Magazín

Tu sú všetky pravidlá parkovania v meste

Listračná fotografia k článku „Ako zaparkovať bez pokuty?“
Zdroj: Peter Lacena

Pravidlá parkovania má presne stanovené pravidlá. Pripomeňme si tie najdôležitejšie. Zákon č. 8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov hovorí:

§ 25 - Vodič nesmie zastaviť a stáť – TOP 10

 1. Na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred nimi.
 2. Na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred hranicou križovatky a 5 m za ňou; tento zákaz neplatí v obci na križovatke tvaru „T“ na náprotivnej strane vyúsťujúcej cesty.
 3. Na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb a priľahlom nástupišti v úseku, ktorý sa začína dopravnou značkou pre zastávku a končí sa 5 m za označníkom zastávky, a tam, kde taká dopravná značka nie je, vo vzdialenosti kratšej ako 30 m pred označníkom zastávky a 5 m za ním; ak je priestor zastávky vyznačený príslušnou vodorovnou dopravnou značkou, platí tento zákaz len pre vyznačený priestor a priľahlé nástupište.
 4. Na mieste, kde by vozidlo zakrývalo zvislú dopravnú značku, vodorovnú dopravnú značku vyznačujúcu spôsob radenia do jazdných pruhov a určený smer jazdy cez križovatku alebo vyjadrujúcu, doplňujúci údaj nápisom alebo svetelné signály.
 5. Na chodníku okrem prípadu podľa § 52 ods. 2: ... ak ide o zastavenie alebo státie vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg na okraji chodníka priľahlého k ceste, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m okrem zóny s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a zóny s plateným alebo regulovaným státím. Pri zastavení alebo státí podľa prvej vety možno vchádzať na chodník a vychádzať z neho len v mieste zastavenia alebo státia vozidla a nemožno pritom prekonávať zábrany chrániace chodník pred zastavením alebo státím vozidiel. V zóne s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a v zóne s plateným alebo regulovaným státím je však na chodníku povolené zastavenie alebo státie bicykla a motocykla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.
 6. Na cestičke pre cyklistov.
 7. Na pripájacom alebo na odbočovacom pruhu.
 8. Na mieste, kde by medzi vozidlom a najbližšou električkovou koľajnicou nezostal voľný jazdný pruh široký najmenej 3,5 m.
 9. Na kruhovom objazde.
 10. V neprehľadnej zákrute a v jej tesnej blízkosti.

§ 25 - Vodič nesmie zastaviť a stáť – ostatné obmedzenia

 1. Pred neprehľadným vrcholom stúpania cesty, na ňom a za ním, na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred nimi a 15 m za nimi.
 2. Vnútornom jazdnom pruhu.
 3. Na vyhradenom jazdnom pruhu okrem vozidla, pre ktoré je vyhradený jazdný pruh určený, a ak nejde o vnútorný jazdný pruh.
 4. Vo vzdialenosti kratšej ako 5 m od začiatku a 5 m od konca pozdĺžnej súvislej čiary alebo nástupného ostrovčeka tam, kde by medzi touto čiarou alebo nástupným ostrovčekom a vozidlom nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m.
 5. Na moste.
 6. Pred vjazdom na cestu alebo na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené.
 7. Na platenom parkovisku, ak vozidlo nemá zaplatený poplatok za parkovanie.
 8. Na električkovom koľajovom páse.
 9. Na cestnej zeleni a verejnej zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nie je dovolené dopravnou značkou.
 10. Na iných miestach, kde zastavenie alebo státie môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo obmedziť jazdu vozidiel; osobitne na miestach vjazdov alebo výjazdov z pozemkov, vjazdov a výjazdov z objektov určených na zásobovanie alebo parkovacích miest.

A ešte jedna špecialita, o ktorej možno neviete!

(2) Na cestách I. triedy a za zníženej viditeľnosti aj na ostatných cestách s výnimkou účelových komunikácií je mimo obce zakázané zastavenie a státie na inom mieste než na mieste označenom ako parkovisko s výnimkou núdzového státia.

Na prvý pohľad si poviete, že pravidiel a predpisov o parkovaní je dosť a všetko si to zapamätať dokáže málokto. To je pravda, tak potom sa riaďte základným „nepísaným“ pravidlom, ktorým je slušnosť a ohľaduplnosť. Zvlášť v miestach s hustou premávkou a výskytom chodcov. Myslite na to vždy, no špeciálne pri školách, zdravotníckych zariadeniach a veľkých nákupných centrách.