Magazín

Mestská vs. štátna polícia: Aké majú právomoci?

Polícia
minv.sk

Dovoľujeme si upozorniť vážených čitateľov, že tento článok bol vydaný ešte pred novelizáciou zákona o obecnej polícii. Od 1.12.2019 má obecná/mestská polícia rozšírené právomoci:

Prečítajte si aj:


Môže vás mestský policajt zadržať? A čo všetko si môže dovoliť? Právomoci mestskej a obecnej polície musíte poznať spamäti!

ERIK STRÍŽ


Zastavenie vodiča policajtom býva väčšinou nepríjemné. Spravidla je to po spáchaní priestupku a výsledkom komunikácie je najčastejšie pokuta, v najlepšom prípade napomenutie, no to sa už v dnešných časoch plnenia štátnej pokladnice nestáva často. Na druhej strane ľudia skôr registrujú štátnych policajtov v zelenej uniforme, modrú uniformu mestských policajtov nevnímajú až tak intenzívne najmä preto, že ich právomoci sú oklieštené a do kontaktu s nimi prichádzajú vodiči menej často než s dopravnými, respektíve poriadkovými policajtmi a colníkmi. Aké sú teda hlavné rozdiely medzi nimi?

Štátna polícia

Medzi hlavné úlohy štátnej polície patrí okrem iných povinností aj dohliadanie na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a spolupôsobí pri jej riadení a odhaľuje priestupky a zisťuje ich páchateľov. A ak tak ustanovuje osobitný zákon, priestupky aj objasňuje a prejednáva a môže ich aj sankcionovať podľa platného sadzobníka pokút. Z toho vyplýva, že môžu riešiť všetky porušenia zákona o cestnej premávke, ako aj porušenia iných zákonov.

Právomoci

 • Merajú rýchlosť.
 • Zisťujú, či vodič pred jazdou nepožil alkoholické nápoje či iné návykové látky. Ak sa preukáže, že vodič jazdí pod vplyvom alkoholu či inej návykovej látky, majú právo zadržať mu vodičský preukaz a zakázať ďalšiu jazdu.
 • Kontrolujú technický stav motorového vozidla, či prešlo vozidlo technickou a emisnou kontrolou a majú právo zadržať technický preukaz, prípadne odobrať EČV v prípade, že vozidlo je nespôsobilé na jazdu.
 • Preverujú doklady vozidla a vodiča - technický preukaz, vodičský preukaz, doklad o povinnom poistení.
 • Okrem pokuty vám môžu zadržať vodičský preukaz v prípade hrubého porušenia dopravných predpisov.
 • Za presne stanovených podmienok vám môžu aj zaistiť auto či predviesť vás na políciu.
 • Môžu vám dať maximálnu pokutu 17 000 eur.
Polícia
minv.sk

Colníci

Medzi policajné zložky patrí aj Colná správa. Najmä v blízkosti hraničných priechodov vás môžu zastaviť práve colníci, ktorí však vykonávajú len kontrolu tovaru, ktorý môže podliehať colným alebo daňovým predpisom. Pri týchto kontrolách vám môžu skontrolovať:

 • interiér vozidla aj batožinový priestor,
 • môžu požadovať doklady od nájdeného tovaru,
 • môžu zisťovať vašu totožnosť,
 • riešia porušenia zákona v oblasti daní, cla a DPH. Tieto kontroly vykonávajú spravidla spoločne s Policajným zborom, takže sa vám môže stať, že vám skontrolujú i lekárničku, čo v redakcii považujeme za zbytočné znepríjemňovanie života normálnych vodičov. Pozor! Colníci nemajú právomoc kontrolovať dodržiavanie pravidiel jazdy na cestách, takže ak by vás chceli pokutovať za dopravný priestupok, žiadajte prítomnosť štátneho policajta. Mestská polícia

Alebo aj inak obecná polícia, ktorej zriaďovateľom je mesto/obec na základe všeobecne záväzného nariadenia. Jej právomoci na poli dopravy sú v porovnaní so štátnou políciou značne obmedzené. Mestská polícia ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami. V praxi to znamená, že vás môžu pokutovať za nedodržanie takzvanej zákazovej značky (B1 až B37). Pričom výška samotnej pokuty závisí od aktuálneho sadzobníka pokút. Pri kontrole od vás môžu požadovať iba občiansky preukaz!

Právomoci spadajúce pod mestskú políciu

 • zákaz zastavenia
 • zákaz státia
 • zákaz vjazdu
 • zákaz odbočovania
 • zákaz otáčania
 • prikázaný smer jazdy
 • prikázaný smer obchádzania
 • vyhradené parkovisko
 • parkovisko
 • zóny: obytná, pešia, školská, zóna s dopravným obmedzením
Mestská polícia

Okrem toho má mestská polícia právo použiť technické prostriedky, ktoré zabránia odchodu vozidla. Ľudovo povedané, môžu nasadiť „papuče“. Podľa zákona tak môže urobiť v prípade vozidla v pátraní alebo vtedy, ak „vozidlo stojí na mieste, kde je to zakázané dopravnou značkou alebo všeobecnou úpravou cestnej premávky a vodič vozidla sa v blízkosti nezdržiava“. Tieto prostriedky musia byť viditeľne označené názvom útvaru a policajt musí o ich použití informovať štátnu políciu.

Takisto môže nariadiť odťah vozidla v prípade

 • že vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky,
 • prípadne stojí na vyhradenom parkovisku, ak také parkovisko nie je preň určené,
 • parkuje bez pripevnenej tabuľky s evidenčným číslom a ak podlieha evidenčnej povinnosti alebo je bez čitateľného vyznačenia mena, priezviska a trvalého pobytu alebo bez názvu a sídla držiteľa na viditeľnom mieste na jeho pravej strane s výnimkou dvojkolesových vozidiel, aj keď netvorí prekážku cestnej premávky,
 • na mieste, kde je to zakázané ustanovením § 25 ods. 1 zák. č 8/2009 Z. z.