Idete prihlásiť auto do evidencie? Na toto by sme nemali zabudnúť!

Prihlásenie auta do evidencie si vyžaduje kopec dokladov a potvrdení. Čo všetko budete potrebovať, aby ste tento úkon zvládli bez stresov?
Vydané  Text: 
Príprava na vykonanie úkonu zmeny v evidencii vozidiel má svoje presné pravidlá. Všetky potrebné informácie sme pre vás zoradili do prehľadného textu. Dodajme, že zákon pozná **štyri rôzne úkony**, pričom každý z nich má svoje špecifiká. #### Prihlasujeme auto kúpené na Slovensku Pri prihlásení nového vozidla, ktorému **predajca vystavil papierové osvedčenie o evidencii časť II** (prihlasovanie je štandardné pri okienku na dopravnom inšpektoráte) je potrebné predložiť: 1. osvedčenie o evidencii časť II, 2. doklad o nadobudnutí vozidla – faktúra, leasingová zmluva, 3. potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, 4. platný doklad totožnosti, 5. splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa, 6. overené splnomocnenie leasingovej spoločnosti, 7. ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list; prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená), 8. ak sa prihlasuje vozidlo, ktoré má udelené typové schválenie ES, je potrebné predložiť tzv. COC doklad (certifikát o konformite); tento sa nevyžaduje, ak ho elektronicky zaslal predajca vozidiel, 9. ak bol na kúpu motorového vozidla kategórie M1, M1G, N1 a N1G držiteľovi alebo vlastníkovi poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, doklad o poskytnutí tohto príspevku, Tiež uvádzame, že je možné požiadať o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je ďalší poplatok vo výške 30 €. #### Prihlasujeme auto dovezené zo zahraničia Pri prihlásení dovezeného vozidla zo zahraničia do evidencie je potrebné predložiť: 1. osvedčenie o evidencii časť II vydané príslušným obvodným úradom dopravy, 2. rozhodnutie obvodného úradu dopravy o schválení technickej spôsobilosti vozidla alebo uznaní jeho typového schválenia, toto rozhodnutie sa na účely prihlásenia vozidla považuje za doklad o nadobudnutí vozidla, 3. potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, 4. platný doklad totožnosti, 5. splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa, 6. ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list, 7. prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená), 8. osvedčenie o zhode vozidla COC vydané výrobcom vozidla, ak sa jedná o nové vozidlo, ktoré má udelené typové schválenie ES (novým vozidlom sa rozumie vozidlo, ktoré bolo v evidencii iného štátu max. 6 mesiacov, alebo ktoré má najazdené menej ako 6000 km), 9. ak ide o nový dopravný prostriedok dovezený z iného členského štátu Európskej únie je potrebné priniesť potvrdenie vydané daňovým úradom o zaplatení dane z pridanej hodnoty v tuzemsku. Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak vlastník vozidla predloží osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty a potvrdenie daňového úradu o tom, že informoval daňový úrad o nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu Európskej únie, 10. správny poplatok. Pri vyberaní správnych poplatkov u vozidla dovezeného za zahraničia platia rovnaké podmienky ako pri prevode držby vozidla na inú osobu, t.j. zohľadňuje sa pri vozidlách kategórie L, M1 a N1 s výkonom motora nad 80 kW vek vozidla podľa dátumu prvej evidencie vozidla v cudzine a výkon vozidla. #### Odhlásenie na inú osobu Pri oznamovaní prevodu držby vozidla na inú osobu (tzv. odhlásenie vozidla na kupujúceho) je potrebné predložiť: 1. osvedčenie o evidencii časť I a časť II, pričom osvedčenie o evidencii vozidla časť I sa odovzdáva pri oznamovaní prevodu držby vozidla, 2. potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, 3. platný doklad totožnosti, 4. splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa, 5. ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list, 6. prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená), 7. písomné plnomocenstvo s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla alebo doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla; povinnosť predloženia písomného plnomocenstva alebo dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom neplatí, ak je držiteľ vozidla a osoba, na ktorú sa držby vozidla previedla, osobne prítomná na orgáne Policajného zboru, ak sa vozidlo prevádza na osobu blízku držiteľovi vozidla alebo ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, zaslala orgánu Policajného zboru plnomocenstvo prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, Odhlásenia vozidla na kupujúceho je bezplatné. #### Zápis nového držiteľa vozidla Pri oznamovaní zápisu nového držiteľa je potrebné predložiť: 1. osvedčenie o evidencii časť II; ak sa vozidlo prihlasuje v inom okrese, tak je potrebné aj odovzdať pôvodné tabuľky s evidenčným číslom, 2. potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, platný doklad totožnosti, 3. splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa, 4. ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list, prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená), 5. správny poplatok. Pri vyberaní správnych poplatkov za zápis nového držiteľa vozidla platia rovnaké podmienky ako pri prihlasovaní nového vozidla do evidencie, t. j. takýto zápis je spoplatnený u vozidiel kategórie L, M1 a N1 podľa max. výkonu motora a koeficientu vekovosti vozidla. Ak sa vozidlo prihlasuje na inom okrese, platí sa aj za vydanie nových tabuliek s evidenčným číslom.

Chcete zľavu z poplatku pri prihlasovaní auta? Tu sú všetky možnosti

Možností, ako ušetriť na poplatku za prihlásenie auta do evidencie je na naše prekvapenie pomerne dosť. Týkajú sa aj vás?

ODPORÚČANÉ