Autokamery a ich legálnosť: Je viac naša ochrana alebo GDPR?

Používate v aute kameru alebo si jednu plánujete kúpiť? Prečítajte si, ako sa na ne pozerá Úrad na ochranu osobných údajov.
Vydané  Text: 
Koncom októbra sme priniesli článok o tom, ako sa zákon pozerá na bezpečnostné kamery inštalované na súkromných domoch. Medzi ľuďmi sú jednoduché kamery monitorujúce dvor či parkovisko obľúbené, avšak mali by myslieť aj na to, že za určitých okolností sa vystavujú riziku pokuty. Monitorovianie verejného priestranstva, napríklad cesty vedúcej k parkovisku, alebo chodníka, môže byť považované za v spore so zákonom. Celý článok nájdete tu:

Máte kameru na vlastnom parkovisku, dome? Pozor, aby ste neskončili s pokutou

Kamery snímajúce parkoviská sú bežnou vecou nielen vo firmách a nákupných centrách. Kameru si môžete zadovážiť aj vy, stojí iba zopár desiatok eur a teoreticky tak viete podať jednoznačný dôkaz usvedčujúci páchateľa v prípade odcudzenia majetku či iného trestného činu. Viete však, ako ju inštalovať, aby ste neporušovali zákony?

Ak môže byť problémom kamerový záznam zachytávajúci dianie na chodníku či ceste, teda na verejnom priestranstve, potom by mali byť automaticky sporné aj kamery používané v automobiloch. Je to tak naozaj? Pozrite sa s nami na to, aké pravidlá platia pri používaní autokamier a či vlastne môžete v prípade súdu použiť ich záznam. **Zhrnutie odporúčaní nájdete na konci tohto článku.** ### O čo sa jedná? Vodiči automobilov, motocyklov, ale aj cyklisti často používajú autokamery. Niekedy sa jedná o staršie mobilné telefóny používajúcu na to určenú aplikáciu, inokedy ich vlastné aktuálne používané smartfóny, niektorí vodiči používajú takzvané akčné minikamery alebo dokonca tablety, na ktorých zároveň používajú navigačný softvér. Trh ale ponúka aj jednoúčelové autokamery, ktoré sú vybavené aj nočným videním, zlepšeným videním počas noci, okrem samotného záznamu ukladajú aj GPS údaje o polohe kamery/vozidla alebo ponúkajú ďalšie funkcie špecifické pre autokamery (napríklad automatické ukladanie po náraze zaznamenanom akcelerometrom). Predaj týchto zariadení podlieha regulácii práve tak isto ako akýkoľvek iný artikel predávaný na Slovensku a v Európskej únii, avšak ich použitie podlieha samotatným reguliam.
### Čo hovorí zákon Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pred štyrmi rokmi aktualizoval [Metodické usmernenie č. 3/2013: Kamerové informačné systémy osobných údajov vo vozidlách](https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/mu_3_2013_kamerove_systemy_vo_vozidlach-aktualizacia_18_april_2016.pdf). Tento dokument považujme za záväzný pre Slovenskú republiku, pokiaľ sa jedná o používanie autokamier na našom území. Uvádza sa v ňom aj nasledovné: *Podľa § 3 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov sa tento zákon nevzťahuje na osobné údaje, ktoré fyzická osoba spracúva pre vlastnú potrebu v rámci výlučne osobných alebo domácich činností. Z uvedenej skutočnosti vyplýva, že vyňatie prevádzkovania autokamery spod pôsobnosti zákona o ochrane osobných údajov je podmienené kumulatívnym splnením nasledujúcich podmienok* a) *autokameru prevádzkuje fyzická osoba – jednotlivec*, b) *autokamera je prevádzkovaná v režime výlučne osobných alebo domácich činností, čo v praxi znamená, že účelom získavania osobných údajov je ochrana práv a právom chránených záujmov fyzickej osoby, ktorá autokameru prevádzkuje, resp. priebežná dokumentácia situácie v bezprostrednej blízkosti vozidla (pred vozidlom, vo vozidle, za vozidlom) pre prípad potreby preukazovania mechanizmu vzniku dopravnej nehody alebo škodovej udalosti, preukazovania úmyselného alebo neúmyselného poškodenia parkujúceho vozidla, preukazovania neoprávneného použitia alebo krádeže vozidla, prípadne iného incidentu v oblasti verejného poriadku a bezpečnosti a preukazovania zodpovednosti za škodu alebo ujmu spôsobenú týmito udalosťami*, c) *uchovávanie vyhotovených záznamov zodpovedá priebežnému vyhotovovaniu dokumentácie v určitej časovej slučke (spravidla podľa kapacity úložiska), pričom doba uchovávania takto vyhotovených záznamov nesmie byť v zjavnom rozpore s účelom ich vyhotovovania; v uvedenej súvislosti možno za akceptovateľnú dobu uchovávania považovať 15 dní, tzn. záznamy nevyužité na účel uvedený v bode d) by mali byť v tejto lehote zlikvidované*, d) *vyhotovené záznamy možno využiť len na účely uvedené v bode b) a okrem týchto prípadov nesmú byť sprístupnené alebo poskytnuté tretej strane a nesmú byť zverejnené*. *S ohľadom na účel prevádzkovania autokamery a prevažnú náhodnosť získavania osobných údajov, ako aj za predpokladu, že tieto osobné údaje nebudú ďalej bezdôvodne spracúvané, nebude prevádzka autokamery realizovaná za podmienok uvedených v bodoch a) až d) považovaná za systematické spracúvanie osobných údajov (vrátane osobných údajov osobitnej kategórie) v zmysle zákona. Nedodržanie podmienok uvedených v bodoch a) až d) však môže byť v odôvodnených prípadoch posudzované, ako spracúvanie osobných údajov, na ktoré sa § 3 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov nevzťahuje*. *Z dôvodu vyňatia prevádzkovania autokamery z pôsobnosti zákona o ochrane osobných údajov (teda aj z pôsobnosti úradu) za podmienok uvedených v bodoch a) až d) sa riešenie prípadných sporov riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka*. Pokiaľ sa jedná o **problematiku monitorovia verejného priestranstva**, Metodické usmernenie v časti *2.1.2 Priestory prístupné verejnosti* uvádza, že v prípade pohybujúceho sa vozidla je vylúčená možnosť označenia monitorovaného priestranstva, takže vodič či cyklista nemá povinnosť označovať svoje vozidlo ako vybavené kamerou. Tým pádom sa na nich nevťahujú povinnosti ukladané zákonom platné pri statických kamerách. Iná situácia ale nastáva v interiéroroch vozidiel. Ak je kamera vo vašom vlastnom aute nasmerovaná do interiéru, v podstate nemusíte riešiť nič. Ale ak prevážate cudzie osoby, musíte ich o kamere informovať. Preto musia byť napríklad vozidlá verejnej dopravy vybavené kamery povinne vybavené aj upozornením o tomto kamerovom systéme. A to vrátate dôvodu, prečo je inštalovaný, kto ho prevádzkuje, vrátane kontaktov. Pripomíname, že mimo územia Slovenskej republiky môžu platiť odlišné zákony a odporúčania. > Neprehliadnite: [Usmernenia 3/2019 k spracúvaniu osobných údajov prostredníctvom kamerových zariadení (PDF)](https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_201903_video_devices_sk.pdf) ### Zhrnutie V uvedeného Metodického usmernenia si teda do praxe môžeme preniesť tieto odporúčania: * **autokameru na/vo svojom aute prevádzkovať môžete**; * môžete kamerou monitorovať aj okolie vozidla, a to aj bez akéhokoľvek upozornenia verejnosti; * autokamera má byť prevádzkovaná v režime výlučne osobných alebo domácich činností, napríklad pre prípad potreby preukazovania mechanizmu vzniku dopravnej nehody alebo škodovej udalosti; * záznam z autokamery môžete použiť na dokazovanie dopravnej nehody, úmyselného poškodenia či v prípade, že záznam pomôže pri riešení trestného činu (aj takého, ktorý sa vás netýka); * záznamy môžete uchovávať, metodické usmernenie pritom ako akceptovateľný čas uvádza 15 dní; potom majú byť záznamy zlikvidované; * záznamy z videokamery môžete zverejňovať, ale musíte pritom záznam upraviť tak, aby nebolo možné identifikovať jednotlivé osoby či vozidlá (napr. rozmazaním tvárí, EČV a pod.) * riešenie prípadných sporov sa potom riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


ODPORÚČANÉInzercia

Advertisement