Neparkovať ani pred vlastným domom! Obytné zóny majú vlastné pravidlá a platia aj pre rezidentov

Ako je to so státím v obytnej zóne? A čo elektrické kolobežky, smú sa v nej používať? Prinášame odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa obytnej, pešej a školskej zóny.
Vydané  Text: 
Obytné zóny sú samozrejmou súčasťou slovenských miest a obcí a opodstatnenie ich existencie nachádzame vo zvyšovaní bezpečnosti chodcov, ktorí sa v nej pohybujú. Jedná sa o lokality, ktoré nemajú charakter významnej dopravnej tepny, preto povinný spomalený prejazd obytnou zónou nie je dôvodom zdržania. Napriek tomu sa v praxi stretávame s tým, že vodiči pravidlá platné v obytných zónach nielen nepoznajú, ale ani nerešpektujú. Dokonca ani po tom, čo boli miestnymi upozornení. ### Obytná, pešia a školská zóna – hlavné rozdiely, ktoré musíte ako vodič poznať **Paragraf 59 Zákona o cestnej premávke č. 8/2009 Z.z.** ([celé znenie tu](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/8/)) spája povinnosti a práva platné v obytnej, školskej a pešej zóne, ale určité rozdiely existujú. Jeden z rozdielov spočíva v tom, že do pešej zóny majú povolený vjazd výhradne tie vozidlá, ktorým to povoľuje dopravná značka, ale do obytnej a školskej zóny môžu všetky vozidlá okrem tých, ktoré majú uvedený zákaz vjazdu dopravným značením. **Rozdiel medzi obytnou a školskou zónou** spočíva v situovaní, školské zóny sú spravidla pri školách. V školských zónach nie je v porovnaní s obytnými deťom povolené hrať sa na ceste. Okrem toho v školskej zóne môžu autá aj stáť, ak tým neobmedzujú chodcov. ### Kto má výnimku zo státia a zákazu vjazdu Pripomíname však, že na základe Zákona o cestnej premávke § 126 ods. 2) zákazy vjazdu a státia pre uvedené zóny neplatia pre vodiča motorového vozidla s osobitným evidenčným číslom, teda vozidlá Policajného zboru a ministerstva vnútra. Avšak nie kedykoľvek, jedine vtedy, ak je to nevyhnutne potrebné na plnenie úloh. Celé znenie uvedeného zákona uvádzame na konci tohto článku. ### Chodci, deti a zvieratá na ceste Vo všeobecnosti platí, že chodci majú na pohyb používať chodníky, zákon dokonca hovorí o konkrétne pravej strane chodníka. Lenže chodci v obytných zónach majú výnimku a nemusia dodržiavať § 52 cestného zákona. V obytnej zóne môžu chodci používať nielen chodník, ale aj **celú šírku vozovky**, pričom pred motorovým vozidlami majú chodci vždy prednosť. Na celej šírke vozovky môžu osoby tlačiť detský kočík, hrať sa a vôbec sa voľne pohybovať. Zároveň platí, že chodci sú povinní umožniť vozidlám jazdu. Deti síce poznať zákony nemôžu, mali by však byť poučené rodičmi, že prechádzajúce auto a motorku musia vždy nechať prejsť. Voľný pohyb domácich zvierat je na ceste zakázaný (§ 57) aj v obytnej zóne, za ich zabezpečenie je zodpovedný ich chovateľ alebo poverená osoba. ### Maximálna povolená rýchlosť vozidiel V obytnej, školskej i pešej zóne platí spoločné pravidlo, že vozidlá môžu jazdiť rýchlosťou maximálne 20 km/h. Pritom je vodič povinný dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmie ohroziť. V obytnej zóne sa môžu pohybovať aj cyklisti na bicykloch. ### Parkovanie áut na ceste **Obytné a pešie zóny majú spoločný zákaz státia motorových vozidiel**. To znamená, že autá, dodávky a motorky sa v obytných zónach pohybovať môžu, môžu zastaviť (napríklad pre vykládku nákladu či nástup osôb), ale nemôžu tu stáť (parkovať). **Výnimku nemajú ani rezidenti**. Obyvateľ obytnej zóny nesmie svoje auto parkovať na ceste ani pred vlastným domom, vchodom či pozemkom. Obytné zóny sú zriaďované v prípade, že sa v nich nachádzajú vyhradené parkovacie státia a/alebo v prípade, že rezidenti disponujú vlastným pozemkom pre odparkovanie vozidla. Teda odpoveď na otázku, či môžem parkovať v obytnej zóne na ceste pred vlastným domom, je nie. POZOR: V školskej zóne môžu motorové vozidlá stáť, ak neobmedzujú chodcov, zároveň však musia dodržiavať všetky štandardné pravidlá státia (najmenej 5 m od prechodu pre chodcov, najmenej 5 m od rohu križovatky a pod.).
### Úplné znenie zákona: **Zákon č. 8/2009 Z. z. § 59 (Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov)**
**Osobitné ustanovenia o cestnej premávke v obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne**
**(1)** V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne chodci smú používať cestu v celej jej šírke, pričom sa na nich nevzťahuje § 52 (*Osobitné ustanovenia o chodcoch*). Hry detí na ceste sú dovolené len v obytnej zóne.
**(2)** Do pešej zóny je povolený vjazd len vozidlám, ktorým to umožňuje dopravná značka.
**(3)** V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 20 km h-1. Pritom je povinný dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmie ohroziť. Ak je to nevyhnutné, vodič je povinný zastaviť vozidlo. **V obytnej zóne a pešej zóne je** **státie motorových vozidiel zakázané**, **ak dopravnou značkou nie je určené inak**. V školskej zóne možno stáť, ak tým nie je obmedzený pohyb chodcov.
**(4)** V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne chodci sú povinní umožniť vozidlám jazdu. To platí aj pre deti, ktoré sa hrajú v obytnej zóne.
**(5)** Ak v tejto hlave nie je ustanovené inak, platia pre premávku v obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne ostatné ustanovenia tohto zákona.

#### Ďalšie súvisiace zákony (aktualizované): **§ 21 Vchádzanie na cestu**
(1) Pri vchádzaní na cestu z pozemku ležiaceho vedľa cesty, areálu s obmedzeným prístupom, oploteného objektu, garáže, parkoviska, obratiska električiek a podobných miest, z poľnej cesty, z lesnej cesty, z cestičky pre cyklistov, z obytnej zóny alebo z pešej zóny vodič je povinný dať prednosť v jazde vozidlu idúcemu po ceste.

**§ 55 Osobitné ustanovenia o cyklistoch**
(4) Osoba mladšia ako 10 rokov smie na ceste s výnimkou cestičky pre cyklistov, poľnej cesty, lesnej cesty a obytnej zóny jazdiť na bicykli len pod dohľadom osoby staršej ako 15 rokov, ktorá je dostatočne spôsobilá, aby na ňu riadne dozerala, a ktorá zodpovedá za dodržiavanie povinností podľa tohto zákona touto osobou.

**§ 55a Jazda na samovyvažovacom vozidle a na kolobežke s pomocným motorčekom**
(1) Samovyvažovacie vozidlo smie na ceste s výnimkou cestičky pre cyklistov, poľnej cesty, lesnej cesty a obytnej zóny viesť len osoba staršia ako 15 rokov.
**§ 126 Osobitné evidenčné číslo**
(2) Vodič vozidla opatreného tabuľkou s osobitným evidenčným číslom, ak je to nevyhnutne potrebné na plnenie úloh podľa odseku 1, nie je povinný rešpektovať zákaz vjazdu, zákaz zastavenia ani zákaz státia vyplývajúci z dopravných značiek a z § 59 ods. 2 a 3 o vjazde vozidiel do pešej zóny a o státí v obytnej zóne a pešej zóne. Pritom je povinný dbať na potrebnú opatrnosť a nesmie ohroziť bezpečnosť cestnej premávky.
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk

Pokračujte na ďalší príspevok »