Poznajte svoje práva! Kto vás má právo zastaviť na ceste a prečo?

Má robotník v reflexnej veste právo zastaviť vaše auto? A komu musíte zastaviť určite, ak vás k tomu vyzýva?
Vydané , zverejnil

Zastaviť vás nemôže len tak hocikto, ale zákon takouto možnosťou oprávňuje pomerne široké spektrum ľudí. Je dobré poznať ich spamäti, aby ste sa vyhli eventuálnym prepadnutiam, osobným útokom alebo neoprávneným zastaveniam.

Podľa aktuálneho znenia **Zákona č. 8/2009 Z. z.** (Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov) majú možnosť zastaviť ostatné vozidlá iba osoby, ktoré sú takouto právomocou poverené už zo zmyslu ich povolania, teda policajti, vojaci a podobne, ale aj bežní civilisti, ktorí sa ocitli v krízovej situácii alebo si to vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky.

### Právo na zastavovanie vozidiel všeobecne

Pokiaľ ide o právomoc na zastavovanie vozidiel počas ich prevádzky na verejných komunikáciách, vychádzame z nasledovného zákona: **§ 63 Oprávnenie na zastavovanie vozidiel**

(1) Dávať pokyny na zastavenie vozidla je **oprávnený policajt, vojenský policajt v rovnošate, profesionálny vojak a vojak mimoriadnej služby v rovnošate s vonkajším označením „POLÍCIA“**; dávať pokyny na zastavenie vozidla je oprávnená aj iná osoba, ak to ustanovuje osobitný predpis.

(2) Dávať pokyny na zastavenie vozidla sú ďalej oprávnení
a) sprievodca vedených alebo hnaných zvierat, ak to vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky,
b) vedúci organizovaného útvaru školskej mládeže alebo organizovanej skupiny detí, ktoré nepodliehajú povinnej školskej dochádzke, alebo sprievodca osôb so zdravotným postihnutím pri prechádzaní cez vozovku,
c) **osoba vykonávajúca prácu na ceste spojenú s jej údržbou**, opravou alebo s výstavbou, ak to vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky,
d) osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia,
e) dostatočne spôsobilá osoba staršia ako 18 rokov, ktorú na to písomne poveril orgán Policajného zboru s určením prípadov, v ktorých môže taká osoba zastavovať vozidlá,
f) iné osoby, ak je to nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky alebo na zaistenie ochrany života, zdravia alebo majetku osôb.

(3) Podrobnosti o zastavovaní vozidiel ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra.

Zároveň platí **§ 26 Zastavenie vozidla v tuneli** s nasledovným znením:

(1) Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne
b) vykonať vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky v tuneli; ak to okolnosti vyžadujú, je oprávnený zastavovať iné vozidlá,

### Môžu ma zastaviť policajti mimo služby?

Inzercia

Pokiaľ ide o policajtov mimo služby, platí **Zákon č. 171/1993 Z. z.** (Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore), Tretia hlava, časť Povinnosti policajta:

**Prvý oddiel, § 9, bod 2:**
Policajt je aj v čase mimo služby povinný v medziach tohto zákona vykonať služobný zákrok, ak je páchaný trestný čin alebo priestupok, ktorým je bezprostredne ohrozený život, zdravie alebo majetok.

To znamená, že policajt je oprávnený zastaviť vaše vozidlo aj v čase, keď nie je práve v službe, ale iba v prípade, ak v situácii dochádza k priestupku alebo trestného činu s ohrozením zdravia, majetku alebo života. V zmysle uvedeného zákona policajt mimo služby nemá právo svojvoľne zastaviť vaše vozidlo a podrobiť vás napríklad kontrole.

Erik Stríž je motoristický novinár, šéfredaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


Pokračujte na ďalší príspevok »TEST HECHT COCIS RED: Ako jazdí elektrický skúter za 1599 eur?

  • Zvažujete kúpu jednoduchého elektrického skútra od značky Hecht? Prečítajte si našu recenziu, v ktorej sumarizujeme naše skúsenosti s týmto nápadným a prekvapivo lacným elektrickým skútrom. Je určený do mesta, stačí vodičský preukaz na auto a vyžaduje minimálnu údržbu. Stojí toľko, čo lepší mobil, čo prirodzene vzbudzuje zvedavosť a možno aj pochybnosti.