Policajt už môže zadržať doklady od auta aj na príkaz exekútora. Dôvodov je pritom stále dosť, napríklad aj praskliny na skle či chýbajúci AdBlue

Novela Zákona o cestnej premávke dala policajtom novú právomoc. Policajt vám môže dočasne zadržať doklady od auta aj priamo na diaľnici, ak ste nezaplatili diaľničnú známku, alebo po príkaze od exekútora. Čo robiť po zadržaní dokladov alebo EČV?

Vydané Text: 

Existujú okolnosti, za ktorých vám môže policajt aj pri bežnej dopravnej kontrole zadržať osvedčenie o evidencii vozidla, ľudovo nazývané „doklady od auta“. Spoločne s ním môže policajt odobrať aj evidenčné čísla vozidla.

Vďaka novele Zákona o cestej premávke č. 8/2009 má od 1. apríla 2023 polícia novú kompetenciu. V zmysle § 72 ods. 14) môže policajt zadržať osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II na základe príkazu na zadržanie osvedčenia o evidencii vozidla vydaného súdnym exekútorom.

Osvedčenie o evidencii vozidla je spravidla čipová karta (časť I) alebo špeciálny papier vo formáte A4 (časť II). EČV, evidenčné číslo vozidla, je kovová platňa vpredu a vzadu na vozidle, kedysi volaná ŠPZ.

Inzercia

Inzercia

V zmysle rovnakej novely zákona sa vodičský preukaz považuje za zadržaný aj vtedy, ak súdny exekútor vydal príkaz na zadržanie vodičského preukazu) a vyznačil túto skutočnosť v evidencii vodičov prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel (§ 70 ods. 11). Do 31.3.2023 plati najmä ods. 10), že policajt má oprávnenie zadržať vodičský preukaz na základe exekučného príkazu (tento odsek zákona platí naďalej). V súvislosti s „automatickým zadržaním“ vodičského preukazu na základe exekútorského príkazu je potom motorista povinný tento vodičský preukaz odovzdať na polícii do 7 dní (podľa § 98 ods. 1) písm. e). Ak takto motorista nespraví, vodičský preukaz sa bude považovať za neplatný (§ 100 ods. 4).

Problémový technický stav vozidla

Na prvom mieste je v zákone uvedené, že policajt a vojenský policajt majú právo zadržať vodičovi osvedčenie o evidencii a technické osvedčenie vozidla predovšetkým v prípade, že vozidlo nespĺňa zákonom stanovené technické nároky – teda je nespôsobilé na prevádzku. To znamená, že má napríklad viditeľné poškodenia ohrozujúce bezpečnosť a schopnosť riadnej prevádzky.

Problémový by tiež mohol byť neoprávnený tuning bez oficiálneho zápisu v „techničáku“, prípadne aj stav vozidla, keď jeho výfukový systém produkuje nápadne veľké množstvo dymu.

Inzercia

Inzercia

Konkrétne dôvody pre uznanie vozidla za nespôsobilé uvádza § 17 vyhlášky č. 464/2009 Z.z., v stručnosti platí, že:

 • § 17 (1) Technickou nespôsobilosťou vozidla je každý prípad na vozidle, ktorý môže bezprostredne ohroziť prevádzkové vlastnosti vozidla alebo môže byť zdrojom ohrozenia bezpečnosti cestnej premávky, životného prostredia, verejného zdravia, prípadne zdrojom znečistenia alebo poškodenia pozemnej komunikácie.

Zákon ako dôvody technickej nespôsobilosti uvádza napríklad aj to, ak:

 • k) výhľad z miesta vodiča je obmedzený alebo znemožnený,
 • l) prasknuté alebo poškodené čelné sklo v stieranej ploche s veľkosťou väčšou ako 20 mm,
 • m) koleso nie je dostatočne pripevnené,
 • o) zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla,
 • v) je systémom palubnej diagnostiky OBD indikovaná porucha emisných komponentov.
 • všetky dôvody na uznanie technickej nespôsobilosti uvádzame na konci článku v časti § 17 Technická nespôsobilosť vozidla.

Chybné, chýbajúce údaje alebo neplatné lehoty

Kartičku osvedčenia o evidencii má policajt právo zadržať aj vtedy, keď je automobil očividne v riadnom technickom stave, ale samotné osvedčenie nie je v poriadku. Jedná sa o nasledovné prípady:

 • údaje v ňom uvedené nie je možné identifikovať,
 • je podozrenie, že sa v ňom neoprávnene urobili zmeny alebo že je neplatné,
 • pominul účel, na ktorý bolo osvedčenie vydané,

Je dôležité zdôrazniť, že osvedčenie o evidencii sa považuje za verejnú listinu. Pri neoprávnenom zásahu môže byť naplnená skutková podstata trestného činu falšovania a pozmeňovania verejnej listiny podľa § 352 Trestného zákona.

Častým dôvodom zadržania dokladov od vozidla je chýbajúca technická a emisná kontrola alebo jazda po diaľnici a spoplatnených úsekoch ciest bez vopred zaplatených poplatkov. Zo znenia zákona vyplýva, že policajt má právo zadržať vám doklady od vozidla aj priamo na diaľnici, keď kontrolou zistí, že vaše vozidlo nemá uhradenú diaľničnú známku:

 • § 72 (1) Policajt je oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine, ak k) vozidlo nemá zaplatenú úhradu diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest.

Takisto platí, že policajt sme zadržať osvedčenie o evidencii vozidla, ak jeho vodič nepredloží potvrdenie o poistení zodpovednosti. To znamená, že aj keď je uzatvorené a platné povinné zmluvné poistenie, ale vodič o ňom nepredloží doklad.

Čo robiť po zadržaní dokladov alebo EČV?

Policajt vydá potvrdenie o zadržaní dokladov od vozidla a tabuľky s evidenčným číslom priamo na mieste. S týmto potvrdením je možné jazdiť s daným vozidlom najviac 15 dní, ak stav vozidla nie je bezpečnostným rizikom. Teda napríklad v prípade, že na vozidle bol vykonaný nezapísaný tuning, ktorý však neohrozuje ani vozidlo, ani vodiča, ani ostatncýh účastníkov premávky. To znamená, že s vozidlom môžete prísť až do cieľa svojej aktuálnej cesty.

Pokiaľ by však stav vozidla neumožňoval ďalšiu prevádzku, musí byť odstavené na bezpečnom mieste a následne musí jeho držiteľ alebo prevádzkovateľ zabezpečiť jeho odvoz.

Prevádzkovateľ vozidla musí počas danej lehoty najviac 60 dní vykonať nápravu. V takomto prípade mu orgán Policajného zboru ho na základe jeho žiadosti vydá zadržané dokumenty. Ak prevádzkovateľ do 60 dní nápravu nevykoná, v takom prípade polícia postúpi vec okresnému úradu.


Úplné znenie zodpovedajúcej časti Zákona o cestnej premávke

§ 72 Zadržanie osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II, evidenčného dokladu vydaného v cudzine, technického osvedčenia vozidla a tabuľky s evidenčným číslom

 • (1) Policajt je oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine, ak
 • a) je vozidlo nespôsobilé alebo technicky nespôsobilé na cestnú premávku alebo prevádzka vozidla je pozastavená, alebo ak vozidlo bolo vyradené z evidencie alebo z cestnej premávky,
 • b) vodič nepreukázal, že vozidlo bolo v ustanovenej lehote podrobené technickej kontrole alebo emisnej kontrole,
 • c) údaje v ňom uvedené nie je možné identifikovať,
 • d) je podozrenie, že sa v ňom neoprávnene urobili zmeny alebo že je neplatné,
 • e) pominul účel, na ktorý bolo vydané,
 • f) je na vozidle nečitateľná alebo poškodená tabuľka s evidenčným číslom alebo táto tabuľka nie je umiestnená v súlade s týmto zákonom,
 • g) vodič nepredloží potvrdenie o poistení zodpovednosti,
 • h) vozidlo presahuje najväčšie prípustné rozmery a vozidlo nemá povolenie na zvláštne užívanie ciest,
 • i) vozidlo presahuje najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť alebo najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu na nápravu a vozidlo nemá povolenie na zvláštne užívanie ciest alebo nie sú dodržané podmienky prepravy nákladu podľa § 51,
 • j) vodič vozidla poruší ustanovenia osobitného predpisu o organizácii pracovného času v doprave,
 • k) vozidlo nemá zaplatenú úhradu diaľničnej známky,
 • l) bolo vodičovi vozidla uložené opatrenie na úseku bezpečnosti potravín,
 • m) vodič vozidla neuhradí mýto alebo je vodičovi vozidla v blokovom konaní za priestupok na úseku výberu mýta uložená pokuta, je ochotný ju zaplatiť, ale nemôže tak urobiť na mieste,
 • n) vodič autobusu, vodič nákladného automobilu alebo vodič jazdnej súpravy s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 3 500 kg poruší ustanovenia osobitného predpisu o cestnej doprave,
 • o) vodič vozidla neuhradil na mieste príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na vykonanie cestnej technickej kontroly alebo úhradu za vykonanie technickej kontroly alebo emisnej kontroly v rámci cestnej technickej kontroly podľa osobitného predpisu, a to až do doby uhradenia príspevku alebo úhrady.
 • (2) Policajt je oprávnený za podmienok ustanovených v odseku 1 zadržať aj tabuľku s evidenčným číslom.
 • (3) Policajt na mieste vydá o zadržaní osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II, evidenčného dokladu od vozidla vydaného v cudzine a o zadržaní tabuľky s evidenčným číslom potvrdenie. V potvrdení môže policajt povoliť ďalšiu jazdu s vozidlom najviac na 15 dní, len ak nie je súčasne zadržaná aj tabuľka s evidenčným číslom a ak takou jazdou nebude ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky.
 • (4) Policajt je povinný bezodkladne odovzdať zadržané osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II, evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine a zadržanú tabuľku s evidenčným číslom orgánu Policajného zboru. Ak ide o evidenčný doklad vydaný v cudzine alebo o tabuľku s evidenčným číslom vydanú v cudzine, orgán Policajného zboru ich po uplynutí 15 dní od ich zadržania zašle orgánu, ktorý vozidlo eviduje.
 • (5) Ak dôvody zadržania osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II pominú, orgán Policajného zboru ho na základe žiadosti prevádzkovateľa vozidla vráti spolu s tabuľkou s evidenčným číslom, ak bola zadržaná; to neplatí, ak ide o postup podľa odseku 7. Orgán Policajného zboru na základe žiadosti prevádzkovateľa vozidla vráti aj evidenčný doklad vydaný v cudzine a tabuľku s evidenčným číslom, ak neboli zaslané orgánu, ktorý ich eviduje.
 • (6) Tabuľku s evidenčným číslom z motorového vozidla demontuje policajt, ak tak vodič neurobil na jeho výzvu sám; škodu spôsobenú v súvislosti s demontovaním tabuľky s evidenčným číslom znáša prevádzkovateľ vozidla.
 • (7) Ak dôvody zadržania osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II podľa odseku 1 písm. a) alebo b) nepominú ani do 60 dní odo dňa jeho zadržania, vec sa postúpi okresnému úradu.
 • (8) Za osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo tabuľku s evidenčným číslom zadržanú podľa odseku 1 písm. a) až c), f) a g) alebo zadržanú v cudzine možno vydať nové osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo tabuľku s evidenčným číslom, ak dôvody na ich zadržanie pominuli; to neplatí, ak ide o postup podľa odseku 7. Žiadateľ o vydanie nového osvedčenia o evidencii časti I alebo časti II alebo novej tabuľky s evidenčným číslom, ktoré sú náhradou za ich zadržanie v cudzine, je povinný predložiť informáciu tohto štátu o zadržaní spolu s jej osvedčeným prekladom do štátneho jazyka.
 • (9) Nové osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II za osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II podľa odseku 8 môže na základe žiadosti vlastníka vozidla alebo držiteľa vozidla vydať orgán Policajného zboru, kde je vozidlo evidované, alebo orgán Policajného zboru, kde si žiadateľ podá žiadosť o jeho vydanie.
 • (10) Prevádzkovateľ vozidla je povinný pri žiadosti o vydanie nového osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II podľa odseku 9 odovzdať potvrdenie podľa odseku 3.
 • (11) Policajt je oprávnený z dôvodov podľa odseku 1 písm. a), c) až e), g) až k) a o) zadržať technické osvedčenie vozidla;41) ustanovenie odseku 3 platí obdobne. Policajt odovzdá zadržané technické osvedčenie vozidla okresnému úradu.
 • (12) Osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II, evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine a tabuľku s evidenčným číslom je oprávnený zadržať aj vojenský policajt za podmienok uvedených v odseku 1 písm. a) až h) a k), ak ide o osoby, ktorých priestupky môže objasňovať Vojenská polícia; povinnosti policajta podľa odsekov 3, 4 a 6 sa vzťahujú aj na vojenského policajta.
 • (13) Technické osvedčenie vozidla je oprávnený zadržať aj vojenský policajt z dôvodov podľa odseku 1 písm. a), c) až e), g) a h), ak ide o osoby, ktorých priestupky môže objasňovať Vojenská polícia; ustanovenie odseku 3 platí obdobne. Vojenský policajt odovzdá zadržané technické osvedčenie vozidla okresnému úradu.
 • (14) Policajt na mieste zadrží osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II na základe príkazu na zadržanie osvedčenia o evidencii vozidla vydaného súdnym exekútorom. Odseky 3 až 6 sa použijú primerane.

§ 17 Technická nespôsobilosť vozidla

 • (1) Technickou nespôsobilosťou vozidla je každý prípad na vozidle, ktorý môže bezprostredne ohroziť prevádzkové vlastnosti vozidla alebo môže byť zdrojom ohrozenia bezpečnosti cestnej premávky, životného prostredia, verejného zdravia, prípadne zdrojom znečistenia alebo poškodenia pozemnej komunikácie.
 • (2)Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na cestnú premávku, najmä ak
 • a)nespĺňa technické požiadavky ustanovené touto vyhláškou,
 • b)účinok prevádzkovej brzdy nedosahuje ustanovený limit alebo účinok prevádzkovej brzdy na ktoromkoľvek kolese je menší ako 70 % najvyššieho zaznamenaného účinku na inom kolese tej istej nápravy,
 • c)stav ovládacieho pedála a jeho čapu, jeho zdvih alebo dráha neumožňujú bezpečné ovládanie prevádzkovej brzdy,
 • d)výstražné zariadenie brzdovej sústavy alebo meradlo tlaku vzduchu v brzdovej sústave sú poškodené alebo nefungujú správne,
 • e)zo sústavy kvapalinových bŕzd uniká brzdová kvapalina alebo z pretlakovej vzduchovej brzdovej sústavy nadmerne uniká vzduch,
 • f)časti prevodu brzdy alebo samotnej brzdy sú opotrebené alebo poškodené tak, že brzda neplní svoju funkciu,
 • g)účinok parkovacej alebo núdzovej brzdy nedosahuje ustanovený limit alebo niektorá z jej súčastí je poškodená tak, že brzda neplní svoju funkciu,
 • h)nájazdová alebo samočinná brzda prípojného vozidla nefunguje,
 • i)vôľa riadenia je väčšia, ako je prípustné alebo je niektorá zo súčastí riadenia poškodená natoľko, že to spôsobuje jeho nespoľahlivú činnosť,
 • j)náprava alebo nápravy, alebo ťažné oje prívesu sú deformované alebo vážne poškodené,
 • k)výhľad z miesta vodiča je obmedzený alebo znemožnený,
 • l)prasknuté alebo poškodené čelné sklo v stieranej ploche s veľkosťou väčšou ako 20 mm,
 • m)koleso nie je dostatočne pripevnené,
 • n)je zjavne vážne poškodené pruženie,
 • o)zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla,
 • p)sú prekročené emisné limity motora určené výrobcom; ak ich výrobca neurčil, tak ustanovené emisné limity motora,
 • q)niektoré svetelné zariadenie dôležité pre bezpečnosť cestnej premávky chýba alebo je nesprávne umiestnené, nesvieti alebo nespĺňa ustanovené podmienky, takže hrozí bezprostredné nebezpečenstvo,
 • r)je poškodený alebo deformovaný podvozok, rám alebo karoséria alebo na vozidle boli vykonané nepovolené úpravy, alebo bol zabudovaný neschválený komponent alebo samostatná technická jednotka,
 • s)niektorá časť výfukového systému je netesná, takže výfukové plyny vnikajú do priestoru pre cestujúcich, vodiča alebo nákladu alebo sú zdrojom nadmerného zvuku,
 • t)vyhotovenie, umiestnenie, poškodenie alebo deformácie ovládacích, regulačných a rozvádzacích prvkov plynového zariadenia alebo tlakovej nádoby na plyn bezprostredne ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky,
 • u)niektorá časť systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky vozidla je chybná, poškodená alebo upravená, prípadne úplne chýba, čo bezprostredne ohrozuje bezpečnosť cestnej premávky, bezpečnosť osôb alebo majetku, životné prostredie alebo poškodzuje pozemnú komunikáciu,
 • v)je systémom palubnej diagnostiky OBD indikovaná porucha emisných komponentov,
 • w)vozidlo, ktoré má byť povinne vybavené zariadením obmedzujúcim rýchlosť, nemá zariadenie obmedzujúce rýchlosť alebo zariadenie obmedzujúce rýchlosť je nefunkčné,
 • x)plynové zariadenie nespĺňa ustanovené technické požiadavky alebo má poruchu uvedenú v § 12,
 • y)je prekročená deklarovaná životnosť nádrže na plyn,
 • z)je prekročená povolená lehota používania nádrže na plyn, ak je ustanovená, a nebola vykonaná periodická skúška tlakovej nádoby na plyn,36)
 • aa) vozidlo, ktoré na splnenie limitných hodnôt znečisťujúcich látok z výfukových plynov používa dodatočnú úpravu pomocou spotrebiteľského činidla (AdBlue), je prevádzkované bez tohto spotrebiteľského činidla.

Zdroje: AUTOVINY.SKODPORÚČANÉ


Poradca pri kúpe

Stále príťažlivejšia ponuka / Jeep Avenger

 • Jeep Avenger prišiel minulý rok na európsky trh s čisto elektrickým pohonom. Odvtedy sa situácia posunula a dnes dostanete toto kompaktné SUV aj s čisto benzínovým a mild hybridným motorom a už aj spojenie spaľovacieho motora s automatickou prevodovkou.

   Odomkli sme celý článok z auto motor a šport č. 6/2024 
 • Test motocykla

  Ako pierko / Yamaha RayZR

 • Ak hľadáte malé, ľahké a obratné premiestňovadlo do mesta, prichádza Yamaha s niečím, čo vás môže zaujať. Navyše nestojí veľa peňazí a o jeho spoľahlivosti vôbec netreba pochybovať.

    
 • Servis

  Nevydržali ani 100 000 km: Desať najhorších áut v teste odolnosti

 • Uvažujete nad kúpou nového auta a jeho dlhodobá spoľahlivosť je pre vás kľúčová? Potom by ste mali poznať výsledky nemeckých testov dlhodobej odolnosti áut. Nedopadli dobre ani pre nemecké značky.

   Dlhodobým testom odolnosti prešlo viac ako 100 áut.