Pre kolobežky a Segway platia odlišné pravidlá, poznáte ich?

Vodiči Segwaya majú odlišné práva a povinnosti ako používatelia kolobežiek, slovenské zákony stanovujú minimálny vek, ochranné pomôcky a ďalšie náležitosti.
Vydané  Text: 
Sortiment samovyvažovacích vozidiel dnes nepredstavuje iba Segway a jeho alternatívy od iných výrobcov, ale aj hoverboardy, ktoré sa stali obľúbené medzi deťmi. Elektrické kolobežky sa však stali ešte populárnejšími, o čom svedčia najmä ulice hlavného mesta. P oužívatelia kolobežiek sú považovaní za chodcov, elektrické kolobežky zákon rozlišuje ako nemotorové vozidlá a v stručnosti pre nich platí, že sa môžu pohybovať po chodníkoch, prechodoch pre chodcov a ideálne po pravej strane chodníka, ak nepresahujú rýchlosť chôdze. Inak sa môžu pohybovať v cyklopruhoch a na prechodoch pre chodcov musia zostúpiť. Na Segwaye slovenský cestný zákon tiež myslí a tieto zariadenia nazýva **samovyvažovacie vozidlá**. Otestujte sa zadarmo, máme všetky testy autoškoly | AUTOSKOLA.AUTOVINY.SK ### Minimálny vek a výbava Zákon určuje najnižší možný vek pre riadenie samovyvažovacieho zariadenia 15 rokov. Zároveň ukladá povinnosť používať ochrannú prilbu a počas zníženej viditeľnosti musí vodič nosiť reflexné prvky. ### Môže používať aj cyklopruhy, aj chodníky Samovyvažovacie vozidlá môžu využívať nielen chodníky, ale aj cestičky pre cyklistov. Platí, že musia jazdiť po pravej strane cyklopruhu a nesmú nijakým spôsobom ohroziť alebo obmedziť cyklistov. Platí to už pre elektrické kolobežky v prípadoch, že sa pohybujú rýchlejšie ako chodci, **pričom nesmie ohroziť ani obmedziť ostatné osoby používajúce chodník**. Ak sa takéto samovyvažovacie vozidlo pohybuje po chodníku, tiež nesmie prekročiť rýchlosť bežnej chôdze, čo je približne 5 km/h. Platí, že na chodníku nesmie vodič tohto vozidla obmedzovať ani ohrozovať chodcov a vždy musí používať pravú stranu chodníka. Vodič Segwaya môže prechádzať aj cez prechod pre chodcov a nemusí pritom zoskakovať z vozidla, ako to platí pre cylistov. Zákon exaktne neuvádza, či môže vodič samovyvažovacieho vozidla používať cestu určenú pre motorové vozidlá. Zmieňuje sa iba o chodníku a cestách vyhradených pre cyklistov, zároveň je súčasťou paragrafu 55 o cyklistoch, ktorí môžu používať aj vozovku pre automobily a motocykle. Berme za dané, že samovyvažovacie vozidlá ako Segway nepatria na cestu pre motorové vozidlá. ### Alkohol a telefonovanie Podľa **§ 4 Povinnosti vodiča** zákona je vodič povinný viesť vozidlo v takom čase po požití alkoholu alebo inej návykovej látky, keď sa alkohol alebo iná návyková látka ešte môžu nachádzať v jeho organizme; **toto neplatí pre cyklistu, vodiča kolobežky s pomocným motorčekom a vodiča samovyvažovacieho vozidla jazdiaceho v obci a pre cyklistu, vodiča kolobežky s pomocným motorčekom a vodiča samovyvažovacieho vozidla jazdiaceho po cestičke pre cyklistov**, ak množstvo alkoholu v jeho organizme **nepresiahne hodnotu 0,24 miligramu etanolu na liter** vydýchnutého vzduchu pri vyšetrení dychovou skúškou prístrojom alebo 0,5 gramu etanolu na kilogram hmotnosti vyšetrovanej osoby pri lekárskom vyšetrení zo vzorky krvi plynovou chromatografiou. Zjednodušene povedané, na elektrickú kolobežku a samovyvažovacie vozidlo sa môžete postaviť aj vtedy, keď ste si dali jedno veľké pivo.
### Úplné znenie cestného zákona: **§ 55 Osobitné ustanovenia o cyklistoch:** **§ 55a Jazda na samovyvažovacom vozidle a na kolobežke s pomocným motorčekom** (1) Samovyvažovacie vozidlo smie na ceste s výnimkou cestičky pre cyklistov, poľnej cesty, lesnej cesty a obytnej zóny viesť len osoba staršia ako 15 rokov. (2) Vodič samovyvažovacieho vozidla smie jazdiť po pravej strane chodníka, cestičky pre chodcov alebo priechodu pre chodcov, len ak neohrozí a neobmedzí chodcov, pričom nesmie prekročiť rýchlosť chôdze. (3) Vodič samovyvažovacieho vozidla smie jazdiť po pravej strane vyhradeného jazdného pruhu pre cyklistov, cestičky pre cyklistov alebo priechodu pre cyklistov, len ak neohrozí a neobmedzí cyklistov. (4) Vodiči samovyvažovacích vozidiel smú jazdiť len jednotlivo za sebou. Vodič samovyvažovacieho vozidla je povinný počas jazdy oboma rukami držať riadidlá s výnimkou prípadu, keď dáva znamenie podľa tohto zákona, nesmie viesť počas jazdy psa ani iné zviera a voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie vozidla alebo ohrozovali iných účastníkov cestnej premávky. Na jednomiestnom samovyvažovacom vozidle nie je dovolená jazda viacerým osobám. (5) Na prechádzanie vodiča samovyvažovacieho vozidla cez cestu alebo cez vozovku sa primerane vzťahuje § 53 alebo § 55 ods. 8. (6) Ustanovenia o jazde na samovyvažovacom vozidle platia aj na jazdu na kolobežke s pomocným motorčekom.
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


ODPORÚČANÉ