Je 10-percentná tolerancia mýtus alebo pravda? Sadzobník pokút za rýchlosť (aktualizovaný)

Podľa zákona § 139b písm. c) sú pokuty uložené policajnými hliadkami príjmom štátneho rozpočtu.
Vydané  Text: 
Jazda rýchlosťou vyššou ako maximálnou povolenou je nebezpečná a nezodpovedná, okrem toho aj nezákonná. Zákon o cestnej premávke vodičom nariaďuje povinnosť dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť vozidiel, ktorá je spravidla 50 km/h v obci, 90 km/h mimo obce a 130 km/h na diaľniciach. V obytných, školských i peších zónach je maximálna povolená rýchlosť vozidiel 20 km/h. Ak je na danom úseku cesty zvislá dopravná značka s inou maximálnou povolenou rýchlosťou, v danom úseku platí práve táto, a to až do najbližšej križovatky. Nerešpektovanie maximálnej povolenej rýchlosti je na Slovensku samozrejmou súčasťou „cestnej kultúry“ a ak vodiči vidia zvislé dopravné značenie o max. povolenej rýchlosti 60 km/h, zvyčajne ním pochopia povinnosť jazdiť rýchlosťou aspoň 60 km/h. Toto mentálne nastavenie je nesprávne, hoci často prehliadané aj samotnými policajnými hliadkami. Niektoré krajiny sveta, napríklad Švajčiarsko, majú nulovú toleranciu prekročenia maximálnej povolenej rýchlosti, zatiaľ čo policajti na Slovensku a v Českej republike otvorene hovoria o približne 10-percentnej tolerancii. Zákon takúto toleranciu zohľadňuje, ale iba relatívne. Pokutu možno uložiť vodičovi, ktorý v obci prekročil max. povolenú rýchlosť už o 7 km/h, a to vo výške 10 až 30 eur. Ak by sme uvažovali nad max. povolenou rýchlosťou 50 km/h, jednalo by sa až o 14% toleranciu. Lenže v prípade max. povolených rýchlostí 30 alebo 20 km/h sa jedná o stále väčšie tolerancie, v prípade 20 km/h až o 35-percentnú toleranciu. V praxi a v zákone sa ale samotný pojem tolerancia nevyskytuje, pre policajnú hliadku sú smerodajné absolútne hodnoty o prekročení rýchlosti v jednotkách km/h. Prekročenie max. povolenej rýchlosti do 6 km/h sa rieši napomenutím vodiča. Zdroj: Sadzobník pokút ukladaných políciou v blokovom konaní – účinný od 1. júla 2018
Pokuta za prekročenie rýchlosti v obci mimo obce
Sadzobník pokút najviac o 6 km/h najviac o 6 km/h napomenutím
platný od 1.7.2018 o 7 až 10 km/h o 7 až 15 km/h 10-30 €
o 11 až 15 km/h o 16 až 25 km/h 35-40 €
o 16 až 20 km/h o 26 až 30 km/h 45-50 €
o 21 až 25 km/h o 31 až 35 km/h 100-150 €
o 26 až 30 km/h o 36 až 40 km/h 180-220 €
o 31 až 35 km/h o 41 až 45 km/h 250-280 €
o 36 až 40 km/h o 46 až 50 km/h 300-330 €
o 41 až 45 km/h o 51 až 55 km/h 350-370 €
o 46 až 50 km/h o 56 až 60 km/h 380-400 €
o 51 až 55 km/h o 61 až 65 km/h 500-600 €
o 56 až 60 km/h o 66 až 70 km/h 650-750 €
o viac ako 60 km/h o viac ako 70 km/h 800 €

### Cestný zákon uvádza odlišné výšky pokút Zákon o cestnej premávke však na rozdiel od pokút uvádzaných Ministerstvom vnútra SR uvádza odlišný sadzobník pokút i odlišné rozpätia prekročení max. povolených rýchlostí, a to nasledovn (Aktuálne znenie 20.05.2018 – 31.12.2019): #### § 139a Osobitné ustanovenia o správnych deliktoch držiteľa vozidla (1) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. a), orgán Policajného zboru uloží pokutu 249 eur. (*6a Povinnosti držiteľa vozidla uvádzame na konci článku*) (2) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. b), orgán Policajného zboru uloží pokutu vo výške 798 eur, ak bola prekročená rýchlosť o viac ako 10 km h-1 v mieste merania hmotnosti podľa § 6a písm. g) označenom dopravnou značkou alebo dopravným zariadením. (3) **Držiteľovi vozidla, ktorý porušil v obci povinnosť** podľa § 6a písm. b), orgán Policajného zboru uloží pokutu, ak nie je v odseku 2 uvedené inak, a) **15 eur**, ak bola prekročená rýchlosť o 6 až 10 km h-1, b) **39 eur**, ak bola prekročená rýchlosť o 11 až 15 km h-1, c) **66 eur**, ak bola prekročená rýchlosť o 16 až 20 km h-1, d) **96 eur**, ak bola prekročená rýchlosť o 21 až 25 km h-1, e) **141 eur**, ak bola prekročená rýchlosť o 26 až 30 km h-1, f) **201 eur**, ak bola prekročená rýchlosť o 31 až 35 km h-1, g) **270 eur**, ak bola prekročená rýchlosť o 36 až 40 km h-1, h) **342 eur**, ak bola prekročená rýchlosť o 41 až 45 km h-1, i) **402 eur**, ak bola prekročená rýchlosť o 46 až 50 km h-1, j) **471 eur**, ak bola prekročená rýchlosť o 51 až 55 km h-1, k) **540 eur**, ak bola prekročená rýchlosť o 56 až 60 km h-1, l) **600 eur**, ak bola prekročená rýchlosť o 61 až 65 km h-1, m) **699 eur**, ak bola prekročená rýchlosť o 66 až 70 km h-1, n) **798 eur**, ak bola prekročená rýchlosť o viac ako 70 km h-1. (4) **Držiteľovi vozidla, ktorý porušil mimo obce povinnosť** podľa § 6a písm. b), orgán Policajného zboru uloží pokutu, ak nie je v odseku 2 uvedené inak, a) **30 eur**, ak bola prekročená rýchlosť o 11 až 15 km h-1, b) 42 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 16 až 20 km h-1, c) 66 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 21 až 25 km h-1, d) 99 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 26 až 30 km h-1, e) 162 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 31 až 35 km h-1, f) 201 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 36 až 40 km h-1, g) 270 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 41 až 45 km h-1, h) 342 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 46 až 50 km h-1, i) 402 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 51 až 55 km h-1, j) 471 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 56 až 60 km h-1, k) 540 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 61 až 65 km h-1, l) 600 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 66 až 70 km h-1, m) 699 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 71 až 75 km h-1, n) 798 eur, ak bola prekročená rýchlosť o viac ako 75 km h-1.
#### § 6a Povinnosti držiteľa vozidla **Držiteľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby pri prevádzkovaní motorového vozidla boli dodržiavané pravidlá cestnej premávky** podľa tohto zákona, ktoré ustanovujú a) zákaz predchádzania podľa § 15 ods. 5, § 35 ods. 3 alebo zákaz predchádzania vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia, b) rýchlosť jazdy podľa § 16 alebo § 27 ods. 3, c) povinnosť zastaviť vozidlo na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde!“ alebo na signál so znamením „Stoj!“, d) zákaz otáčania a cúvania podľa § 22 ods. 4 alebo zákaz otáčania vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia, e) zákaz zastavenia a státia podľa § 25 alebo zákaz zastavenia alebo státia vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia, f) prejazd cez železničné priecestie v čase, keď je to zakázané podľa § 27 až 29, g) najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť vozidla, najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť prípojného vozidla alebo najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu na nápravu vozidla podľa § 51, h) zákaz vjazdu, zákaz odbočovania alebo prikázaný smer jazdy vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia, i) zákaz vjazdu vozidla vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia alebo zákaz jazdy vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vozidla prevyšujúcou 12 000 kg alebo jazdnej súpravy s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 12 000 kg podľa § 39 ods. 4.
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


ODPORÚČANÉ