Od 1. januára prídu veľké zmeny v prideľovaní evidenčných čísel. Mnohé sa zjednoduší a odpadnú aj niektoré poplatky. Dočkáme sa konečne aj nového štýlu TEČ?

Zmeny v prideľovaní TEČ a v ich tvare prídu do platnosti už o pár mesiacov. Novela zákona a prináša viaceré kľúčové novinky a zmiernenie nenávidenej byrokracie.
Vydané  Text: 
Začiatok nového roka sa nám nezadržateľne blíži. S ním sa dočkáme aj nových predpisov. Z pohľadu motoristov bude určite najzaujímavejšia novela zákona 8/2009 Z.z. o cestnej premávke. Konečne totiž do platnosti vstúpi viacero noviniek, ktoré boli dlhšiu dobu odkladané. Zjednoduší sa napríklad prepis auta na nového majiteľa či prideľovanie tabuľky s evidenčným číslom. To však nie je všetko. ### Prepísanie kdekoľvek v SR Od 1. januára 2023 vstupuje do platnosti novelizovaný [zákon 8/2009 o cestnej premávke](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/8/20230101.html), ktorý prináša množstvo zmien. Zaujímavou novinkou z pohľadu predávajúceho a kupujúceho je najmä § 116. Ten vo svojej novej verzii, konkrétne v odstavci 3, hovorí nasledovné: „*Zmeny v evidencii vozidiel oznamované osobne na orgáne Policajného zboru je držiteľ vozidla a vlastník vozidla povinný oznámiť ktorémukoľvek orgánu Policajného zboru do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.*“ Inými slovami, **novinka v zákone umožňuje vykonať prehlásenie vozidla na ktoromkoľvek orgáne Policajného zboru**. Nemusí ísť teda nutne o orgán v mieste bydliska majiteľa. **Okrem toho sa ruší aj mnohými nenávidený starý dvojkolový prepis**. Ten spočíval v tom, že starý vlastník vozidla najskôr musel auto odhlásiť vo svojom mieste bydliska a následne ho mohol vo svojom mieste bydliska prihlásiť nový vlastník. ### Odpustenie poplatku za pridelenie TEČ **Dôležitou novinkou je aj odpustenie poplatku za pridelenie TEČ**. V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA v položke 76 sa pred časť Poznámky vkladá časť Oslobodenie, ktorá znie: „*Poplatok za pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom sa nevyberie, ak držiteľ vozidla požiadal o opätovné použitie ponechanej tabuľky s evidenčným číslom podľa osobitného predpisu na iné vozidlo.*“

Čo znamenajú rôzne farby tabuliek s EČV? Toto sú všetky typy a farby používané u nás

Moderné tabuľky s evidenčným číslami majú rôzne veľkosti, tvary a farby. Vyznať sa v nich nemusí byť celkom jednoduché, pritom každý typ má svoj význam.

Išlo o poplatok vo výške 16,5 eur za každú pridelenú tabuľku. **Tým, že si majiteľ svoje pôvodné TEČ ponechá, môže na prihlásení nového vozidla ušetriť minimálne 33 eur**. Pokiaľ si chcel nechať prideliť zvláštne TEČ, tak išlo o poplatok 33 eur za každú jednu tabuľku, čiže dokopy 66 eur. Špecifické požiadavky na TEČ boli spoplatnené správnym poplatkom až 165,5 eur za každú tabuľku. Detailnejšie popísanie poplatkov nájdete tu. ### Ponechanie TEČ S predchádzajúcimi odsekmi je úzko prepojený aj odstavec 14 toho istého paragrafu v nasledujúcom znení: „*Pri zmene držby vozidla sa ponechávajú tabuľky s evidenčným číslom na vozidle a to aj v tom prípade, ak má nový držiteľ adresu pobytu, sídla, prevádzkarne alebo organizačnej zložky v pôsobnosti iného orgánu Policajného zboru.*“

Motoristi čakajú mesiace na tabuľky s evidenčnými číslami, posunula sa aj veľká plánovaná zmena tvaru EČV

Má ísť o dôsledok zmeny dodávateľa výroby tabuliek s evidenčnými číslami, údajne nemal dosť času sa pripraviť.

**Vôbec po prvýkrát sa teda na Slovensku môže evidenčné číslo viazať priamo na auto**. Tým pádom odpadá budúcemu majiteľovi povinnosť žiadať o nové evidenčné číslo v mieste svojho bydliska. To však nie je všetko. **Novinkou je taktiež aj možnosť ponechať si evidenčné číslo predchádzajúceho vozidla a prideliť ho novému autu**. Tento legislatívny krok je opísaný v odstavcoch 18 a 19 zmieneného paragrafu. Ten v plnom znení hovorí: „*Ak si pri zmene držby vozidla doterajší držiteľ vozidla ponechal tabuľky s evidenčným číslom a nový držiteľ vozidla je osobne prítomný na orgáne Policajného zboru, doterajší držiteľ vozidla je povinný odovzdať orgánu Policajného zboru osvedčenie o evidencii časť I a časť II; osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II sa neodovzdávajú, ak boli stratené alebo odcudzené. Orgán Policajného zboru pridelí vozidlu nové evidenčné číslo; to neplatí, ak nový držiteľ už mal ponechané tabuľky s evidenčným číslom z iného vozidla, ktoré žiada prideliť predmetnému vozidlu.*“ Odstavec 19 je vo svojom znení prakticky totožný. Jediným zásadným rozdielom je, že doterajší vlastník orgánu Policajného zboru odovzdáva len osvedčenie o evidencii časť II. Následne príslušný orgán PZ novému vlastníkovi vozidla zasiela osvedčenie o evidencii vozidla časť I, časť II a podľa potreby aj tabuľku s evidenčným číslom.
Nový vzhľad evidenčných čísel bude podobný tomu aktuálnemu. Miesto skratky okresu však preberú náhodné písmená abecedy.
### Staré TEČ na nové auto **Pokiaľ si pri predaji motorista ponechá svoje staré evidenčné číslo, tak sa môže riadiť podľa § 116a odst. 10**. V ňom je uvedené: „*Ak si pri zmene držby vozidla doterajší držiteľ vozidla ponechal tabuľky s evidenčným číslom vozidla, orgán Policajného zboru pridelí vozidlu nové evidenčné číslo; to neplatí, ak nový držiteľ už mal ponechané tabuľky s evidenčným číslom z iného vozidla, ktoré žiada prideliť na predmetné vozidlo. Orgán Policajného zboru zasiela osvedčenie o evidencii časť I, časť II a podľa potreby aj tabuľku s evidenčným číslom na adresu určenú vlastníkom vozidla alebo držiteľom vozidla.*“ **V praxi to znamená, že svoje staré evidenčné číslo si môžete ponechať a pri kúpe nového auta ho k nemu môžete nechať prideliť**. ### Konečne nové značky? Napokon tu máme najdôležitejšiu novinku. Tou sú nové tabuľky s evidenčnými číslami. Táto zmena mala do platnosti vstúpiť už 1. marca tohto roku, no napokon ju parlament odložil o niekoľko mesiacov. **Na tabuľkách by od 1.1.2023 už nemali byť skratky okresov ale náhodné písmená a čísla. Skladba samotnej tabuľky ostáva nezmenená**. Ide teda o kombináciu 2 písmená – 3 čísla – 2 písmená. Presnejšie znázornenie nových tabuliek s evidenčným číslom je na obrázku vyššie. **Tento krok navyše uchráni majiteľov vozidiel pred neprajnými okoloidúcimi**. Častokrát sa totiž vyskytli problémy poškodenia motorového vozidla len z dôvodu evidenčného čísla prislúchajúceho inému okresu.

Klasické testy v autoškole končia! Od nového roka prídu rozsiahle zmeny a skúšky budú ťažšie.

Slovensko je jednou z posledných krajín Európskej únie, kde sa záverečný teoretický test v autoškole robí stále papierovou formou. Od januára tomu bude koniec. Pripravte sa aj na zmeny v otázkach a v ich bodovaní.

Inzercia
Momentálne študujem 3. stupeň vysokoškolského štúdia FEI STU. Medzi moje najväčšie záľuby patria moderné technológie a svet automobilizmu. Nebojím sa elektromobility, no taktiež nepohrdnem ani vôňou čerstvého benzínu. Svet sa neustále mení a s tým aj autá, ktoré sú čoraz viac komplexnejšie. Práve túto zmenu budem sledovať s vami! Azda ako každý fanúšik motorizmu, si vždy poriadne oddýchnem pri sledovaní Formula 1.


ODPORÚČANÉ