Dopravná poradňa

Zázračná tabuľka ZÁSOBOVANIE umožní ísť a parkovať aj tam, kde iní nesmú. Ako ju získať?

Vytvoriť a vyložiť si nápis „ZÁSOBOVANIE“ na čelné okno auta môže každý. Aké výhody to prináša?

Neznalosť zákona neospravedlňuje, ale kto sa v ňom orientovať vie, ten je považovaný za špekulanta. Ako to teda je?
Vydané  Text: 

Sú vodiči, ktorí si môžu uplatňovať výnimku zo zákazu vjazdu alebo zákazu zastavenia. Sú to vodiči zásobovacích vozidiel a dopravnej obsluhy, ktorí majú takúto výnimku uloženú prostredníctvom dodatkového dopravného značenia na hlavnej zvislej dopravnej značke.

Správca cesty môže v určitých lokalitách zakázať vjazd určitých alebo všetkých vozidiel, prípadne uplatňovať zákaz zastavenia, zákaz státia alebo iné dopravné obmedzenia. Ak je pod zodpovedajúcou dopravnou značkou aj dodatková tabuľa, môžu byť na nej výnimky.

Vyhotovenie je vskutku jednoduché: ak je na danom úseku cesty platný zákaz zastavenia a na dodatkovej tabuli nápis OKREM ZÁSOBOVANIA alebo OKREM DOPRAVNEJ OBSLUHY, vodiči vozidiel s takýmto štatútom môžu na danom úseku zastaviť.

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Dopravná značka Zákaz vjazdu a pod ňou dodatková tabuľka udeľujúca výnimku pre vozidlá zásobovania a vozidlá držiteľov parkovacích preukazov. Zdroj fotografie

To, že niektoré automobily majú výnimky z týchto dopravných obmedzení, je správne. Vďaka nim môžeme nakupovať tovary v obchodoch a firmy môžu byť zásobované vecami, ktoré potrebujú.

Pod pojmom zastavenie sa v zmysle platnej legislatívy rozumie uvedenie vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo na vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo na zloženie nákladu (§ 2 ods. 2 písm. y), prípadne aj prerušenie jazdy z dôvodu nezávislého od vôle vodiča (§ 2 ods. 2 písm. z).

Inzercia

Inzercia

Skoro vtipne potom vyznieva definícia státia, pretože je zvlášť jednoduchá a účelná: státím sa rozumie uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie, ako je čas dovolený na zastavenie (§ 2 ods. 2 písm. t).

Ktoré vozidlá sú zásobovacie?

V našom kontexte je problémom to, že zákon nedefinuje, ktoré vozidlá sú zásobovacie. Nestanovuje kritéria pre prevádzkovateľov týchto vozidiel, ktoré je potrebné splniť pre zisk tabuľky zásobovanie. S rovnakým problémom sa stretávame pri nápise dopravná obsluha.

Inzercia

Inzercia

Dnes si prakticky ktokoľvek môže vyrobiť a za čelné sklo vyložiť tabuľku s nápisom zásobovanie alebo dopravná obsluha. Ako majú teda policajti rozhodovať o tom, kto má a kto nemá právo uplatňovať si výnimky z dopravných obmedzení?

Záleží od prípadu k prípadu a nie je pravdou, že by zásobovacie vozidlá museli byť dodávky.

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Ak má službukonajúci policajt podozrenie, že došlo k dopravnému priestupku, v tomto prípade k porušeniu povinnosti zákazu vjazdu alebo zákazu zastavenia, vtedy motorista musí dokázať svoj nárok na túto výnimku. Týmto nárokom môže byť napríklad dodávateľská zmluva, existencia samotného tovaru vo vozidle alebo kontakt na kompetentnú osobu, ktorá bude tovar preberať.

Ideálne auto na zásobovanie? Prečítajte si náš test Renault Kangoo Van 90 kW Electric

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Falošná tabuľka zásobovania?

Tomu, kto si doma vytlačí tabuľku s nápisom zásobovanie a využije ju na porušenie dopravných predpisov, podľa súčasnej legislatívy nehrozí sankcia.

Presnejšie, môže mu byť uložená pokuta za porušenie povinnosti vodiča, lenže samotná existencia nápisu zásobovanie nie je protizákonná – vraciame sa k tomu, že neexistuje legislatívna definícia tohto pojmu a tiež kritériá na jeho získanie. Nemožno preto považovať svojpomocne vyrobenú tabuľku alebo nálepku s nápisom ZÁSOBOVANIE za falošné.

Takisto platí, že pre uplatnenie výnimky z dopravných predpisov nemusí byť samotný nápis na vozidle.

Za ideálnych okolnosti by tabuľky, karty či nálepky nápisom zásobovanie alebo dopravná obsluha boli štandardizované a regulované – rovnako ako parkovacie preukazy pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Jedným z dôvodov môže byť aj to, že zásobovacím vozidlom sa môže sa stať v podstate ktorékoľvek, ktoré je využité na takýto účel. Môže sa meniť aj jeho vodič.

Napríklad parkovacie preukazy sú viazané na osobu s ťažkým zdravotným postihnutím a možno ho použiť vo viacerých vozidlách, ak práve prepravujú danú osobu. Naopak, v prípade uplatňovania si výhody v podobe možnosti bezplatne využívať spoplatnené úseky ciest, musí byť v registri NDS zaznamenané konkrétne vozidlo s konkrétnym evidenčným číslom.

Držitelia parkovacích preukazov ŤZP môžu využívať spoplatnené úseky ciest bezplatne, musia však vozidlo najprv registrovať v systéme NDS.

Čo urobiť v prípade neprávom uloženej pokuty?

Niekedy je zmysluplnejšie nezaplatiť pokutu na mieste – najmä v prípade, ak ako motorista viete, že vám bola uložená neprávom.

Ak ste vodičom zásobovania a v danej chvíli ste neboli schopní vydokladovať službukonajúcemu policajtovi váš nárok na uplatnenie výnimky z dopravného obmedzenia, dostanete blokovú pokutu.

Ak túto blokovú pokutu zaplatíte na mieste, fakticky tým akceptujete dôvody na jej uloženie.

Proti blokovej pokute sa totiž nedá odvolať dodatočne – na rozdiel od tej , ktorá vám bude doručená na základe objektívnej zodpovednosti.

Webová stránka rezortu vnútra upresňuje:

Proti uloženiu pokuty v blokovom konaní sa nemožno odvolať, nemožno ho ani obnoviť a nemôže byť ani predmetom skúmania v mimo odvolacom konaní. Predmetné je potrebné si v praxi vykladať tak, že po potvrdení súhlasu s uložením pokuty v blokovom konaní vlastnoručným podpisom páchateľa na bloku sa tento stáva právoplatným a nie je ho už možné napadnúť riadnymi opravnými prostriedkami a ani niektorými mimoriadnymi opravnými prostriedkami.

Dôvodom na uloženie pokuty za porušenie povinností vodiča môže byť ale aj to, ak sa vozidlo skutočne bežne používa na zásobovanie, no jeho vodič porušil zákaz vjazdu či zákaz zastavenia mimo výkonu zásobovania.

Môžem na chodníku aspoň zastaviť na vyloženie nákladu? Aké sú výnimky a kde môžem stáť na chodníku naďalej? Téma parkovanie na chodníku

Môžu parkovať pred mojím domom cudzie autá? Musím mať pozemok riadne označený?

Pravidelné lekárske prehliadky platia aj pre mladých vodičov, nielen seniorov. Prehľad termínov podľa aktuálneho zákona

Pripravované novinky vo vodičských preukazoch: Ak nevyplníte dotazník, o vodičský preukaz prídete

Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk

Pokračujte na ďalší príspevok »