Zavedie Slovensko bodovací systém vodičov? Ako funguje v zahraničí?

Bodovací systém vodičov je jeden z najúčinnejších a najspravodlivejších systémov na trestanie vodičov za ich priestupky. Na Slovensku funguje iba menej efektívny systém „trikrát a dosť“.
Vydané  Text: 
Ilustračné foto (zdroj: Polícia SR na Facebooku)
**Čo sa dočítate v tomto článku:** * ako sa na Slovensku uplatňuje zásada „trikrát a dosť“; * ako funguje bodovací systém v praxi v zahraničí; * aké sú výhody bodovacieho systému; * čo sa robí po dosiahnutí 12 „čiernych“ bodov.
Otestujte sa zadarmo, máme všetky testy autoškoly | AUTOSKOLA.AUTOVINY.SK Ministerstvo vnútra už pred dvomi rokmi avizovalo sprísnenie pravidiel najmä pre mladých vodičov do 25 rokov. Hovorilo sa aj o zavedení bodovacieho systému, povinných psychotestov pre záujemcov o vodičské oprávnenie a preškoleniach v prípade opakovaných závažných priestupkov. V súčasnosti sa o téme nevedú žiadne diskusie, do určitej miery bodovací systém nahrádza pravidlo „trikrát a dosť“. Psychotesty a preškolenia sú bežnou praxou v iných krajinách Európskej únie, je preto len otázkou času, kedy sa stanú štandardom aj u nás. Ukazuje sa, že preškolenie v trvaní 2 až 20 dní podľa závažnosti priestupku je oveľa účinnejšie a spravodlivejšie ako zaplatenie pokuty. Trestom pre vodiča je práve čas, ktorý musí preškoleniu venovať, pričom pozornosť sa venuje najmä rýchlosti, zastavovaniu na stopke a jazde v pruhoch. Okrem toho by psychotesty mohli odhaliť rizikové povahové vlastnosti potenciálnych vodičov a odfiltrovať tých, ktorí za volantom nemajú čo robiť. Na Slovensku sa aktuálne uplatňuje zásada „trikrát a dosť“. Zákon o cestnej premávke ju objasňuje nasledovne: **§ 91(3)** Ak držiteľ vodičského oprávnenia v posledných dvanástich mesiacoch ako vodič motorového vozidla trikrát závažným spôsobom poruší pravidlá cestnej premávky, za ktoré mu bola uložená pokuta vo výške 60 eur a viac, orgán Policajného zboru rozhodne o a) povinnosti podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu,43a) b) preskúšaní odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2, c) preskúmaní zdravotnej spôsobilosti a o d) preskúmaní psychickej spôsobilosti. **§ 92(3)** Vodičské oprávnenie sa odoberie aj tomu, kto ako vodič motorového vozidla a) v priebehu posledných piatich rokov trikrát poruší pravidlá cestnej premávky, v ktorého dôsledku vznikne dopravná nehoda s následkom na živote alebo zdraví alebo b) v priebehu posledných piatich rokov dvakrát poruší pravidlá cestnej premávky požitím alkoholu alebo inej návykovej látky alebo sa odmietne podrobiť vyšetreniu na ich zistenie.
Ilustračné foto (zdroj: Polícia SR na Facebooku)
### Bodovací systém je lepší ako „trikrát a dosť“ Jednou z nedávno navrhovaných zmien hodnotenia vodičov na Slovensku je tzv. bodovací systém, ktorí už funguje v Českej republike 13 rokov. Bodovací systém funguje dvomi spôsobmi – buď má vodič na začiatku určitý počet bodov, ktoré po každom priestupku stráca (v závislosti od závažnosti priestupku) alebo začína na nule a po dosiahnutí určitého počtu bodov príde o vodičský preukaz. Opätovným preškolením môže vodičský preukaz získať naspäť. Cieľom bodovacieho systému je zamedziť opakovaniu dopravných priestupkov a motivovať vodičov k dodržiavaniu pravidiel. ### Ako bodovací systém funguje v praxi V Českej republike má každý vodič po získaní vodičského preukazu 0 bodov a je zaradený do bodovacieho systému. Pri porušení pravidiel cestnej premávky sú mu okrem pokuty priradené aj body podľa závažnosti priestupku. Za jeden priestupok je možné dostať najviac 7 bodov. Za závažné priestupky sa považuje napríklad jazda pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, neposkytnutie pomoci účastníkom dopravnej nehody alebo vedenie vozidla po zadržaní vodičského preukazu. Za stredne závažné priestupky je vodičovi udelených 4 až 5 bodov a patria k nim napríklad nedanie prednosti v jazde, jazda na červenú alebo jazda vo vozidle, ktoré je technicky nespôsobilé. Za najmenej závažné priestupky sa udeľujú 2 body a radia sa k nim používanie telefónu počas jazdy, prekročenie rýchlosti v obci max. o 20 km/hod. alebo mimo obce o max. 30 km/hod. a neoznačenie prekážky spôsobenej vodičom. ### Čo sa deje po odobratí vodičského preukazu Po dosiahnutí 12 bodov je vodičovi odobraný vodičský preukaz a o jeho vrátenie môže požiadať najskôr o rok, podmienkou je však aj preškolenie, ktoré pozostáva z rovnakých častí ako záverečná skúška v autoškole. Ak vodič po spáchaní priestupku nedosiahne 12 bodov a nasledujúci rok sa nedopustí žiadneho priestupku, automaticky sa mu „strhávajúk dobru“ 4 body, a to aj za každý ďalší rok. Ďalšou možnosťou, ako si počet čiernych bodov znížiť, je absolvovanie školenia bezpečnej jazdy, maximálne však raz ročne, vďaka čomu sa vodičovi odpočítajú 3 body. Školenie je možné absolvovať iba ak vodič nemá na svojom konte viac ako 10 bodov a nedopustil sa závažného priestupku za 7 bodov.

ODPORÚČANÉ