Aktuality

Lekári sú povinní hlásiť polícii váš zdravotný stav. Vodičák vám možu vziať aj za „ľahké choroby“

Zdravotné problémy a choroby, ktoré vás pripravia o vodičské oprávnenie
Väčšina voľnopredajných liekov nemá vplyv na schopnosť viesť motorové vozidlo, ale mnohé lieky na predpis šoférovanie doslova vylučujú.
Zdravotné problémy a choroby, ktoré vás pripravia o vodičské oprávnenie

Vedeli ste, že už od roku 2009 je v platnosti zákon, podľa ktorého sú lekár a psychológ povinní nahlásiť zmenu zdravotnej spôsobilosti, ktorá by mohla ovplyvniť šoférovanie, najneskôr do piatich pracovných dní Policajnému zboru? Uvádzame prehľad chorôb, ktorých sa to týka, s ohľadom na bežného šoféra, nie profesionálneho vodiča.


Profesionálni vodiči a vodiči nad 65 rokov musia prejsť zdravotnou prehliadkou povinne a pravidelne (každé 2, resp. 5 rokov). Psychologické posúdenie spôsobilosti na šoférovanie môže vydať iba certifikovaný dopravný psychológ. Pokiaľ však váš všeobecný lekár zistí, že ste šofér a máte zdravotné problémy, ktoré majú na šoférovanie negatívny vplyv, musí to nahlásiť na polícii, inak môže dostať pokutu až vo výške 3 500 eur. Toto opatrenie by malo zvýšiť bezpečnosť na cestách.

Medzi diagnózy, ktoré vám môžu zabrániť šoférovať patria ochorenia zraku a sluchu, poruchy pohyblivosti, srdcovo-cievne choroby, choroby nervovej sústavy, obličiek, diabetes mellitus, závislosť od alkoholu a iných návykových látok a psychické ochorenia.

Prečítajte si aj:


Na tieto lieky si pred jazdou dajte pozor. Riziková môže byť aj tabletka na bolesť hlavy.

Redakcia


Ochorenia zraku

Minimálna zraková ostrosť na oboch očiach musí byť 0,5, a to aj v prípade používania korekčných šošoviek. Binokulárne zorné pole musí mať najmenej 120 stupňov s rozsahom najmenej 50 stupňov doľava a doprava a 20 stupňov nahor a nadol. V centrálnom poli nesmú byť žiadne výpadky zorného poľa. Pri progresívnej očnej chorobe sú povinné pravidelné lekárske prehliadky. Ak má osoba funkčné iba jedno oko, platia rovnaké podmienky.

Zdravotné problémy a choroby, ktoré vás pripravia o vodičské oprávnenie

Ochorenia sluchu

Pri vyšetrení sluchu sa mimoriadna pozornosť venuje možnosti kompenzácie choroby alebo poruchy sluchu. Posudzovaná osoba je zdravotne spôsobilá na vedenie motorového vozidla pri strate sluchu do 50 % podľa Fowlera, pri strate sluchu od 51 % do 90 % podľa Fowlera, ak má korekciu sluchu načúvacím prístrojom, pri strate sluchu nad 90 % podľa Fowlera na základe individuálneho posúdenia celkového zdravotného stavu.

Obmedzená pohyblivosť

Osoba s obmedzenou pohyblivosťou môže byť uznaná za zdravotne spôsobilú na vedenie motorových vozidiel len na základe stanoviska odborného lekára. Toto stanovisko musí byť založené na lekárskom vyšetrení poruchy alebo abnormality pohybového systému. Ak je to nevyhnutné v záujme bezpečného ovládania motorového vozidla touto osobou, odborným vyšetrením sa môže zdravotná spôsobilosť tejto osoby podmieniť používaním jednej alebo viacerých zdravotníckych pomôcok alebo jednou alebo viacerými technickými úpravami vozidla. V prípade progresívnej choroby sú nevyhnutné pravidelné lekárske prehliadky.

Kardiovaskulárne choroby

Choroby, chyby alebo stavy, ktoré sa môžu prejaviť náhlym zlyhaním kardiovaskulárneho systému s následkom náhleho oslabenia alebo zlyhania cerebrálnych funkcií, predstavujú nebezpečenstvo pre cestnú premávku a vylučujú alebo obmedzujú zdravotnú spôsobilosť. Patria k nim:

 1. vážna srdcová arytmia (porucha srdcového rytmu),
 2. angina pectoris instabilná a stabilná,
 3. hypertenzia s ťažkým orgánovým poškodením,
 4. závažná komplikácia po srdcovom infarkte,
 5. opakovaný výskyt tranzitórnych mozgových cievnych príhod ischemického alebo embolického pôvodu i bez trvalejšieho funkčného obmedzenia,
 6. stav po cievnej mozgovej príhode s ťažkým obmedzením fyzických alebo duševných funkcií,
 7. periférne cievne ochorenie – aneuryzma hrudnej a brušnej aorty, ak maximálny priemer aorty je taký, že hrozí závažné riziko náhleho pretrhnutia a následnej udalosti, ktorá znemožní ovládanie vozidla,
 8. chronické zlyhanie srdca podľa klasifikácie New York Heart Association IV,
 9. ochorenie srdcovej chlopne s aortálnou regurgitáciou, aortálnou stenózou, mitrálnou regurgitáciou alebo mitrálnou stenózou, ak sa funkčná schopnosť odhaduje na hodnotu New York Heart Association IV alebo ak nastal prípad synkopy,
 10. Brugadov syndróm so synkopou alebo prerušením náhleho zastavenia srdca.

Zdravotná spôsobilosť osoby majúcej hypertenziu bez ťažkého orgánového poškodenia alebo osoby, ktorá prekonala srdcový infarkt je zväčša podmienená pravidelnou lekárskou prehliadkou.

Zdravotné problémy a choroby, ktoré vás pripravia o vodičské oprávnenie
Väčšina voľnopredajných liekov nemá vplyv na schopnosť viesť motorové vozidlo, ale mnohé lieky na predpis šoférovanie doslova vylučujú.

Diabetes mellitus

Osoba, ktorá má diabetes mellitus a užíva lieky, ktoré môžu vyvolať hypoglykémiu, môže byť považovaná za zdravotne spôsobilú, iba ak sa pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na diabetes mellitus a preukáže čestným vyhlásením, že chápe riziko spojené s hypoglykémiou, tento stav dokáže primerane ovládať, čo preukazuje pravidelným denným monitorovaním glukózy. Interval medzi jednotlivými lekárskymi prehliadkami sa určuje primerane každému prípadu, pričom nesmie presiahnuť päť rokov.

Zdravotná spôsobilosť osoby trpiacej na diabetes mellitus je vylúčená, ak je táto choroba sprevádzaná závažnými očnými, nervovými komplikáciami alebo opakovaným výskytom hyperglykemických alebo hypoglykemických príhod až komatóznych stavov.

Prečítajte si aj:


Diabetici za volantom: tento rok začali platiť zmeny, viete o nich?

Redakcia


Choroby nervovej sústavy

 1. záchvatové neurologické ochorenia spôsobujúce poruchy vedomia,
 2. hyperkinézy a spasticity ťažkého stupňa,
 3. stavy po chirurgických zákrokoch, úrazoch alebo ochoreniach nervového systému s trvalými neutíšiteľnými bolesťami alebo poruchami pohybu, hlbokej citlivosti alebo ťažkými trofickými zmenami,
 4. choroby alebo stavy po zranení periférnych nervov s trvalými poruchami pohybu, citlivosti alebo trofickými zmenami v takom rozsahu, že zabraňujú bezpečnému vedeniu motorového vozidla,
 5. záchvatové stavy s poruchou vedomia alebo hybnosti, ako je narkolepsia a kataplexia.

Epilepsia sa vymedzuje ako dva alebo viac epileptických záchvatov, ku ktorým došlo v období kratšom ako päť rokov. Vyvolaný epileptický záchvat je na účely tejto vyhlášky vymedzený ako záchvat, ktorý má rozoznateľný príčinný faktor, ktorému je možné sa vyhnúť.

Duševné poruchy

a) schizofrénia, bipolárna efektívna porucha, b) organická porucha osobnosti, c) demencia každého druhu, d) trvalé ťažké psychické zmeny na podklade somatických ochorení, e) psychotické poruchy, f) organické poruchy osobnosti, konania, emotivity a myslenia v dôsledku chronickej intoxikácie, g) duševná zaostalosť.

Choroby obličiek

Osobu, ktorá trpí chorobou, chybou alebo stavom spôsobeným vážnou nedostatočnosťou obličiek, možno uznať za zdravotne spôsobilú len na základe odborného vyšetrenia a za podmienky, že sa pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na choroby, chyby a stavy spôsobené vážnou nedostatočnosťou obličiek a závery lekárskej prehliadky zdravotnú spôsobilosť nevylučujú.

Stavy súvisiace s transplantáciou orgánu alebo umelého implantátu

Osobu, ktorej bol transplantovaný orgán alebo zavedený umelý implantát, ak táto transplantácia alebo implantácia ovplyvňuje schopnosť viesť motorové vozidlo, možno uznať za zdravotne spôsobilú na vedenie motorového vozidla len na základe záverov odborného vyšetrenia a ak je to potrebné, za podmienky, že sa pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na stav súvisiaci s transplantáciou alebo implantáciou.


Úplné znenie vyhlášky nájdete na nasledujúcom odkaze: Zdravotná a psychická spôsobilosť § 28 (k § 86 ods. 6 zákona)

Prečítajte si aj:


Prešli by ste psychotestami pre posúdenie spôsobilosti na šoférovanie?

Redakcia


Autolekárničky a ich zmeny: čo sa mení, odkedy a prečo?

ERIK STRÍŽ


Ako postupovať, ak ste zrazili zviera

Redakcia


Mohlo by vás zaujímať


Najnovšie zo sekcie