Prešli by ste psychotestami pre posúdenie spôsobilosti na šoférovanie? Určite?

Odpovedáme na otázky, čo všetko takéto psychotesty zahŕňajú a čo sa pri nich posudzuje. Ak ste si mysleli, že pri psychologickom posúdení spôsobilosti na šoférovanie človek vyplní iba zopár krúžkovacích testov, ste na veľkom omyle.
Vydané  Text: 
Posudzovanie psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla sa týka najmä profesionálnych vodičov a vodičov, ktorí urobili priestupok, na základe ktorého im bol odobratý alebo dočasne zadržaný vodičský preukaz. Čo všetko takéto psychotesty zahŕňajú a čo sa pri nich posudzuje?
Základným kritériom je **posúdenie psychických schopností**, medzi ktoré patria: * všeobecné rozumové schopnosti minimálne na úrovni podpriemeru populácie, * gramotnosť, * výkonové dispozície minimálne na úrovni 33. percentilu v populácii v oblastiach ako: pozornosť v záťaži, psychomotorické tempo, senzomotorická reaktivita a koordinácia (rýchlosť a presnosť reakcií na podnety), reakcie na vizuálne podnety na dynamickom pozadí, meranie periférneho vnímania u vodičov vozidiel s právom prednostnej jazdy a u vodičov prevážajúcich nebezpečný náklad, pamäť. (pozn. 33. percentil znamená, že ste horší ako 67 percent ostatných respondentov)
Okrem psychických schopností **sa posudzujú aj faktory osobnosti**, pri ktorých sa skúma najmä: * nekritický sebaobraz, neprimerané sebahodnotenie, * emocionálna labilita, * nízka úroveň racionálnej regulácie správania a tolerancie negatívnych afektov, * nízka adaptácia na zvládanie životných situácií, záťaže a vyhodnotenie dopravných situácií.
Každodenná skúsenosť nám ukazuje, že množstvo šoférov na cestách je rizikových a bolo by advekvátne podrobiť ich špecializovaným testom pre posúdenie spôsobilosti viesť motorové vozidlo (ilustračné foto)

**K neprijateľnému správaniu** a reakciám na dopravné situácie zaraďujeme aj: a) nezodpovedné, ľahkomyseľné, bezohľadné, impulzívne a agresívne správanie, resp. štýl jazdy za volantom,
b) nízku schopnosť posúdenia miery rizika a nebezpečenstva a vysokú mieru tendencie riskovať,
c) sociálne neprijateľné správanie voči ostatným účastníkom cestnej premávky, orientáciu skôr na súperenie ako na koordináciu, intoleranciu a neohľaduplnosť.


Okrem psychických schopností a osobnosti sa posudzuje aj **anamnéza vo viacerých oblastiach**, napríklad: * Dopravné nehody a priestupky * Zadržaný vodičský preukaz * Celkový a ročný počet najazdených kilometrov * Vyšší počet úrazov * Opakovaná trestná činnosť * Výchovné, výučbové, pracovné a partnerské problémy * Alkoholizmus a závislosť od psychotropných látok * Zdravotné obmedzenia * Neurotické a psychotické ochorenia
Ak ste si mysleli, že pri psychologickom posúdení spôsobilosti na šoférovanie človek vyplní iba zopár krúžkovacích testov, ste na omyle. Ide o naozaj hĺbkové posúdenie jeho schopností a osobnosti. Otázkou už len zostáva, do akej miery je možné skutočne posúdiť osobnosť človeka psychotestami, kde väčšinou každý odpovedá sám za seba. V každom prípade by si mal každý šofér uvedomiť, aké správanie a schopnosti sú pri šoférovaní dôležité a čo je naopak nežiadúce a podľa toho sa správať.

Mám dávať prednosť sprava, ak má ten vpravo stopku? Otázka z praxe od čitateľa aj s riešením

V akom poradí prejdú červené, zelené a modré auto na tejto križovatke, ktorú nájdete v Bratislave?

ODPORÚČANÉInzercia

Advertisement