Môže motorkár kľučkovať medzi autami v kolóne alebo prejsť záchranárskou uličkou?

Autoviny.sk odpovedajú na otázku, ako je to s jazdou motorkárov nielen v dopravnej zápche.
Vydané  Text: 
Motocykle bez ohľadu na to, či ide o skúter, naháča alebo chopper, majú nespornú výhodu pri jazde v meste. Motorku možno zaparkovať aj na miestach, kde by odstavenie automobilu možné nebolo, napríklad na chodníku pri vozovke, kde ostáva priestor 1,5 pre chodcov, bezpečnejšie sa ňou prechádza cez úzke mestské uličky a umožňuje tiež šikovnejšie prechádzanie medzi jazdnými pruhmi. Na druhej miske váhy je nižšia bezpečnosť motocyklistu, ktorý je zraniteľnejším účastníkom premávky ako vodič automobilu. Jeden z dôvodov, pre ktorý sa ľudia rozhodujú v prospech kúpy motocykla, je aj **výhoda v podobe prechádzania dopravnou zápchou prakticky bez obmedzenia**. Vidíme to skoro denne, že šofér motocykla obchádza aj kilometer dlhú kolónu takmer stojacich áut a skracuje si tak čas dojazdu do svojho cieľa. Väčšina vodičov v autách motorkárov akceptuje a dokonca svojím autom pohybujú tak, aby motorkárom umožnili bezpečný prejazd. Ešte na začiatok rozpisu o legislatívnej stránke celej tejto veci chcem poznamenať, že nie som tak vášnivý motorkár ako niektorí moji kamaráti a kolegovia, ale motorky mám rád a vždy som doslova nadšený, keď mám možnosť nejakú jazdiť. Tiež využívam výhodu v podobe možnosti obchádzania kolón áut. Zatiaľ sa mi nikdy nestalo, že by mi niektorý vodič robil problémy, bránil mi v prejazde alebo sa ma snažil obmedziť len preto, že nemám štyri kolesá. Vodiči áut sú väčšinou naozaj tolerantní a primerane obozretní, dobrý dojem kazia skôr iba jednotlivci, ktorí nám potom ostávajú dlho v pamäti. ### Motorka a obiehanie kolón Uvedená výhoda motoriek je zároveň niečo, čo **nenachádza oporu v zákone** tak, ako ho poznáme dnes. Súčasné znenie Zákona o cestnej premávke č. 8/2009 totiž **nezohľadňuje špecifiká jazdy na motocykli** fakticky až na dva prípady: 1. že vodič vozidla môže aj priamo v križovatke predchádzať motorku bez postranného vozíka, zatiaľ čo ostatné motorové vozidlá predchádzať v križovatke a tesne pred ňou nesmie. 2. Vodič malého motocykla alebo vodič nemotorového vozidla smie jazdiť po pravej krajnici, len ak tým neohrozí a neobmedzí pohyb chodcov Na nasledujúcich riadkoch budeme uvažovať na situáciou, že sa vodič motocykla bezpečne nezmestí do pruhu bok po boku s iným vozidlom, čo je bežná prax. **Motorkár sa riadi rovnakými dopravnými pravidlami ako vodič auta**. To znamená, že môže obchádzať a predchádzať iné vozidlá, pričom musí dbať na svoje povinnosti používať smerové svetlá a brať ohľad na aktuálnu situáciu na vozovke. Obiehanie kolóny stojacich áut v Zákone o cestnej premávke definované nenachádzam, ale zákon sa v paragrafe č. 14 venuje **obchádzaniu ako takému** nasledovne: **§ 14 Obchádzanie** 1. *Vodič, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, prekážky cestnej premávky alebo chodca vybočuje zo smeru svojej jazdy, nesmie ohroziť ani obmedziť vodiča protiidúceho vozidla; nesmie ohroziť ani vodiča idúceho za ním, ani iného účastníka cestnej premávky. Vodič je pritom povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy.* 2. *Vodič je povinný pri obchádzaní stojaceho vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb prihliadnuť na možnosť vbehnutia osôb na vozovku a jazdu prispôsobiť tak, aby neboli ohrozené; to platí aj pre vodiča vozidla jazdiaceho v protismere. Osobitnú pozornosť musí vodič venovať, ak ide o autobus označený ako autobus prepravujúci deti.* Dostávame sa tak k možnej interpretácii, že automobily stojace v dopravnej zápche predstavujú *prekážku cestnej premávky*, a teda ich je možné obchádzať. Ak sa z protismeru blíži iné vozidlo, má sa motorkár zaradiť späť do pruhu, aby toto vozidlo v protismere neobmedzil. Pripomínam, že obchádzanie možné zľava aj sprava. Ak to ale platí pre motorkára, malo by to platiť aj pre vodiča automobilu, no a na to už všetci máme iný meter. **Ďalší paragraf**, ktorý musí byť nutne zohľadnený, je ten o predchádzaní, konkrétne **§ 15 Predchádzanie**: 1. *Predchádza sa vľavo. Vpravo sa predchádza vozidlo, ktoré mení smer jazdy vľavo a ak už nie je pochybnosť o ďalšom smere jeho jazdy. Pri jazde v pripájacom jazdnom pruhu alebo v odbočovacom jazdnom pruhu sa smie vpravo predchádzať aj vozidlo idúce v priebežnom jazdnom pruhu*. 2. *Vodič, ktorý pri predchádzaní vybočuje zo smeru svojej jazdy, je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy, pričom nesmie ohroziť vodičov jazdiacich za ním*. 3. *Vodič nesmie pri predchádzaní ohroziť ani obmedziť vodiča vozidla, pred ktoré sa po predídení zaraďuje; pritom je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy. Pri predchádzaní musí zachovávať dostatočný bočný odstup od predchádzaného vozidla osobitne od cyklistu a chodca*. 4. *Vodič predchádzaného vozidla nesmie zvyšovať rýchlosť jazdy ani inak brániť predchádzaniu*. 5. *Vodič nesmie predchádzať*, a) *ak nemá pred sebou rozhľad na takú vzdialenosť, ktorá je potrebná na bezpečné predchádzanie*, b) *ak by sa nemohol bezpečne zaradiť pred vozidlo alebo pred vozidlá, ktoré chce predísť*, c) *ak by ohrozil alebo obmedzil vodiča jazdiaceho v protismere, alebo ohrozil iného účastníka cestnej premávky*, d) *ak vodič pred ním idúceho vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy vľavo a ak ho nemožno predísť vpravo podľa odseku 1, prípadne ak ho nemožno predísť v ďalšom voľnom jazdnom pruhu vyznačenom na vozovke v tom istom smere jazdy*, e) *cez pripájací alebo odbočovací jazdný pruh; to neplatí pre prípad uvedený v odseku 1*, f) *po krajnici; to neplatí pri predchádzaní vpravo podľa odseku 1, pritom nesmie ohroziť ani obmedziť chodca idúceho po krajnici a cyklistu alebo vodiča malého motocykla jazdiaceho po krajnici*, g) *pri jazde cez križovatku a v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie je dostatočná na bezpečné dokončenie predchádzania pred úrovňou križovatky; to neplatí pri predchádzaní motocykla bez postranného vozíka alebo nemotorového vozidla*, h) *pri jazde cez železničné priecestie*, i) *ak by pri predchádzaní svojou výrazne nižšou rýchlosťou obmedzil za ním idúce vozidlo, ktoré začalo úkon predchádzania skôr*, j) *na priechode pre chodcov, priechode pre cyklistov a bezprostredne pred nimi*. ### Motorky a prechádzanie cez záchranársku uličku Od apríla minulého roka je v platnosti novela Zákona o cestnej premávke, ktorá prikazuje iniciatívnu tvorbu takzvanej záchranárskej uličky. Uvedenú povinnosť nachádzame v paragrafe 10, odseku 11: Jazda v jazdných pruhoch: *Pri hustote cestnej premávky, ktorá vyvolá vznik kolóny stojacich vozidiel na diaľnici alebo na smerovo rozdelenej ceste mimo obce s najmenej dvomi jazdnými pruhmi v jednom smere jazdy, je vodič vozidla povinný pri súbežnej jazde vykonať taký jazdný úkon, ktorý umožní vytvorenie záchranárskej uličky v strede medzi dvomi jazdnými pruhmi a v úsekoch s viac ako dvomi jazdnými pruhmi medzi ľavým jazdným pruhom a k nemu priliehajúcim jazdným pruhom. Pri vytváraní záchranárskej uličky je na nevyhnutne potrebný čas vodič vozidla oprávnený vojsť aj na miesta, kde je to inak zakázané, ak tým neohrozí iného účastníka cestnej premávky. Záchranársku uličku môže použiť len vodič vozidla podľa § 40 ods. 1 alebo vodič vozidla zabezpečujúci odstránenie následkov dopravnej nehody alebo inej mimoriadnej udalosti; vodičovi iného vozidla je použitie záchranárskej uličky zakázané*. Dodávam, že vozidlá podľa § 40 ods. 1 sú vozidlá s právom prednostnej jazdy, ako hasičské a záchranárske či policajné vozidlá, ale aj vozidlá Národnej rady Slovenskej republiky pri preprave ústavných činiteľov či vozidlá obecnej polície, ktoré určí obec. Zákon pritom explicitne uvádza, že **vodičovi iného vozidla je použitie záchranárskej uličky zakázané** – a to platí aj pre motorkárov. ### Pokuta za zneužitie záchranárskej uličky Zneužitie uličky je porušením pravidiel cestnej premávky takzvaným **závažným spôsobom**, za čo [podľa polície](https://www.facebook.com/policiaslovakia/posts/3231709876859212) hrozí sankcia do 300 eur a zákaz činnosti viesť motorové vozidlo do dvoch rokov. ### Komentár Z vyššie uvedeného vyplýva, že tá jedna z hlavných výhod motoriek je vlastne legislatívne sporná. Prax nám ale ukazuje, že ak si vodič motocykla dáva pozor a nepúšťa sa do riskantných manévrov, nemusí byť jeho prechádzanie popri kolóne stojacich áut problém. Takisto sa domnievam, že ak vodič motocykla použije záchranársku uličku, nemuselo by to byť považované za závažné porušenie dopravných predpisov, pretože ak by nejaké vozidlo s právom prednostnej jazdy prechádzalo, tak či tak by ho motorkár musel pustiť. Platí však to, čo je dané zákonom a každý motorkár sa má riadiť práve ním. Dopravný analytik Jozef Drahovský [vo svojom príspevku o jazde motoriek v jazdných pruhoch](https://drahovsky.blog.sme.sk/c/263423/Motorkari-a-jazda-v-jazdnych-pruhoch.html) na konci uvádza aj nasledovné: „Vodič motocykla môže využiť výhody jednostopého vozidla pri obchádzaní a predchádzaní jedine v prípade, že jazdný pruh je dostatočne široký, že sa do neho bezpečne zmestí aj s druhým vozidlom. Inak sa na neho vzťahujú povinnosti ako na hociktoré iné vozidlo“.

Používanie smeroviek na kruhovom objazde: určite jazdíte správne?

Dopravná hádanka z praxe, ktorá rozháda internet: viete jazdiť na takejto križovatke správne?
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


ODPORÚČANÉ