať trolejbus, kým nenaskočí zelená, aj keď svieti jazda priamo pre MHD?** **Riešenie**: Cyklista nemá používať vyhradený pruh pre autobusy a trojlejbusy (ďalej iba BUS pruh), ak to nie je dovolené samostatnou značkou. Taxi môže BUS pruh používať, no podľa zákona nesmie obmedziť autobus alebo trojlejbus. Zároveň pre taxi platia svetelné signály rovnaké ako pre autobus a trolejbus, pretože to explicitne uvádza **Zákon o cestnej premávke č. 8/2009, konkrétne § 12**:
(5) *Ak sa premávka vo vyhradenom jazdnom pruhu riadi osobitnými svetelnými signálmi, riadi sa nimi len vodič jazdiaci v tomto jazdnom pruhu*.
(6) *Vo vyhradenom jazdnom pruhu pre autobusy alebo trolejbusy smú jazdiť aj vozidlá taxislužby, ktoré sú riadne označené. Vozidlo taxislužby pritom nesmie obmedzovať plynulosť jazdy vozidiel, pre ktoré je tento vyhradený jazdný pruh určený*. ### Prednosť taxíkov v BUS pruhu **2) Vozidlá verejnej dopravy majú prednosť, keď vychádzajú z BUS-pruhu. Ale platí to aj pre iné vozidlá, napr. vozidlá TAXI služby? Mení niečo situácia, že sa BUS-pruh končí? Príklad je úsek hneď za križovatkou Popradská-Ul. Svornosti (smer Vrakuňa) v Bratislave, kde si zvyknú vodiči TAXI služby vyžadovať prednosť pred vozidlami jazdiacimi vľavo, kde BUS-pruh za križovatkou končí. Ale majú prednosť? Podobná situácia je za križovatkou Uzbecká-Vrakunská (smer do centra Bratislavy).** **Riešenie**: V tomto prípade platí **§ 12 Zákona o cestnej premávke odsek 3**: *Ak vodič autobusu alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, vodič jazdiaci v tomto pruhu je povinný mu dať prednosť v jazde. Vodič autobusu alebo trolejbusu je pritom povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy a nesmie ohroziť vodičov ostatných vozidiel*. Na podobných križovatkách táto prednosť býva ošetrený aj tým, že bus má možnosť ísť do križovatky skôr ako autá. Zákon sa ale nevyjadruje o vozidlách TAXI, naopak explicitne uvádza iba *autobusy a trolejbusy*, ktorým musíte dať prednosť. Máme teda za to, že taxikári na tejto križovatke musia dať prednosť vám vľavo. ALE sú situácie, kedy ale prednosť má veľmi jednoznačne (napr. Záhradnícka ulica/Odborárske námestie v Bratislave), keď je vodorovným značením ozrejmené, že váš ľavý pruh sa zaraďuje do vyhradeného pravého bus pruhu.

O týchto neuveriteľných projektoch ste zrejme nikdy nepočuli! Prečo sa však nemohli vyrábať?

Dnes už hybridy a elektromobily nie sú nič nezvyčajné, aj keď rozhodne sa nedá tvrdiť, že by si boli rovné. Technológií a najrôznejšieho know-how je obrovské množstvo a to, čo vidíme dnes, je často výsledkom mnohoročného úsilia a neustáleho vývoja a výskumu. Hyundai slávi 30. výročie, odkedy sa začal zaoberať výskumom alternatívnych pohonov. Aj keď v roku 1990 mal Hyundai ďaleko od... Prečítať celé

### Môžem brániť autobusu za mnou v prejazde? **3) Ako sa majú zaraďovať osobné vozidlá z pravého do rušného ľavého pruhu, keď v pravom jazdnom pruhu začína predmetný zákaz vjazdu pre osobné vozidlá (alebo vyhradený BUS pruh)? Je povinnosťou vodičov zipsovať sa do ľavého pruhu na začiatku zákazu počas súbežnej jazdy? Je to denná situácia po výjazde z D1 na Gagarinovu smer Vrakuňa v Bratislave. Ak aj nie je kolóna, som v pravom pruhu, kde mi začína zákaz, mám spomaliť, prípadne zastaviť, pred zákazom a počkať, kým sa bezpečne preradím do ľavého jazdného pruhu aj keď za mnou stojí autobus, ktorý blokujem?** **Riešenie**: Áno, ako uvádzate, s osobným autom do vyhradneho nesmiete, takže sa v zápche musíte zipsovať doľava – dokonca správne uvádzate, že by ste mali pred zákazom zastaviť a počkať, kým sa bezpečne preradíte do ľavého pruhu, hoci tým blokuje autobus za vami. Veď inú možnosť ani nemáte, po vyhradenom ísť nemôžete, ak neriadite povolené vozidlo. Ďalej platí, že počas dopravnej zápchy/kolóny sa majú vodiči zipsovať. Platia nasledovné paragrafy a odstavce **Zákona o cestnej premávke č. 8/2009**:
**§ 10 Jazda v jazdných pruhoch**
(6) *Vodič pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi jazdiacemu v jazdnom pruhu, do ktorého prechádza; pritom je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy. Tam, kde sa dva jazdné pruhy zbiehajú do jedného jazdného pruhu tak, že nie je zrejmé, ktorý z nich je priebežný, vodič jazdiaci v ľavom jazdnom pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi v pravom jazdnom pruhu; to neplatí pri súbežnej jazde, keď vodič idúci v pravom jazdnom pruhu je povinný umožniť vodičovi prvého vozidla v ľavom jazdnom pruhu zaradenie sa do kolóny idúcich vozidiel, ak ten dáva znamenie o zmene smeru jazdy vpravo. Vodič jazdiaci v ľavom jazdnom pruhu pri zaraďovaní sa do kolóny idúcich vozidiel pritom nesmie ohroziť vodiča jazdiaceho v pravom jazdnom pruhu*.
(8) *Ak je na zaraďovanie do priebežného jazdného pruhu zriadený pripájací pruh, je vodič povinný pred zaradením sa do priebežného jazdného pruhu použiť tento pruh. Vodič pri zaraďovaní z pripájacieho pruhu do priebežného pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi idúcemu v priebežnom pruhu*. ### Predbiehanie cyklistu cez plnú čiaru **4) Môžem predbehnúť cyklistu cez plnú čiaru, keď je jazdný pruh dostatočne široký, aby bol predmetný manéver bezpečný aj bez prechádzania plnej čiary? A môžem pri predchádzaní aj prejsť plnú čiaru?** **Riešenie**: Plná čiara znamená vlastne zákaz predchádzania, ale nie zákaz obchádzania. No medzi tým je veľký rozdiel. Obchádzate prekážku a keď cyklista ide, nie je prekážkou (bol by ňou, keby zastavil). Keď obehnete cyklistu počas jeho jazdy, tak ho predchádzate, a to už je porušenie Zákona o cestnej premávke č. 8/2009. Teoreticky, keby bol pruh natoľko široký, že sa doň vojdete vy s takmer dvomi metrami šírky aj cyklista (~1 m) a bude medzi vami odstup 1,5 metra, bolo by to *možno* v poriadku. Teda správna odpoveď na otázku je, že by ste nemali predbiehať cyklistu na mieste, kde je už plná čiara. Problematike obchádzania a predchádzania sa venuje [Zákon o cestnej premávke v paragrafoch § 14 Obchádzanie a § 15 Predchádzanie](https://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-8). ### Odbáčanie v križovatke doľava **5) V Česku pri odbočovaní vľavo nesmiem vojsť do križovatky, pokiaľ už predo mnou stojí a čaká iné vozidlo v križovatke. Platí toto pravidlo aj u nás? Môžu, ako je zvykom, v križovatke stáť viaceré vozidlá odbáčajúce vľavo (napr. križovatka Karpatská-Šancová v Bratislave)?** **Riešenie**: Slovenský Zákon o cestnej premávke neuvádza počet vozidiel odbáčajúcich vľavo, dávajúcich prednosť vozidlám v protismere. Ale uvádza, že nesmiete vojsť do križovatky, ak je zrejmé, že cez ňu neviete prejsť. Ideálne je riadiť sa odhadom a rozumom, ale policajt si to zasa môže vysvetliť po svojom tiež. Ideálne je do križovatky nevchádzať, ak ešte neviete odbočiť, no je treba sledovať aj okolité dianie. V tejto súvislosti platia nasledovné paragrafy a odstavce **Zákona o cestnej premávke č. 8/2009**:
**§ 20 Jazda cez križovatku**
(3) *Vodič nesmie vojsť na križovatku, ak mu situácia nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde, takže by bol nútený zastaviť vozidlo na križovatke; to neplatí, ak vodič musí zastaviť vozidlo v križovatke z dôvodu dávania prednosti chodcom prechádzajúcim cez vozovku alebo pri odbočovaní doľava podľa § 19 ods. 4*.
§ 19 ods. 4. znie takto: (4) *Vodič odbočujúci vľavo je povinný dať prednosť v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám, električkám idúcim v oboch smeroch, vozidlám idúcim vo vyhradenom jazdnom pruhu po jeho ľavej strane a chodcom prechádzajúcim cez vozovku. Vodič motorového vozidla i nemotorového vozidla odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde električke, ak je povolená jazda pozdĺž električky vľavo a vozidlu idúcemu vo vyhradenom jazdnom pruhu po jeho pravej strane*. ### Záchranárska ulička v meste **6) Šiesta otázka sa týka nového pravidla záchranárskej uličky. Zákon hovorí o kolónach „stojacich vozidiel na diaľnici alebo na smerovo rozdelenej ceste mimo obce s najmenej dvomi jazdnými pruhmi v jednom smere jazdy“. Z tejto úpravy nie je jasné, či sa prívlastok „mimo obce“ vzťahuje aj na diaľnicu. A teda, majú vodiči povinnosť vytvárať záchranársku uličku v kolóne na diaľnici v obci, napríklad na Prístavnom moste v Bratislave?** **Riešenie**: Vodiči majú povinnosť vytvárať záchranársku uličku aj pri jazde na diaľnici aj v meste – v tomto prípade sa „mimo obce“ vzťahuje na „smerovo rozdelenenú cestu s najmenej dvomi jazdnými pruhmi v každom smere“. Záchrárska ulička sa vytvára medzi pruhmi, a to aj v prípade, že je na ceste široká krajnica; a ak sú pruhy tri, tak medzi celkom ľavým a k nemu priľahlým pravým pruhom. Je potrebné myslieť na to, že by medzi vozidlami mal byť priestor približne 2,5 metra. Celé znenie konkrétneho zákona:
**§ 10 Jazda v jazdných pruhoch**
(11) *Pri hustote cestnej premávky, ktorá vyvolá vznik kolóny stojacich vozidiel na diaľnici alebo na smerovo rozdelenej ceste mimo obce s najmenej dvomi jazdnými pruhmi v jednom smere jazdy, je vodič vozidla povinný pri súbežnej jazde vykonať taký jazdný úkon, ktorý umožní vytvorenie záchranárskej uličky v strede medzi dvomi jazdnými pruhmi a v úsekoch s viac ako dvomi jazdnými pruhmi medzi ľavým jazdným pruhom a k nemu priliehajúcim jazdným pruhom. Pri vytváraní záchranárskej uličky je na nevyhnutne potrebný čas vodič vozidla oprávnený vojsť aj na miesta, kde je to inak zakázané, ak tým neohrozí iného účastníka cestnej premávky. Záchranársku uličku môže použiť len vodič vozidla podľa § 40 ods. 1 alebo vodič vozidla zabezpečujúci odstránenie následkov dopravnej nehody alebo inej mimoriadnej udalosti; vodičovi iného vozidla je použitie záchranárskej uličky zakázané*.

Na stiahnutie pre vodičov: Ako postupovať, ak ste zrazili psa, mačku, srnku či zajaca

Nájsť na slovenských cestách zvieratá uhynuté po zrážke s autom nie je nič ťažké. Niekedy sú ich telá na ceste aj celé týždne, čo je sám o sebe dôkaz, že niekto konal protizákonne. Teda rada číslo jeden znie: v žiadnom prípade neodíďte z miesta nehody!

* **Našli ste chybu? Napíšte nám na striz@imotormedia.sk, ďakujeme!**

Inzercia
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


ODPORÚČANÉ