Opäť sa zmenil zákon o doprave: autá s lepšou výbavou majú výnimky z bezpečnej vzdialenosti, mení sa definícia vodiča a ďalšie zmeny

Novela zákona dnes nadobudla účinnosť, zmeny už teda platia.
Vydané  Text: 
K dnešnému dňu nadobudla účinnosť už druhá novela Zákona o cestnej premávke (č. 8/2009). Ide o úpravu paragrafov, v ktorých sú definované pojmy „nemotovoré vozidlo“ a „vodič“. Zdanlivo nenápadné zmeny vo formulácii a obsahu jednotlivých odstavcov pritom môžu pre Slovensko znamenať významný posun vpred vo vnímaní krajiny ako lídra automobilového priemyslu – či už v ohľade výroby, tak vývoja technológií budúcich generácií. Po novom je v zmysle § 2 ods. 2 písm. m) nemotorovým vozidlom aj takzvané **automatizované doručovacie vozidlo**. Podľa § 4 ods. 8 písm. h) zákona č. 106/2018 Z. z. v znení zákona č. 429/2022 Z. z. ide o „*automatizované vozidlá, plne automatizované vozidlá alebo na diaľku ovládané vozidlá, ktoré sa pohybujú čiastočne alebo úplne samostatne a slúžia na prepravu nákladu*.“ Zákon tiež pridáva celkom nový paragraf 55b, ktorý sa zaoberá výhradne jazdou automatizovaného doručovacieho vozidla: **§ 55b Jazda automatizovaného doručovacieho vozidla** 1. Vodičom automatizovaného doručovacieho vozidla smie byť len osoba staršia ako 18 rokov. 2. Automatizované doručovacie vozidlo môže jazdiť aj po chodníku a iných miestach, po ktorých môžu chodiť chodci; v takom prípade smie jazdiť rýchlosťou najviac 6 km.h-1 a musí dodržiavať pravidlá týkajúce sa chodcov. Automatizované doručovacie vozidlo môže jazdiť aj po komunikáciách, po ktorých môžu jazdiť cyklisti; v takom prípade smie jazdiť rýchlosťou najviac 20 km.h-1 a musí dodržiavať pravidlá týkajúce sa cyklistov. Pri jazde po vozovke smie automatizované doručovacie vozidlo jazdiť rýchlosťou najviac 45 km.h-1. 3. Povinnosti vodiča voči chodcovi alebo cyklistovi platia rovnako voči automatizovanému doručovaciemu vozidlu. 4. Automatizované doručovacie vozidlo smie prepravovať náklad len v uzavretom prepravnom priestore. Automatizované doručovacie vozidlo nesmie prepravovať osoby ani zvieratá. Pre prevádzkovateľov takýchto vozidiel pritom vzniká nová povinnosť (podľa § 6 ods. 7): * *Prevádzkovateľ vozidla, ktorý je držiteľom povolenia prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla v cestnej premávke, je povinný viesť o prevádzke automatizovaného doručovacieho vozidla evidenciu s údajmi o mene, priezvisku a adrese pobytu vodiča, dátume a čase vykonávania dohľadu nad automatizovaným doručovacím vozidlom a čísle automatizovaného doručovacieho vozidla. Evidenciu podľa prvej vety je prevádzkovateľ vozidla povinný na výzvu policajta predložiť na účely spojené s výkonom jeho oprávnení na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky*. Ak vás prekvapuje, že takéto automatizované vozidlo má mať vodiča, vedzte, že v súvislosti s touto zmenou sa upravuje aj samotná definícia vodiča.
Po novom je v zmysle § 2 ods. 2 písm. v) *vodičom osoba, ktorá vedie vozidlo, alebo osoba, ktorá vykonáva dohľad nad vozidlom, ktoré na jazdu využíva automatizovaný systém riadenia*. Dodajme, že novinkou je aj § 3 ods. 4, ktorý hovorí, že *Každé pohybujúce sa vozidlo a každá pohybujúca sa jazdná súprava musí mať vodiča*. Za vodiča sa teda považuje aj osobá, ktorá len dohliada na čiastočne alebo úplne samojazdiace vozidlo, zároveň jej zákon stanovuje aj nové povinnosti: **§ 5 Povinnosti niektorých vodičov a spolujazdcov** * (6) Osoba, ktorá vykonáva dohľad nad vozidlom, ktoré na jazdu využíva automatizovaný systém riadenia, je povinná včas a bezpečne prevziať vedenie vozidla na výzvu automatizovaného systému riadenia alebo, ak to vyžadujú okolnosti, aj bez tejto výzvy, a to prípadne aj na diaľku; na tento účel je povinná sledovať situáciu v cestnej premávke.
Upravuje sa tiež definícia bezpečnej vzdialenosti podľa § 35 ods. 5): * *Vodič motorového vozidla je na diaľnici povinný za vozidlom idúcim pred ním dodržiavať bezpečnú vzdialenosť. Bezpečná vzdialenosť je minimálne taká vzdialenosť, ktorú motorové vozidlo prejde za tri sekundy, ak ide o motorové vozidlo kategórie M3, N2 alebo N3 a vzdialenosť, ktorú motorové vozidlo prejde za dve sekundy, ak ide o motorové vozidlo inej kategórie; to neplatí pre motorové vozidlo, ktoré využíva systém riadenia pre jazdu vozidiel v konvoji*
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


ODPORÚČANÉInzercia

Advertisement

Inzercia