Aktuality

Poznajte svoje práva! Kto vás má právo zastaviť na ceste a prečo?

Zastaviť vás nemôže len tak hocikto, ale zákon takouto možnosťou oprávňuje pomerne široké spektrum ľudí. Je dobré poznať ich spamäti, aby ste sa vyhli eventuálnym prepadnutiam, osobným útokom alebo neoprávneným zastaveniam.

Podľa aktuálneho znenia Zákona č. 8/2009 Z. z. (Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov) majú možnosť zastaviť ostatné vozidlá iba osoby, ktoré sú takouto právomocou poverené už zo zmyslu ich povolania, teda policajti, vojaci a podobne, ale aj bežní civilisti, ktorí sa ocitli v krízovej situácii alebo si to vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky.

Právo na zastavovanie vozidiel všeobecne

Pokiaľ ide o právomoc na zastavovanie vozidiel počas ich prevádzky na verejných komunikáciách, vychádzame z nasledovného zákona: § 63 Oprávnenie na zastavovanie vozidiel

(1) Dávať pokyny na zastavenie vozidla je oprávnený policajt, vojenský policajt v rovnošate, profesionálny vojak a vojak mimoriadnej služby v rovnošate s vonkajším označením „POLÍCIA“; dávať pokyny na zastavenie vozidla je oprávnená aj iná osoba, ak to ustanovuje osobitný predpis.

(2) Dávať pokyny na zastavenie vozidla sú ďalej oprávnení
a) sprievodca vedených alebo hnaných zvierat, ak to vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky,
b) vedúci organizovaného útvaru školskej mládeže alebo organizovanej skupiny detí, ktoré nepodliehajú povinnej školskej dochádzke, alebo sprievodca osôb so zdravotným postihnutím pri prechádzaní cez vozovku,
c) osoba vykonávajúca prácu na ceste spojenú s jej údržbou, opravou alebo s výstavbou, ak to vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky,
d) osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia,
e) dostatočne spôsobilá osoba staršia ako 18 rokov, ktorú na to písomne poveril orgán Policajného zboru s určením prípadov, v ktorých môže taká osoba zastavovať vozidlá,
f) iné osoby, ak je to nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky alebo na zaistenie ochrany života, zdravia alebo majetku osôb.

(3) Podrobnosti o zastavovaní vozidiel ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra.

Zároveň platí § 26 Zastavenie vozidla v tuneli s nasledovným znením:

(1) Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne
b) vykonať vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky v tuneli; ak to okolnosti vyžadujú, je oprávnený zastavovať iné vozidlá,

Môžu ma zastaviť policajti mimo služby?

Pokiaľ ide o policajtov mimo služby, platí Zákon č. 171/1993 Z. z. (Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore), Tretia hlava, časť Povinnosti policajta:

Prvý oddiel, § 9, bod 2: Policajt je aj v čase mimo služby povinný v medziach tohto zákona vykonať služobný zákrok, ak je páchaný trestný čin alebo priestupok, ktorým je bezprostredne ohrozený život, zdravie alebo majetok.

To znamená, že policajt je oprávnený zastaviť vaše vozidlo aj v čase, keď nie je práve v službe, ale iba v prípade, ak v situácii dochádza k priestupku alebo trestného činu s ohrozením zdravia, majetku alebo života. V zmysle uvedeného zákona policajt mimo služby nemá právo svojvoľne zastaviť vaše vozidlo a podrobiť vás napríklad kontrole.

Erik Stríž - auto motor a šport
Erik Stríž je redaktorom magazínu Autoviny.sk a časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. V mediálnej oblasti sa pohybuje od roku 2007, okrem konvenčných auto-moto tém sa venuje aj problematike udržateľnej mobility, technológiám a dizajnu.

Mohlo by vás zaujímať


Najnovšie zo sekcie

Opel Corsa 1.2 GS Line
Testy

Opel Corsa 1.2 GS Line - Je stále nemecká?

Spojenie automobilky Opel s francúzskou skupinou PSA Groupe, pod ktorú patria aj značky Citroën a Peugeot, už priaznivci automobilov istotne zaevidovali. Preto nás zaujímalo, ako dopadol jeden z plodov ich spolupráce – novinka Opel Corsa.