Nové žlté čiary sa už kresliť nemali, ale tie existujúce platia naďalej. Čo ich nahradilo?

Dopravná poradňa: Viete, čo znamená toto značenie a aký je rozdiel medzi plnou a prerušovanou žltou čiarou?
Vydané  Text: 
[Mesto Púchov ešte pred dvomi rokmi](https://www.puchov.sk/oznamy/viete-co-znamena-zlta-prerusovana-alebo-zlta-plna-ciara.html) upozorňovalo na to, že motoristi nemajú dostatočné vedomosti o tom, aký je význam vodorovného dopravného značenia v podobe žltej čiary. V skutočnosti to nie je prípad iba mesta Púchov, ale akéhokoľvek mesta či obce, v ktorej sa takéto dopravné značenia používajú. Azda každý motorista vie, čo znamená žltá čiara hneď vedľa obrubníka, ktorý oddeľuje chodník od cesty pre vozidlá, ale čo keď sa takáto čiara nachádza v podstatnej vzdialenosti od obrubníka, ako je na titulnej fotografii od mestskej polície v Púchove? A čo to znamená, keď je táto čiara prerušovaná? ### Súvislá žltá čiara Vodorovná dopravná značka č. V 12b „Žltá súvislá čiara“ vyznačuje úsek, kde je z obidvoch strán tejto čiary **zakázané zastavenie a státie vozidiel**. To znamená, že môže byť umiestnená tesne pri obrubíku, ktorý fyzicky oddeľuje chodník od cesty, ale aj na mieste, vedľa ktorého žiadny chodník nie je a dokonca aj v podstatnej vzdialenosti od okraja cesty. Pri žltej súvislej čiare teda nemôžete so svojím vozidlom zastaviť ani na čas, ktorý potrebujete napríklad na vyloženie nákladu a určite pri nej nesmiete parkovať. Zastaviť môžete len v takom prípade, že vozidlo pred vami zastavilo tiež, skrátka ak je to potrebné z dôvodu obmedzenej premávky.
### Prerušovaná žltá čiara S prerušovanou žltou čiarou sa v praxi stretávame menej často, avšak jej význam nemožno bagatelizovať. Vodorovná dopravná značka č. V 12c, teda „Žltá prerušovaná čiara“, vyznačuje úsek, kde je z obidvoch strán tejto čiary **zakázané státie vozidiel**. To znamená, že popri nej nesmiete parkovať, ale môžete zastaviť. Podľa Zákona o cestnej premávke č. 8/2009 sa zastavením rozumie *uvedenie vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo na vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo na zloženie nákladu* (§ 2 ods. 2 písm. y)). ### Z obidvoch strán Dôležité je ešte raz pripomenúť, že platnosť zákazu státia alebo státia aj zastavenia **platí z oboch strán žltej čiary**, a to súvislej i prerušovanej. Ak sa v blízkosti žltej čiary nachádza vyznačené parkovacie miesto, v takom prípade je možné na tomto parkovacom mieste stáť (príklad z fotografie od mestkej polície Púchov).
### Nová Vyhláška č. 30/2020 veci mení Platnosť predpisov uvedených vyššie potvrdzuje [nová Vyhláška č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/30/#paragraf-30.odsek-2) (účinnosť od 1. apríla 2020) v § 30 ods. 2 uvádza **prechodné ustanovenia do 31. marca 2022:** * *písm. e)pozdĺžna súvislá čiara žltej farby vyznačuje zákaz zastavenia a státia z oboch strán čiary,* * *písm. f) pozdĺžna prerušovaná čiara žltej farby vyznačuje zákaz státia z oboch strán čiary.* Táto vyhláška v plnom rozsahu nahradila do apríla 2020 platnú vyhlášku o dopravnom značení č. 9/2009 Z. z pritom upravuje aj „nové“ použitie takýchto čiar – teda po novom sa už žlté čiary na vozovku nekreslia, ale tie existujúce sa ani nerušia. Od apríla 2020 platí, že miesta so zákazom zastavenia sú vyznačené príslušnou zvislou dopravnou značkou Zákaz státia alebo Zákaz zastavenia, a to v prípade potreby aj s obsiahnutými šípkami, ktoré určujú pôsobnosť týchto zákazov. Značka umiestnená na pravom okraji vozovky sa tak môže týkať aj ľavého okraja, ak je v nej šípka vľavo. *Aktualizácia pôvodného príspevku z 30.9.2021*
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


ODPORÚČANÉ