Od januára sa rozširuje správny delikt prevádzkovateľa vozidla. Zákon počíta s pokutami 375 až 2400 eur a peňažnými zárukami vo výške možnej pokuty

Zákon o pozemných komunikáciách prvým januárovým dňom dostávaný nový paragraf 22d, ktorý definuje „Správny delikt prevádzkovateľa vozidla“. Správneho deliktu sa dopustí ten, kto poruší povinnosti vyplývajúce z predpisov o nadrozmernej a nadmernej doprave.
Vydané  Text: 
Prvého januára 2023 nadobúda účinnosť novela zákona o pozemných komunikách, ktorá do tohto zákona zavádza nové paragrafy týkajúce sa takzvaného správneho deliktu prevádzkovateľa vozidla. **Táto zmena je už istá, teda nejde len o návrh zákona**. Podotýkame, že pojem **správny delikt prevádzkovateľa vozidla** sme poznali aj doteraz, ide napríklad o používanie diaľnice bez uhradenia príslušných poplatkov. Avšak, Zákon o pozemných komunikách č. 135/1961 až do 31. decembra 2022 neobsahuje takýto pojem, rovnako ani výraz „delikt“. ### Koho sa správny delikt týka a o čo ide? Správneho deliktu sa dopustí ten, kto ako prevádzkovateľ vozidla poruší povinnosti definované v § 8a ods. 2 zákona o pozemných komunikáciách. Ide teda o takých prevádzkovateľov vozidiel, ktorí dostali povolenie na zvláštne užívanie ciest pri nadmernej a/alebo nadrozmernej doprave. Zjednodušene napísané, nadmerná doprava je také vozidlo, ktoré prevyšuje hmotnostné limity určitej cestnej komunikácie, pri nadrozmernej doprave ide o prevyšovanie dovolených rozmerov. Ak chce prevádzkovateľ takéhoto vozidla (alebo vozidiel, jazdnej súpravy a pod.) tieto cestné komunikácie využívať, musí najprv o to požiadať (v zmysle § 8a zákona o pozemných komunikáciách), uhradiť zodpovedajúce poplatky a počas prevádzky vozidla mať pri sebe príslušné doklady. Bežných vodičov osobných automobilov a motocyklov sa teda tento nový zákon netýka, hoci aj oni musia svoje vozidlá prevádzkovať tak, aby neboli presahované celkové hmotnosti vozidiel, aby vozidlo s nákladom nepresahovali prípustné hodnoty a aby boli prečnievajúce predmety riadne označené. ### § 22d Správny delikt prevádzkovateľa vozidla Ods. 2: Za správny delikt (…) sa uloží pokuta vo výške * a) 375 eur, ak ide o prekročenie najväčšej povolenej celkovej hmotnosti nad 3 % do 10 % vrátane, * b) 750 eur, ak ide o prekročenie najväčšej povolenej celkovej hmotnosti nad 10 % do 20 % vrátane, * c) 1 500 eur, ak ide o prekročenie najväčšej povolenej celkovej hmotnosti nad 20 % do 30 % vrátane, * d) 3 000 eur, ak ide o prekročenie najväčšej povolenej celkovej hmotnosti nad 30 %, * e) 300 eur, ak ide o prekročenie najväčšej povolenej hmotnosti pripadajúcej na nápravu nad 3 % do 10 % vrátane, * f) 600 eur, ak ide o prekročenie najväčšej povolenej hmotnosti pripadajúcej na nápravu nad 10 % do 20 % vrátane, * g) 1 200 eur, ak ide o prekročenie najväčšej povolenej hmotnosti pripadajúcej na nápravu nad 20 % do 30 % vrátane, * h) 2 400 eur, ak ide o prekročenie najväčšej povolenej hmotnosti pripadajúcej na nápravu nad 30 %, * i) 180 eur, ak ide o prekročenie najväčšej povolenej šírky, ak celková šírka vrátane nákladu je do 3,50 m vrátane, najväčšej povolenej výšky, ak celková výška vrátane nákladu je do 4,70 m vrátane alebo najväčšej povolenej dĺžky, ak celková dĺžka vrátane nákladu je do 23,00 m vrátane, * j) 1 500 eur, ak ide o prekročenie najväčšej povolenej šírky ak celková šírka vrátane nákladu je nad 3,50 m, najväčšej povolenej výšky ak celková výška vrátane nákladu je nad 4,70 m alebo najväčšej povolenej dĺžky ak celková dĺžka vrátane nákladu je nad 23,00 metrov. Tieto pokuty sa udeľujú v blokovom konaní, ktoré podrobnejšie definuje § 22g. **V blokovom konaní sa ukladá pokuta vo výške dvoch tretín pokuty**, avšak nie je možno odvolať sa proti nemu, nemožno ho obnoviť ani preskúmať mimo odvolacieho konania. Ak nemôže prevádzkovateľ vozidla alebo vodič zaplatiť pokutu na mieste, vydá sa mu blok na mieste nezaplatenú pokutu s poučením o spôsobe zaplatenia pokuty, lehote jej zaplatenia a následkoch nezaplatenia pokuty. Ak správny delikt prevádzkovateľa vozidla nemožno prejednať v blokovom konaní, príslušník Policajného zboru je oprávnený uložiť prevádzkovateľovi vozidla alebo vodičovi povinnosť zložiť peňažnú záruku vo výške pokuty. Táto peňažná záruka môže, okrem iného, aj prepadnúť štátu, čím sa podľa rovnakého zákona pokuta uložená prevádzkovateľovi vozidla považuje za uhradenú. Súčasťou novely zákona, ktorá do zákona pridáva zmienené paragrafy § 22d a § 22g, je aj pridanie paragrafov § 22e a § 22f. § 22e hovorí napríklad aj o tom, že za viac správnych deliktov toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchaných v priebehu jedného kalendárneho dňa tým istým vozidlom alebo tou istou jazdnou súpravou sa v jednom samostatnom rozkaznom konaní uloží len jedna pokuta, avšak na správny delikt najprísnejšie postihnuteľný. § 22f sa venuje odloženiu veci napríklad v prípade, že nemožno zistiť prevádzkovateľa vozidla alebo osoba prevádzkovateľa vozidla bola nesprávne určená. Celé znenie nových paragrafov a odsekov o správnom delikete prevádzkovateľa vozidla nájdete vo verzii [Zákona o pozemných komunikáciách č. 135/1961 s účinnosťou od 1. januára 2023](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1961/135/20230101.html#predpis.skupinaParagrafov-spravny_delikt_prevadzkovatela_vozidla).
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk

Pokračujte na ďalší príspevok »SERVIS

Inovatívny rad legálnych žiaroviek OSRAM NIGHT BREAKER® LED W5W je dostupný už aj na Slovensku

  • ams OSRAM, svetový líder v oblasti optických riešení, rozšíril rodinu na Slovensku legálnych LED žiaroviek OSRAM NIGHT BREAKER® LED o žiarovku W5W.

     Osvedčenie Ministerstva dopravy SR o vnútroštátnom typovom schválení komponentu je aktuálne udelené pre náhradné LED svetelné zdroje typu: H1-LED, H4-LED, H7-LED, H7-LED (24 V), a novo aj pre W5W-LED.