ÚPLNÝ ŠTATÚT PROPAGAČNÝCH, REKLAMNÝCH A MARKETINGOVÝCH SÚŤAŽÍ – Facebook

ÚVOD „Facebook“ A) Tento Úplný štatút propagačných, reklamných a marketingových súťaží „Facebook“ (ďalej len „Štatút“) je záväzným dokumentom, ktorý upravuje pravidlá súťaží usporadúvaných vyhlasovateľom súťaží Motor Media CS s.r.o., sídlo: Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 17 331 404, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka… Prečítať celé
Vydané  Text: 

ÚVOD

„Facebook“

A) Tento Úplný štatút propagačných, reklamných a marketingových súťaží „Facebook“ (ďalej len „Štatút“) je záväzným dokumentom, ktorý upravuje pravidlá súťaží usporadúvaných vyhlasovateľom súťaží Motor Media CS s.r.o., sídlo: Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 17 331 404, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 1583/B (ďalej len „Vyhlasovateľ“) na stránke Vyhlasovateľa súťaže https://www.facebook.com/automotorasport/ (ďalej len „Stránka“). Štatút je zverejnený na internetovej stránke Vyhlasovateľa www.autoviny.sk/sutaz. B) Každá jednotlivá súťaž má svoje Skrátený štatút súťaže (ďalej len „Skrátený štatút“), ktoré dopĺňajú a konkretizujú Štatút a každú jednotlivú súťaž v súlade s týmto Štatútom. Skrátený štatút uverejňuje Vyhlasovateľ na Stránke. Uverejnením Skráteného štatútu Vyhlasovateľ vyhlasuje jednotlivú súťaž. C) Štatút a Skrátený štatút je potrebné vykladať v súlade s týmito Štatútom, pričom platí, že ak nie je uvedené v Skrátenom štatúte inak alebo informácia v Skrátenom štatúte nie je uvedená vôbec, platia ustanovenia uvedené v Štatúte. D) Vyhlasovateľ vyhlasuje a potvrdzuje, že: – jednotlivá súťaž realizovaná prostredníctvom Stránky nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená, spravovaná spoločnosťou Facebook a nie je s ňou nijako spojená, – spoločnosť Facebook nemá voči účastníkom súťaže žiadne záväzky.

Článok I

VYHLASOVATEĽ A PARTNER SÚŤAŽE 1.1 Vyhlasovateľom súťaží je vždy spoločnosť Motor Media CS s.r.o., sídlo: Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 17 331 404, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 1583/B. 1.2 Vyhlasovateľ súťaží môže k jednotlivým súťažiam prizvať partnera súťaže, ktorého identifikuje v Skrátenom štatúte (ďalej len „Partner“). Partner súťaže najmä, nie však výlučne, je poskytovateľom cien do súťaží.

Článok II

CIEĽ SÚŤAŽE 2.1 Cieľom súťaží je: – reklama a podpora predaja motoristického časopisu AUTO MOTOR A ŠPORT, ktorého vydavateľom je Vyhlasovateľ, – reklama a podpora predaja ostatných časopisov vydavateľa, ktorými je Vyhlasovateľ, – reklama a podpora predaja produktov Partnera, 2.2 Súťaže sú organizované ako propagačné súťaže v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v platnom znení a nie je hazardnou hrou.

Článok III

TERMÍN KONANIA SÚŤAŽÍ 3.1 Súťaže sa uskutočňujú na území Slovenskej republiky v období ktorého začiatok a koniec Vyhlasovateľ konkretizuje vždy v Skrátenom štatúte.

Článok IV

OSOBY OPRÁVNENÉ ZÚČASTNIŤ SA SÚŤAŽE 4.1 Právo zúčastniť sa súťaží má každá fyzická osoba s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá najneskôr v deň jej účasti na jednotlivej súťaži dovŕši 18 rokov. 4.2 Z účasti v súťažiach sú vylúčené právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia. 4.3 Z účasti v súťažiach sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k Vyhlasovateľovi alebo Partnerovi, alebo sú osobami ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s organizovaním súťaží a osoby blízke v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Z. občiansky zákonníka (ďalej len „OZ“) všetkým osobám uvedené v tomto ustanovení Štatútu. 4.4 V prípade, že sa výhercom stane osoba vylúčená podľa ods. 4.2 alebo 4.3 tohto článku Štatútu, takejto vylúčenej osobe nevzniká nárok na výhru. Výhra takejto osobe nebude odovzdaná a v prípade, že výhra jej bola odovzdaná, je táto osoba povinná výhru vrátiť Vyhlasovateľovi bezodkladne na základe písomnej výzvy Vyhlasovateľovi, resp. nahradiť Vyhlasovateľovi plnú hodnotu príslušnej výhry. Výhra vylúčeného účastníka súťaže nebude predmetom ďalšieho žrebovania a bude z jednotlivej súťaže vyradená.

Článok V

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE 5.1 Účastníkom súťaží sa môže stať každý v zmysle článku IV tohto Štatútu, kto splní podmienky uvedené Vyhlasovateľom v Skrátenom štatúte. 5.2 Každý účastník sa môže, za splnenia podmienok uvedených v Skrátenom štatúte, zúčastniť len raz.

Článok VI

CENY V SÚŤAŽI 6.1 Ceny v súťažiach Vyhlasovateľ uvádza vždy v Skrátenom štatúte. 6.2 Ceny do súťaží podľa ods. 6.1 tohto článku Štatútu poskytuje Vyhlasovateľ alebo Partner, ak je Partner uvedený v Skrátenom štatúte.

Článok VII

ŽREBOVANIE CIEN V SÚŤAŽICH 7.1 Žrebovanie cien v súťažiach sa uskutoční pre výhry uvedené v článku VI ods. 6.1 tohto Štatútu v lehote uvedenej v Skrátenom štatúte najneskôr do jedného mesiaca od skončenia súťaže podľa článku III ods. 3.1 Štatútu. 7.2 Zo všetkých účastníkov súťaže, ktorí splnili podmienky uvedené v tomto Skrátenom štatúte a Štatúte, vyžrebuje Vyhlasovateľ prostredníctvom ním poverenej osoby výhercov cien v počte určenom Vyhlasovateľom v Skrátenom štatúte. 7.3 Každý účastník súťaže môže získať len jednu cenu. Účastník súťaže, ktorý už získal jednu z cien bude z ďalšieho žrebovania vylúčený, t.j., v prípade, že bude vyžrebovaný pri niektorej z ďalších cien, bude táto cena žrebovaná znova. 7.4 Účastníkom súťaže nevzniká nárok na výhru len samotnou ich účasťou v súťaži podľa Skráteného Štatútu a Štatútu. Ceny zo súťaží nemožno podľa § 845 OZ vymáhať súdnou cestou. Výhry nemôžu byť poskytnuté alternatívne, napr. peňažnou formou.

Článok VIII

OZNÁMENIE VÝSLEDKOV SÚŤAŽÍ A PRIHLÁSENIE SA O VÝHRU 8.1 Výhercovia súťaží budú o výhre upovedomení Vyhlasovateľom prostredníctvom komunikačných nástrojov podporovaných Stránkou. 8.2 Výsledky žrebovania budú zverejnené na Stránke s uvedením mena a priezviska pod ktorým sa účastník zapojil do súťaže a to po dobu minimálne 30 dní odo dňa nasledujúceho po žrebovaní cien. 8.3 Ak sa nepodarí skontaktovať s ktorýmkoľvek výhercom na ktoromkoľvek z výhercov uvádzaných kontaktných údajov uvádzaných účastníkom súťaže do uplynutia lehoty uvedenej v článku VIII ods. 8.2 tohto Štatútu nárok výhercu na výhru zaniká a Vyhlasovateľ takúto výhru z jednotlivej súťaže vyradí a ak výhru poskytol Partner odovzdá ju Partnerovi.

Článok IX

SPÔSOB ODOVZDANIA VÝHIER 9.1 Výhercovi ceny uvedenej v článku VI ods. 6.1 tohto Štatútu bude cena odovzdaná – doručená prostredníctvom doporučenej zásielky, doručovanej Slovenskou poštou alebo kuriérskou službou, a to najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po oznámení o výhre podľa článku VIII. bod 8.1 štatútu. Termín odovzdania – doručenia výhry prostredníctvom poštovej alebo kuriérskej služby bude určený v písomnom oznámení v zmysle článku VIII. ods. 8.1 tohto Štatútu. 9.2 V prípade, že sa výhercovi cien uvedených v článku VI ods. 6.1 tohto Štatútu nepodarí doručiť zásielku na adresu uvedenú účastníkom súťaže v zaslaných kontaktných údajoch stráca takýto výherca nárok na výhru a Vyhlasovateľ takúto výhru zo súťaže vyradí a ak výhru poskytol Partner odovzdá ju Partnerovi. 9.3 Vyhlasovateľ nezodpovedá za prípadnú stratu, poškodenie, zničenie alebo odcudzenie výhry, ku ktorej došlo po odovzdaní výhry kuriérskej službe alebo Slovenskej pošte na doručenie výhercovi. 9.5 Výherca nemá právo na výhru previesť na tretiu osobu. 9.6 Vyhlasovateľ a Partner informujú touto cestou výhercov cien na účely § 8 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, že hodnota jedných cien podľa Skráteného štatútu nepresahuje sumu 350 EUR. 9.7 Vyhlasovateľ má právo výhru výhercovi neodovzdať v prípade, že výherca preukázateľne porušil niektoré z ustanovení Štatútu alebo Skráteného štatútu, nesplnil podmienky účasti v súťaži, alebo svojím konaním poškodil dobré obchodné meno Vyhlasovateľa alebo Partnera.

Článok X

OSOBNÉ ÚDAJE 10.1 Osobné údaje účastníkov súťaže v rozsahu uvedenom v článku V ods. 5.1 tohto Štatútu (ďalej len „Osobné údaje“) budú spracované za účelom organizácie súťaže, čo zahŕňa: identifikáciu účastníkov uvedením mena používaného účastníkom na Stránke, vrátane ostatných Osobných údajov dostupných Vyhlasovateľovi v profile účastníka, mena a priezviska, poštovej adresy, emailového kontaktu, telefonického kontaktu oznámeného účastníkom, ktorý bol Vyhlasovateľom označený za výhercu, Vyhlasovateľovi zaradenie do databázy účastníkov súťaže, organizáciu a vyhodnotenie súťaže, komunikáciu so výhercami, odovzdanie výhier výhercom, vyhlásenie výhercov podľa článku VIII ods. 8.2 toto Štatútu, ochrana práv a právom chránených záujmov Vyhlasovateľa a Partnera, ako aj ostatných súťažiacich, v súvislosti s organizáciou súťaží. 10.2 Vyhlasovateľ bude spracovávať Osobné údaje na základe právneho titulu na účely organizovania súťaží: – plnenie práv a povinností vedúcich k naplneniu verejného prísľubu (t.j. súťaží) a prijali opatrenia pred vyhlásením verejného prísľubu v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie (EÚ) 2016/679 ( „GDPR“), – dodržanie právneho záväzku, ktorá sa na Vyhlasovateľa v súvislosti s týmto verejným prísľubom (t.j. súťaží) vzťahuje v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. c) GDPR a – uplatnenie oprávneného záujmu na ochrane vlastníctva a podnikania vrátane ochrany a presadzovania právnych nárokov Vyhlasovateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. (f) GDPR, ak dôjde k sporu v súvislosti s verejným prísľubom (t.j. súťažami). 10.3 Doba spracovania Osobných údajov na účely organizovania súťaží je doba trvania súťaží a ďalej po dobu po dobu neurčitú do odvolania súhlasu. Po uplynutí doby uchovania môže Vyhlasovateľ spracovávať Osobné údaje len vtedy, ak bude ich dlhšie uchovanie odôvodnené zákonom či účelom oprávnených záujmov Vyhlasovateľa, najmä ochranou právnych nárokov Vyhlasovateľa. 10.4 Poskytnutie Osobných údajov účastníkmi súťaže na účely organizovania je dobrovoľné, avšak je nevyhnutnou podmienkou pre účasť účastníkov v súťažiach a bez toho nie je možné sa súťaží zúčastniť. 10.5 Správcom Osobných údajov poskytnutých účastníkmi súťaže je Vyhlasovateľ. Osobné údaje poskytnuté účastníkmi súťaže môžu okrem Vyhlasovateľa spracovávať ako spracovatelia subjekty poverené Vyhlasovateľom, a to podľa jeho pokynov a za rovnakým účelom ako Vyhlasovateľ, najmä Partner, doručovateľské spoločnosti, dodávatelia IT služieb a účtovné, daňoví a právni poradcovia. 10.6 Práva účastníkov súťaže je možné uplatniť na kontakte Vyhlasovateľa uvedený v článku I ods. 1.1 tohto Štatútu. V prípade pochybností o dodržiavaní práv sa môže účastník súťaže obrátiť na Vyhlasovateľa na jeho poštovej adrese uvedenej v článku I ods. 1.1 tohto Štatútu alebo na emailovej adrese Vyhlasovateľa redakcia@imotormedia.sk, kde môže účastník súťaže podať k Vyhlasovateľovi námietky, žiadosti, sťažnosti či iné otázky. 10.7 Účastník súťaže má práva podľa príslušnej právnej úpravy, t.j. hlavne má právo – na prístup ku svojím Osobným údajom, – na opravu Osobných údajov, – na obmedzenie spracovania Osobných údajov, – na výmaz Osobných údajov, – vzniesť námietku proti spracovaniu Osobných údajov, – na prenositeľnosť Osobných údajov, – odvolať súhlas so spracovaním Osobných údajov písomne na adresu Vyhlasovateľa uvedenej v článku I ods. 1.1 tohto Štatútu, – podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, sídlo: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, email: statny.dozor@pdp.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3214 v prípade, že sa súťažiaci domnieva, že bolo porušené jeho na ochranu Osobných údajov. Viac informácií je možné nájsť na webovej stránke www.dataprotection.gov.sk Každá žiadosť o výkon práva dotknutej osoby, ktorá bude doručená Vyhlasovateľovi bude individuálne a kompetentne posúdená, pričom o výsledku bude dotknutá osoba vždy informovaná najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Proces vybavenie žiadosti spojenej s výkonom práva dotknutej osoby podľa GDPR je bezplatné. V prípade, ak by žiadosť o výkon práva dotknutej osoby nebola vybavená v súlade s GDPR má účastník súťaže možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu (www.dataprotection.gov.sk) alebo uplatniť súdny prostriedok nápravy priamo na príslušnom súde. Spracovanie Osobných údajov účastníkov súťaže nebude predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní, ktoré by pre neho malo právne účinky alebo sa ho obdobne významne dotýkalo. 10.8 Vyhlasovateľ vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany Osobných údajov účastníkov súťaže. Vyhlasovateľ vyhlasuje, že k Osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby. 10.9 Účastník účasťou v súťaži vyslovil slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný súhlas, že bude v prípade výhry jeho meno a prvé písmeno jeho priezviska bezplatne zverejnené na Stránke, v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR na základe udeleného súhlasu so spracovaním Osobných údajov. Osobné údaje podľa tohto ustanovenia budú spracovávané dovtedy, kým účastník svoj súhlas neodvolá alebo po dobu nevyhnutnú k naplneniu účelu spracovania. Účastník môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať a takéto odvolanie nebude mať žiadny negatívny vplyv na účasť účastníka v súťaži. Súhlas možno odvolať prostredníctvom žiadosti zaslanej adresu Vyhlasovateľa uvedenú v článku I ods. 1.1 tohto Štatútu alebo na emailovej adrese Vyhlasovateľa redakcia@imotormedia.sk. Odvolanie súhlasu však nebude mať vplyv na spracovanie Osobných údajov na základe iných právnych titulov, a to po dobu nevyhnutne nutnú k naplneniu účelu takéhoto spracovania.

Článok XI

PRÁVO VYHLASOVATEĽA SÚŤAŽE MENIŤ ŠTATÚT SÚŤAŽE 11.1 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pred aj počas trvania súťaže pozmeniť alebo upraviť Skrátený štatút a/alebo Štatút, vrátane zmeny výhier, ako aj právo súťaž predĺžiť, skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrad. Zmenu alebo úpravu Skrátené štatútu sa Vyhlasovateľ zaväzuje zverejniť na Stránke a zmenu Štatútu na internetovej stránke www.autoviny.sk/sutaz.

Článok XII

OSOBITNÉ USTANOVENIA 12.1 Vyhlasovateľ ani Partner nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré účastníkom prípadne vznikli v súvislosti s účasťou v súťaži či v súvislosti s použitím výhier. 12.2 Vyhlasovateľ nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži alebo získaním výhry. 12.3 Zapojením sa do súťaže vyjadrujú všetci účastníci svoj súhlas s podmienkami Skráteného štatútu a Štatútu. 12.4 Vyhlasovateľ vylúči zo súťaže účastníka, ktorý nesúhlasí so svojou účasťou v súťaži a požiada o to Vyhlasovateľa. 12.5 Účastník súťaže svojou účasťou v súťaži potvrdzuje, že spoločnosť Facebook nemá voči účastníkom súťaže žiadne záväzky.

Článok XIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 13.1 Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania Vyhlasovateľom. Skrátený štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom vyhlásenia súťaže. 1š.2 V prípade nejasností, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia Skráteného štatútu a Štatútu, ak by to nebolo možné tak bude rozhodovať stanovisko Vyhlasovateľa. 13.3 Vyhlasovateľ a jednotliví účastníci, sa zaväzujú v prípade vzniku sporu riešiť akékoľvek spory vzájomnými rokovaniami a dohodou. 13.4 Vyhlasovateľ svojim podpisom na tomto Štatúte potvrdzuje, že tento Štatút vydal slobodne a prejavuje svoju vôľu byť ním v súťažiach viazaný. V Bratislave, dňa 30.7.2018 Motor Media CS s.r.o. Ladislav Ležanský, konateľ

ODPORÚČANÉInzercia

Advertisement