Magazín

Je 10-percentná tolerancia mýtus alebo pravda? Sadzobník pokút za rýchlosť (aktualizovaný)

Je 10-percentná tolerancia mýtus alebo pravda?

Jazda rýchlosťou vyššou ako maximálnou povolenou je nebezpečná a nezodpovedná, okrem toho aj nezákonná.

Zákon o cestnej premávke vodičom nariaďuje povinnosť dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť vozidiel, ktorá je spravidla 50 km/h v obci, 90 km/h mimo obce a 130 km/h na diaľniciach. V obytných, školských i peších zónach je maximálna povolená rýchlosť vozidiel 20 km/h. Ak je na danom úseku cesty zvislá dopravná značka s inou maximálnou povolenou rýchlosťou, v danom úseku platí práve táto, a to až do najbližšej križovatky.

Nerešpektovanie maximálnej povolenej rýchlosti je na Slovensku samozrejmou súčasťou „cestnej kultúry“ a ak vodiči vidia zvislé dopravné značenie o max. povolenej rýchlosti 60 km/h, zvyčajne ním pochopia povinnosť jazdiť rýchlosťou aspoň 60 km/h. Toto mentálne nastavenie je nesprávne, hoci často prehliadané aj samotnými policajnými hliadkami. Niektoré krajiny sveta, napríklad Švajčiarsko, majú nulovú toleranciu prekročenia maximálnej povolenej rýchlosti, zatiaľ čo policajti na Slovensku a v Českej republike otvorene hovoria o približne 10-percentnej tolerancii.

Zákon takúto toleranciu zohľadňuje, ale iba relatívne. Pokutu možno uložiť vodičovi, ktorý v obci prekročil max. povolenú rýchlosť už o 7 km/h, a to vo výške 10 až 30 eur. Ak by sme uvažovali nad max. povolenou rýchlosťou 50 km/h, jednalo by sa až o 14% toleranciu. Lenže v prípade max. povolených rýchlostí 30 alebo 20 km/h sa jedná o stále väčšie tolerancie, v prípade 20 km/h až o 35-percentnú toleranciu.

V praxi a v zákone sa ale samotný pojem tolerancia nevyskytuje, pre policajnú hliadku sú smerodajné absolútne hodnoty o prekročení rýchlosti v jednotkách km/h. Prekročenie max. povolenej rýchlosti do 6 km/h sa rieši napomenutím vodiča.

Zdroj: Sadzobník pokút ukladaných políciou v blokovom konaní - účinný od 1. júla 2018


Pokuta za prekročenie rýchlosti v obci mimo obce
Sadzobník pokút najviac o 6 km/h najviac o 6 km/h napomenutím
platný od 1.7.2018 o 7 až 10 km/h o 7 až 15 km/h 10-30 €
o 11 až 15 km/h o 16 až 25 km/h 35-40 €
o 16 až 20 km/h o 26 až 30 km/h 45-50 €
o 21 až 25 km/h o 31 až 35 km/h 100-150 €
o 26 až 30 km/h o 36 až 40 km/h 180-220 €
o 31 až 35 km/h o 41 až 45 km/h 250-280 €
o 36 až 40 km/h o 46 až 50 km/h 300-330 €
o 41 až 45 km/h o 51 až 55 km/h 350-370 €
o 46 až 50 km/h o 56 až 60 km/h 380-400 €
o 51 až 55 km/h o 61 až 65 km/h 500-600 €
o 56 až 60 km/h o 66 až 70 km/h 650-750 €
o viac ako 60 km/h o viac ako 70 km/h 800 €

Cestný zákon uvádza odlišné výšky pokút

Zákon o cestnej premávke však na rozdiel od pokút uvádzaných Ministerstvom vnútra SR uvádza odlišný sadzobník pokút i odlišné rozpätia prekročení max. povolených rýchlostí, a to nasledovn (Aktuálne znenie 20.05.2018 - 31.12.2019):

§ 139a Osobitné ustanovenia o správnych deliktoch držiteľa vozidla

(1) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. a), orgán Policajného zboru uloží pokutu 249 eur. (6a Povinnosti držiteľa vozidla uvádzame na konci článku)

(2) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. b), orgán Policajného zboru uloží pokutu vo výške 798 eur, ak bola prekročená rýchlosť o viac ako 10 km h-1 v mieste merania hmotnosti podľa § 6a písm. g) označenom dopravnou značkou alebo dopravným zariadením.

(3) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil v obci povinnosť podľa § 6a písm. b), orgán Policajného zboru uloží pokutu, ak nie je v odseku 2 uvedené inak,

a) 15 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 6 až 10 km h-1,

b) 39 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 11 až 15 km h-1,

c) 66 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 16 až 20 km h-1,

d) 96 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 21 až 25 km h-1,

e) 141 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 26 až 30 km h-1,

f) 201 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 31 až 35 km h-1,

g) 270 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 36 až 40 km h-1,

h) 342 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 41 až 45 km h-1,

i) 402 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 46 až 50 km h-1,

j) 471 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 51 až 55 km h-1,

k) 540 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 56 až 60 km h-1,

l) 600 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 61 až 65 km h-1,

m) 699 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 66 až 70 km h-1,

n) 798 eur, ak bola prekročená rýchlosť o viac ako 70 km h-1.

(4) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil mimo obce povinnosť podľa § 6a písm. b), orgán Policajného zboru uloží pokutu, ak nie je v odseku 2 uvedené inak,

a) 30 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 11 až 15 km h-1,

b) 42 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 16 až 20 km h-1,

c) 66 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 21 až 25 km h-1,

d) 99 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 26 až 30 km h-1,

e) 162 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 31 až 35 km h-1,

f) 201 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 36 až 40 km h-1,

g) 270 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 41 až 45 km h-1,

h) 342 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 46 až 50 km h-1,

i) 402 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 51 až 55 km h-1,

j) 471 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 56 až 60 km h-1,

k) 540 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 61 až 65 km h-1,

l) 600 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 66 až 70 km h-1,

m) 699 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 71 až 75 km h-1,

n) 798 eur, ak bola prekročená rýchlosť o viac ako 75 km h-1.


§ 6a Povinnosti držiteľa vozidla

Držiteľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby pri prevádzkovaní motorového vozidla boli dodržiavané pravidlá cestnej premávky podľa tohto zákona, ktoré ustanovujú

a) zákaz predchádzania podľa § 15 ods. 5, § 35 ods. 3 alebo zákaz predchádzania vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,

b) rýchlosť jazdy podľa § 16 alebo § 27 ods. 3,

c) povinnosť zastaviť vozidlo na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde!“ alebo na signál so znamením „Stoj!“,

d) zákaz otáčania a cúvania podľa § 22 ods. 4 alebo zákaz otáčania vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,

e) zákaz zastavenia a státia podľa § 25 alebo zákaz zastavenia alebo státia vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,

f) prejazd cez železničné priecestie v čase, keď je to zakázané podľa § 27 až 29,

g) najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť vozidla, najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť prípojného vozidla alebo najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu na nápravu vozidla podľa § 51,

h) zákaz vjazdu, zákaz odbočovania alebo prikázaný smer jazdy vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,

i) zákaz vjazdu vozidla vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia alebo zákaz jazdy vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vozidla prevyšujúcou 12 000 kg alebo jazdnej súpravy s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 12 000 kg podľa § 39 ods. 4.

Erik Stríž je redaktor magazínu Autoviny.sk a časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.
Ak vás zaujíma čokoľvek, od zákonov po detaily mojich testov áut, môžete ma kedykoľvek kontaktovať. Odpovedám každému. Moje testy píšem s ohľadom na reálneho zákazníka a nie ako marketingový prospekt. Pre neho je kúpa auta významnou životnou udalosťou, ktorá ho stojí značnú časť príjmov. Preto sa často venujem praktickým záležitostiam, ako spotrebe, schopnosti motora zvládať záťaž, batožinovému priestoru či variabilite.
Kontakt: erik@striz.sk