PARKOVANIE NA CHODNÍKU / DOPRAVNÁ PORADŇA

Môžem na chodníku aspoň zastaviť na vyloženie nákladu? Aké sú výnimky a kde môžem stáť na chodníku naďalej? Téma parkovanie na chodníku

Od nedele 1. októbra 2023 na Slovensku platí celoplošný zákaz zastavenia a státia motorových vozidiel na chodníkoch.

Vydané  Text: 

Prečo sa zakázalo parkovanie na chodníkoch?

Keď sa v marci minulého roka verejnosť dozvedela, že do Zákona o cestnej premávke pridalo prechodné ustanovenie o povolení parkovania na chodníkoch, mnohým odľahlo – nielen motoristom, ale aj mestám a obciam, ktoré nemali vyriešené alternatívne parkovanie pre vozidlá.

Prechodné ustanovenie § 143k bolo prijaté v krátkej dobe po predchádzajúcej novele zákona o cestnej premávke, ktorá parkovanie na chodníkoch fakticky zakázala celoplošne. Ukázalo sa, že ani samotní zákonodarcovia nemali dostatočné vedomosti o tom, čo schválili.

Myslím si, že o tom nevedel nikto v pléne, čo vlastne prijímame,“ povedal Ondrej Dostál (SaS, zdroj a via). Keď to zistili, chceli rýchlo dojednať nápravu, čo sa im však nepodarilo. Od 1. marca 2022 tak nadobudla účinnosť novela Zákona o cestnej premávke, ktorá sa týka aj parkovania na chodníkoch.

Inzercia

Následným prechodným ustanovením sa parkovanie na chodníkoch povolilo, lenže nie s pôvodnými podmienkami. Do marca minulého roka mohli na chodníkoch parkovať prakticky všetky vozidlá do 3,5 tony bez obmedzení a do konca septembra 2023 mohli na chodníku stáť iba vozidlá s celkovou hmotnosťou do 2,8 tony – to vylučovalo niektoré dodávky, pick-upy či viaceré elektromobily. Predmetom obmedzenia totiž nebola skutočná hmotnosť vozidla, ale celková (maximálna možná), ktorá je uvedená v osvedčení o evidencii.

Teraz sa ale aj toto prechodné obdobie skončilo a od 1. októbra 2023 vrátane je v platnosti novela zákona o cestnej premávke, ktorá parkovanie vozidiel na chodníkoch zakazuje celoplošne na celom Slovensku.

Mestá mali krátky čas na prispôsobenie sa

Od októbra platí § 25 ods. 1) Zákona o cestnej premávke o tom, že

Inzercia

Inzercia

  • vodič nesmie zastaviť a stáť na chodníku okrem prípadu podľa § 52 ods. 2)
  • a § 52 ods. 2) je definovaný nasledovne: Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí pre cyklistov podľa § 55 ods. 1, pre vodičov samovyvažovacieho vozidla podľa § 55a ods. 2, pre automatizované doručovacie vozidlo, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie bicykla, kolobežky s pomocným motorčekom alebo motocykla, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.

Zhrnuté

Na chodníku ako takom je zastavenie a státie zakázané zo zákona a platí to pre mestá, väčšie obce i malé dedinky. Niektoré samosprávy však už vopred avizovali, že za bežné parkovanie na chodníkoch nebudú pokutovať. Zoznam uvádzame nižšie.

Takisto bude možné parkovať na chodníkoch, na ktorých sú vyznačené parkovacie miesta a kde je v danom úseku dopravné značenie P, teda parkovisko.

Keďže zákon zakazuje státie aj zastavenie, znamená na to, že na chodníku nesmú motoristi zastaviť ani na čas potrebný na vyloženie nákladu.

Naďalej však môžu zastaviť a stáť na ceste, kde to nie je zakázané alebo to neohrozí bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

Pokuty

Podľa sadzobníka pokút ukladaných v blokovom konaní (verzia platná od 1.8.2022) sa za porušenie zákazu zastavenia a státia na chodníku ukladá pokuta vo výške 40 € (Porušenie zákazu zastavenia a státia na chodníku okrem prípadu, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením nie je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg na okraji chodníka priľahlom k ceste, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m okrem zóny s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a zóny s plateným alebo regulovaným státím).

V správnom konaní má ísť o pokutu vo výške 78 €.

Dodajme, že za ohrozenie chodcov na chodníku, pri odbočovaní, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní sa ukladá bloková pokuta vo výške 150 €

Výnimky s otáznikom

Viaceré slovenské médiá, napríklad Refresher News, už zverejnili zoznam samospráv, ktoré nebudú nutne pokutovať bežné parkovanie na chodníkoch. Keď si však prečítate vyjadrenia predstaviteľov samospráv, zistíte, že namiesto parkovania na chodníkoch zjednosmernili niektoré ulice a umožnili tak parkovanie na ceste so zachovaním šírky jazdného pruhu v jednom smere na 3 metre.

Ide o nasledovné mestá:

  • Banská Bystrica
  • Bratislava
  • Levice
  • Michalovce
  • Pezinok
  • Poprad
  • Šaľa
  • Zvolen

Napríklad Šaľa sa dostala do pozornosti médií preto, že všeobecne umožní pokračovanie parkovania na chodníkoch.Niektoré mestá to spravili tak, že vybrané ulice spravila jednosmernými.

Vo všeobecnosti motoristom neodporúčame parkovať na chodníkoch vôbec, respektíve môžu zastaviť a stáť iba tam, kde to dovoľuje dopravné značenie a kde ostane voľná šírka chodníka pre chodcov aspoň 1,5 metra.

ODPORÚČANÉ