Aktuality

Na Slovensku už stretnete aj záchranárske motorky, majú rovnaké práva ako sanitky?

Záchranárske motorky na Slovensku

Záchranná zdravotná služba ZaMED, ktorá prevádzkuje sanitky na južnom Slovensku, začala s testovaním záchrárskych motoriek. Ako uvádza TASR, budú k pacientovi vyrážať súbežne so sanitkou. Bude sa tak zisťovať, ktoré vozidlo príde na miesto skôr.

Význam použitia motoriek môže byť obrovský, v zahraničí sa údajne preukázalo, že čas príchodu záchranárskej motorky na miesto, kde sa nachádza pacient, je zvyčajne kratší ako čas príchodu klasickej sanitky. Na motorke sa zatiaľ nachádza štandardná zdravotnícka výbava a tiež defibrilátor, EKG prístroj a kyslíková fľaša. Prevádzkovateľ tvrdí, že vybavenie motoriek bude časom upravovať podľa potreby.

V súčasnosti sa jedná o jednu motorku Honda Afrika Twin a v priebehu nasledujúcich týždňov sa do testovania zaradí aj cestná motorka.

V súčasnosti nie je v slovenských zákonoch stanovené, ako sa majú vodiči správať k takejto motorke, preto by sa po eventuálnom ostrom nasadení vozidiel do prevádzky spoločnosť ZaMED snažila apelovať na vládu, nech sa motorky zaradia do zoznamu konvenčných vozidiel záchranných služieb:

Ak sa motorky v praxi osvedčia, sme pripravení predložiť výsledky ministerstvu zdravotníctva a iniciovať zmenu príslušných zákonov tak, aby sa záchranárske posádky na motorke stali pevnou súčasťou systému záchrannej zdravotnej služby na Slovensku,“ uviedol pre TASR Matej Polák, riaditeľ záchrannej zdravotnej služby.

Záchranárske motorky ZaMED

Ako majú vodiči postupovať pri strete s týmito motorkami?

S motorkami, ktoré sú vybavené špeciálnym výstražným osvetlením a majú právo prednostnej jazdy, už vodiči majú skúsenosť aj na Slovensku. Jedná sa o policajné motorky. Rozšírenie vozového parku záchranných služieb o motocykle by tak nemusel byť problém.

Ak počas jazdy budete vidieť takéto vozidlo s právom prednostnej jazdy, sanitku či motorku záchranárskej služby, je vašou povinnosťou dodržiavať povinnosti vodiča ustavenovené v Zákone o cestnej premávke č. 8/2009 Z.z.

V súčasnosti sa vozidlám s právom prednostnej jazdy venuje Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z.z:, konkrétne časť Vozidlá so zvláštnymi výstražnými zvukovými znameniami alebo svetlami:

§ 40

(1) Vodič vozidla s právom prednostnej jazdy nie je povinný dodržiavať povinnosti a zákazy ustanovené týmto zákonom okrem povinností podľa § 3 ods. 2 písm. c) a § 4 ods. 2 písm. a) až f), pričom je povinný dbať na potrebnú opatrnosť tak, aby iných účastníkov cestnej premávky neohrozil.

(2) Vozidlá s právom prednostnej jazdy sú vozidlá

a) ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície, Vojenského spravodajstva a civilnej ochrany obyvateľstva, ktoré určí príslušný minister,

b) Hasičského a záchranného zboru, ostatných hasičských jednotiek, Horskej záchrannej služby, záchrannej zdravotnej služby a banskej záchrannej služby pri plnení úloh spojených so záchranou života a zdravia osôb alebo materiálnych hodnôt,

c) Slovenskej informačnej služby, ktoré určí riaditeľ Slovenskej informačnej služby,

d) Národnej rady Slovenskej republiky pri preprave ústavných činiteľov alebo členov zahraničných delegácií a pri plnení úloh spojených s takou prepravou,

e) vlády Slovenskej republiky pri preprave ústavných činiteľov alebo členov zahraničných delegácií a pri plnení úloh spojených s takou prepravou,

f) Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky pri preprave ústavných činiteľov alebo členov zahraničných delegácií a pri plnení úloh spojených s takou prepravou,

g) Ústavného súdu Slovenskej republiky pri preprave jeho predsedu,

h) Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pri preprave jeho predsedu,

i) Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky pri preprave jeho predsedu,

j) Národného bezpečnostného úradu pri preprave jeho riaditeľa,

k) Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky pri preprave generálneho prokurátora,

l) obecnej polície, ktoré určí obec.

(3) Ministerstvo vnútra môže v osobitných prípadoch, najmä ak je to potrebné na ochranu života, zdravia alebo majetku, na základe písomnej žiadosti vydať povolenie na používanie zvláštnych výstražných znamení aj na iných vozidlách, ako sú uvedené v odseku 2; v takom prípade môže byť zvláštne výstražné svetlo modrej farby umiestnené na vozidle len pomocou prenosného zariadenia.

(4) Žiadosť podľa odseku 3 musí obsahovať

a) názov a sídlo právnickej osoby, ktorá o povolenie žiada,

b) účel a zdôvodnenie nevyhnutnosti používania zvláštnych výstražných znamení,

c) zoznam vozidiel, ktoré budú zvláštne výstražné znamenie používať,

d) územný a časový rozsah používania zvláštnych výstražných znamení.

(5) Rozsah a podmienky používania zvláštnych výstražných znamení podľa odseku 3 určí ministerstvo vnútra vo vydanom povolení. Ministerstvo vnútra môže povolenie kedykoľvek zrušiť, a to i bez udania dôvodu, o čom vyrozumie jeho držiteľa.

(6) Vozidlo s právom prednostnej jazdy smie viesť len vodič starší ako 21 rokov, ktorý má vo vedení motorového vozidla príslušnej skupiny najmenej dvojročnú prax.

(7) Ustanovenia odsekov 1 a 6 platia obdobne aj pre vodičov vozidiel sprevádzaných vpredu, a ak ide o viac ako tri vozidlá, aj vzadu vozidlami ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície, Vojenského spravodajstva a Slovenskej informačnej služby s právom prednostnej jazdy. Na sprevádzanom vozidle musí byť použité aj zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia alebo osobitné zariadenie umožňujúce výstražnú funkciu smerových svietidiel, ak je nimi vozidlo vybavené.

(8) Vodič iného vozidla je povinný vozidlu s právom prednostnej jazdy a vozidlu, ktoré sprevádza, umožniť bezpečný a plynulý prejazd, a ak je to potrebné, aj zastaviť vozidlo na takom mieste, aby im neprekážalo. Do skupiny vozidiel tvorenej vozidlami s právom prednostnej jazdy a vozidlami, ktoré sprevádzajú, sa vodič iného vozidla nesmie zaraďovať.

(9) Ak hustota cestnej premávky v jednom smere jazdy vyvolá vznik kolóny stojacich vozidiel, vodič vozidla s právom prednostnej jazdy môže použiť krajnicu alebo inú časť cesty, ktorá nie je určená na jazdu vozidiel; pritom je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť tak, aby neohrozil iných účastníkov cestnej premávky.

(10) Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia, musí vodič iného vozidla zvýšiť opatrnosť, znížiť rýchlosť jazdy, prípadne zastaviť vozidlo.

(11) Vozidlo s právom prednostnej jazdy a vozidlo, ktoré sprevádza, majú pri čerpaní pohonných látok prednosť; pritom nemusia používať zvláštne výstražné znamenie.

(12) Len vozidlo Policajného zboru môže používať zvláštne výstražné svetlo červenej farby a kombináciu zvláštneho výstražného svetla červenej a modrej farby.

(13) Iné vozidlo, ako je uvedené v odsekoch 2, 3 a 7, nesmie byť vybavené zariadením umožňujúcim používanie typického zvukového znamenia alebo zvláštneho výstražného svetla ustanovených pre vozidlá s právom prednostnej jazdy.

(14) Prevádzkovatelia vozidiel podľa odseku 2 určia podmienky na používanie zvláštnych výstražných znamení.

§ 41

(1) Vodič vozidla vybaveného zvláštnym výstražným svetlom oranžovej farby je povinný toto svetlo používať, ak by mohol svojou jazdou alebo pracovnou činnosťou ohroziť bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky alebo na označenie prekážky cestnej premávky.

(2) Vodič vozidla podľa odseku 1 nie je povinný dodržiavať tie pravidlá cestnej premávky okrem § 3 ods. 2 písm. c), pri ktorých to povaha jeho jazdy alebo činnosti vyžaduje; pritom musí dbať na potrebnú opatrnosť.

(3) Vodič iného vozidla je povinný podľa okolností znížiť rýchlosť jazdy alebo aj zastaviť vozidlo, ak vozidlo uvedené v odseku 1 používa zvláštne výstražné svetlo oranžovej farby.

(4) Ustanovenie odseku 2 platí obdobne aj pre vodičov kolóny vozidiel ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov alebo Slovenskej informačnej služby vpredu i vzadu sprevádzanej vozidlami používajúcimi zvláštne výstražné svetlo oranžovej farby.

§ 42

Okruh vozidiel používajúcich zvláštne výstražné svietidlo oranžovej farby a požiadavky na zvláštne výstražné svietidlá a zvláštne zvukové výstražné znamenia upravuje osobitný predpis.26)

Celá tlačová správa spoločnosti ZaMED:

17.8.2020 - Na slovenských cestách môžu motoristi v týchto dňoch stretnúť novinku, s ktorou sa na našom území doposiaľ nestretávali. Okrem sanitiek, raziacich si cestu cez kolóny dovolenkárov, môžu motoristi po novom zahliadnuť aj záchranárske motorky. Ich využitie v podmienkach záchrannej zdravotnej služby na Slovensku testuje záchranná zdravotná služba ZaMED, ktorá je zodpovedná za záchranku v okresoch Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Levice a Veľký Krtíš.

Za projekt záchranárskych motoriek je zodpovedný Rastislav Krcho, ktorý je vedúcim záchranárom v regióne okolia Komárna a Nových Zámkov. Vznik projektu opisuje nasledovne: „S nápadom otestovať využitie motoriek v záchrannej zdravotnej službe na Slovensku som prišiel na začiatku roku 2019. Inšpirovali ma okolité krajiny, kde sú motocykle na záchranke využívané už niekoľko rokov a dosahujú veľmi slušné výsledky. Vo vedení našej záchranky som našiel pre tento projekt pochopenie a som rád, že po vyše ročnej príprave dnes projekt motocyklovej záchranky testujeme v praxi.“

Slovenské zákony dnes motocyklovú posádku záchranky ešte nepoznajú. „Zákony nám predpisujú iba minimálne vybavenie stanice záchranky. Minimum je sanitka, čo samozrejme spĺňame. My sme sa rozhodli okrem toho minima pridať na stanicu záchranky aj záchranársku motorku. V rámci našej záchrannej zdravotnej služby už dlhé roky prinášame a testujeme mnohé inovácie, ktoré prinášajú benefit pacientom, preto projekt záchranárskych motoriek je len logickým pokračovaním nášho dlhoročného snaženia.“, vysvetľuje PhDr. Matej Polák, riaditeľ záchrannej zdravotnej služby z Komárna.

Záchranárska motorka bude k pacientovi vyrážať súbežne zo sanitkou. „Počas niekoľkých mesiacov tejto modelovej prevádzky chceme zbierať údaje, o koľko minúť pred sanitkou dorazí k pacientovi záchranár na motorke. Skúsenosti a štúdie zo zahraničia ukazujú, že dojazdový čas motorky v porovnaní so sanitnými vozidlami dokáže byť podstatne kratší.“, hovorí Krcho. Šanca na prežitie pacienta napríklad pri resuscitáciách tak vďaka rýchlejšiemu zásahu záchranárov stúpa.

Záchranárska motorka bude mať vo vybavení tie isté lieky, ktoré má klasická veľká sanitka. Ďalej je motorka vybavená defibrilátorom, EKG prístrojom, kyslíkovou fľašou a ďalšími pomôckami, ktoré sú potrebné pre starostlivosť o pacientov v život ohrozujúcich stavoch. V období modelovej prevádzky budú záchranári postupne dolaďovať výbavu záchranárskych motoriek, ktorá je obmedzená úložnými priestormi v boxoch po stranách motorky.

V súčasnosti je do služieb záchranky nasadená prvá záchranárska motorka typu Honda Africa Twin, pričom v najbližších týždňoch k nej pribudne ešte jedna motorka cestného typu. „Ak sa motorky v praxi osvedčia, sme pripravení predložiť výsledky ministerstvu zdravotníctva a iniciovať zmenu príslušných zákonov tak, aby sa záchranárske posádky na motorke stali pevnou súčasťou systému záchrannej zdravotnej služby na Slovensku.“, uzatvára Polák.

O ZaMEDe

Spoločnosť ZaMED bola založená v roku 2005 za účelom prevádzkovania ambulancií pozemnej záchrannej zdravotnej služby. ZaMED poskytuje nepretržite urgentnú zdravotnú starostlivosť v život ohrozujúcich stavoch a pri ochoreniach, ktoré by mohli viesť k závažnému poškodeniu zdravia, na mieste ich vzniku, a v prípade potreby zabezpečuje následný transport do zdravotníckeho zariadenia. V súčasnosti je ZaMED so svojimi 22 stanicami tretím najväčším súkromným poskytovateľom záchrannej zdravotnej služby na území Slovenskej republiky. So sídlom v Komárne a vyše 300 skúsenými lekármi a záchranármi zastáva dominantné postavenie v poskytovaní záchrannej zdravotnej služby v južných regiónoch Slovenska.

Mohlo by vás zaujímať


Najnovšie zo sekcie