Poznáte skutočné pravidlá parkovania? Mnohí vodiči o nich netušia a riskujú mastnú pokutu!

Neverte mýtom a nedomýšľajte si, namiesto toho sa pozrime, čo hovorí zákon!
Vydané  Text: 
Pravidlá parkovania má presne stanovené pravidlá. Pripomeňme si tie najdôležitejšie. Zákon č. 8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov hovorí: ### § 25 – Vodič nesmie zastaviť a stáť – TOP 10 **1.** Na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred nimi. **2.** Na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred hranicou križovatky a 5 m za ňou; tento zákaz neplatí v obci na križovatke tvaru „T“ na náprotivnej strane vyúsťujúcej cesty. **3.** Na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb a priľahlom nástupišti v úseku, ktorý sa začína dopravnou značkou pre zastávku a končí sa 5 m za označníkom zastávky, a tam, kde taká dopravná značka nie je, vo vzdialenosti kratšej ako 30 m pred označníkom zastávky a 5 m za ním; ak je priestor zastávky vyznačený príslušnou vodorovnou dopravnou značkou, platí tento zákaz len pre vyznačený priestor a priľahlé nástupište. **4.** Na mieste, kde by vozidlo zakrývalo zvislú dopravnú značku, vodorovnú dopravnú značku vyznačujúcu spôsob radenia do jazdných pruhov a určený smer jazdy cez križovatku alebo vyjadrujúcu, doplňujúci údaj nápisom alebo svetelné signály. **5.** Na chodníku okrem prípadu podľa § 52 ods. 2: … ak ide o zastavenie alebo státie vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg na okraji chodníka priľahlého k ceste, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m okrem zóny s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a zóny s plateným alebo regulovaným státím. Pri zastavení alebo státí podľa prvej vety možno vchádzať na chodník a vychádzať z neho len v mieste zastavenia alebo státia vozidla a nemožno pritom prekonávať zábrany chrániace chodník pred zastavením alebo státím vozidiel. V zóne s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a v zóne s plateným alebo regulovaným státím je však na chodníku povolené zastavenie alebo státie bicykla a motocykla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m. **6.** Na cestičke pre cyklistov. **7.** Na pripájacom alebo na odbočovacom pruhu. **8.** Na mieste, kde by medzi vozidlom a najbližšou električkovou koľajnicou nezostal voľný jazdný pruh široký najmenej 3,5 m. **9.** Na kruhovom objazde. **10.** V neprehľadnej zákrute a v jej tesnej blízkosti.
### § 25 – Vodič nesmie zastaviť a stáť – ostatné obmedzenia **1.** Pred neprehľadným vrcholom stúpania cesty, na ňom a za ním, na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred nimi a 15 m za nimi. **2.** Vnútornom jazdnom pruhu. **3.** Na vyhradenom jazdnom pruhu okrem vozidla, pre ktoré je vyhradený jazdný pruh určený, a ak nejde o vnútorný jazdný pruh. **4.** Vo vzdialenosti kratšej ako 5 m od začiatku a 5 m od konca pozdĺžnej súvislej čiary alebo nástupného ostrovčeka tam, kde by medzi touto čiarou alebo nástupným ostrovčekom a vozidlom nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m. **5.** Na moste. **6.** Pred vjazdom na cestu alebo na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené. **7.** Na platenom parkovisku, ak vozidlo nemá zaplatený poplatok za parkovanie. **8.** Na električkovom koľajovom páse. **9.** Na cestnej zeleni a verejnej zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nie je dovolené dopravnou značkou. **10.** Na iných miestach, kde zastavenie alebo státie môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo obmedziť jazdu vozidiel; osobitne na miestach vjazdov alebo výjazdov z pozemkov, vjazdov a výjazdov z objektov určených na zásobovanie alebo parkovacích miest. ### A ešte jedna špecialita, o ktorej možno neviete! (2) Na cestách I. triedy a za zníženej viditeľnosti aj na ostatných cestách s výnimkou účelových komunikácií je mimo obce zakázané zastavenie a státie na inom mieste než na mieste označenom ako parkovisko s výnimkou núdzového státia. Na prvý pohľad si poviete, že pravidiel a predpisov o parkovaní je dosť a všetko si to zapamätať dokáže málokto. To je pravda, tak potom sa riaďte základným „nepísaným“ pravidlom, ktorým je slušnosť a ohľaduplnosť. Zvlášť v miestach s hustou premávkou a výskytom chodcov. Myslite na to vždy, no špeciálne pri školách, zdravotníckych zariadeniach a veľkých nákupných centrách. **VIDEOTESTY AMŠ**

ODPORÚČANÉ