AKTUÁLNE: Vláda schválila prísnejšie pokuty! Mení sa maximálna hmotnosť skupiny B a niektoré priestupky sa radia do kategórie závažných

Ďalšia novela zákona, ktorú v stredu odobrila vláda, sa zameriava na opakované prekračovanie rýchlosti a používanie telefónu za volantom. Za to vám po novom môže byť odobraté vodičské oprávnenie. Prekvapivo sa zvyšuje aj hmotnostný limit pre vodičské oprávnenie na vozidlá skupiny B, ale len pre „vyvolených“.
Vydané  Text: 
BRATISLAVA – V stredu 6.4.2022 vláda schválila novelu Zákona o cestnej premávke, ktorá viaceré priestupky rekvalifikuje na závažný spôsob porušenia pravidiel cestnej premávky. **Zvyšujú sa aj minimálne pokuty za používanie mobilu za volantom**. Okrem toho sa znižuje minimálny vek udelenia vodičského oprávnenia pre vodičov autobusov a nákladných áut. Čo všetko sa teda mení? ### Zmena maximálnej hmotnosti skupiny B **V stredu vláda odobrila novelu Zákona o cestnej premávke**, ktorá prihliada najmä na používanie telefónu za volantom a prekročenie rýchlosti v obci a mimo nej. **Samotnú legislatívu ešte musí schváliť Národná rada Slovenskej republiky**, no to už by mal byť len formálny proces. **Mení sa minimálny vek na získanie vodičského oprávnenia na autobus a nákladné auto**. Táto zmena nastáva v súlade s európskou smernicou. **Minimálny vek na získanie vodičského oprávnenia pre skupiny C a CE sa znižuje z pôvodných 21 rokov na 18 rokov. Pri skupinách D a DE sa minimálny vek znižuje z 24 na 21 rokov**. **Držitelia, ktorí získajú vodičské oprávnenie skupín D a DE so zrýchlenou základnou kvalifikáciou, budú povinní do dovŕšenia veku 23 rokov viesť autobus pravidelnej autobusovej dopravy len na linke, ktorá nepresahuje 50 kilometrov**. Dôležitou novinkou je z**výšenie minimálnej hmotnosti vozidla pri skupine B na 4,25 tony**. Avšak toto navýšenie platí **len pre vozidlá na alternatívne palivá**. ### Prekročenie rýchlosti sa trestá tvrdšie Okrem zmien vo vodičských oprávneniach, novela prináša zmeny aj v posudzovaní prekročenia rýchlosti v obci a mimo nej. **Vodič, ktorý sa opakovane dopustí prekročenia rýchlosti v obci o viac ako 50 km/h a mimo obce o 60 km/h, bude posudzovaný podľa závažného spôsobu porušenia pravidiel cestnej premávky**. Čo to pre neho znamená?
Policajná kontrola, ilustračná fotografia. Polícia Slovenskej republiky (zdroj fotografie: Ministerstvo vnútra SR)
**Za tri závažné priestupky počas dvanástich mesiacov sa musí vodič podrobiť preskúšaniu odbornej spôsobilosti, doškoľovaciemu kurzu v autoškole či dokonca preskúmaniu psychickej a zdravotnej spôsobilosti**. Za tri takéto porušenia v priebehu stanoveného časového úseku vám teda môže byť podľa [Zákona o cestnej premávke č. 8/2009 Z.z., § 92, ods. 3, písm. c)](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/8/20220331.html) odobraté vodičské oprávnenie. Výška pokuty zostáva nezmenená. **Ide o peňažnú pokutu vo výške 250 až 800 eur pri blokovom konaní a 500 až 1 000 eur pri riadnom konaní**. * **Znenie príslušného paragrafu**: „*Vodičské oprávnenie sa odoberie aj tomu, kto ako vodič motorového vozidla v lehote podľa § 91a ods. 1 a po spáchaní dvoch skutkov podľa § 91a ods. 1 sa dopustí ďalšieho porušenia pravidla cestnej premávky závažným spôsobom alebo prekročenia rýchlosti jazdy vozidiel ustanovenej týmto zákonom alebo vyplývajúcej z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia.*“ Ako uvádza [Ministerstvo vnútra SR na svojom oficiálnom profile na Facebooku](https://www.facebook.com/ministerstvovnutraSR): „*Pri opakovanej recidíve sa zároveň zruší povinné prednostné prejednanie prekročenia rýchlosti v takomto rozsahu v blokovom konaní a priestupok sa bude môcť riešiť aj v riadnom správnom konaní, kde sú už vyššie sankcie a je možné uložiť aj sankciu zákazu činnosti. Pôjde o prípady, keď vodič tretíkrát a viackrát prekročí rýchlosť počas 12 mesiacov (v obci o 50 km/h a viac, mimo obce o 60 km/h a viac).*“
### Za telefón za volanom až odobranie vodičského oprávnenia **Najzásadnejšou zmenou je rekvalifikácia používania mobilného telefónu za volantom na závažné porušenie pravidiel cestnej premávky. Nejde však len o obsluhovanie mobilného aparátu za volantom, ale aj o jeho držanie.** Jediný spôsob, kedy je možné telefón za volantom používať, je v prípade systému „hands-free“. Taktiež sa zvyšuje aj pokuta za používanie a držanie telefónu za volantom. **Z pôvodných 100 eur v blokovom konaní sa jej výška mení na 150 eur.** A v riadnom správnom konaní sa maximálna výška mení z 200 na 300 eur. Tým, že sa toto porušenie po novom hodnotí ako závažné, je možné, že vodičovi, ktorý sa ho opakovane dopustil trikrát v priebehu časového úseku 12 mesiacov, bude odobraté vodičské oprávnenie so všetkými náležitosťami, ktoré k tomu patria. ### Ako fungujú nabíjacie stanice pre elektromobily?
Momentálne študujem 3. stupeň vysokoškolského štúdia FEI STU. Medzi moje najväčšie záľuby patria moderné technológie a svet automobilizmu. Nebojím sa elektromobility, no taktiež nepohrdnem ani vôňou čerstvého benzínu. Svet sa neustále mení a s tým aj autá, ktoré sú čoraz viac komplexnejšie. Práve túto zmenu budem sledovať s vami! Azda ako každý fanúšik motorizmu, si vždy poriadne oddýchnem pri sledovaní Formula 1.


ODPORÚČANÉInzercia

Inzercia

Advertisement