DOPRAVNÁ PORADŇA

Môže policajt pri bežnej kontrole prehľadať auto, otvoriť tašky či už zabalené darčeky? A vo vlaku?

Pripravili sme rozsiahlu aktualizáciu témy, ktorá pred dvomi rokmi mimoriadne zaujala slovenských čitateľov.

Pridali sme aj poškodenie kontrolovanej batožiny, kontrolu tašiek v aute či batožiny vo vlakoch.
Odpovedáme na početné otázky pomocou zákona o cestnej premávke a zákona o Policajnom zbore.
Vydané  Text: 

Na našej Facebook stránke pozorujeme zvýšený záujem o príspevky venujúce sa polícii, či štátnej, tak aj tej obecnej. Niekoľko čitateľov sa nás v komentároch pýtalo, či môže policajt prehľadávať interiér automobilu počas rutinnej kontroly a ak áno, čo vlastne môže prehľadávať. Téme venujeme samostatný príspevok.

Ešte predtým, ako si prečítate tento príspevok, zvážte aj prečítanie nášho podrobného článku o kompetenciách obecnej a mestskej polície.

„Môže mi policajt spraviť prehliadku auta?“

Rutinné policajné kontroly poznajú asi všetci motoristi, či už vodiči automobilov, tak aj motocyklisti a cyklisti.

Inzercia

Inzercia

Pri takejto rutinnej kontrole motorista službukonajúcemu policajtovi predkladá svoje identifikačné dokumenty, predovšetkým občiansky preukaz a vodičský preukaz, ďalej osvedčenie o evidencii Časť I (takzvaný malý techničák) a doklad o platnom povinnom zmluvnom poistení (PZP) na dané vozidlo.

Pri takejto kontrole môže policajt požiadať motoristu o vykonanie dychovej skúšky na alkohol a takisto môže kontrolovať vozidlo, či je technicky spôsobilé na prevádzku a či sa jeho reálny stav zhoduje s údajmi uvedenými v osvedčení o evidencii.

Takisto nie je nič výnimočné, keď policajná hliadka zastaví cyklistu a podrobí ho napríklad dychovej skúške na zistenie prípadného požitia alkoholu, vtedy si však policajt od cyklistu nežiada doklady týkajúce sa bicykla.

Teda odpoveď na otázku, či vám môže policajt kontrolovať auto, znie áno.

Snaha vyhnúť sa policajnej kontrole dáva policajtovi oprávnené podozrenie na páchanie trestného činu. A pri takomto podozrení je oprávnený prehľadávať auto aj s batožinou.

Zbežné kontroly stavu vozidla majú význam, napríklad priaznivci vylepšovania automobilov častokrát nespĺňajú zákonom stanovené kritériá, čo je adekvátny dôvod na zadržanie tabuliek s evidenčným číslom (TEČ) a zadržanie osvedčenia o evidencii vozidla. Tejto téme sme sa už tiež podrobne venovali v článku Za čo môže policajt odobrať značky?

Kompetenciám policajta pri cestnej kontrole sa venuje § 69 Zákona o cestnej premávke č. 8/2009 Z.z.:

(1) Policajt je oprávnený

  • a) zakázať vodičovi jazdu na nevyhnutne potrebný čas alebo mu prikázať smer jazdy, ak to vyžaduje bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky,
  • b) zakázať vodičovi jazdu po diaľnici a vyzvať ho, aby opustil diaľnicu na najbližšom výjazde alebo vozidlo odstavil na parkovisku, ak vozidlo nedosahuje rýchlosť podľa § 35; o zákaze vydá policajt potvrdenie,
  • c) požadovať od vodiča predloženie dokladov ustanovených na vedenie a premávku vozidla a na dopravu osôb a nákladu; ak nebudú predložené, požadovať od vodiča oznámenie údajov o vozidle a jeho držiteľovi,
  • d) vyzvať vodiča, aby sa podrobil vyšetreniu, či nie je ovplyvnený alkoholom alebo inou návykovou látkou, alebo liekmi, ktoré môžu znížiť jeho schopnosť bezpečne viesť vozidlo,
  • e) kontrolovať technickú spôsobilosť vozidla a úplnosť jeho výstroja a výbavy alebo vyzvať vodiča, aby sa podrobil takejto kontrole, ako aj porovnať údaje uvádzané v osvedčení o evidencii časti I alebo časti II, evidenčnom doklade vydanom v cudzine alebo technickom osvedčení vozidla s údajmi na vozidle,
  • f) merať rozmery a hmotnosti vozidla,
  • g) kontrolovať dodržiavanie povinností účastníka cestnej premávky alebo iných osôb podľa tohto zákona,
  • h) použiť technické prostriedky na zabránenie odjazdu vozidla do času preukázateľného uhradenia pokuty podľa § 72a ods. 1 alebo peňažnej záruky podľa § 72a ods. 2.„Môže mi policajt prehľadať vnútro auta?“

Zatiaľ čo kontrola vozidla môže prebehnúť aj v rámci bežnej cestnej kontroly, prehliadku dopravného prostriedku a jeho batožiny upresňuje § 23 Zákona o Policajnom zbore č. 171/1993 Z.z.:

§ 23 Oprávnenie na zastavovanie a prehliadku dopravného prostriedku

 1. Pri plnení úloh vyplývajúcich z tohto zákona je policajt oprávnený dávať pokyny na zastavenie dopravného prostriedku, zakázať jazdu, plavbu alebo let na nevyhnutne potrebný čas alebo prikázať smer dopravného prostriedku. Dopravným prostriedkom podľa predchádzajúcej vety sa rozumie aj lietadlo spôsobilé lietať bez pilota.11a)
 2. Policajt je oprávnený vykonať prehliadku dopravného prostriedku, vecí, batožiny a nákladu, ktoré sa v ňom prepravujú, alebo elektronickú kontrolu vozidla prepojením kontrolovaného vozidla so zariadením určeným na kontrolu identifikačných údajov vozidla,
  • a) ak je podozrenie, že používaním dopravného prostriedku, na dopravnom prostriedku alebo v súvislosti s dopravným prostriedkom bol spáchaný trestný čin,
  • b) pri pátraní po hľadanej alebo nezvestnej osobe, zbraniach, strelive, výbušninách, omamných latkách, psychotropných látkach, jedoch, prekurzoroch, jadrových alebo iných rádioaktívnych materiáloch, vysokorizikových chemických látkach a vysoko rizikových biologických agensoch a toxínoch a veciach pochádzajúcich z trestnej činnosti alebo súvisiacich s trestnou činnosťou,
  • c) pri odhaľovaní neoprávneného prechodu štátnej hranice alebo neoprávneného pobytu.

Z jeho znenia vyplýva, že policajt môže vykonať prehliadku dopravného prostriedku (teda auta, motocykla, bicykla, autobusu, atď.), ale aj vecí, batožiny a nákladu – to však za predpokladu, že je podozrenie, že používaním dopravného prostriedku, na dopravnom prostriedku alebo v súvislosti s dopravným prostriedkom bol spáchaný trestný čin.

Dôležité je práve uvedenie podozrenia na spáchanie trestného činy a nie priestupku, v čom je podstatný rozdiel. Napríklad prejazd na červenú na semafore nie je trestný čin, rovnako tak nesprávne parkovanie alebo nedanie prednosti v jazde inému vozidlu.

Naopak, podozrenie na trestný čin oprávňuje policajta vykonať prehliadku vozidla a jeho batožiny. Trestným činom je napríklad predaj či preprava nelegálnych drog. Policajt môže mať podozrenie zo spáchanie trestného činu aj vtedy, keď sa odmietate podrobiť kontrole alebo sa snažíte utiecť.

Ďalšou situáciou, kedy policajt podľa zákona o Policajnom zbore môže vykonať prehliadku dopravného prostriedku a jeho batožiny, je pri pátraní po hľadanej alebo nezvestnej osobe, zbraniach či veciach súvisiacich s trestnou činnosťou.

Kontrola kufra auta policajtmi | Ilustračná fotografia vytvorená umelou inteligenciou

Kto zaplatí škody, ktoré policajt spôsobil otvorením darčekov?

V praxi môže dôjsť k situácii, že policajt má oprávnené podozrenie, že sa sú vozidle do podoby darčekov zabalené predmety, ktorých držanie môže byť trestným činom. Ak takéto balenie nenávratne poškodí otvorením, motoristovi vzniká škoda.

Podľa zákona však nemá nárok na náhradu škody ani v prípade, že policajná kontrola nepreukáže trestný čin, a to v zmysle § 69 ods. 3) Zákona o cestnej premávke:

Osoba nemá nárok na úhradu nákladov, ktoré jej vzniknú v súvislosti s uplatňovaním oprávnení policajta, vojaka vo vojenskej rovnošate s vonkajším označením „POLÍCIA“ alebo vojenského policajta podľa odsekov 1 a 2.

Oprávnenie prehľadávať batožinu či motorové vozidlo má policajt aj pri zaisťovaní bezpečnosti určených osôb a pri zaisťovaní bezpečnosti civilnej leteckej dopravy a inej hromadnej dopravy, a to podľa § 25 a § 24 Zákona o Policajnom zbore.

Dodajme, že v zmysle § 33  ods. 1) písm. a) rovnakého zákona je aj policajt v obvode železničných dráh oprávnený kontrolovať oprávnenosť vstupu a výstupu osôb, ich batožiny, vjazd a výjazd dopravných prostriedkov a ich náklad, a to v miestach, ktoré nie sú verejnosti prístupné.

Zhrnutie

Policajt je oprávnený kontrolovať vám auto a prehľadávať batožinu, keď má podozrenie na páchanie trestného činu.

Oprávnený je tiež vtedy, keď pred políciou unikáte alebo sa odmietate podrobiť kontrole.

Pri bežnej kontrole bez podozrenia na trestný čin sa batožina nekontroluje, policajt však môže aj pri bežnej kontrole hodnotiť technickú spôsobilosť vozidla.
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk
ODPORÚČANÉ