Návod, ako prejsť emisnou kontrolou + praktické info čo si priniesť, čo sa meria atď

PORADŇA – Prinášame vám rozsiahly materiál o emisnej kontrole v roku 2019. Dozviete sa všetko, čo vás môže v súvislosti s emisnou kontrolou vozidla zaujímať.
Vydané  Text: 
Technické a emisné kontroly sú nočnou morou všetkých motoristov, ktorí poctivo udržiavajú svoje staršie vozidlá v dobrej technickej kondícii, ale v dôsledku prirodzeného starnutia techniky počúvajú o stále väčšom množstve áut s označením „nespôsobilé na prevádzku“. Podľa aktuálne dostupných správ zo slovenského internetu neprechádza emisnými kontrolami netypicky veľa vozidiel a motoristi začínajú byť zúfalí. Čo sa to stalo? #### V tomto článku sa dočítate * **aké sú základné pojmy**; * **ako prebieha emisná kontrola**; * **čo všetko technik meria na emisnej kontrole**; * **čo si musíte priniesť so sebou na emisnú**; * **čo robiť, ak neprejdete emisnou kontrolou**;
#### Slovník pojmom súvisiacich s EK **STK** – stanica technickej kontroly
**PEK** – pracovisko emisnej kontroly
**TS EK** – poverená technická služba emisnej kontroly
**TK** – technická kontrola
**EK** – emisná kontrola
**OBD** – On-Board Diagnostics – systém palubnej diagnostiky
**VIN** – Vehicle Identification Number, jednoznačný identifikátor vozidla
**EČV** – evidenčné číslo vozidla, v minulosti ŠPZ
**SCR** – systém selektívnej katalytickej redukcie
**MZZ** – monitorovacie záznamové zariadenie
**DÚP** – detektor úniku plynu
**CO** – oxid uhoľnatý
**CO2** – oxid uhličitý
**HC** – nespálené uhľovodíky
**O2** – kyslík
Pred niekoľkými dňami sme sa v samostatnom príspevku venovali zmenám v staniciach technickej kontroly (STK). Od mája musia byť všetky stanice prevádzkujúce technické a emisné kontroly vozidiel vybavené druhou generáciou kamerového systému, ktorý do každého servisného miesta priniesol povinnosť osadenia šiestich nových kamier. Na jednej strane tomuto nariadeniu zo strany Ministerstva dopravy rozumieme, zámerom je skvalitnenie kontrol a uznanie spôsobilosti iba takých vozidiel, ktoré nie sú bezpečnostným alebo zdravotným rizikom pre verejnosť.

Na STK už nepomôžu ani úplatky a prižmúrenie očí. Neprechádzajú tisíce áut, motoristi sú zúfalí

Jedná sa o asi najväčšiu zmenu v technických a emisných kontrolách vozidiel za posledné roky.

Vedľajším efektom tohto nariadenia zo strany štátu sú údajne iniciatívne výpovede zamestnancov STK a PEK, dlhé čakacie doby na kontroly TK a EK a tiež rapídne zvýšené množstvo vozidiel, ktoré nie sú uznané ako spôsobilé na prevádzku na verejných komunikáciách. Samotný proces emisnej kontroly sa tento rok nezmenil, kontrolujú sa rovnaké faktory ako minulý rok. Práve rok 2018 bol pre emisné kontroly určitým spôsobom prelomový, pretože sa zásadným spôsobom sprísnili. Dôvod, pre ktorý je emisná kontrola v roku 2019 pre motoristov dôvodom na stres a paniku, nachádzame v jej vynútenej dôslednosti. Technici už skrátka nemajú tak voľné ruky ako v minulosti, sú monitorovaní a nemajú priestor na to, čomu sme doteraz hovorili „prižmúrenie očí“. ### Priebeh emisnej kontroly Emisná kontrola prebieha tak, že vozidlo sa pristaví na vymedzený priestor kontrolovaný kamerami a technik cez informačný systém spustí proces kontroly. Systém vygeneruje unikátny čiarový kód, ktorý musí technik nasnímať čítačkou. Na videozáznamoch musí byť jednoznačne rozpoznateľné evidenčné číslo vozidla, jeho celkový obraz a stav, druh i farba karosérie. Takto sa zhotoví to, čo sa volá vstupná snímka vozidla. Na videu a a snímke musí byť zachytená aj zadná a ľavá bočná časť vozidla na stojisku a všetky tieto záznamy sú nahrávané do informačného systému, do ktorého je povinne napojená každá stanica technickej kontroly. Čo je dôležité, s monitorovacím záznamovým zariadením sa nesmie manipulovať. Následne technik mobilným záznamovým zariadením vyhotoví snímky VIN čísla vozidla, odometra (počtu najazdených km) a ďalších požadovaných údajov. Keď prebehne samotná emisná kontrola, technik pomocou čítačky nasníma čiarový kód, ktorý vygeneroval informačný systém pri spustení procesu kontroly. Následne pošle do systému ešte jednu fotografiu auta na stojisku a uzavrie celý proces kontroly, čím sa aj zastaví nahrávanie videa z kontroly. Vozidlo počas kontroly nesmie opustiť stojisko. Skrátka, možností na špekulácie je veľmi málo. ### Čo všetko sa meria na emisnej kontrole? Na vykonávanie EK sa používajú nasledovné meradlá, prístroje a zariadenia: a) mobilné záznamové zariadenie – zariadenie na vyhotovenie snímky VIN čísla vozidla, zobrazovanej hodnoty počítadla prejdenej vzdialenosti a ďalších požadovaných údajov z vozidla,
b) monitorovacie záznamové zariadenie – zariadenie na zaznamenanie vozidla prístavného na stojisko PEK,
c) zariadenie na meranie teploty oleja v motore,
d) zariadenie na meranie otáčok motora. Pri použití samostatného otáčkomera musí byť zabezpečený prenos indikovanej hodnoty do záznamu o meraní,
e) komunikačné zariadenie – zariadenie určené pre komunikáciu s OBD prostredníctvom diagnostického rozhrania vozidla v súlade s osobitým predpisom,
f) analyzátor výfukových plynov na meranie objemových zlomkov oxidu uhoľnatého, nespálených uhľovodíkov, oxidu uhličitého a kyslíka vo výfukových plynoch s indikáciou hodnoty lambda,
g) zariadenie na meranie otáčok motora, uhla predstihu zapaľovania a uhla zopnutia kontaktov prerušovača,
h) zariadenie na meranie dymivosti výfukových plynov,
i) stacionárne detektory úniku plynu,
j) prenosný detektor úniku plynu,
k) zariadenie na kontinuálne odsávanie spalín,
l) zariadenie na zjednotenie toku výfukových plynov vozidla,
m) zariadenie na predĺženie výfukového vyústenia vozidla.
Ministerstvo dopravy v minulom roku síce dopĺňalo metodiku TK a EK, ale to najpodstatnejšie ostalo zachované. Platí napríklad nasledovné (výber z metodiky): * Motor nesmie vydávať neštandardné (zvláštne) zvuky a nesmie mať nepravidelný chod. * Vozidlo musí umožňovať spustenie motora bez použitia iných zdrojov energie. * Motor vozidla musí mať stabilné voľnobežné otáčky a umožniť dosiahnutie stabilných zvýšených otáčok. * Príslušenstvo motora ovplyvňujúce emisie škodlivín musí byť úplné, funkčné, nepoškodené a tesné. * Mazacia, chladiaca a palivová sústava vozidla vrátane plynovej, musí byť pred vykonaním EK tesná. OBD systém vozidla musí byť funkčný * a) pre vozidlo so zážihovým motorom používajúce vo svojom pohonnom systéme palivo benzín, etanol, vodík prvýkrát prihlásenom do evidencie po 1. januári 2005, * b) pre vozidlo so zážihovým motorom používajúce vo svojom pohonnom systéme plynové palivo prvýkrát prihlásenom do evidencie po 1. januári 2008, * c) pre vozidlo so vznetovým motorom, prvýkrát prihlásenom do evidencie vozidiel po 1. januári 2008

Aký je nový R33 BlueDiesel? Nová nafta môže zmeniť všetko

Benzín a nafta to ešte nemajú zrátané, nahradiť by ich mohli umelé palivá a palivá získané z obnoviteľných zdrojov. Napríklad tento R33 BlueDiesel z Nemecka.

### Čo si prinesť na emisnú kontrolu? Vodič vozidla predkladá na vykonanie EK tieto doklady: a) originál osvedčenia o evidencii, alebo
b) aktuálnu kópiu osvedčenia o evidencii spolu s platným potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru a uvedený stav sa zaznamená podľa osobitného predpisu do časti „Ďalšie záznamy“ elektronického protokolu informačného systému, alebo
c) technické osvedčenie vozidla, ak sa jedná o EK vozidla ktorému bolo vydané technické osvedčenie vozidla a nebolo prihlásené do evidencie vozidiel a podrobuje sa EK z dôvodu prihlásenia do evidencie vozidiel, alebo
d) výpis z karty vozidla vydaný orgánom Policajného zboru, ak bol doklad vozidla stratený,
e) protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s druhom paliva plyn, alternatívnym pohonom alebo duálnym pohonom a ak montáž plynového zariadenia bola vykonaná prestavbou vozidla podľa osobitného predpisu v SR. Z uvedeného dokladu sa urobí fotokópia, ktorá sa priloží k archivovanému výtlačku protokolu o emisnej kontrole motorového vozidla,
f) potvrdenie o vykonanej dezinfekcii, ak sa jedná o vozidlo záchrannej služby a podobne.
Ak vodič vozidla nepredloží doklady potrebné k vykonaniu EK, tak sa EK nevykoná a zistený stav sa zaznamená podľa osobitného predpisu do elektronického protokolu informačného systému. ### Čo ak neprejdem emisnou kontrolou? **Vyhodnotenie emisnej kontroly** – Pri emisnej kontrole sa stav vozidla a funkcia jednotlivých systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek hodnotia týmito chybami: a) **ľahké chyby**, ktoré nemajú výrazný vplyv na životné prostredie alebo na bezpečnosť a prevádzku vozidla, ako aj iné menej významné prípady nezhody (**vozidlo je spôsobilé na prevádzku** v cestnej premávke), ľahké chyby sa označujú písmenom A,
b) **vážne chyby**, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť vozidla alebo životné prostredie alebo ohroziť iných účastníkov cestnej premávky, ako aj iné významnejšie prípade nezhody (**vozidlo je dočasne spôsobilé na prevádzku** v cestnej premávke), vážne chyby sa označujú písmenom B,
c) **nebezpečné chyby**, ktoré predstavujú priame a bezprostredné riziko pre bezpečnosť cestnej premávky alebo majú vplyv na životné prostredie a je potrebné zakázať používanie vozidla v cestnej premávke, (**vozidlo je nespôsobilé na prevádzku** v cestnej premávke), nebezpečné chyby sa označujú písmenom C.
POZOR, za vážnu chybu sa považuje aj, ak stav vozidla neumožňuje vykonať alebo dokončiť vizuálnu kontrolu alebo meranie! Ak auto neprešlo kontrolou z príčiny, ktorá je odstrániteľná, dostanete vozidlo hodnotenie ako „dočasne spôsobilé“. Vtedy máte lehotu 60 dní na odstránenie poruchy a opakovanie kontroly.
**Zdroj**: [Metodický pokyn č. 32/2018 na vykonávanie emisnej kontroly pravidelnej motorových vozidiel so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom, so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom a so vznetovým motorom](https://www.seka.sk/public/files/dokumenty/Metodiky/NOVE%20METODIKY%2020.5.2018/MP_32_2018.pdf)

Inzercia
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


ODPORÚČANÉ