Za čo štátu zaplatíte najviac? Správne poplatky na dopravnom inšpektoráte 2020

Koľko peňazí necháte na dopravnom inšpektoráte závisí iba od toho, čo potrebujete vybaviť a aké máte vozidlo. Za 300-koňový športiak zaplatíte pri prvom prihlásení poplatok 2 200 eur.
Vydané  Text: 
Návšteva dopravného inšpektorátu obyčajne nie je udalosťou, na ktorú by sa ľudia tešili. Zvyčajne znamená stratu niekoľkých hodín času stráveného v čakárni, aby napokon boli privolaní k službukonajúcemu policajtovi na maximálne niekoľko minút. V súčasnosti, keď zažívame druhú vlnu nového koronavírusu, je rezervácia termínu cez internet najlepším spôsobom, ako ochrániť seba i ostatných obyvateľov pred šírením ochorenia COVID-19. Rezervácia je bezplatná, systém ponúkne na výber niekoľko možných termínov a pre klienta-občana to znamená príležitosť stráviť na dopravnom inšpektoráte oveľa menej času ako kedykoľvek predtým. > [Rezervácia termínu na dopravnom inšpektoráte online](https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/vozidla/inspektorat-termin/ziadost-termin-inspektorat/) Bez ohľadu na celospoločenské dianie sa poplatky vyberané na dopravnom inšpektoráte nemenia. Tie aktuálne sú v platnosti od 1. februára 2017. ### Ako možno platiť? Pri rezervácii termínu si vyberáte, aký úkon mienite vykonať. Na výber máte iba Prihlásenie vozidla a iný úkon. Keď prídete na dopravný inšpektorát, v termináli si vyberiete už konkrétny úkon, ktorý chcete realizovať. V priestoroch inšpektorátu obyčajne bývajú ďalšie terminály, ktoré umožňujú nákup elektronických kolkov – môžete v nich platiť mobilom, kartou alebo aj v hotovosti. Odporúčame však tieto kolky nekupovať vždy vopred, najmä ak nemáte istotu v tom, koľko vlastne musíte zaplatiť. Presnú sumu a kód kolku vám povie policajt, ktorý vás bude mať na starosti. V súčasnosti sa dajú kolky zakúpiť aj mimo inšpektorátu priamo cez aplikáciu v mobile – eKolok od Slovenskej pošty. Jej používanie je ale spojené s problémamy, pracovníci úradov obyčajne musia k žiadostiam aj tak pripájať tlačenú podobu kolku a niekedy majú problém so skenovaním displejov s vygenerovaným QR kódom – aspoň taká bola naša osobná skúsenosť. *Podľa § 7 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení poplatky vyberané správnymi orgánmi sa platia v hotovosti, platobnou kartou, poštovým poukazom, platbou prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS) alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. V hotovosti sa môžu platiť poplatky, ak správny orgán má pre tento spôsob platby poplatku vytvorené podmienky a ak v jednotlivom prípade poplatok neprevyšuje 300 eur. Podotýkame, že pri dvoch rôznych evidenčných úkonoch (prihlásenie vozidla; vydanie tabuliek s evidenčným číslom) sa posudzujú správne poplatky osobitne, to znamená, že sa nesčítavajú, a každý sa posudzuje v rámci 300 eur osobitne*. Správne poplatky podľa zákona 342/2016 Z.z. (novela zákona o správnych poplatkoch) sú od 1. februára 2017 nasledovné: #### Správne poplatky za prihlásenie NOVÉHO VOZIDLA:

Výkon motora v kW

Sadzba poplatku v eurách

nad

do

 

80 vrátane

16,50

80

Inzercia

Inzercia

86 vrátane

45

86

92 vrátane

55

92

98 vrátane

75

98

104 vrátane

110

104

110 vrátane

160

110

121 vrátane

260

121

132 vrátane

430

132

143 vrátane

600

143

154 vrátane

770

154

165 vrátane

1 000

165

176 vrátane

1 150

176

202 vrátane

1 800

202

228 vrátane

2 200

228

254 vrátane

2 600

254

a viac

3 800

**Oslobodenie** 1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla nadobudnutého dedením, na základe úradného príkazu alebo rozhodnutia súdu a zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov. 2. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla kategórie M1 a N1, ak bol na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 držiteľovi alebo vlastníkovi poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 3. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L1e podľa § 23a zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. **Poznámky** 1. Poplatok podľa tejto položky sa zníži o 50 %, najviac však o 100 eur, pri zápise držiteľa motorového vozidla, ktorým je držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo ak ide o motorové vozidlo upravené na vedenie fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a nebol na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 2. Poplatníkom je nový držiteľ motorového vozidla alebo prípojného vozidla. 3. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa zníži o 50 %, najviac však na 33 eur, pri zápise držiteľa motorového vozidla kategórie M1 s najmenej šiestimi miestami na sedenie s výkonom motora do 110 kW vrátane, ak ide o zápis držiteľa, ktorým je osoba podľa osobitného predpisu uplatňujúca si nárok na prídavok na dieťa najmenej na štyri deti najneskôr do dovŕšenia 19 rokov veku. Pri zápise držiteľa podľa prvej vety je potrebné priložiť fotokópiu rodného listu dieťaťa. 4. Poplatník môže pri zápise motorového vozidla podľa písmena a) tejto položky predložiť znalecký posudok podľa osobitného predpisu, na ktorého základe sa vypočíta iný koeficient zostatkovej hodnoty vozidla ako je uvedený v tabuľke č. 2 zodpovedajúci veku vozidla odo dňa prvej evidencie vozidla. Koeficient zostatkovej hodnoty vozidla sa vypočíta na základe znaleckého posudku ako pomer zostatkovej hodnoty vozidla vyjadrenej v eurách a počiatočnej hodnoty vozidla vyjadrenej v eurách. Takto vypočítaný koeficient zostatkovej hodnoty vozidla zaokrúhlený matematicky na dve desatinné miesta sa použije vo vzorci na výpočet poplatku podľa písmena a) tejto položky. 5. **Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa zníži o 50 %, najviac však na 33 eur, pri zápise držiteľa hybridného motorového vozidla, hybridného elektrického vozidla, motorového vozidla s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG), motorového vozidla s pohonom na skvapalnený zemný plyn (LNG) a motorového vozidla na vodíkový pohon**. 6. Ak predmetom podnikania osoby uvedenej v písmene d) je predaj vozidiel na základe zmluvného vzťahu s výrobcom vozidla alebo zástupcom výrobcu vozidla, pri zápise držiteľa vozidla do evidencie vozidiel je povinná tento vzťah preukázať správnemu orgánu. Ak držiteľ motorového vozidla podľa písmena d) do jedného roka odo dňa zápisu motorového vozidla do evidencie vozidiel nevykoná prevod držby motorového vozidla na inú osobu, je povinný najneskôr pri nasledujúcej zmene v evidencii vozidiel zaplatiť poplatok podľa písmena a) v sume zodpovedajúcej sume poplatku pri prvej evidencii vozidla. #### Časté úkony

ÚKON

Vydanie osvedčenia o evidencii časti I, ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka, vrátane doručenie osvedčenia o evidencii časť I na určenú adresu (napr. do miesta bydliska, zamestnania)

6 €

Vydanie osvedčenia o evidencii časti II, ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka

6 €

Vydanie osvedčenia o evidencii časti I urýchlene do dvoch pracovných dní na výslovnú žiadosť poplatníka, vrátane doručenie osvedčenia o evidencii časť I na určenú adresu (napr. do miesta bydliska, zamestnania)

30 €

#### Ďalšie úkony

ÚKON

Položka 65   

 

a)  Zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1, okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie, do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov …………. suma vypočítaná podľa vzorca (sadzba poplatku za zápis vozidla v eurách podľa výkonu motora (prvá evidencia vozidla) z tabuľky č. 1 vynásobená koeficientom zostatkovej hodnoty vozidla zodpovedajúci zostatkovej hodnote vozidla podľa veku vozidla v rokoch odo dňa prvej evidencie vozidla z tabuľky č. 2, najmenej 33 eur. 

Tabuľka č. 1

Výkon motora v kW

Sadzba poplatku v eurách

nad

do

 

80 vrátane

33

80

86 vrátane

90

86

92 vrátane

110

92

98 vrátane

150

98

104 vrátane

210

104

110 vrátane

260

110

121 vrátane

360

121

132 vrátane

530

132

143 vrátane

700

143

154 vrátane

870

154

165 vrátane

1 100

165

176 vrátane

1 250

176

202 vrátane

1 900

202

228 vrátane

2 300

228

254 vrátane

2 700

254

a viac

3 900

 

Tabuľka č. 2

Vek vozidla

Koeficient zostatkovej hodnoty vozidla

prvá evidencia

1,00

do 1 roka vrátane odo dňa prvej       evidencie  

0,82

do 2 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,68

do 3 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,56

do 4 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,46

do 5 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,38

do 6 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,32

do 7 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,26

do 8 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,23

do 9 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,19

do 10 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,16

do 11 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,14

do 12 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,12

do 13 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,10

do 14 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,09

do 15 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,08

do 16 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie

0,07

nad 16 rokov odo dňa prvej evidencie

0,06

   

 

 

 

 

 

 

 

 

b)  Zápis držiteľa motorového vozidla okrem kategórie vozidiel podľa písmena a) alebo prípojného vozidla do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov

33 €

c)   Zápis držiteľa motorového vozidla, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina (elektromobil) do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov

33 €

 d)  Zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1, okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, ktoré je určené na predaj a ktoré doteraz nebolo evidované v žiadnej evidencii vozidiel aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov, ak sa ako držiteľ zapisuje výrobca vozidla, zástupca výrobcu vozidla, právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorej predmetom podnikania je predaj vozidiel na základe zmluvného vzťahu s výrobcom vozidla alebo zástupcom výrobcu vozidla

33 €

ĎALŠIE ÚKONY

Zápis zmeny v dokladoch, vrátane doručenie osvedčenia o evidencii časť I na určenú adresu (napr. do miesta bydliska, zamestnania), za každý doklad

6 €

Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú tabuľku, za každú tabuľku

16,50 €

Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zmesi polykarbonátu a polyesteru vyžarujúcej svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú tabuľku alebo vydanie duplikátu takejto tabuľky s pôvodne prideleným evidenčným číslom alebo s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla

182 €

Vydanie duplikátu tabuľky s pôvodne prideleným evidenčným číslom alebo s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov

66 €

Pridelenie zvláštneho evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom, za každú tabuľku

33 €

Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie takejto tabuľky za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú, za každú tabuľku

165,50 €

Vydanie tabuľky s evidenčným číslom zo skladových zásob orgánu Policajného zboru, o ktorej zloženie číslic požiadal vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla, a to za každú tabuľku

165,50 €   

Vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov určenej na nosič bicykla

 16,50 €

Odhlásenie vozidla v pôvodnom okrese, pri prepise vozidla do iného okresu

0 €

Podanie žiadosti o trvalé vyradenie vozidla z evidencie
(platí len pre vozidlá, ktoré nepodliehajú spracovaniu, t. j. vozidlá iných kategórií ako M1, N1 a L2
 

5 €

Podanie žiadosti o trvalé vyradenie vozidla z evidencie všetkých kategórií, ktoré bolo odcudzené

 0

ÚKON

Dočasné vyradenie vozidla z evidencie

a predĺženie dočasného vyradenia z evidencie vozidiel v lehote:  

1. do jedného roka 

5 €

2. od jedného roka do dvoch rokov 

20 €

3. od dvoch rokov do štyroch rokov 

35 €

4. od štyroch rokov do šiestich rokov 

70 €

5. od šiestich rokov do 10 rokov 

170 €

 6. nad 10 rokov

350 €

Opätovné zaradenie vozidla do evidencie vozidiel pred ukončením lehoty dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel

5 €

V uvedenom poplatku je zahrnuté aj vydanie dokladov pri dočasnom vyradení vozidla z evidencie vozidiel a pri opätovnom zaradení vozidla do evidencie.

Pri predĺžení dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel sa správny poplatok vyberie podľa písmena bodov 1 – 6, pričom za začiatok lehoty sa počíta dátum predchádzajúceho vyradenia vozidla z evidencie vozidiel. Orgán Policajného zboru vyradí vozidlo z evidencie vozidiel najviac na 20 rokov.


ODPORÚČANÉInzercia

Advertisement