Má policajt právo predbehnúť sa pri tankovaní? Zákon a prax

Stalo sa vám niekedy, že vás na čerpacej stanici predbehlo policajné auto s tým, že má prednosť? Ako je to uvedené v zákone a kedy to môže spraviť?
Vydané  Text: 
Pri dopĺňaní pohonných hmôt na bežnej čerpacej stanici obyčajne neriešime, kto a či vôbec má niekto iný prednostné právo tankovať. Takéto právo nemajú ani vozidlá, ktoré sú evidovované ako vozidlá osôb s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP/ZŤP). Existuje však výnimka, a to aj napriek tomu, že sa v praxi vôbec neuplatňuje. Skutočne **existujú vozidlá, ktoré majú na čerpacej stanici prednosť**, čítajte náš článok ďalej. ### Čo hovorí zákon Slovenská legislatíva pozná vozidlá, a to bez ohľadu na to, či sa jedná o osobné automobily, dodávky, autobusy, mikrobusy alebo motocykle, s takzvaným právom prednostnej jazdy. V podstate sú to všetky vozidlá so zvláštnymi výstražnými zvukovými znameniami alebo svetlami, ako ich definuje Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 v paragrafoch 40, 41 a 42. Tieto vozidlá nemusia dodržiavať žiadne povinnosti a zákazy platné pre ostatné motorové vozidlá **okrem** povinností uvedených v Zákone o cestnej premávke v [§ 3 ods. 2 písm. c) a § 4 ods. 2 písm. a) až f)](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/8/) – teda, že musia poslúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz policajta, nejazdiť pod vplyvom liekov, alkoholu, ochorenia, bez vodičského oprávnenia a podobne. Vozidlá s právom prednostnej jazdy sú vozidlá: * ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície, Vojenského spravodajstva a civilnej ochrany obyvateľstva, * hasičského a záchranného zboru, ostatných hasičských jednotiek, Horskej záchrannej služby, záchrannej zdravotnej služby a banskej záchrannej služby, pri plnení úloh spojených so záchranou života a zdravia osôb alebo materiálnych hodnôt * Slovenskej informačnej služby, Národnej rady Slovenskej republiky,vlády Slovenskej republiky, Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, súdov SR, NKÚ, NBÚ, Generálnej prokuratúry, a to pri preprave dôležitých osôb; * aj obecnej polície. Podľa paragrafu 40 rovnakého zákona pritom platí aj nasledovné: > (11) Vozidlo s právom prednostnej jazdy a vozidlo, ktoré sprevádza, majú pri čerpaní pohonných látok prednosť; pritom nemusia používať zvláštne výstražné znamenie. ### Čo to znamená v praxi? Ak je vozidlo s právom prednostnej jazdy na čerpacej stanici, nemá povinnosť čakať v rade spolu s ostatnými. A to aj v prípade, keď práve nepoužíva zvláštne výstražné znamenie. Kedy sa môže používať, stanovuje takisto Zákon o cestnej premávke. V praxi to teda znamená, že keď napríklad policajné auto, sanitka alebo ministrova limuzína príde na čerpaciu stanicu, nemusí dodržiavať rad, môže sa predbehnúť začať tankovať skôr ako ostatní. Vy ako vodič motorového vozidla pritom ale nemáte povinnosť automaticky pustiť takéto vozidlo s právom prednostnej jazdy pre seba – musíte ho pustiť pred seba iba v prípade, že o to prejaví záujem. Má na to právo, a to aj vozidlo, ktoré ho sprevádza. Napriek tomu, že vozidlá s právom prednostnej jazdy majú možnosť využiť zákon vo svoj prospech, často to nerobia. Napríklad my sme sa s tým ešte nikdy nestretli. Obyčajne policajti či sanitky čakajú v rade, ak to vyslovene nedržuje vykonávanie ich práce.

Zahadzujete účtenky po tankovaní? Nerobte to, poučte sa na chybách iných

Odkladanie bločkov po tankovaní palivá má zmysel nielen pre firmy, ktoré si tieto položky dávajú do nákladov.

### Plné znenie vybranej časti Zákona o cestnej premávke č. 8/2009 **§ 40 Vozidlá so zvláštnymi výstražnými zvukovými znameniami alebo svetlami** (1) Vodič vozidla s právom prednostnej jazdy nie je povinný dodržiavať povinnosti a zákazy ustanovené týmto zákonom okrem povinností podľa § 3 ods. 2 písm. c) a § 4 ods. 2 písm. a) až f), pričom je povinný dbať na potrebnú opatrnosť tak, aby iných účastníkov cestnej premávky neohrozil. (2) Vozidlá s právom prednostnej jazdy sú vozidlá * a)ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície, Vojenského spravodajstva a civilnej ochrany obyvateľstva, ktoré určí príslušný minister, * b)Hasičského a záchranného zboru, ostatných hasičských jednotiek,Horskej záchrannej služby, záchrannej zdravotnej služby a banskej záchrannej služby pri plnení úloh spojených so záchranou života a zdravia osôb alebo materiálnych hodnôt, * c) Slovenskej informačnej služby, ktoré určí riaditeľ Slovenskej informačnej služby, * d)Národnej rady Slovenskej republiky pri preprave ústavných činiteľov alebo členov zahraničných delegácií a pri plnení úloh spojených s takou prepravou, * e)vlády Slovenskej republiky pri preprave ústavných činiteľov alebo členov zahraničných delegácií a pri plnení úloh spojených s takou prepravou, * f)Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky pri preprave ústavných činiteľov alebo členov zahraničných delegácií a pri plnení úloh spojených s takou prepravou, * g)Ústavného súdu Slovenskej republiky pri preprave jeho predsedu, * h)Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pri preprave jeho predsedu, * i)Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky pri preprave jeho predsedu, * j)Národného bezpečnostného úradu pri preprave jeho riaditeľa, * k)Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky pri preprave generálneho prokurátora, * l)obecnej polície, ktoré určí obec. (3) Ministerstvo vnútra môže v osobitných prípadoch, najmä ak je to potrebné na ochranu života, zdravia alebo majetku, na základe písomnej žiadosti vydať povolenie na používanie zvláštnych výstražných znamení aj na iných vozidlách, ako sú uvedené v odseku 2; v takom prípade môže byť zvláštne výstražné svetlo modrej farby umiestnené na vozidle len pomocou prenosného zariadenia. (4) Žiadosť podľa odseku 3 musí obsahovať a)názov a sídlo právnickej osoby, ktorá o povolenie žiada, b)účel a zdôvodnenie nevyhnutnosti používania zvláštnych výstražných znamení, c)zoznam vozidiel, ktoré budú zvláštne výstražné znamenie používať, d)územný a časový rozsah používania zvláštnych výstražných znamení. (5)Rozsah a podmienky používania zvláštnych výstražných znamení podľa odseku 3 určí ministerstvo vnútra vo vydanom povolení. Ministerstvo vnútra môže povolenie kedykoľvek zrušiť, a to i bez udania dôvodu, o čom vyrozumie jeho držiteľa. (6)Vozidlo s právom prednostnej jazdy smie viesť len vodič starší ako 21 rokov, ktorý má vo vedení motorového vozidla príslušnej skupiny najmenej dvojročnú prax. (7)Ustanovenia odsekov 1 a 6 platia obdobne aj pre vodičov vozidiel sprevádzaných vpredu, a ak ide o viac ako tri vozidlá, aj vzadu vozidlami ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície, Vojenského spravodajstva a Slovenskej informačnej služby s právom prednostnej jazdy. Na sprevádzanom vozidle musí byť použité aj zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia alebo osobitné zariadenie umožňujúce výstražnú funkciu smerových svietidiel, ak je nimi vozidlo vybavené. (8)Vodič iného vozidla je povinný vozidlu s právom prednostnej jazdy a vozidlu, ktoré sprevádza, umožniť bezpečný a plynulý prejazd, a ak je to potrebné, aj zastaviť vozidlo na takom mieste, aby im neprekážalo. Do skupiny vozidiel tvorenej vozidlami s právom prednostnej jazdy a vozidlami, ktoré sprevádzajú, sa vodič iného vozidla nesmie zaraďovať. (9)Ak hustota cestnej premávky v jednom smere jazdy vyvolá vznik kolóny stojacich vozidiel, vodič vozidla s právom prednostnej jazdy môže použiť krajnicu alebo inú časť cesty, ktorá nie je určená na jazdu vozidiel; pritom je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť tak, aby neohrozil iných účastníkov cestnej premávky. (10)Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia, musí vodič iného vozidla zvýšiť opatrnosť, znížiť rýchlosť jazdy, prípadne zastaviť vozidlo. (11)Vozidlo s právom prednostnej jazdy a vozidlo, ktoré sprevádza, majú pri čerpaní pohonných látok prednosť; pritom nemusia používať zvláštne výstražné znamenie. (12)Len vozidlo Policajného zboru môže používať zvláštne výstražné svetlo červenej farby a kombináciu zvláštneho výstražného svetla červenej a modrej farby. (13)Iné vozidlo, ako je uvedené v odsekoch 2, 3 a 7, nesmie byť vybavené zariadením umožňujúcim používanie typického zvukového znamenia alebo zvláštneho výstražného svetla ustanovených pre vozidlá s právom prednostnej jazdy. (14)Prevádzkovatelia vozidiel podľa odseku 2 určia podmienky na používanie zvláštnych výstražných znamení. **§ 41** (1)Vodič vozidla vybaveného zvláštnym výstražným svetlom oranžovej farby je povinný toto svetlo používať, ak by mohol svojou jazdou alebo pracovnou činnosťou ohroziť bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky alebo na označenie prekážky cestnej premávky. (2)Vodič vozidla podľa odseku 1 nie je povinný dodržiavať tie pravidlá cestnej premávky okrem § 3 ods. 2 písm. c), pri ktorých to povaha jeho jazdy alebo činnosti vyžaduje; pritom musí dbať na potrebnú opatrnosť. (3)Vodič iného vozidla je povinný podľa okolností znížiť rýchlosť jazdy alebo aj zastaviť vozidlo, ak vozidlo uvedené v odseku 1 používa zvláštne výstražné svetlo oranžovej farby. (4)Ustanovenie odseku 2 platí obdobne aj pre vodičov kolóny vozidiel ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov alebo Slovenskej informačnej služby vpredu i vzadu sprevádzanej vozidlami používajúcimi zvláštne výstražné svetlo oranžovej farby. **§ 42** Okruh vozidiel používajúcich zvláštne výstražné svietidlo oranžovej farby a požiadavky na zvláštne výstražné svietidlá a zvláštne zvukové výstražné znamenia upravuje osobitný predpis.26)
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


ODPORÚČANÉ