Aktuality

Nielen papuče! Obecná polícia bude mať v budúcnosti omnoho väčšie právomoci.

Mestská polícia Bratislava
Ilustračná foto
 • Obecná polícia by v budúcnosti mohla získať oveľa väčšie právomoci.
 • Pripravovaný zákon jej umožní napríklad ukladať pokuty za rýchlosť alebo za iné druhy priestupkov voči pravidlám cestnej premávky.
 • Príslušníci obecnej polície dokonca budú môcť zadržať vodičský preukaz.
 • Čo všetko sa ešte zmení?

Obecná polícia v súčasnosti nemá v slovenskej legislatíve dostatočne pevné postavenie. Ide o akúsi pomocnú zložku, pri ktorej mnohí ohŕňajú nosom. V budúcnosti by sa to však všetko mohlo zmeniť. Pripravovaný návrh zákona totiž obecnej polícii výrazným spôsobom rozšíri právomoci. Okrem nasadzovania technických prostriedkov na zabránenie odjazdu vozidla (tzv. papúč) bude môcť obecná polícia v budúcnosti ukladať aj iné druhy pokút.

Návrh zákona od Ministerstva vnútra

Pripravovaný návrh zákona o obecnej polícii, ktorý je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní pochádza priamo z dielne Ministerstva vnútra. V prípade jeho schválenia nahradí aktuálne platný zákon č. 564/1991 Z.z.

Polícii chceme poskytnúť adekvátny priestor a nástroje na plnenie svojich úloh. Nová legislatíva im prinesie viac kompetencií, čím sa rozšíria ich právomoci,“ uvádza dočasne poverený minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽANO) na webe ministerstva.

Kvôli vytvoreniu nového zákona vznikla na rezorte vnútra špecializovaná pracovná skupina. V jej radoch pôsobili členovia rôznych zainteresovaných subjektov a organizácií, výsledkom čoho sú rozsiahle zmeny v kompetenciách obecnej polície, ktoré návrh so sebou prináša.

Mestská polícia, papuče, odťahovka, zákon

Čo všetko sa mení?

Obecná polícia dnes má výrazne obmedzené právomoci v oblasti preukazovania totožnosti. To by sa však s príchodom nového zákona malo zmeniť. Ten totiž presne vymedzuje za akých podmienok môže príslušník obecnej polície vyzvať kontrolovanú osobu k predloženiu dokladu totožnosti. Konkrétne ide o paragraf 12, odst. 1, ktorý hovorí:

Na preukázanie totožnosti dokladom totožnosti je príslušník obecnej polície oprávnený vyzvať osobu

 • podozrivú zo spáchania alebo pristihnutú pri páchaní priestupku, iného správneho deliktu alebo trestného činu, od ktorej požaduje vysvetlenie podľa § 13 ods. 1,
 • ktorá zodpovedá popisu osoby, po ktorej bolo vyhlásené pátranie,
 • voči ktorej vykonáva úkon za účelom splnenia úlohy obecnej polície, ktorá oznamuje podozrenie zo spáchania priestupku alebo iného protiprávneho konania,
 • na žiadosť inej osoby, ktorá má na zistení totožnosti právny záujem, ktorá žiada o preukázanie totožnosti podľa písmena f).

Okrem toho pripravovaný zákon jednoznačne umožňuje obecnej polícii aj vstup a zdržiavanie sa v podnikateľských prevádzkových priestoroch z dôvodu plnenia jej vymedzených úloh. Tento bod je aktuálne legislatívne veľmi zložitý a pri spochybnení tejto možnosti je aj značne obmedzený alebo úplne znemožnený.

Papuče po novom

Dôležitými bodmi z pohľadu motoristov sú predovšetkým tie nasledujúce. Pri použití technického prostriedku na zabránenie odjazdu motorového vozidla sa po novom uvádzajú aj požiadavky na jeho odstránenie z vozidla.

Zmienená novinka je súčasťou paragrafu 21, odst. 6 a hovorí nasledovné: „Ak nikto nepožiada o odstránenie technického prostriedku na zabránenie odjazdu vozidla do 30 dní od jeho použitia, je správca cesty oprávnený po dohode s obecnou políciou vozidlo na náklady jeho prevádzkovateľa alebo vlastníka odstrániť. Povinnosti úhrady nákladov na odstránenie vozidla sa jeho prevádzkovateľ zbaví, ak preukáže závažné dôvody, ktoré mu znemožnili, aby pred odstránením vozidla požiadal o odstránenie technického prostriedku na zabránenie odjazdu vozidla.

Prečítajte si aj:


Od januára sa rozširuje správny delikt prevádzkovateľa vozidla. Zákon počíta s pokutami 375 až 2400 eur a peňažnými zárukami vo výške možnej pokuty

ERIK STRÍŽ


Zásadnou novinkou je prepracovanie kompetencií vzhľadom k porušeniu pravidiel cestnej premávky. Tu obecná polícia získava azda najväčšie kompetencie v pripravovanom zákone. Po novom totiž budú môcť obecní policajti prejednávať určité druhy priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v blokovom konaní. Sem patrí napríklad odbočenie na zákaze odbočenia či porušenie zákazu vjazdu a podobne. Konkrétnejšie právomoci na zastavenie vozidla ukladá nový paragraf 16, ktorého znenie je nasledovné:

Príslušník obecnej polície je oprávnený zastavovať vozidlá:

 • ak vodič vozidla spáchal priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorý je oprávnený prejednať v blokovom konaní,
 • ak je dôvodné podozrenie, že vodič vozidla požil alkohol alebo inú návykovú látku,
 • ak ide o vozidlo, po ktorom bolo vyhlásené pátranie,
 • na účel vykonania kontroly dodržiavania podmienok prevádzkovania taxislužby podľa osobitného predpisu,
 • na lesných pozemkoch vo vlastníctve alebo užívaní obce za účelom kontroly oprávnenosti vjazdu na tieto pozemky a kontroly dodržiavania povinností pri preprave dreva podľa osobitného predpisu.

Príslušník obecnej polície je oprávnený zastavovať vozidlá alebo prikázať im smer jazdy, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie miesta, na ktorom došlo k protiprávnemu konaniu, ak je to v záujme ochrany života a zdravia osôb alebo majetku alebo ak to vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

Pokuty za rýchlosť či zadržanie vodičského oprávnenia

Príslušníci obecnej polície teda budú môcť vykonávať dychové skúšky na alkohol, respektíve sa im udelí aj možnosť nariadenia odberu krvi za účelom zistenia prítomnosti alkoholu. Táto právomoc sa obecnej polícii udeľuje predovšetkým z dôvodu využitia vyššej kapacity obecnej polície v oblastiach kde nie je útvar Policajného zboru či tam, kde prostriedky PZ SR nemusia byť dostatočné.

Článok 3 pripravovaného zákona taktiež umožňuje príslušníkovi obecnej polície vodičovi zadržať vodičské oprávnenie. Ďalej sa udeľuje aj možnosť požiadať vodiča vozidla o predloženie príslušných dokladov. Obce navyše získajú aj možnosť prejednávať formu objektívnej zodpovednosti aj prekročenia najvyššej dovolenej rýchlosti, ktoré budú zaznamenaná stacionárnymi radarmi.

Účinnosť návrhu zákona sa vzhľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu navrhuje na 1. jún 2023 okrem niektorých ustanovení týkajúcich sa príspevku za prácu v obecnej polícii, ktoré aj podľa súčasnej právnej úpravy majú nadobudnúť účinnosť až 1. januára 2024.

Prečítajte si aj:


Od budúceho roka budú v autoškolách nové testy. Otázky budú ťažšie, no to nie je jediná zmena!

David Hecl


Momentálne študujem 3. stupeň vysokoškolského štúdia FEI STU. Medzi moje najväčšie záľuby patria moderné technológie a svet automobilizmu. Nebojím sa elektromobility, no taktiež nepohrdnem ani vôňou čerstvého benzínu. Svet sa neustále mení a s tým aj autá, ktoré sú čoraz viac komplexnejšie. Práve túto zmenu budem sledovať s vami! Azda ako každý fanúšik motorizmu, si vždy poriadne oddýchnem pri sledovaní Formula 1.

Mohlo by vás zaujímať


Najnovšie zo sekcie