Magazín

Namiesto pokuty verejnoprospešné práce za 3 eurá na hodinu. Aj to je spôsob, ako predísť zadržaniu vodičského preukazu

zadržanie vodičského preukazu
Zdroj: MINV

Azda žiadneho motoristu by nepotešilo, keby mu bol jeho vodičský preukaz zadržaný. Napriek tomu sa niektorí z nás vystavujú pravidelnému nebezpečiu, že sa tak stane. My sme sa preto v zákone pozreli na dôvody, ktoré môžu viesť k zadržaniu vodičáku. Jedným z nich je dokonca aj jazda po diaľnici...

Prv ako sa vrhneme na problematiku dôvodov opisujúcich zadržanie vodičského preukazu, pozrime sa, čo to vlastne to ZADRŽANIE znamená. Kolega Erik Stríž sa tejto problematike venoval vo svojom článku, kde, okrem iného, uvádza:

  • zadržanie vodičského preukazu znamená, že policajt dočasne zadržal vodičský preukaz vodiča, ktorý odmietne alebo nemôže na mieste zaplatiť pokutu alebo dokonca aj vtedy, keď vodič v čase kontroly pri sebe nemá vodičský preukaz - v takom prípade mu policajt vydá potvrdenie o tom, že mu vodičák zadržiava (podľa § 70 a § 71 Zákona o cestnej premávke);

To znamená, že zadržaním vodičského preukazu oň definitívne neprídete. Zamedzeniu šoférovania pre všetky kategórie sa venuje pojem ODOBRATIE vodičského oprávnenia, ktoré je popísané nasledovne:

  • odobratie vodičkého oprávenia znamená, že vodič prichádza o možnosť šoférovať/riadiť motorové vozidlá, a to všetky druhy a typy. K tomuto sa pristupuje buď vtedy, keď sa to vodičovi nedovoľuje zdravotný stav (podľa § 92 odseku 2) alebo sa dopustil prehreškov v cestnej premávke podľa § 92 odseku 3
Polícia, covid, certifikát, koronavírus, kontrola, hliadka,

Za čo policajt môže vodičák zadržať?

Detailné opísanie dôvodov na zadržanie vodičského preukazu môžeme nájsť v Zákone o cestnej premávke č. 8/2009 Z.z., konkrétne v jeho paragrafoch 70 a 71. Prvý zmienený v odstavci 1 opisuje dôvody, kedy vám môže policajt vodičské oprávnenie zadržať. Je to predovšetkým vtedy, ak:

  • možno uložiť trest alebo sankciu zákazu činnosti spočívajúcu v zákaze vedenia motorového vozidla,
  • má vodič súdom uložené ochranné liečenie alebo súdom alebo iným príslušným orgánom uložený zákaz viesť motorové vozidlo,
  • orgán Policajného zboru rozhodol o preskúšaní odbornej spôsobilosti, preskúmaní zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (ďalej len „zdravotná spôsobilosť“) alebo o preskúmaní psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (ďalej len „psychická spôsobilosť“),
  • je vodičský preukaz neplatný,
  • vodič vedie motorové vozidlo, na ktorého vedenie je jeho vodičský preukaz neplatný podľa § 100a alebo § 106a.

Policajt dokonca vo vyššie uvedených prípadoch môže zadržať vodičák aj v prípade, že nebol vydaný na Slovensku. Jeho povinnosťou je však podľa ods. 4 paragrafu 70 bezodkladne vydať o zadržaní vodičského preukazu potvrdenie a najneskôr v nasledujúci pracovný deň po zadržaní vodičského preukazu zaslať vodičský preukaz orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta, kde sa skutok stal. V potvrdení môže policajt povoliť ďalšiu jazdu s vozidlom najviac na 15 dní, ak takou jazdou nebude ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky; povolenie platí len na území Slovenskej republiky.

Zadržať ho môže aj vojenská polícia

**Okrem toho vám môže byť vodičský preukaz zadržaný aj v prípade, že ho v momente spáchania priestupku a následnej kontroly nemáte pri sebe alebo ho príslušníkovi Policajného zboru nepredložíte **(§ 70, odst, 5). Už len tým, že vám policajt vydá príslušné potvrdenie, je vodičský preukaz považovaný za zadržaný.

Na druhú stranu ak už dôvody zadržania vodičského oprávnenia nie sú alebo pominuli, musí vám byť doklad bezodkladne vrátený. Navyše, vodičák vám nemusí zadržať len klasický policajt. Môže tak urobiť aj príslušník vojenskej polície a to v prípade, že ide o priestupky, ktoré môže objasňovať daný útvar verejnej správy (§ 70, odst, 8).

Zadržanie aj za jazdu bez diaľničnej známky

V rovnakom zákone, avšak v paragrafe 71 v odstavci 1, sú uvedené aj iné dôvody, pre ktoré môžete mať zadržaný vodičák. Jedným z nich je dokonca priestupok spáchaný nezaplatením úhrady diaľničnej známky. A to dokonca aj vtedy, ak ste pokutu ochotný zaplatiť, avšak nemôžete tak urobiť z akéhokoľvek dôvodu na mieste. Vozidlo ale aj napriek tomu môžete ďalej viesť. Príslušník Policajného zboru vám totiž vydá tlačivom ktorým povoľuje vedenie motorového vozidla na 15 dní. Avšak len na území Slovenskej republiky. V tomto potvrdení musí byť taktiež uvedený rozsah vodičského oprávnenia a spôsob jeho navrátenia.

vodičský preukaz - vzor, specimen

Páchateľ priestupku ďalej môže policajta požiadať, aby mu bolo vodičské oprávnenie podstúpené orgánu Policajného zboru v mieste jeho pobytu alebo v mieste, kde sa zdržiava. Ďalšími dôvodmi na zadržanie vodičského oprávnenia je uložená pokuta, ktorú síce chcete zaplatiť, ale nemôžete, a to za (§ 71, odst, 1):

  • priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
  • priestupok spáchaný na úseku výberu mýta
  • priestupok spáchaný porušením predpisov na úseku organizácie pracovného času v doprave

Za rovnaké dôvody vám môže policajt zadržať vodičák aj vtedy, ak pri sebe nemáte finančné prostriedky na zaplatenie blokovej pokuty a vec nemožno prejednať v blokovom konaní (§ 71, odst, 3). Existuje množstvo vodičov, ktorí sa rozhodnú ísť hlavou proti múru a obdržanú pokutu ignorujú. Vtedy má správny orgán možnosť do 30 dní od lehoty splatnosti vodičské oprávnenie zadržať a vec postúpiť na výkon rozhodnutia (§ 71, odst, 5).

Opravy na ceste
Verejnoprospešné práce, ilustračná fotografia

Namiesto pokuty verejnoprospešné práce

V určitých scenároch dokonca môžete uloženú pokutu zaplatiť aj vykonávaním verejnoprospešných prác (§ 71, odst, 7). Platí to v prípade, ak je pokuta vyššia ako 60 eur a nebola uložená v blokovom konaní.

Za takýchto okolností je možné na návrh páchateľa priestupku prejsť k tomuto riešeniu, čo pripadá do úvahy napríklad vtedy, keď páchateľ nie je bonitný, ale má čas, keďže je nezamestnaný. Podmienky totiž nie sú tak výhodné, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať.

Za každé 3 eurá uloženej pokuty je páchateľ povinný vykonať jednu hodinu verejnoprospešných prác, a to v lehote stanovenej príslušným orgánom (§ 88a). Tých 60 eur by páchateľ musel odpracovať dovedna 20 hodinami.

Prečítajte si aj:


Máte riadne vyplnený riadok 12 na svojom vodičskom preukaze? Čo znamenajú číselné kódy?

ERIK STRÍŽ


Momentálne študujem 3. stupeň vysokoškolského štúdia FEI STU. Medzi moje najväčšie záľuby patria moderné technológie a svet automobilizmu. Nebojím sa elektromobility, no taktiež nepohrdnem ani vôňou čerstvého benzínu. Svet sa neustále mení a s tým aj autá, ktoré sú čoraz viac komplexnejšie. Práve túto zmenu budem sledovať s vami! Azda ako každý fanúšik motorizmu, si vždy poriadne oddýchnem pri sledovaní Formula 1.