PORADŇA / LEGISLATÍVA

Prenášajú sa pokuty na manželov, deti a člena domácnosti? Dedenie dlhov, objektívna zodpovednosť, trikrát a dosť

Sú pokuty prenosné na ďalšie osoby, keď ju sankcionovaná osoba nevie alebo nechce zaplatiť?

Čo je to inštitút objektívnej zodpovednosti a ako sa uplatňuje na Slovensku?
Dajú sa pokuty zdediť po rodičoch alebo manželovi?
Vydané  Text: 

Sú dopravné pokuty spravodlivé?

Dopravné pokuty sú finančné sankcie, ktoré sú ukladané vodičom, ale aj cyklistom a chodcom, keď porušia dopravné predpisy alebo pravidlá cestnej premávky. Tieto pokuty majú za cieľ vynútiť dodržiavanie dopravných pravidiel a zvýšiť bezpečnosť na cestách.

Dopravné pokuty sa ukladajú za rôzne priestupky, ako napríklad prekročenie povolenej rýchlosti, neoprávnené parkovanie, nedodržanie prednosti v jazde, za obsluhu mobilu, jazdu pod vplyvom alkoholu alebo drog, nerešpektovanie svetelných signalizácií a ďalších prehreškov na cestách.

Výška dopravnej pokuty závisí od závažnosti priestupku a legislatívy daného štátu alebo krajiny, na Slovensku sú pokuty spravidla dané pevnou sumou. Najvyššia pokuta pre vodiča bežného automobilu do 3,5 tony je u nás 800 eur, v prípade vodičov ťažších nákladných vozidiel sú sankcie ešte podstatne vyššie.

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Sadzobník pokút ukladaných v blokovom konaní

Dopravné pokuty oprávnene čelia aj kritike. Totiž, ich účelom je odstrašiť vodičov od porušovania pravidiel a ochrániť ostatných účastníkov cestnej premávky. Lenže pevne stanovená suma je sociálne nespravodlivá, motorista s mesačným príjmom 700 eur bude pokutu 350 eur znášať podstatne horšie, než podnikateľ, ktorý za rok zarobil milión eur.

Dalo by sa tak povedať, a to doslovne, že pokuta je iba poplatok za porušenie zákona.

Preto v iných krajinách, napríklad aj v Českej republike, funguje bodovací systém vodičov, ktorý po zozbieraní určitého počtu trestných bodov vyvodzuje proti recidivistovi dôraznejšie sankcie, napríklad potrebu absolvovania kurzu v autoškole.

Na Slovensku máme zavedený systém nazývaný „trikrát a dosť“, ktorý sa však vzťahuje iba na závažné porušenia dopravných predpisov v zmysle § 91 ods. 3) Zákona o cestnej premávke:

Inzercia

Inzercia

Ak držiteľ vodičského oprávnenia v posledných dvanástich mesiacoch ako vodič motorového vozidla trikrát závažným spôsobom poruší pravidlá cestnej premávky, orgán Policajného zboru rozhodne o
   a) povinnosti podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu,43a)
   b) preskúšaní odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2,
   c) preskúmaní zdravotnej spôsobilosti a o
   d) preskúmaní psychickej spôsobilosti.

Keď policajt uloží pokutu priamo na mieste, patrí vodičovi. Keď je doručená poštou, patrí majiteľovi vozidla. Ilustračná fotografia

Objektívna zodpovednosť, blokové pokuty… čo to je?

V praxi musíme rozlišovať medzi pokutami blokovými a tými ukladanými v správnom konaní. Bloková pokuta je tá, ktorú dostanete priamo na mieste od policajta, napríklad keď nezastavíte na červenej na semafore. Keď odmietnete zaplatiť pokutu na mieste, postúpi sa táto vec na prejednanie príslušnému orgánu v správnom konaní (dopravný inšpektorát).

Na Slovensku sa uplatňuje aj princíp objektívnej zodpovednosti, ktorý výrazne uľahčuje ukladanie pokút za priestupky, ktoré nie sú závažným porušením dopravných predpisov. V praxi sa inštitút objektívnej zodpovednosti prejavuje tak, že keď sa vozidlom spácha dopravný priestupok, ktorý je zaznamenaný kamerou alebo rýchlostným radarom, pokuta nie je adresovaná vodičovi, ale majiteľovi vozidla. A ten si už má riešiť preplatenie pokuty. Ak by bolo vozidlo použité na spáchanie trestného činu alebo porušenie dopravných predpisov závažným spôsobom, vtedy už musí prebehnúť dokazovanie, kto v danej chvíli reálne sedel za volantom.

Dodajme, že ak majiteľ do 15 dní od doručenia výzvy zaplatí dve tretiny z uloženej sumy, pokuta sa považuje za zaplatenú v plnej výške.

Pokuta za prekročenie dovolenej rýchlosti môže byť uložená na mieste alebo doručená poštou.

Prenášajú sa pokuty?

V zmysle toho, čo sme uviedli vyššie platí, že áno, pokuty sa svojím spôsobom prenášajú na druhú osobu, ale s veľkým dôrazom na kontext. Ak dopravný priestupok spáchal syn na otcovom aute, pokuta doručovaná poštou bude adresovaná otcovi ako majiteľovi vozidla – v tom prípade ide práve o uplatnenie inštitútu objektívnej zodpovednosti.

Ilustrujme však situáciu, že vodič dostane pokutu a nevie alebo nechce ju zaplatiť. Má manželku, s ktorou nežije, zároveň má doma družku a syna, ktorí majú v byte nahlásený trvalý pobyt. Môže byť táto pokuta, teda dlh, prenesená na manželku, družku a syna?

Jednoduchá odpoveď znie nie, pokuta za dopravné priestupky sa neprenáša na manželku, družku ani syna, pretože nie sú dlžníkmi, spoludlžníkmi ani ručiteľmi.

Komplikovanejšia odpoveď by zahŕňala eventualitu exekučného konania proti dlžníkovi, ktoré tiež nie je prenosné na ďalšiu osobu, avšak exekútor môže využiť svoje právo spísať hnuteľný majetok v nehnuteľnosti, ktorej vlastníkom je práve dlžník. Teoreticky tak môže dôjsť k označeniu majetku, ktorý patrí niekomu inému, údajne ale k tomuto nedochádza.

Dedenie dlhov

V prípade úmrtia dlžníka sa v následnom dedičskom konaní stanovia dediči, ktorí ak akceptujú dedičstvo, robia to s vedomím zdedenia aj dlhov zosnulého.

Podľa § 470 ods. 1 Občianskeho zákonníka platí, že

Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.

Vtedy môže byť reč aj o prenose pokuty na druhú osobu, avšak už v kontexte existujúceho nesplateného zdedeného dlhu.

Zhrnutie

  • Pokuty ukladané za priestupky môže dostať priamo vodič (bloková pokuta), ale aj majiteľ vozidla, ak je pokuta doručená poštou (hoci sa priestupku on nedopustil).
  • Pokuta, ak už je uložená, neprechádza na druhú osobu iba preto, že žije s dlžníkom v jednej domácnosti alebo je jeho rodinou.
  • Dlhy dlžníka môžu byť po jeho úmrtí súčasťou dedičstva, týka sa to aj nezaplatených pokút a s tým súvisiacich exekučných konaní. 
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk

Pokračujte na ďalší príspevok »SERVIS

Inovatívny rad legálnych žiaroviek OSRAM NIGHT BREAKER® LED W5W je dostupný už aj na Slovensku

  • ams OSRAM, svetový líder v oblasti optických riešení, rozšíril rodinu na Slovensku legálnych LED žiaroviek OSRAM NIGHT BREAKER® LED o žiarovku W5W.

     Osvedčenie Ministerstva dopravy SR o vnútroštátnom typovom schválení komponentu je aktuálne udelené pre náhradné LED svetelné zdroje typu: H1-LED, H4-LED, H7-LED, H7-LED (24 V), a novo aj pre W5W-LED.